Elbolag och ändringar i elpriset

(Utarbetats år 2009, granskats 2013, 2017)

Verksamheten på den fria elmarknaden och den prisbildning som sker på marknaden är frågor som konsumenterna har svårt att förstå. Elförsäljarna motiverar ofta ändringarna i priset med bland annat ändringar i priserna på elbörsen eller i partipriserna, fyllnadsgraden för nordiska vattenlager samt prisutvecklingen för handeln med utsläppsrätter. För konsumenterna är dock de här begreppen svårbegripliga.

Innehåll

 1. Grunderna för prisändringen
  1.1 Referensvärde som avtalsparterna inte kan påverka
  1.2 Grunden för prisändringen tillämpas åt båda hållen
 2. Meddelande om prisändring måste ges skriftligt och tydligt
 3. Orsakerna till prisändringen fram tydligt
 4. Övrig information som ska ges till konsumenten
 5. Prisändringens ikraftträdande
 6. Ändringar i elens överföringspris

1. Grunderna för prisändringen

Förfarandet vid prisändringar måste vara öppet och transparent. Konsumenterna måste få tydlig information om orsakerna till prisändringen för att de bättre ska kunna förstå verksamheten på marknaden och säkerställa att prisändringen är motiverad. Genom att lämna mer information förbättrar man också kundernas prismedvetande och främjar konkurrensens funktionalitet.

Principerna för ändring av elpriserna ingår i bestämmelserna i elmarknadslagens 93 §. Enligt lagen kan säljaren ändra priset som nämns i elförsäljningsavtalet i tre olika situationer, som

 • på grund av i avtalet specificerade orsaker under förutsättning att avtalets innehåll inte väsentligt ändras. Ett tidsbundet elförsäljningsavtal kan dock inte ändras på dessa grunder,
 • om ändringen grundar sig på en lagändring eller på ett myndighetsbeslut som säljaren inte vid ingåendet av avtal har kunnat förutse,
 • om ändringen är särskilt motiverad till följd av väsentligt ändrade omständigheter, förnyande av föråldrade avtal eller prissättningssystem eller på grund av nödvändiga åtgärder för att spara energi. Ett tidsbundet elförsäljningsavtal kan dock inte ändras på dessa grunder.

Det är dock inte frågan om en ändring av avtalsvillkor om

 • avtalsparterna har kommit överens om en sådan kalkyleringsmetod med automatisk inverkan på basis av vilken man regelbundet kontrollerar det belopp som ska erläggas mot ett visst normvärde som ingendera avtalsparten kan påverka, till exempel noteringar på elbörsen och
 • sådana kontroller i enlighet med avtalsvillkoren görs under avtalsperioden från och till, och
  • ett avtalsvillkor kan till exempel vara utformat så att energipriset för varje månad utgör medelvärdet av vissa elbörsnoteringar under föregående månad, utökat med någon marginal. Även ett tidsbundet elförsäljningsavtal kan bindas på detta sätt.
  • när justeringar enligt avtalsvillkoren görs i en eller annan riktning under avtalsperioden är det inte fråga om att ändra avtalsvillkoren, och följaktligen gäller bestämmelserna i 93 § inte dessa prisfluktuationer. Med tanke på betalningen av fakturan är det emellertid nödvändigt att detaljförsäljaren i tid informerar elanvändaren om priserna under den nya perioden, också om elanvändaren själv kan räkna ut sitt pris via de offentliga prisuppgifterna (RP 20/2013 rd).

1.1 Referensvärde som avtalsparterna inte kan påverka

Energimyndigheten har i sitt beslut 1556/422/2016 bedömt elförsäljarens elförsäljningsprodukt Meklari och ansett att det inte handlade om ett avtal som står utanför bestämmelserna i 93 § i elmarknadslagen, där priset som helhet grundar sig på ett eller flera referensvärden som avtalsparterna inte kan påverka.

