AinaCom Oy:n Talokaapeli-tuotteen hinnoittelu

Päivämäärä

13.5.2011

Diaarinumero

286/14.00.00/2010

Osapuolet

AinaCom Oy, Hämeenlinna

1 Asia

AinaCom Oy:n Talokaapeli-tuotteen hinnoittelu.

2 Osapuolet

AinaCom Oy, Hämeenlinna

3 Ratkaisu

Kilpailuvirasto määrää kilpailunrajoituslain 13 §:n 3 momentin nojalla AinaCom Oy[1]:n 5.4.2011 antamat ja 6.4.2011 tarkentamat sitoumukset[2] noudatettavaksi. Sitoumuksia aletaan soveltaa Aina Talokaapelin hinnoitteluun viimeistään 1.7.2011. Kilpailuvirasto voi kilpailunrajoituslain 13 §:n 3 momentin nojalla ottaa asian uudelleen käsiteltäväkseen, jos jokin päätöksen perusteena oleva tosiseikka on muuttunut olennaisesti, jos asianosaiset elinkeinonharjoittajat rikkovat sitoumuksiaan tai jos päätös on perustunut osapuolten toimittamiin puutteellisiin, virheellisiin tai harhaanjohtaviin tietoihin.

Asia poistetaan käsittelystä.

4 Asian vireilletulo

1. Kilpailuvirasto aloitti 17.3.2010 oma-aloitteisen selvityksen AinaCom Oy:n hinnoittelumuutoksesta, jonka tuloksena Aina Talokaapelin hinta oli noussut.

5 Asiaselostus

5.1 Aina Talokaapeli-tuote

2. Aina Talokaapeli on kertatoimitustuote, jolla AinaCom kytkee kiinteistön sisäjohtoverkon kiinteään televerkkoonsa. Talokaapelituotteen kautta kiinteään televerkkoon liittyvä asiakas maksaa liityntämaksuna osan kiinteän televerkon rakentamisen kustannuksista. Talokaapeliin kohdistuva hinnankorotus voi tarkoittaa sitä, että televerkkoon liittyvä asiakas maksaa liityntämaksuna entistä suuremman osan kiinteän televerkon rakentamisen kustannuksista.

3. Pitkäaikaisen käytännön mukaan operaattorit ovat yleensä sisällyttäneet kiinteän televerkon tilaajayhteysverkon kustannukset kohdekiinteistöön asti tukkutuotteena tarjottavan tilaajayhteyden vuokriin. Erillistä liityntätuotetta ei ole välttämättä tarvittu tai liityntätuotteen hinta on ollut kokonaisuuden kannalta pienehkö. Tilaajayhteyden vuokraajina ovat AinaComin kohdalla olleet sekä kilpailevat operaattorit että yrityksen sisäisesti AinaComin oma palveluoperaattori, joka tarjoaa loppuasiakkaille kiinteän verkon puhelin- ja laajakaistapalveluita. Tilaajayhteysverkon kustannukset ovat tällöin tulleet katettaviksi kilpailevilta operaattoreilta laskutettavilla tilaajayhteysvuokrilla sekä omilta puhelin- ja laajakaista-asiakkailta laskutetuilla tilaajayhteysverkolle kohdistetuilla tuloilla.

4. Talokaapelin toimittamiseen liittyvä prosessi on tapauskohtainen, ja se riippuu siitä, kuinka paljon tontin ulkopuolisia toimenpiteitä kiinteistön televerkkoon liittäminen vaatii. Tilaajayhteysverkossa on aktiivisessa käytössä olevien tilaajayhteyksien lisäksi reservissä olevia kaapeleita, joita otetaan käyttöön, kun uusia käyttäjiä kytketään verkkoon. Joissakin tapauksissa verkko on valmiiksi rakennettu varsinaista Talokaapelin toimituspistettä lähemmäs tontin rajaa.[3] Tilaajayhteys syntyy määritelmänsä mukaan sen jälkeen, kun kiinteistö on liitetty televerkkoon, eli kun Talokaapeli on toimitettu.

