Sitoumuksen määrääminen Veho Group Oy Ab:n noudatettavaksi Mercedes-Benz-moottoriajoneuvojen huolto- ja korjauspalveluita koskevan koulutuksen tarjoamisessa

Päivämäärä

28.5.2010

Diaarinumero

535/61/2006

Osapuolet

Veho Group Oy Ab

1 Asia

1. Sitoumuksen määrääminen Veho Group Oy Ab:n noudatettavaksi Mercedes-Benz-moottoriajoneuvojen huolto- ja korjauspalveluita koskevan koulutuksen tarjoamisessa

2 Osapuolet

2. Toimenpidepyynnön kohde:
Veho Group Oy Ab, Helsinki

3. Toimenpidepyynnön tekijät:
Autokorjaamo Kalervo Koskinen
Autohuolto Weurlander Oy
Teijon Korjaamo Ky

3 Ratkaisu

4. Kilpailuvirasto määrää noudatettavaksi kilpailunrajoituslain 13 §:n 3 momentin nojalla Veho Group Oy Ab:n 28.5.2010 antamat sitoumukset, jotka koskevat riippumattomien korjaamoiden edustajille annettavaa koulutusta. Muilta osin asia ei anna aihetta Kilpailuviraston toimenpiteisiin.

4 Asian vireilletulo

4.1 Toimenpidepyyntö

5. Autokorjaamo Kalervo Koskinen, Autohuolto Weurlander Oy ja Teijon Korjaamo Ky tekivät 14.6.2006 toimenpidepyynnön, jonka mukaan Veho Group Oy Ab:n (jäljempänä Veho) Mercedes-Benz-moottoriajoneuvojen huolto- ja korjauspalveluja koskevat sopimukset ja toimet ovat Euroopan komission moottoriajoneuvoja koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen N:o 1400/2002 vastaisia ja kilpailua rajoittavia.

6. Kilpailuvirasto on Vehon Mercedes-Benz-moottoriajoneuvojen korjaus- ja huoltopalveluiden järjestämistä koskevien sopimusten ja toimien vaikutuksia selvittäessään vastaanottanut kirjallisia selvityksiä ja useita lisäselvityksiä Veholta ja toimenpidepyynnön tekijöiltä. Lisäksi virasto on käynyt asian selvittämiseksi keskusteluja osapuolten kanssa ja ollut yhteydessä EU:n komissioon.

4.2 Veho Group Oy Ab

7. Veho toimii Mercedes-Benz-moottoriajoneuvojen maahantuojana ja osana Daimler AG:n[1] valtuutettua jakeluverkostoa.

8. Veholla on jälleenmyynti- ja huoltoedustajasopimukset samaan konserniin kuuluvan Veho Oy Ab:n kanssa, jolla on toimipisteitä Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Raisiossa ja Oulussa. Veho Oy Ab:n lisäksi Mercedes-Benz-moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä ja huoltoa hoitavat Vehon kanssa tekemien jälleenmyynti- ja huoltoedustajasopimuksien perusteella itsenäiset jälleenmyyjät. Valtuutettujen huoltoedustajien verkostoon kuuluvien yritysten on täytettävä Daimler AG:n asettamat vaatimukset.

9. Vehon ja Daimler AG:n välisessä maahantuontisopimuksessa Veholle annetaan oikeus järjestää Mercedes-Benz-moottoriajoneuvojen ja varaosien jakelu sekä huoltopalvelut Suomessa. Maahantuontisopimuksen perusteella Vehon tehtävänä on huolehtia siitä, että Mercedes-Benz-henkilöautojen huolto- ja korjauspalveluja on saatavilla kuluttajien tarpeet täyttävällä tavalla.

10. Veho järjestää muun muassa Mercedes-Benz-moottoriajoneuvoihin liittyvää koulutusta ja toimittaa testilaitteita, joita käytetään Mercedes-Benz-moottoriajoneuvojen huollossa ja korjauksessa.

4.3 Toimenpidepyynnön tekijät

11. Toimenpidepyynnön tekijät, Autokorjaamo Kalervo Koskinen, Autohuolto Weurlander Oy ja Teijon Korjaamo Ky, tarjoavat muun ohella Mercedes-Benz-moottoriajoneuvojen korjaus- ja huoltopalveluita. Toimenpidepyynnön tekijät eivät kuulu Vehon valtuutettujen huoltoedustajien verkostoon vaan ovat moottoriajoneuvoalaa koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen (1400/2002) 1 artiklan 1 kohdan m-alakohdassa tarkoitettuja riippumattomia korjaamoja.

5 Asiaselostus

5.1 Toimenpidepyynnön pääasiallinen sisältö

12. Toimenpidepyynnön tekijöiden mukaan Veho on toiminnallaan vaikeuttanut moottoriajoneuvoalaa koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen 1 artiklan 1 kohdan m-alakohdassa tarkoitettujen riippumattomien korjaamojen toimintaa seuraavilla tavoilla:

1. Riippumattomat korjaamot eivät ole päässeet Vehon järjestämään koulutukseen ja kursseista on ollut vaikeaa saada edes ilmoittautumiseen tarvittavaa tietoa. Lisäksi yleinen vaatimus kurssien suorittamisesta tietyssä järjestyksessä vaikeuttaa ja pitkittää tiettyyn koulutukseen pääsyä niin, ettei asentaja saa sitä tietoa, mitä markkinoilla olevien uusimpien autojen huoltaminen edellyttäisi.

2. Testilaitteiden ja niihin liittyvien lisenssiavaimien toimitukset ovat tarpeettomasti viivästyneet. Lisäksi leasing-rahoituksen tarjoaminen vain valtuutetuille korjaamoille laitteiden hankinnan yhteydessä syrjii riippumattomia korjaamoja. Veho on myös vaatinut tilauksen yhteydessä maksettavaksi puolet järjestelmän vuosihinnasta ja loput ennen järjestelmän toimittamista tilaajalle, mikä toimenpidepyynnön tekijöiden mukaan on poikkeava maksukäytäntö.

3. Veho ei ole luovuttanut riippumattomille korjaamoille Europa Garantie-takuun suorittamiseen välttämättömiä varaosatietoja.

4. Riippumattomissa korjaamoissa huollettuihin tai korjattuihin moottoriajoneuvoihin Vehon soveltamat takuukäytännöt eivät ole olleet asetuksen mukaisia. Toimenpidepyynnön tekijöiden mukaan Veho on kieltäytynyt virhevastuusta sen vuoksi, että auto on ollut huollossa riippumattomalla toimijalla. Toimenpidepyynnön tekijät ovat myös esittäneet virastolle, ettei Vehon pitäisi voida purkaa takuusitoumusta, vaikka riippumattoman korjaamon suorittamassa työssä olisikin virhe. Takuusitoumuksen purkaminen virhetapauksessa karkottaisi kuluttajat käyttämästä riippumattomien korjaamoiden palveluita. Lisäksi toimenpidepyynnön tekijät viittaavat riippumattomien korjaamoiden toimintaedellytyksiä heikentävänä menettelynä Mobilo Life-palvelun ruostumattomuustakuuseen, jonka voimassaolon edellytyksenä ovat säännölliset määräaikaishuollot Vehon valtuutetussa korjaamossa.