Det handlade om ett avtal där säljaren fastställde produktens pris per månad utifrån sina egna inköpspriser. Priset grundade sig inte på några fasta värden eller någon beräkningsformel, utan det var bolaget som fastställde priset. Elkonsumenten själv hade inte möjlighet att beräkna elpriset. Bolaget informerade inte heller sina kunder om ändringar i produktens pris. Kunden hade möjlighet att kontrollera bolagets inköpspris under föregående månad på bolagets webbplats före den femte dagen i följande månad.

1.2 Grunden för prisändringen tillämpas åt båda hållen

Enligt Energimyndighetens beslut var fastställandet av produktens pris inte självklart, utan produktens pris varierade månatligen enligt bolagets eget beslut. Det handlade alltså inte om den typ av prisfluktuation som inte berörs av de bestämmelser som gäller ändring av avtalsvillkoren. Bolaget hade alltså försummat sin skyldighet enligt 93 § 4 mom. i elmarknadslagen att på förhand informera konsumenterna om en prisändring och grunden för den.

Grunderna för prisändringen har specificerats i elens leveransvillkor samt i försäljningsvillkoren. Enligt villkoren har säljaren rätt att ändra det avtalsenliga priset om orsaken till ändringen till exempel utgörs av en ändring i säljarens anskaffningskostnader – antingen ökade eller minskade kostnader. Enligt villkoren är inte säljaren skyldig att ändra priserna.

Säljarna måste följa någon logik när de ändrar priserna. Om en säljare höjer sina priser med hänvisning till stegrade anskaffningskostnader ska säljaren sänka priserna minst lika snabbt igen när anskaffningskostnaderna sjunker. I annat fall är säljarens praxis beträffande avtalsvillkoren oskälig gentemot konsumenterna och strider mot 3 kap 1 § i konsumentskyddslagen.

Genom att tillämpa grunderna för en prisändring åt båda hållen kan man öka konsumenternas förtroende för prisändringsförfarandets riktighet och genomskinlighet.

2. Meddelande om prisändring måste ges skriftligt och tydligt

Meddelandet om prisändring kan till exempel skickas till konsumentens faktureringsadress i brevform eller som ett infoblad tillsammans med fakturan.

Meddelandet bör till sitt innehåll vara sådant att konsumenten utan besvär får information om ändringen. Marknadsdomstolen betonade i sitt avgörande MAO:405/2015 klarhet i sättet att informera om prisändringar ur konsumenternas synvinkel. I fallet hade en prisändring framgått endast av specifikationerna i de fakturor som kunden fått. Enligt marknadsdomstolen innebar det att kunden inte fått information om prisändringen, grunden för den och rätten att säga upp avtalet enligt 93 § 4 mom. i elmarknadslagen. 

Av lagen framgår inte på ett uttömmande sätt på vilka sätt konsumenterna kan informeras skriftligt om prisändringen. Inte heller elektroniska meddelanden eller information i kundtidningen har uteslutits.

De sätt att informera som används ska emellertid uppfylla vissa minimikrav, såsom att meddelandet ska vara tydligt och placerat så att det är väl synligt och lätt att upptäcka för konsumenten. Dessutom ska meddelandet vara riktat till alla konsumenter som berörs av ändringen och konsumenten ska alltså har en faktisk möjlighet att sätta sig in i informationen om ändringen. (Energimyndighetens utlåtande 27.11.2015, 1858/403/2015) En konsument som så önskar ska också kunna spara meddelandet om ändring för att kontrollera det i ett senare skede.