5. Tilaajayhteysverkon rakentamisen yhteydessä on saatettu tehdä valmiusrakentamista tontin reunoille saakka, jolloin uuden käyttäjän liittäminen verkkoon vaatii toimitushetkellä vastaavasti vähemmän toimenpiteitä. Alla olevan kuvan esimerkissä on esitetty neljä tonttia/rakennuspaikkaa, joista kahdelle on rakennettu. Kuvassa esitetään tilanne, jossa valmiusrakentaminen on tonteista/rakennuspaikoista tehty A:n osalta tontin reunalle saakka, toisin kuin tontin/rakennuspaikan B osalta, joka on esimerkissä erotettu viereisestä kiinteistöstä.

Tilaajayhteysverkon rakenne

Kuva: Tilaajayhteysverkon rakenne

6. AinaCom yhdisti 1.2.2010 alkaen metallijohtimisen ja kuitupohjaisen Talokaapeli-tuotteen. Samassa yhteydessä kaikkien liityntätuotteiden hinnat nousivat. Esimerkiksi omakotitalojen osalta metallijohtimisen Talokaapelin hinta nousi 195,20 eurosta 1100 euroon. Kuidun osalta uusi hinta oli tuotteiden yhdistämisestä johtuen sama ja alkuperäinen hinta 253,52 euroa.[4] Samassa yhteydessä Ainacom alensi kiinteistöiltä perimiensä kaapelitelevisioliittymien hintoja, ja mainittujen esimerkkien osalta alennus oli 625/825[5] eurosta 165 euroon.[6]

7. AinaComin mukaan Talokaapelin toimitussisältöön kuuluu noin 100 metriä Ainan toimituspisteestä tontin rajalle. Ilmaverkon osalta toimitussisältöön kuuluu 300 metriä. [7]

8. Käsillä olevassa tapauksessa on rajauduttu käsittelemään metallijohtimista Talokaapeli-tuotetta, mikä johtuu siitä, että AinaComin kohdalla hinnoittelussa havaitut ongelmat johtuvat nimenomaan metallijohtimisen tilaajayhteysverkon hinnoitteluperiaatteiden muutoksesta. Oletuksena rajausta tehdessä on käytetty sitä, että metallijohtimisen tilaajayhteysverkon yhteydessä käytetään metallijohtimista Talokaapeli-tuotetta.

5.2 Yleinen markkinarakenne

9. Suomessa on 31 paikallista teleoperaattoria, joilla oli 31.12.1993 saakka rajoitukseton oikeus teletoiminnan harjoittamiseen omilla toimialueillaan. Vuoden 1994 alusta lukien teleyritykset ovat voineet rakentaa verkkojaan myös oman perinteisen toimialueensa ulkopuolelle. Käytännössä vain tilaajayhteysverkon omistajalla on mahdollisuus tarjota Talokaapelituotetta.

10. Viestintämarkkinalain mukaan tilaajayhteydellä tarkoitetaan kiinteän puhelinverkon osaa, joka on käyttäjän liittymän ja sellaisen laitteen välillä, jolla voidaan ohjata viestejä. Käytännössä määritelmä tarkoittaa esimerkiksi yhteyttä, jonka asiakkaan puoleinen pää on joko asiakkaan tiloissa tai asiakkaan sijaintikiinteistön talojakamossa ja toinen pää puhelinkeskuksen niin sanotussa ristikytkentätelineessä.[8]

11. Keskeisimpien alueiden tärkeimmät kiinteistökohteet ovat ilmeisimpiä kohteita kilpaileville tilaajayhteysverkoille. [9] Vanhoille asuinalueille rakennettaviin omakoti- ja paritalokiinteistöihin paikallisoperaattorin tarjoama metallijohtiminen Talokaapeli tulee kuitenkin todennäköisesti olemaan vielä pitkään ainoa liityntävaihtoehto kiinteään televerkkoon.