5. Valtuutetuksi huoltoedustajaksi pääsemiseen sovellettavat menettelytavat ja vaatimukset eivät ole olleet ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisia. Toimenpidepyynnön tekijöiden mukaan riippumaton korjaamo ei ole pyynnöistään huolimatta saanut tarvitsemiaan ja itselleen ymmärrettäviä tietoja siitä, mitä vaatimuksia tulee täyttää, jotta voi toimia valtuutettuna korjaamona.

6. Riippumattomien korjaamoiden edustajat ovat esittäneet Kilpailuvirastolle keväällä 2009 kirjeitse ja myöhemmin viraston edustajien kanssa käydyn neuvottelun yhteydessä, että riippumattomille korjaamoille toimitetut testilaitteet ovat toiminnoiltaan tai ohjelmistoiltaan puutteellisia verrattaessa niitä valtuutetuille korjaamoille toimitettuihin laitteisiin. Riippumattomat korjaamot eivät ole puutteista johtuen voineet suorittaa asiakkaiden ajoneuvoille kaikkia tarpeellisia huoltotoimenpiteitä.

Vehon toimenpidepyyntöön antamat selvitykset

5.1.1 Pääsy koulutukseen

13. Vehon mukaan se on toimittanut tiedot käynnissä olevista koulutuksista kaikille riippumattomille korjaamoille, jotka ovat niitä pyytäneet. Lisäksi pyynnön esittäjille on kerrottu koulutusjärjestelmän periaatteet ja mahdollisuudet. Riippumattomilla korjaamoilla on mahdollisuus osallistua koulutuksiin lähtökohtaisesti samoilla periaatteilla kuin valtuutetuilla korjaamoilla. Sekä valtuutettujen korjaamoiden että riippumattomien korjaamoiden edustajien on suoritettava koulutusmoduulit järjestyksessä ja osallistujat kursseille valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Muun muassa tilojen puutteesta johtuvat kurssien ja osallistujien rajoitettu määrä sekä tapahtuneet koulutusvaatimusten muutokset ovat saattaneet hidastaa jonkin verran myös riippumattomien korjaamojen edustajien koulutukseen pääsyä ja kurssien aikataulujen vahvistamista.

14. Vehon mukaan on otettava huomioon, että koulutukseen osallistujalta vaaditaan kullakin tasolla hyvin erilaista työkokemusta ja osaamista. Vehon kokemuksen mukaan kokenutkaan Mercedes-Benz-mekaanikko ei välttämättä suoriudu edes niin sanotusta MT-tason (Maintenance Technician) lopputestistä osallistumatta ensin MT-tason testin edellytyksenä olevaan koulutukseen. Riippumattomien korjaamoiden täysin vapaa osallistumisoikeus kursseille ei Vehon mukaan olisi linjassa ryhmäpoikkeusasetuksen riippumattomien korjaamoiden tasavertaisen kohtelun periaatteen kanssa. Vehon virastolle myöhemmin antamista selvityksistä on käynyt ilmi, että yksittäisille kursseille pääsyssä on esiintynyt epäjohdonmukaisuuksia. Hyötyajoneuvojen ST-tasoisessa koulutuksessa alkuperäistä pääsyvaatimusta oli alennettu kurssipaikkojen täyttämiseksi ja kurssille oli hyväksytty myös mekaanikkoja, joiden MT-koulutusohjelma oli ollut vielä kesken.

5.1.2 Testilaitteiden toimitus

15. Veho on todennut virastolle, että se on toimittanut testilaitteet kaikille niitä halunneille korjaamoille. Laitteet on toimitettu viipymättä sen jälkeen, kun Daimler AG on niitä toimittanut. Toimitusaika ei riipu siitä, onko tilaaja valtuutettu vai riippumaton toimija. Veho ei eräässä vaiheessa toimittanut testilaitteita leasing-rahoituksella valtuutetuillekaan huoltoedustajille. Riippumattomilta korjaamoilta peritään tilauksen vahvistamisen yhteydessä puolet ostohinnasta. Vehon näkemyksen mukaan valtuutetuille korjaamoille testilaite on pakollinen, joten näiden osalta Veholla ei ole riskiä siitä, että laitetta ei lunastettaisi.

16. Veho on tarjonnut asiassa Kilpailuvirastolle 5.3.2008 sitoumusta, jonka mukaan Veho sitoutuu tarjoamaan sekä valtuutetuille Mercedes-Benz-huoltoedustajille että riippumattomille korjaamoille mahdollisuuden hankkia Star Diagnosis-testilaite leasing-rahoituksella samoin ehdoin. Näihin ehtoihin sisältyy vaatimus kolmen ensimmäisen kuukauden leasing-maksujen suorittamisesta etukäteen.

17. Veho on 8.12.2008 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kirjallisesti ottavansa käyttöön sitoumuksen mukaiset toimitusehdot vuodelle 2009[2]. Veho on vahvistanut 6.11.2009 Kilpailuviraston kanssa käydyn neuvottelun yhteydessä jo muuttaneensa toimintaansa testilaitteiden toimitusehtojen osalta esitetyn sitoumuksen mukaiseksi.

5.1.3 Europa Garantie-korvauskyselyt

18. Veho on ilmoittanut Kilpailuvirastolle, että se ei ole osapuolena Europa Garantie-järjestelmässä. Kyseessä on Saksassa toimivien jälleenmyyjien käytetyille Mercedes-Benz-moottoriajoneuvoille myöntämä takuu, joka on järjestetty vakuutusyhtiöiden kautta ja niiden ehtojen mukaisesti. Vehon mukaan Europa Garantien toteuttamiseen tarvittavat tekniset tiedot ovat tarvittaessa riippumattomien korjaamoiden saatavissa Mercedes-Benzin Internet-palvelun välityksellä. Lisäksi Veho on todennut, että riippumattomat korjaamot saavat alkuperäisiä varaosia ja niiden hintatiedot valtuutetuilta Mercedes-Benz-huoltoedustajilta.

5.1.4 Uusien autojen takuu, virhevastuu ja määräaikaishuollot sekä Mobilo Life-palvelu

19. Uusien autojen takuu, virhevastuu ja määräaikaishuollot

Veho on ilmoittanut Kilpailuvirastolle, että uuden auton valmistusvirheet kattava takuu on sinänsä voimassa kaksi vuotta täysin riippumatta siitä, miten ajoneuvoa huolletaan ja korjataan. Jos autoon tulee takuuaikana takuuehtojen mukaan takuun piiriin kuuluva vika, valmistaja/maahantuoja voi kuitenkin evätä takuuvastuun tietyn vian kohdalla, jos

a) asiakas on laiminlyönyt ajoneuvon asianmukaisen huoltamisen ja/tai määräaikaishuollot ja valtuutettu huoltoedustaja/maahantuoja voi osoittaa, että kyseinen vika johtuu huoltojen laiminlyömisestä; tai

b) asiakas on teettänyt ajoneuvon huoltotöitä, kuten määräaikaishuoltoja, muulla kuin valtuutetulla korjaamolla ja valtuutettu huoltoedustaja/maahantuoja osoittaa, että vika johtuu siitä, että aiemmat huolto- ja/tai korjaustyöt on suoritettu virheellisesti.