Krav som gäller sätten att informera:

 • e-post kan användas till att informera om prisändringar under förutsättning att konsumenten uttryckligen har godkänt den som informationskanal
 • ett meddelande om prisändringen på bolagets webbplats eller i en kundtjänst som kräver inloggning uppfyller inte i sig skyldigheten att informera om avtalsändringar. Konsumenten måste få informationen om prisändringen i form av ett meddelande direkt från elbolaget utan att behöva gå in på bolagets webbplats eller ligga in i bolagets kundtjänst på internet för att få informationen.
 • ett meddelande om prisändring som bifogas den e-faktura som skickas till konsumentens bank räcker inte i sig, utan elbolaget ska också alltid skicka ett separat meddelande om prisändringen till konsumenten, exempelvis till konsumentens e-post eller någon annan adress 
 • för att kunna använda en kundtidning (eller något annat meddelande som skickas per post) till att informera om prisändringar krävs att tidningen skickas till en specifik adress och når alla konsumenter som berörs av prisändringen. Informationen om prisändringen ska vara tydligt synlig på tidningens omslag med en hänvisning till den sida i tidningen där det finns detaljerad information om prisändringen.

3. Orsakerna till prisändringen fram tydligt

Motiveringen till prisändringen måste i samband med meddelandet om ändring berättas för konsumenterna på ett sätt som är enkelt att förstå och samtidigt ska man hänvisa till den punkt i avtalsvillkoren som ändringen grundar sig på. Meddelande om grunderna för ändring berör särskilt prishöjningar. Också i samband med prissänkningar har konsumenten rätt att få veta grunden till ändringen och dess storlek.

Grunden för prisändringen som meddelas konsumenten ska vara verklig. Om säljaren som grund för prisändringen uppger exempelvis en förändring av marknadspriset på el, ska bolaget kunna visa att anskaffningskostnaderna för elen har förändrats på motsvarande sätt.

Marknadsdomstolens avgörande 316/17 gällde ett fall där säljaren höjde elpriset för olika konsumenter och meddelade att grunden för höjningarna var antingen en förändring av marknadspriset på el eller en ökning av omkostnaderna för affärsverksamheten.

Marknadsdomstolen konstaterade att en förändring av marknadspriset på el i sig inte är en grund för en prisändring enligt avtalsvillkoren, utan att villkoren förutsätter en förändring av anskaffningskostnaderna. De förändringar av anskaffningskostnaderna för elen som ligger till grund för en prisändring ska alltså vara verkliga. Enbart en allmän förändring av marknadspriset är inget bevis på att de verkliga anskaffningskostnaderna förändrats. Bolaget hade inte presenterat någon detaljerad utredning angående på vilket sätt elen som var föremål för prishöjningen hade anskaffats och hur anskaffningskostnaderna i fråga hade fastställts eller förändrats.

Marknadsdomstolen ansåg att bolaget i strid med 93 § 1 mom. i elmarknadslagen ändrat elförsäljningsavtal som gällde tills vidare med hänvisning till en förändring av marknadspriset på el eller till en förändring av omkostnaderna för bolagets affärsverksamhet, trots att prisändringarna inte hade motsvarande grund enligt elmarknadslagen och avtalsvillkoren.

I sitt avgörande förbjöd marknadsdomstolen bolaget att hänvisa till en förändring av marknadspriset på el eller till en förändring av omkostnaderna för bolagets affärsverksamhet som grund för att ändra priset i ett elförsäljningsavtal, om inte förändringarna på motsvarande grunder enligt elmarknadslagen och avtalsvillkoren till sin storlek faktiskt motsvarar minst den prishöjning som meddelats konsumenten.

4. Övrig information som ska ges till konsumenten

Vid sidan av grunderna för prisändringen ska man till konsumenten meddela följande:

 • priserna till den del de har ändrats
 • från och med när ändringen träder i kraft
 • om konsumenten har rätt att säga upp avtalet

Man måste åskådliggöra prisändringens omfattning med information om hur mycket ändringen inverkar på konsumentens elräkning, både i euro och i procent. I meddelandet om prisändring kan detta anges antingen

 • användarspecifikt (uppgifterna beräknas på basis av information om konsumentens elförbrukning) eller
 • enligt den typiska användaren (t.ex. årsförbrukningen för en typisk höghuslägenhet 2 000 kWh, för ett egnahemshus 5 000 kWh och för elvärme 18 000 kWh).

Exempel:

För en typisk villainvånare (årsförbrukning 5 000 kWh, utan elvärme) stiger elpriset med ca 16 euro per år och är efter prishöjningen ca 330 euro per år. I procent angett är höjningens inverkan på försäljningspriset ca 5 %.