12. Viestintävirasto sääntelee ja valvoo tilaajayhteyksien tukkutason vuokrahinnoittelua, mutta liityntätuotteen (esim. Aina Talokaapeli) muodossa loppuasiakkaalta veloitettu liittymismaksu ei ole samalla tavalla suoran sääntelyn alainen.

5.3 Liityntätuotteen tarjoamisesta aiheutuvat ongelmatilanteet

13. Kun operaattori tarjoaa kiinteään televerkkoon liitynnän markkinoilla erillistä liityntätuotetta, on kyseessä tuote, joka on erotettu tilaajayhteysverkosta myytäväksi erillisenä komponenttina. Tilaajayhteyden hinnoitteluun olisi mahdollista sisällyttää periaatteessa myös liityntätuotteen osuus, sillä tilaajayhteys ulottuu määritelmänsä mukaan aina kohdekiinteistöön asti. Vaikka liityntätuote myydäänkin erikseen, muodostuu tilaajayhteys liityntätuotteen toimittamisen jälkeen yhteydestä aina kohdekiinteistöön asti. Tällainen menettely tuotteistuksen suhteen aiheuttaa sen, että liityntä- tai tilaajayhteystuotteen hinnoittelu saattaa muodostua ongelmalliseksi.

14. Selkeimmillään ongelma liityntätuotteen hinnoittelussa ilmenee silloin, kun samoja kustannuksia allokoidaan päällekkäin sekä liityntätuotteelle että tilaajayhteydelle.

15. Liityntätuotteen hinnoittelussa on syytä ottaa huomioon metallijohtimisissa tilaajayhteysverkoissa pitkään yleisesti noudatetut kustannusten jaon ja tukkutason hinnoittelun käytännöt, joiden mukaan tilaajayhteysverkon investoinnit katetaan tilaajayhteyksien vuokrilla. Esimerkkejä hinnoitteluperiaatteiden muutostilanteista, jotka aiheuttavat hinnoitteluun mahdollisia ongelmia, ovat:

  • kustannusten uudelleen kohdentaminen liityntätuotteelle silloin, kun kyseiset kustannukset on alun perin allokoitu tilaajayhteystuotteelle ja niiden perusteella on peritty tilaajayhteyden vuokria, ja
  • liityntätuotteen toimitussisällön laajentaminen keinotekoisesti tarkoitustaan suuremmaksi.

6 Alustava kilpailuoikeudellinen arviointi

6.1 Relevantit markkinat

16. Arvioitaessa sitä, onko Talokaapelille olemassa korvaavaa tuotetta, tulee huomioida Talokaapelin avulla tarjottavat loppuasiakaspalvelut, erityisesti laajakaistapalvelut. Kuluttajalla voi periaatteessa olla vaihtoehtoina kiinteän televerkon, kaapelitelevisioverkon tai matkaviestinverkon kautta tarjottavat laajakaistapalvelut. Talokaapeli on edellytys sille, että kuluttaja voi halutessaan tilata kiinteän televerkon kautta tarjotun laajakaistapalvelun.

17. Kaapelitelevisioverkon liittymien saatavuus AinaComin perinteisellä toimialueella rajoittuu käytännössä AinaComin omaan tarjontaan, ja AinaComin kaapelitelevision toimittamisen edellytyksenä on Aina Talokaapeli.[10]

18. Kilpailuviraston näkemyksen mukaan matkaviestinverkon kautta tarjottua datapalvelua ei voida ominaisuuksiltaan kuin hyvin rajatusti pitää kiinteän verkon laajakaistapalvelua korvaavana vaihtoehtona. Pikemminkin matkaviestinverkon palvelu on kiinteän verkon palvelua täydentävä. Matkapuhelinverkon datapalvelun mahdollistama tiedonsiirtonopeus sekä sen laatu (mukaan lukien nopeuden vaihtelu) eivät riitä kattamaan kaikkia käyttäjien tiedonsiirtotarpeita. Langattomien laajakaistapalveluiden maantieteellinen kattavuuskaan ei tänä päivänä ole langallisten palveluiden luokkaa.