20. Kuten edellä käy ilmi, näyttötaakka huoltojen laiminlyönnistä tai virheellisestä huollosta ja mahdollisesta seurannaisvahingosta on valtuutetulla huoltoedustajalla tai maahantuojalla, jos takuuvastuusta kieltäydytään tietyn vian osalta.

21. Veho on korostanut, että valmistaja antaa huoltotöille ohjeet, mutta valmistajan/maahantuojan takuu ei kata autolle tehtyjä huoltotöitä sinänsä, vaan jokainen korjaamo vastaa omasta huolto- ja korjaustyöstään. Tämä korjaamon vastuu koskee yhtä hyvin valtuutettuja kuin riippumattomia korjaamoja. Jos esimerkiksi valtuutettu korjaamo tekee asennustöissä selvän virheen tai laiminlyö valmistajan huolto-ohjeiden noudattamisen, vastuu asiakkaalle tästä aiheutuvasta vahingosta on kyseisellä korjaamolla.

22. Veho on ilmoittanut virastolle, ettei valmistajan tai maahantuojan normaali takuu ei edellytä takuunaikaisten määräaikaishuoltojen tekemistä Vehon valtuuttamassa korjaamossa. Ainoastaan varsinaiset takuukorjaukset[3] on normaalisti suoritettava valtuutetussa korjaamossa. Veho on todennut myös, että valmistajan maksamissa takuukorjauksissa edellytetään valtuutetun huoltoedustajan ja Daimler AG:n toimittamien alkuperäisten varaosien käyttämistä. Veho toteaa myös, että tiettyjen valmistajan tai maahantuojan tarjoamien lisäpalvelujen voimassaolo, kuten jäljempänä tarkemmin käsiteltävä Mobilo Life-/Mobilo-liikkuvuuspalvelu, voi edellyttää määräaikaishuoltojen suorittamista valtuutetussa korjaamossa. Lisäpalvelut eivät kuitenkaan ole valmistajan tai maahantuojan myöntämiä takuita.

23. Veho on todennut Kilpailuvirastolle, ettei Vehon Mercedes-Benz-henkilöautojen takuutiimin tiedossa ole yhtään tapausta, jossa takuu olisi evätty pelkästään sillä perusteella, että ajoneuvoa on huollettu tai määräaikaishuollettu muussa kuin Vehon valtuuttamassa korjaamossa. Mainittu Vehon takuutiimi käsittelee kaikki valtuutettujen huoltoedustajien tekemät takuuanomukset. Takuutiimin jäsenten tietoon ei ole tullut myöskään sellaista asiakaspalautetta, että jokin Vehon valtuuttama korjaamo olisi valmistajan tai maahantuojan takuuohjeiden vastaisesti evännyt takuun pelkästään sillä perusteella, että autoa on huollettu tai korjattu riippumattomalla korjaamolla.

24. Mobilo Life-palvelu

Vehon mukaan yhtiön 24.10.1998–31.3.2008 välisenä aikana ensirekisteröidyille Mercedes-Benz-henkilöautoille tarjoama Mobilo Life-palvelupaketti[4] on pohjimmiltaan liikkuvuusturvapalvelu. Tämän palvelun yksi osa on suoja sisältä ulospäin tapahtuvaa ruostumista vastaan (ruostumattomuusturva). Mobilo Life-palvelupaketin sai automaattisesti kahden vuoden ajaksi kaikkiin uusiin Mercedes-Benz-henkilöautoihin, jos auto oli ensirekisteröity edellä mainitulla aikavälillä. Ensimmäisen kahden vuoden voimassaolojakson jälkeen paketin voimassaolo uusiutuu, kun ajoneuvo huolletaan valtuutetulla huoltoedustajalla, ja se on voimassa seuraavaan määräaikaishuoltoon asti, enimmillään kuitenkin 30 vuotta. Asiakas voi siten pitää palvelupaketin voimassa esimerkiksi teettämällä määräaikaishuollot valtuutetulla huoltoedustajalla, vaikka käyttäisi riippumattomia korjaamoja muihin korjauksiin ja huoltotoimiin, edellyttäen, että niiden tekemä työ on tehty asianmukaisesti. Asiakas voi myös päästä takaisin Mobilo Lifen piiriin milloin tahansa antamalla valtuutetun huoltoedustajan tarkastaa auton. Jos huollon tai tarkastuksen yhteydessä havaitaan tarve lisätöihin, nämä toimenpiteet on suoritettava välittömästi valmistajan ohjeiden mukaan, jotta paketin edut ovat voimassa seuraavaan määräaikaishuoltoon asti.

25. Veho katsoo Mobilo Life-palvelun toimintamallin kunnioittavan asiakkaan oikeuksia antaa huolto- ja korjaustoimenpiteet riippumattoman korjaamon tehtäväksi ja antavan samalla asiakkaille mahdollisuuden päästä palvelun piiriin niin halutessaan. Veho on korvannut Mobilo Life-palvelun osana olleen 30 vuoden ruostumattomuustakuu-termin markkinointimateriaalissaan termillä ruostumattomuusturva käytyään asiassa neuvotteluja Kuluttajaviraston kanssa.

5.1.5 Pääsy Vehon valtuutetuksi huoltoedustajaksi

26. Vehon mukaan se on toimittanut tiedot valtuutetuksi huoltoedustajaksi pääsemistä koskevista vaatimuksista kaikille niitä pyytäneille yrityksille. Erään toimenpidepyynnön tekijän kanssa on käyty keskusteluja, mutta toimenpidepyynnön tekijä ei ole jättänyt kirjallista hakemusta. Tietojen saatavuutta on parannettu lisäämällä Internet-sivustolle perustietoja hakuprosessista ja linkki, jonka kautta voi helposti ilmoittaa kiinnostuksestaan valtuutetuksi toimijaksi ja pyytää lisätietoja. Kilpailuvirastolle on toimitettu hakijoille tarkoitettu englanninkielinen esitemalli, jota vastaavan esitteen Veho on soveltuvin osin ilmoittanut ottavansa käyttöön kehittääkseen riippumattomille korjaamoille toimitettavaa tietopakettia.

27. Vehon mukaan laadulliset huolto- ja korjauspalvelukriteerit asettaa Daimler AG, vaikkakin Veholla on jonkin verran mahdollisuus mukauttaa tiettyjen kansallisten kriteerien sisältöä. Lisäksi, mikäli kaikki kriteerit eivät auditoinnissa täyty, mutta hakija on halukas ne täyttämään, voidaan muutamalle kriteerille erikseen laatia toimintasuunnitelma, jonka mukaisesti huoltoedustaja sitoutuu täyttämään kriteerit sovitussa aikataulussa.