5. Prisändringens ikraftträdande

I enlighet med elmarknadslagen kan en prisändring träda i kraft tidigast en månad efter att man har skickat meddelande om ändring till konsumenten. Liksom de övriga bestämmelserna i 13 kap. i elmarknadslagen är bestämmelsen om prisändringar tvingande, det vill säga avtalsvillkoren får inte avvika från bestämmelsen till nackdel för konsumenten. Information om prisändringar ska alltså ges minst en månad innan de träder i kraft.

Elbolaget kan dock avvika från bestämmelserna till konsumentens fördel. Vid en prissänkning är det frågan om en sådan ändring till konsumentens fördel. I samband med en sådan finns det alltså inte ett likadant behov av förhandsanmälan som vid en prishöjning. Man behöver alltså inte skjuta upp ikraftträdandet av en prissänkning med den månad som nämns i elmarknadslagen.

Det är dock viktigt att elförsäljaren också meddelar konsumenterna om en prissänkning och det nya pris som säljaren tillämpar så snart som möjligt efter att man har fattat beslut om en prissänkning. Uppdaterad information om elpriset är viktig för konsumenten bland annat då han jäm- för elförsäljarnas priser och överväger att konkurrensutsätta sina elinköp.

Om prisändringen grundar sig på en lagändring eller ett myndighetsbeslut kan ändringen i enlighet med elmarknadslagen förverkligas vid den tidpunkt lagstiftningen eller beslutet förutsätter. Också i detta fall måste man så snart som möjligt informera konsumenterna om ändringen.

6. Ändringar i elens överföringspris

Samma bestämmelse i 93 § i elmarknadslagen som gäller ändring av försäljningspriset på el tillämpas också på elens överföringspris. En ändring av elens överföringspris kan grunda sig exempelvis på en specificerad grund i villkoren för nättjänsten eller på förnyelse av föråldrade avtals- eller prissättningsarrangemang. Ovan nämnda principer för information om prishöjningar, uppgifter som ska lämnas till konsumenten och prisändringens ikraftträdande gäller också ändringar av överföringspriset.

Det inte tillåtet att göra stora höjningar av överföringsprisetpå en gång, så att elnätsavtalets innehåll ändras väsentligt för konsumenten. Denna princip ska beaktas också om tariffstrukturen ändras exempelvis så att effektavgift tas i bruk för konsumenternas del. En tariffändring ska vid behov genomföras stegvis så att inga stora engångshöjningar påverkar den enskilda konsumentens nätavgifter.

Från och med den 1 september 2017 lades en bestämmelse till elmarknadslagen om att överföringspriset får höjas med högst 15 procent under ett år. Huvudsakligen fastställs separat för olika grupper av nätanvändare hur stora höjningar som kan godkännas.

Enligt den nya bestämmelsen 26 a § i elmarknadslagen får nätinnehavaren höja sina avgifter för elöverföring och eldistribution med högst 15 procent jämfört med de avgifter som nätinnehavaren tagit ut för elöverföring och eldistribution under de tolv månader som omedelbart föregår höjningen. Om nätinnehavaren under den period på tolv månader som börjar från och med höjningen höjer avgifterna för elöverföring och eldistribution ytterligare, får summan av de avgiftshöjningar som tas ut under denna tid inte heller överstiga 15 procent av beloppet av de avgifter som tagits ut under de tolv månader som föregick den första höjningen.

Om nätinnehavarens ansvarsområde förändras, har nätinnehavaren rätt att ändra prisen på tjänsterna eller andra avtalsvillkor för att kunna genomföra en enhetlig prissättning. Prisändringar som orsakar avsevärda förändringar av enskilda användares avgifter ska genomföras under en övergångsperiod som godkänts av elmarknadsmyndigheten innan den nya prissättningen tas i bruk.

Riktlinjen har utarbetats år 2009, granskats 2013, 2017.