19. Kappaleessa 5.2 kuvatun mukaisesti televerkkoon liitynnän markkinoiden kilpailuolosuhteet ovat korostetun heikot erityisesti vanhojen asuinalueiden pientalojen kohdalla. Tästä johtuen vanhojen asuinalueiden omakoti- ja paritalojen liittämistä kiinteään televerkkoon on käsillä olevassa tapauksessa perusteltua tarkastella omana hyödykemarkkinanaan.

20. Käytännössä vain tilaajayhteysverkon omistajalla on mahdollisuus tarjota Talokaapelituotetta, joten tilaajayhteysmarkkinoiden kilpailuolosuhteet vaikuttavat liityntämarkkinoiden kilpailuolosuhteisiin. Se, että olemassa oleva tilaajayhteysverkko ei ole toisinnettavissa (mikä merkitsee heikkoja kilpailuolosuhteita) on kaikista kiinteistötyypeistä ilmeisintä juuri vanhojen asuinalueiden omakoti- ja paritalojen kohdalla.

21. Edellä kuvatut näkökohdat huomioon ottaen Kilpailuvirasto arvioi käsillä olevaa tapausta alustavasti siten, että relevanteiksi markkinoiksi katsotaan omakoti- ja paritalojen liittyminen kiinteään televerkkoon AinaComin perinteisellä toimialueella, pois lukien täysin uudet alusta asti rakennettavat asuinalueet. Vaikka käsillä olevassa asiassa rajaudutaan tarkastelemaan näitä kiinteistö- ja aluetyyppejä, ei tällä ole suljettu pois sitä, että alueellisista kilpailuolosuhteista riippuen relevantit markkinat voivat sisältää muitakin kiinteistö- ja aluetyyppejä.

6.2 AinaComin markkina-asema

22. Kilpailunrajoituslain 3 §:n 2 momentin mukaan elinkeinonharjoittajalla on määräävä markkina-asema, jos sillä on koko maassa tai tietyllä alueella yksinoikeus tai muu sellainen määräävä asema tietyillä hyödykemarkkinoilla, että se merkittävästi ohjaa hyödykkeen hintatasoa tai toimitusehtoja taikka muulla vastaavalla tavalla vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin tietyllä tuotanto- tai jakeluportaalla.

23. Käsillä olevassa asiassa on Kilpailuviraston arvioinnin kannalta merkitystä AinaComin asemalla tukkutason tilaajayhteyksien markkinoilla. Käytännössä vain tilaajayhteysverkon omistajalla on mahdollisuus tarjota Talokaapelituotetta. Se, että olemassa oleva tilaajayhteysverkko ei ole toisinnettavissa, on kaikista kiinteistötyypeistä ilmeisintä juuri vanhojen asuinalueiden omakoti- ja paritalojen kohdalla, joita tarkastelu edellä kuvatusti erityisesti koskee.

24. Edellä esitetyn lisäksi voidaan todeta, että kohdan 21 mukaisesti rajatuiden markkinoiden osalta AinaComin markkina-asema on erityisen vahva myös sen vuoksi, että näille Talokaapeliasiakkaille ei yleensä ole saatavilla paikallisesta teleoperaattorista riippumattoman tahon tarjoamaa kaapelitelevisioverkon laajakaistaliittymää.

25. Edellä kuvatut näkökohdat huomioon ottaen Kilpailuvirasto on päätynyt arvioimaan AinaComin menettelyä käsillä olevassa tapauksessa alustavasti kilpailunrajoituslain 6 §:n perusteella.