5.1.6 Testilaitteiden toimintopuutteet

28. Veho on selvittänyt Kilpailuvirastolle korjaamotestilaitteisiin eli testereihin ja niiden ohjelmistoihin liittyviä ominaisuuksia sekä laitteiden toiminnasta riippumattomille korjaamoille annettavia tietoja. Vehon selvityksen mukaan testereiden diagnostiikkaominaisuudet ovat samat riippumattomille ja valtuutetuille korjaamoille. Veho on todennut virastolle, että testerillä on koodausoikeuksien avulla mahdollista tehdä ohjainlaitekoodauksia. Riippumattomille korjaamoille toimitetut testerit ja niihin sisältyvien ohjelmistojen käyttöoikeudet eivät automaattisesti sisällä koodausoikeuksia eikä Veho myöskään ole markkinoinut testeriä koodausoikeuksilla.

29. Vehon mukaan riippumaton korjaamo voi halutessaan erikseen hakea koodausoikeuksia käyttöoikeuksia hallinnoivalta Daimler AG:lta. Oikeuksien hakua varten riippumaton korjaamo saa hakemuskaavakkeen Veholta. Kun koodausoikeudet on haettu ja sopimus toimitettu edelleen Daimler AG:lle, Veho lisää sovellushallinnassa kyseisen henkilön niin sanottuun c5-käyttäjätunnukseen koodausoikeuden samalla tavoin kuin valtuutettujen korjaamoidenkin henkilöille. Veholla ei ole oikeutta määritellä koodausoikeuksien täsmällistä sisältöä, vaan määritys tulee Daimler AG:ltä.

30. Veho on todennut virastolle, että autonvalmistajalla on oikeus olla antamatta riippumattomille korjaamoille teknisiä tietoja, joiden avulla voidaan ohittaa tai purkaa varkaudeneston kannalta keskeisiä laitteita (DRT), uudelleen kalibroida sähköisen moottorin ohjausyksikön alkuperäisiä asetuksia tai tehdä muutoksia ajoneuvojen suorituskykyä rajoittaviin laitteisiin. Daimler AG on rajoittanut oikeutensa perusteella riippumattomille korjaamoille annettavia koodausoikeuksia, jotka liittyvät edellä mainittuihin teknisiin tietoihin.

31. Vehon ilmoituksen mukaan riippumattomalle korjaamolle on normaalisti koodausoikeuksien hakemisen yhteydessä kerrottu varkaudeneston kannalta olennaiset osat ja niiden vaihtamiseen liittyvät rajoitukset. Muissa kuin varkaudenestoon liittyvissä tilanteissa koodausoikeuteen liittyvät rajoitukset on mahdollista tarkistaa testerin avulla ja ottaa tarvittaessa yhteyttä maahantuonnin tekniseen tukeen testerin antamien ohjeiden mukaisesti. Testerin käyttö sen ensisijaiseen käyttötarkoitukseen, eli vikojen diagnosointiin, ei edellytä koodausoikeuksia.

32. Tiettyjen lisävarusteiden asentamisen ja muuttamisen yhteydessä korjaamo ei Vehon mukaan välttämättä pysty suoraan testerin avulla suorittamaan kaikkia tarvittavia ohjainlaitteiden päivityksiä. Menettely on tältä osin täysin samanlainen riippumatta siitä, onko kyseessä valtuutettu vai riippumaton korjaamo. Näissä tapauksissa korjaamoiden on testerin avulla mahdollista tarkistaa, liittyykö lisävarusteen asentamiseen tämän tyyppisiä koodausrajoituksia ja ottaa tällöin asiassa yhteyttä maahantuonnin tekniseen tuotepäällikköön.

33. Vehon ilmoituksen mukaan se on uudistanut testereiden tilaus- ja toimitussopimusta siten, että siinä kuvataan Euro 5-tyyppihyväksyttyjen henkilöautojen osalta riippumattomien korjaamoiden käyttöoikeuksissa tapahtuneet muutokset. Euro 4-tyyppihyväksyttyjen ja sitä vanhempien ajoneuvojen osalta sopimuksessa kuvataan ne järjestelmät, joiden muutosoikeus ei sisälly riippumattomien korjaamoiden käyttäjäkohtaisiin oikeuksiin. Veho on myös laatinut tiedotteen testereitä hankkineille riippumattomille korjaamoille varkaudenestoon liittyvien varaosien toimittamisessa ja asentamisessa tapahtuvista muutoksista. Edellä mainitut muutokset liittyvät autojen tyyppihyväksyntää koskevan lainsäädännön uudistumiseen.

6 Kilpailuoikeudellinen arviointi

6.1 Relevantit markkinat ja Vehon markkina-asema

34. Vehon verkostoon kuuluvien valtuutettujen huoltoedustajien lisäksi Mercedes-Benz-moottoriajoneuvojen huolto- ja korjauspalveluja tarjoavat Suomessa riippumattomat korjaamot ja korjaamoketjut.

35. Veho järjestää Mercedes-Benz-moottoriajoneuvoihin liittyvää teknistä koulutusta sekä toimittaa Mercedes-Benz-moottoriajoneuvojen huolto- ja korjauspalveluihin käytettäviä testi- ja muita laitteita.

36. Euroopan komission DaimlerChrysler AG:ta koskevassa sitoumuspäätöksessä[5] tekemän alustavan arvion mukaan korjaus- ja huoltopalveluiden markkinat ovat merkkikohtaisia eivätkä ainakaan maantieteellisesti kansallisia markkinoita laajempia.

37. Edellisen perusteella mahdollisen kilpailunrajoituksen arvioinnin kannalta merkityksellisinä markkinoina voitaisiin pitää tässä tapauksessa Mercedes-Benz-moottoriajoneuvojen korjaus- ja huoltopalveluiden markkinoita Suomessa. Vehon valtuutettujen korjaamoiden markkinaosuus näin määritellyistä Mercedes-Benz-moottoriajoneuvojen korjaus- ja huoltopalveluiden markkinoista on merkittävä eikä Veho ole kiistänyt moottoriajoneuvoalaa koskevassa ryhmäpoikkeusasetuksessa (1400/2002) asetettujen kynnysarvojen ylittymistä tapauksessa.

38. Asian lopputulos huomioon ottaen Kilpailuvirasto ei kuitenkaan pidä välttämättömänä ottaa täsmällisesti kantaa relevantteihin markkinoihin tai ryhtyä tarkemmin selvittämään Vehon markkina-asemaa.

6.2 Sovellettavat säännökset

39. Kilpailunrajoituslain 4 §:n mukaan kiellettyjä ovat sellaiset elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien päätökset sekä elinkeinonharjoittajien yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy.

40. Edellä mainittu 4 § vastaa sisällöltään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 artiklan 1 kohtaa ja Kilpailuvirasto tulkitsee sitä 101 artiklan soveltamiskäytännön mukaisesti.

41. Jos kilpailunrajoitus on omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, sovelletaan tapaukseen kilpailunrajoituslain 4 §:n ohella myös SEUT:in 101 artiklaa.

42. Euroopan Yhteisön komissio on antanut moottoriajoneuvoalalle vertikaalisia sopimuksia ja yhdenmukaistettuja menettelytapoja koskevan erillisen ryhmäpoikkeusasetuksen[6], jota käytetään ohjeena myös Suomessa, kun sovelletaan kilpailunrajoituslain 4 §:ää ja jos yritys muutoin täyttää ryhmäpoikkeuksessa asetetut vaatimukset.

43. Ryhmäpoikkeusasetuksen 3 artiklan pääsäännön mukaan poikkeusta sovelletaan, jos toimittajan markkinaosuus on enintään 30 prosenttia asian kannalta merkityksellisillä markkinoilla, joilla se myy uusia moottoriajoneuvoja, moottoriajoneuvojen varaosia tai korjaus- ja huoltopalveluja. Markkinaosuusraja poikkeuksen soveltamiseksi on kuitenkin 40 prosenttia sellaisten sopimusten osalta, joilla perustetaan määrällisiä valikoivia jakelujärjestelmiä uusien moottoriajoneuvojen myyntiä varten. Kyseisiä markkinaosuusrajoja ei sovelleta sopimuksiin, joilla perustetaan laadullisia valikoivia jakelujärjestelmiä. Jos kyseessä on vertikaalinen sopimus, johon sisältyy yksinomaisia toimitusvelvoitteita, poikkeusta sovelletaan, jos ostajan markkinaosuus ei ylitä 30 prosentin rajaa asian kannalta merkityksellisillä markkinoilla, joilla se ostaa sopimustavaroita ja -palveluja.

44. Asetus kattaa näin ollen uusien moottoriajoneuvojen ja varaosien jakelua koskevat sopimukset sekä valtuutettujen korjaamoiden tarjoamia korjaus- ja huoltopalveluja säätelevät jakelusopimukset. Myös riippumattomien toimijoiden asema on otettu asetuksessa huomioon.

45. Jos toimittajan markkinaosuus ylittää ryhmäpoikkeusasetuksessa asetetut markkinaosuusrajat, vertikaaliset kilpailunrajoitukset voivat tulla kielletyiksi, jos niiden katsotaan rajoittavan merkittävästi kilpailua ja SEUT:in 101 artiklan 3 kohdan tai kilpailunrajoituslain 5 §:n poikkeussäännös ei sovellu.

46. Ryhmäpoikkeusasetuksen säännöksiä voidaan käyttää tulkinta-apuna sovellettaessa 101 artiklaa ja kilpailunrajoituslain säännöksiä siinäkin tapauksessa, että yrityksen markkinaosuus mahdollisesti ylittäisi ryhmäpoikkeusasetuksessa asetetut kynnysarvot.

47. Poikkeusta ei myöskään sovelleta sopimuksiin, jotka sisältävät ryhmäpoikkeusasetuksen 4 artiklassa määriteltyjä vakavimpia kilpailunrajoituksia.

48. Kilpailunrajoituslain 13 §:n 3 momentti mahdollistaa myös sitoumuksien antamisen. Tällöin Kilpailuvirasto voi päätöksellään määrätä epäiltyyn kilpailunrajoitukseen osallistuneiden elinkeinonharjoittajien tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien esittämät sitoumukset näitä elinkeinonharjoittajia velvoittaviksi, jos sitoumuksilla voidaan poistaa toiminnan kilpailua rajoittava luonne.

49. Jos yritys antaa 13 §:ssä tarkoitettuja sitoumuksia, ei viraston tarvitse ottaa kantaa siihen, onko yrityksen toiminta ollut kilpailunrajoituslain 4 §:n tai SEUT:in 101 artiklan vastaista.

6.3 Vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan

50. Kilpailunrajoituslain 1 a §:n mukaan kilpailunrajoitukseen sovelletaan SEUT:in 101 ja 102 artiklan säännöksiä, mikäli kilpailunrajoitus on omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

51. EY:n tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan kilpailunrajoitus on omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, kun objektiivisten oikeudellisten seikkojen ja tosiseikkojen perusteella on riittävästi aihetta epäillä, että kilpailunrajoitus voi vaikuttaa suoraan tai välillisesti taikka tosiasiallisesti tai mahdollisesti, jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. SEUT:in 101 artiklan soveltaminen ei siten edellytä, että sopimus tai menettelytapa vaikuttaa tai on vaikuttanut tosiasiallisesti jäsenvaltioiden väliseen kauppaa. Riittää, että sopimus tai menettelytapa saattaa vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

52. Arvioitaessa kauppaan kohdistuvan vaikutuksen tuntuvuutta on huomioitava erityisesti yritysten asema ja merkitys kyseisten tuotteiden markkinoilla. Komission tiedonantoon kauppaan kohdistuvan vaikutuksen käsitettä koskeviin suuntaviivoihin[7] sisältyy ns. negatiivinen olettamus, jonka edellytysten täyttyessä kauppaan kohdistuvaa vaikutusta ei pidetä tuntuvana. Komissio katsoo, että sopimukset eivät periaatteessa ole omiaan vaikuttamaan tuntuvasti jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, jos seuraavat kumulatiiviset edellytykset täyttyvät:

a) osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus sopimuksen alaan kuuluvilla relevanteilla markkinoilla on yhteisön markkinoilla enintään viisi prosenttia,

b) vertikaalisissa sopimuksissa yhteisön alueelta kertynyt toimittajan yhteenlaskettu vuotuinen kokonaisliikevaihto sopimuksen alaan kuuluvien tuotteidenmarkkinoilla on enintään 40 miljoonaa euroa.

53. Mikäli edellä mainitun olettamuksen edellytykset eivät täyty, vaaditaan tapauskohtainen analyysi siitä, onko sopimus omiaan tuntuvasti vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

54. Jos sopimus tai menettelytapa on jo luonteensa vuoksi omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, niiden vaikutuksen tuntuvuutta koskeva raja-arvo on alempi kuin sopimusten ja menettelytapojen, jotka eivät ole luonteensa vuoksi omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Mitä vahvempi on asianomaisten yritysten markkina-asema, sitä todennäköisemmin sopimus tai menettelytapa on omiaan vaikuttamaan tuntuvasti jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

55. Kilpailuvirasto katsoo, että Daimler AG:n ja Vehon välinen maahantuontisopimus on luonteeltaan omiaan tuntuvasti vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Yhdeltä osin sopimus koskee Mercedes-Benz-moottoriajoneuvojen huolto- ja korjaustoimintaa koskevia järjestelyjä. Huoltoedustajasopimukset ja huoltoedustajiin kohdistuva ensisijaisuuskohtelu voivat vaikeuttaa ulkomaisten riippumattomien korjaamojen tuloa niille relevanteille markkinoille, joilla Mercedes-Benz-moottoriajoneuvoja huolletaan ja korjataan Suomessa.