6.3 AinaComin menettelytavat

6.3.1 Arvioinnin lähtökohta ja asian rajaus

26. Kilpailunrajoituslain 6 §:n mukaan määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on kielletty. Määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä voi 6 §:n 1 kohdan mukaan olla erityisesti kohtuuttomien osto- tai myyntihintojen taikka muiden kohtuuttomien kauppaehtojen suora tai välillinen määrääminen. Tällainen väärinkäyttö voi ilmetä muun muassa tietyn hyödykkeen tai palvelun yleisen hintatason kohtuuttomuutena tai kohtuuttomana hinnankorotuksena. Määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen hinnoittelun tason kohtuullisuutta arvioidessa kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, mitä sanotun hyödykkeen tuottaminen on määräävässä markkina-asemassa olevalle yritykselle itselleen maksanut tai millaista tuottoa vertailukelpoisessa tilanteessa yleensä pidetään normaalina.

27. Käsillä olevassa asiassa on rajauduttu tarkastelemaan pelkästään Aina Talokaapelin hinnoitteluperiaatteita, eli sitä, miltä osin kustannuseriä tuotteelle on allokoitu, ja mikä tässä suhteessa on nähty mahdollisesti ongelmalliseksi. Kilpailuvirasto ei ole käsillä olevan asian kohdalla tutkinut itse kustannuserien perusteita eikä niiden allokointia sinänsä. AinaComin tulee kuitenkin myös näiden asioiden osalta ottaa kilpailunrajoituslain 6 §:n periaatteet huomioon Aina Talokaapelin hinnoittelussa.

28. Lisäksi käsillä olevassa asiassa on rajauduttu tarkastelemaan omakoti- ja paritalojen kiinteään televerkkoon liittymisen markkinoita AinaComin perinteisellä toimialueella, pois lukien täysin uudet alusta asti rakennettavat asuinalueet. Oletus on, että olemassa olevilla asuinalueilla pientalojen liityntätyyppi tänä päivänä on pääsääntöisesti metallijohtiminen Talokaapeli, joten kuitupohjainen liityntätuote on käytännössä rajattu pois asian käsittelyssä. AinaComin tulee kuitenkin myös muiden kiinteistö- ja aluetyyppien, sekä teknologioiden osalta ottaa hinnoittelussa kilpailunrajoituslain 6 §:n periaatteet samalla tavalla huomioon silloin, kun määräävän markkina-aseman kriteerit täyttyvät.

6.3.2 AinaComin menettely Talokaapelin hinnoittelussa

29. Viitaten kappaleeseen 5.3 on Kilpailuvirasto kiinnittänyt AinaComin Talokaapeli-hinnoittelussa huomiota siihen, että AinaCom näyttää kohdentavan kustannuksia osaksi päällekkäin Aina Talokaapelille ja tilaajayhteydelle. Kustannukset, joita Ainacom on saattanut kohdentaa päällekkäin kahdelle tuotteelle, liittyvät tilaajayhteyksien talokaapeliosuuksiin, myös reserviin rakennettujen tilaajayhteyskaapeleiden osalta.[11] Seurauksena on saattanut olla kohdan 14 mukainen tilanne, jossa Aina Talokaapelin hinnassa peritään sellaisia kustannuksia, joita katetaan ja/tai on katettu myös tilaajayhteyksien vuokrilla.

30. AinaComin hinnoittelumuutoksen yhteydessä, johon edellä kuvatut epäselvyydet liittyvät, yhtiö myös alensi samojen kiinteistöjen kaapelitelevisioliittymänsä hintaa.[12] Kilpailuvirasto on kuitenkin arvioinut Aina Talokaapelin hinnoittelua pelkästään Talokaapeli-tuotteesta aiheutuviin kustannuksiin perustuen.

7 AinaComin esittämät sitoumukset

31. AinaCom on antanut asiassa seuraavansisältöiset sitoumukset:

Aina Talokaapeli – tuote

Talokaapelituotteella Aina tarkoittaa tuotetta, jolla Ainan perinteisellä toimialueella pientalo liitetään Ainan yleiseen tietoliikenneverkkoon. Asuinalueen perusteella liityntä voi olla joko kuitupohjainen tai metallijohtiminen.

Aina sitoutuu muuttamaan tuotteistustaan siten, että se erottaa metallijohtimisen ja kuitupohjaisen Aina Talokaapeli-tuotteen omiksi tuotteikseen.