6.4 Teknisten tietojen luovuttaminen ja koulutus

56. Vaikka Kilpailuvirasto ei ota tässä yhteydessä kantaa siihen, soveltuuko ryhmäpoikkeusasetus Daimler AG:n ja Vehon välisiin sopimuksiin, selostetaan tässä asetusta siltä osin kuin se asian taustan selvittämiseksi on tarpeen.

57. Ryhmäpoikkeusasetuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaan poikkeusta ei sovelleta, kun moottoriajoneuvojen toimittaja kieltäytyy antamasta riippumattomille toimijoille kyseisten moottoriajoneuvojen korjauksen ja huollon tai ympäristönsuojelullisten toimenpiteiden täytäntöönpanon edellyttämiä teknisiä tietoja, vianmääritys- ja muita laitteita, työkaluja, mukaan lukien tarvittavat tietokoneohjelmat, tai koulutusta.

58. Riippumattomalla toimijalla tarkoitetaan yrityksiä, jotka osallistuvat suoraan tai välillisesti moottoriajoneuvojen korjaukseen ja huoltoon, erityisesti riippumattomia korjausliikkeitä, korjauslaitteiden tai -työkalujen valmistajia, riippumattomia varaosien jälleenmyyjiä, teknisten tietojen julkaisijoita, autokerhoja, tiepalveluiden tarjoajia, tarkastus- ja testauspalveluiden tarjoajia sekä koulutuspalveluita korjaamoille tarjoavia yrityksiä.

59. Riippumattomien toimijoiden on saatava rajoituksetta käyttöönsä erityisesti moottoriajoneuvojen sähköiset hallinta- ja vianmääritysjärjestelmät, järjestelmien ohjelmoinnissa tarvittavat toimittajan soveltamat vakiomuotoiset menettelyt, korjaus- ja koulutusohjeet sekä vianmääritys- ja huoltotyökalujen ja -laitteiden käyttöön liittyvät tiedot.

60. Edellä tarkoitetut on annettava itsenäisille toimijoille syrjimättömästi, viipymättä ja oikeasuhteisella tavalla, ja annettavien tietojen on oltava käyttökelpoisessa muodossa. Jos jokin tieto kuuluu immateriaalioikeuden piiriin tai kyseessä on taitotieto, sen käyttöön antamisesta ei saa kieltäytyä tavalla, joka muodostaa väärinkäytöksen.

61. Ryhmäpoikkeusasetuksen johdanto-osan 26 kohta ja kyseiseen kohtaan liittyvä oikeuskäytäntö[8] antaa autonvalmistajille mahdollisuuden pidättäytyä antamasta riippumattomille korjaamoille sellaisia teknisiä tietoja, jotka voivat antaa kolmansille mahdollisuuden ohittaa tai purkaa ajoneuvoihin asennetut murtohälyttimet, kalibroida uudelleen sähköisiä laitteita tai tehdä muutoksia esimerkiksi moottoriajoneuvojen nopeutta rajoittaviin laitteisiin. Poikkeusta on tulkittava suppeasti, ja toimittajat voivat evätä pääsyn tällaisia laitteita koskeviin tietoihin ainoastaan, jos varkauksia, uudelleenkalibrointia tai muutosten tekemistä ei voida estää muulla, vähemmän rajoittavalla tavalla.[9]

62. Moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä ja huoltopalveluita Euroopan Unionissa käsittelevässä komission esitteessä[10] lisäksi todetaan tietojen luovuttamisesta ja koulutukseen pääsystä, että tiedot on annettava riippumattomille toimijoille yhtä nopeasti kuin valtuutetuille korjaamoille. Toimittajat eivät siis saa antaa tietoja riippumattomille toimijoille vasta sitten, kun ne ovat antaneet tiedot valtuutetuille korjaamoilleen. Toimittajien on myös hoidettava tätä varten tarvittavat järjestelyt infrastruktuurin ja henkilöstön osalta. Edelleen esitteessä todetaan, että riippumattomilla toimijoilla on oltava mahdollisuus samaan korjaus- ja huoltopalveluiden edellyttämään tekniseen koulutukseen kuin valtuutetuilla korjaamoilla. Tämä sisältää sekä verkossa annettavan koulutuksen että koulutuksen, jossa vaaditaan mekaanikon tai teknikon henkilökohtaista läsnäoloa.

6.5 Veho Group Oy Ab:n sitoumus koulutukseen pääsystä

6.5.1 Sitoumus

63. Veho Group Oy Ab (Veho) on 28.5.2010 antanut Kilpailuvirastolle seuraavan kilpailunrajoituslain 13 §:n 3 momentissa tarkoitetun sitoumuksen:

Koulutusta koskeva sitoumus

Veho järjestää teknistä koulutusta Suomessa Daimler AG:n Mercedes Benz -roolikoulutusohjelman mukaisesti. Sitoumusten antamisajankohtana voimassa oleva roolikoulutusohjelma etenee tasoittain ja sen tarkoituksena on antaa vaadittava osaaminen ja taitotieto sellaisiin teknisiin rooleihin, joita valtuutetulla huoltoedustajalla on oltava. Osallistuakseen tekniseen koulutukseen ensimmäisen tason jälkeen (sitoumusten antamishetkellä Maintenance Technician -taso), koulutettavan on ensin läpäistävä edeltävien roolitasojen lopputestit.

Vehon periaate on, että riippumattomia korjaamoja kohdellaan teknisten tietojen toimittamisessa, kuten tekniseen koulutukseen pääsyssä, tasapuolisesti valtuutettujen huoltoedustajien kanssa.

Koulutussuunnitelma mukaan lukien kurssien sisällön kuvaus ja kurssien pääsyvaatimukset julkaistaan joulukuussa ja kesäkuussa seuraavalle kuudelle (6) kuukaudelle (vähintään kuukautta ennen ensimmäistä kurssia) mercedes-benz.fi -sivustolla tai vastaavalla kulloinkin vastaavaa tarkoitusta varten ylläpidetyllä sivustolla. Koulutussuunnitelman mukaiset kurssit sisältöineen vahvistetaan erikseen vähintään kuukautta ennen kyseisen kurssin alkua.

Yllä mainitulla tavalla ilmoitettuihin koulutustietoihin voidaan tehdä muutoksia edellyttäen, että niistä kommunikoidaan tasapuolisesti riippumattomille korjaamoille. Veho on ymmärtänyt, että Kilpailuvirasto katsoo, että muutoksista ilmoittaminen pelkästään Internet-sivustolla ei välttämättä ole tasapuolisuuden varmistamiseksi riittävän tehokasta.