Metallijohtimisen Aina Talokaapelin osalta tuotteistusta muutetaan siten, että siinä huomioidaan ainoastaan ne kustannukset, jotka Ainalle syntyy asiakkaan Aina Talokaapelin tilauksesta sekä tilauksen jälkeisestä toimittamisesta. Kaapeliyhteyden rakentamiskustannuksia ei huomioida, vaikka ne muodostuvat tilauksen jälkeisestä toimittamisesta. Tuote sisältää kaapeleiden toimituksen lähimmältä liityntäpisteeltä kiinteistölle aina 100 metriin saakka, jonka rakentamiskulut kohdistetaan tilaajajohdolle.

Aina Talokaapelin hinnoittelussa huomioituja kustannuksia ei jaeta muille tuotteille. Aina Talokaapelin ja tilaajayhteyden kustannukset ovat eriteltynä kirjanpidossa eri kustannuspaikoille.

Tuotteen hinnoittelu

Aina laskee metallijohtimisen Aina Talokaapeli-tuotteen hintaa nykyisestä noin 50 %. Hinta perustuu keskimääräisiin kustannuksiin ja on yhtenäinen koko Ainan perinteisellä toimialueella.

Aina vastaa omalla liiketoimintariskillään tilausta edeltävistä kustannuksista, vaikka nämä investoinnit palvelisivat vain kyseisen kiinteistön liittämistä tietoliikenneverkkoon. Mikäli toimitusolosuhteet johtavat poikkeuksellisiin kustannuksiin (esimerkiksi maasto-olosuhteiden vuoksi), varaa Aina oikeuden poiketa tästä hinnasta.

Nyt tehtävien muutosten myötä Aina poistaa Talokaapelituotteeseen sisältyneen kaapelitelevisioliittymän.

8 Sitoumusten arviointi

32. Kilpailuvirasto katsoo, että AinaComin antamat sitoumukset ovat riittävä toimenpide käsittelyn päättämiseksi havaittujen ongelmien osalta. Virasto ei ota kantaa siihen, onko AinaComin toiminta tältä osin ollut kilpailunrajoituslain 6 §:n vastaista.

33. Asian lopputulos huomioon ottaen Kilpailuvirasto ei pidä välttämättömänä ottaa täsmällisesti kantaa tapauksen relevantteihin markkinoihin tai AinaComin markkina-asemaan.

34. Asia poistetaan enemmästä käsittelystä.

9 Sovelletut säännökset

35. Kilpailunrajoituslain (480/1992) 6 § ja 13 § 3 momentti.

10 Muutoksenhaku

36. Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

37. Kilpailuviraston kilpailunrajoituslain 13 §:n nojalla antamaa päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei markkinaoikeus toisin määrää.

11 Lisätiedot

38. Lisätietoja antaa apulaisjohtaja Timo Mattila.


[1] Jäljempänä AinaCom tai Aina.

[2] Allekirjoitettu versio lopullisista sitoumuksista toimitettiin Kilpailuvirastoon 19.4.2011.

[3] AinaComin vastine Kilpailuvirastolle 2.6.2010.

[4] AinaComin vastine Kilpailuvirastolle 8.4.2010.

[5] Riippuen alueesta.

[6] AinaComin vastineet Kilpailuvirastolle 8.11.2010 ja 12.5.2011.

[7] AinaComin vastine Kilpailuvirastolle 8.4.2010.

[8] HE 112/2002.

[9] AinaComin vastine Kilpailuvirastolle 8.4.2010.

[10] http://www.aina.fi/tv/kaapeli-tv/saatavuus.

[11] AinaComin vastineet Kilpailuvirastolle 2.6.2010 ja 18.8.2010.

[12] AinaComin vastine Kilpailuvirastolle 8.11.2010. Kilpailuvirasto ei ole tässä yhteydessä ottanut kantaa tällaisesta hinnoittelusta mahdollisesti aiheutuviin muihin kilpailuongelmiin.