Jotta Kilpailuviraston tutkinta saataisiin päätökseen, Veho antaa jo mercedes-benz.fi -sivuston kautta toteuttamiensa muun muassa riippumattomien korjaamojen informoimista ja koulutukseen ilmoittautumista koskevien toimien lisäksi seuraavat sitoumukset:

1. Veho antaa riippumattomien korjaamojen mekaanikoille mahdollisuuden osallistua mihin tahansa testiin, jonka suorittamista kulloinkin edellytetään tietyn roolikoulutusohjelman mukaisen tason tekniseen koulutukseen osallistumiseksi ilman, että he ensin osallistuvat tasotestiä normaalisti edeltävään kulloinkin voimassaolevan Mercedes-Benz -koulutusohjelman mukaiseen tasokoulutukseen.

Kaikki tietylle kurssille vaadittua tasoa edeltävät tasotestit on läpäistävä erikseen. Testit ja niiden hinnat ovat samat valtuutetuille huoltoedustajille ja riippumattomille korjaamoille. Testit suoritetaan sähköisesti Internetin kautta Vehon tiloissa.

2. Veho vastaa kohtuulliseen testausmahdollisuuksien kysyntään ja järjestää pyynnöstä vähintään neljä (4) testitilaisuutta vuosittain. Tasotestejä koskevat yhteydenotot on tehtävä Mercedes-Benz-henkilöautojen tai
-hyötyajoneuvojen koulutustietojen julkaisemisen yhteydessä ilmoitettuun osoitteeseen.

Halutessaan käyttää sitoumuksen mukaista erityisoikeutta testin suorittamiseen, riippumattoman korjaamon on ilmoitettava asiasta Veholle kirjallisesti sekä kerrottava etukäteen testin suorittava mekaanikko ja minkä tai mitkä testit hän haluaa suorittaa. Ensimmäinen tämän sitoumuksen mukainen tasotestimahdollisuus voidaan ilmoittautumisten perusteella järjestää elokuussa 2010. Hylätty testi on mahdollista uusia aina seuraavassa testitilaisuudessa noin kolmen (3) kuukauden kuluttua.

3. Veho järjestää teknistä Mercedes-Benz -koulutusta koskevat sisäiset prosessinsa ja valvontamekanisminsa siten, että valtuutettujen huoltoedustajien ja riippumattomien korjaamojen tasapuolisesta kohtelusta voidaan jatkuvasti varmistua. Tämä koskee erityisesti:

  • teknisen Mercedes-Benz -koulutuksen koulutussuunnitelman julkistamista ja kurssien vahvistamista;
  • koulutukseen ilmoittautumisen aikataulua ja ilmoittautumismenettelyjä;
  • koulutussuunnitelman ja vahvistettujen kurssien muutoksia ja niistä tiedottamista;
  • koulutukseen pääsylle asetettuja vaatimuksia ja niiden soveltamista sekä pääsyvaatimuksiin mahdollisesti tietyn kurssin kohdalla erityisestä syystä tehtäviä muutoksia ja niistä tiedottamista.

4. Veho ilmoittaa kirjallisesti koulutussuunnitelman julkistamisen jälkeen tekniseen koulutukseen tehtävistä edellä luetellun kaltaisista muutoksista. Ilmoitus tehdään sähköpostitse tai muulla riittävän nopealla ja tasapuolisella tavalla samaan aikaan kuin muutoksista ilmoitetaan valtuutetulle verkostolle tai joillekin valtuutetuille huoltoedustajille.

Selvyyden vuoksi todetaan, että muutoksista, jotka eivät millään tavalla vaikuta riippumattomien korjaamojen tasapuoliseen kohteluun, ei jatkossakaan tiedoteta erikseen. Jos esimerkiksi tiettyyn koulutusohjelman mukaiseen koulutukseen järjestetään suuren kysynnän vuoksi lisäkursseja, näistä lisäyksistä ei tiedoteta erikseen, jos kyseiset lisäkurssit täyttyvät koulutussuunnitelman mukaiselle kurssille pyrkineistä mutta ilmoittautumisjärjestyksessä varasijoille jääneistä valtuutettujen ja riippumattomien korjaamojen mekaanikoista.

Tässä tarkoitettu ylimääräinen ilmoitusmenettely koskee niitä riippumattomia korjaamoja, jotka ovat ilmoittaneet Veholle kiinnostuksestaan osallistua tekniseen Mercedes-Benz -koulutukseen koulutussivustolla kerrotulla tavalla tämän sitoumuksen voimassaoloaikana ja antaneet Vehon tarvittaessa pyytämät tarkemmat yhteyshenkilötiedot. Riippumattoman korjaamon vastuulla on ilmoittaa yhteyshenkilön yhteystiedoissa tapahtuvista muutoksista.

5. Veho sitoutuu pitämään ensimmäiseen tasoon (sitoumusten antamishetkellä Maintenance Technician -taso) valmistavan koulutuksen paikkamäärän vähintään nykyisellä tasolla (36 aloituspaikkaa vuosittain). Koulutussuunnitelmaan sisällytettyjä kursseja voidaan kuitenkin jättää pitämättä, jos koulutukselle ei ole riittävästi kysyntää.

6. Uskottu mies

Riippumattoman korjaamon tulee ensisijaisesti ja mahdollisimman nopeasti olla yhteydessä Vehoon teknistä koulutusta koskevissa epäselvyystilanteissa.

Veho sitoutuu lisäksi nimittämään viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa Kilpailuviraston antamasta sitoumuspäätöksestä sitoumusten valvontaa varten siitä riippumattoman uskotun miehen, jonka Kilpailuvirasto on etukäteen hyväksynyt. Mikäli Kilpailuvirasto ei hyväksy Vehon esittämää asiantuntijaa, Veho esittää uuden asiantuntijan Kilpailuviraston hyväksyttäväksi. Mikäli Kilpailuvirasto ei hyväksy tätä Vehon esittämää asiantuntijaa, Kilpailuvirasto nimeää asiantuntijan viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua sitoumuspäätöksen antamisesta. Jos riippumaton korjaamo ja Veho eivät pääse yksimielisyyteen koulutukseen pääsystä tai Vehon menettelyn tasapuolisuudesta, osapuolilla on oikeus pyytää uskotulta mieheltä ehdotusta erimielisyyden ratkaisusta. Ratkaisuehdotusta varten uskotulla miehellä on oikeus käyttää tarpeelliseksi katsomaansa kohtuullista teknistä, juridista ja muuta lisäasiantuntemusta. Ratkaisuehdotus on annettava kahden (2) viikon kuluessa.

Uskottu mies raportoi Kilpailuvirastolle, jos hän toteaa sitoumuksen mukaisia velvoitteita olennaisesti laiminlyötävän.

Veho sitoutuu antamaan uskotulle miehelle tehtävän suorittamista varten tarpeelliset tiedot ja vastaa tähän sitoumukseen perustuvista uskotulle miehelle maksettavista palkkioista.

Veho edellyttää, että uskottu mies ei ilmaise siltä saamiaan luottamuksellisia tietoja kolmannelle taholle ilman Vehon kirjallista suostumusta. Suostumus ei koske mahdollista raportointia Kilpailuvirastolle, edellyttäen, että esimerkiksi yksittäisiä koulutukseen osallistuneita mekaanikkoja koskevat henkilötietosuojan piiriin kuuluvat tiedot jäävät vain Kilpailuviraston käyttöön.

Vehon näkemys sitoumusten merkityksestä

Yllä annetut sitoumukset tarkoittavat sitä, että riippumattoman korjaamon mekaanikko voi suorittaa roolikoulutusohjelman mukaisia tasotestejä myös osallistumatta tasotestin suorittamista normaalisti edeltävään koulutukseen. Kun mekaanikko on suorittanut hyväksytysti tasotestin, joka on kulloinkin vaatimuksena tietyn koulutusohjelman mukaisen tason kursseille osallistumiseksi, hän voi osallistua kaikille kyseisellä tai sitä alemmalla tasolla tarjolla oleville teknisen koulutuksen kursseille samoin perustein kuin valtuutetun huoltoedustajan mekaanikko.

Osallistumisoikeus koskee siten

  • ajankohtaista teknistä koulutusta (esimerkiksi uusiin automalleihin liittyvä koulutus), jota järjestetään suoritetun tasotestin mukaisella (tai sitä alemmalla) tasolla, ja
  • Mercedes-Benz -roolikoulutusohjelman mukaisia tasokursseja, jotka valmistavat suoritettua testiä seuraavan tason testin suorittamiseen, ja
  • sellaista teknistä koulutusta, jolle ei koulutusohjelmassa ole kurssin sisällön vuoksi asetettu pääsyvaatimusta tai jolta pääsyvaatimus myöhemmin erityisestä syystä poistetaan, jos Veho järjestää sellaista koulutusta valtuutetuille huoltoedustajille.

Selvyyden vuoksi todetaan, että yhden kurssin yksittäisiin moduleihin ei voi ilmoittautua erikseen ja että tietyn kurssin modulit on suoritettava koulutussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä.[11]

Merkittävä osa korjaamon työmäärästä muodostuu määräaikaishuolloista ja muusta teknisesti rutiiniluontoisesta työstä, jonka tyypillisesti suorittaa mekaanikko, joka on suorittanut ensimmäisen tason Mercedes-Benz -koulutuksen (sitoumusten antamishetkellä Maintenance Technician -taso). Veho on viime vuosina lisännyt ensimmäisen tason koulutuskapasiteettiaan parantaakseen mahdollisuuksia päästä tasokoulutusohjelmaan. Koulutuskapasiteetin ylläpitäminen sitoumuksessa esitetyllä tavalla antaa myös riippumattomille korjaamoille paremmat mahdollisuudet päästä Mercedes-Benz -koulutukseen.

Sitoumuksen voimassaolo

Tässä esitetty sitoumus sitoo Vehoa kuukauden kuluttua Kilpailuviraston antamasta sitoumuspäätöksestä ja on voimassa 1.7.2015 asti ellei Vehon ja Daimler AG:n välinen maahantuontijärjestely jostakin syystä pääty ennen kyseistä ajankohtaa. Sitoumuksen voimassaolo päättyy myös silloin, jos yllä mainittua maahantuontijärjestelyä Daimler AG:n toimesta muutetaan siten, että Veho ei enää ole vastuussa teknisen Mercedes-Benz -koulutuksen järjestämisestä Suomessa.

64. Veho on edellä mainittujen sitoumusten lisäksi todennut Kilpailuvirastolle, että vastatakseen erityisesti riippumattomien korjaamojen esille tuomiin koulutustarpeisiin se ilmoittaa sisällyttävänsä syksyn 2010 koulutussuunnitelmaan erilliset peruskurssit a) Star Diagnosis-testerin käytöstä ja b) korjaamojärjestelmien (EPC ja WIS) käytöstä. Kurssit ovat vielä suunnitteluvaiheessa, mutta kummankin kurssin kestoksi arvioidaan 2 koulutuspäivää. Kurssit vahvistetaan järjestettäviksi, jos koulutussuunnitelman julkistamisen jälkeen kiinnostuneita mekaanikkoja ilmoittautuu vähintään 6. Vastaavien kurssien järjestäminen jatkossa riippuu kiinnostuneiden mekaanikkojen määrästä.

6.5.2 Kilpailuviraston arvio sitoumuksista

65. Kilpailuvirasto katsoo, että vaatimusta osallistua tiettyä koulutusta edeltäviin tasotesteihin voidaan pitää hyväksyttävänä, jos tämä turvaa koulutuksen sujuvan etenemisen. Virasto katsoo, että Vehon sitoumus lisätyn koulutuskapasiteetin ylläpitämisestä ja koulutuksen järjestämiseen liittyvien tietojen tasapuolinen tiedottaminen riippumattomille ja valtuutetuille korjaamoille parantaa riippumattomien korjaamoiden mahdollisuuksia päästä haluamaansa koulutukseen. Kilpailuvirasto katsoo myös, että riippumattomille korjaamoille tarjottava mahdollisuus osallistua tarvittaessa päivän aikana useampaankin tasotestiin ilman niitä edeltävän koulutuksen läpikäymistä antaa mahdollisuuden osallistua ylemmän tason koulutukseen siten, ettei tiettyyn ylemmän tason koulutukseen pääsy pitkity kohtuuttomasti. Vastaavaa mahdollisuutta edetä koulutuksessa vain tasotestejä käyttäen ei Vehon ilmoituksen mukaan tarjota valtuutetuille korjaamoille. Lisäksi sitoumukset mahdollistavat sen, että korjaamoiden edustajat voivat osallistua tasotestin suorittamisen jälkeen tasotestin mukaisella tai sitä alemmalla tasolla järjestettävään ajankohtaiseen tekniseen koulutukseen, kuten uusia automalleja koskevaan koulutukseen.

66. Mitä tulee Vehon virastolle antamista selvityksistä ilmenneisiin epäjohdonmukaisuuksiin koulutukseen pääsyssä[12], virasto toteaa Vehon sitoutuneen jatkossa kohtelemaan riippumattomia korjaamoita tältä osin syrjimättömästi. Veho on myös sitoutunut nimittämään riippumattoman uskotun miehen, jotta valtuutettujen huoltoedustajien ja riippumattomien korjaamojen tasapuolista kohtelua voidaan valvoa.

67. Edellä käsitelty huomioon ottaen virasto toteaa, että Vehon sitoumukset ja virastolle ilmoittamat toimintatavat turvaavat riittävällä tavalla riippumattomille korjaamoille mahdollisuuden saada haluamaansa Vehon järjestämää koulutusta. Näin ollen virasto toteaa, että koulutuksen saatavuuteen liittyneiden huolten tai Vehon aiempien menettelyjen selvittäminen ei ole enemmälti tarpeen.

6.6 Muut toimenpidepyynnössä esitetyt asiat

6.6.1 Testilaitteiden toimittaminen

68. Veho on ilmoittanut Kilpailuvirastolle tarjoavansa sekä valtuutetuille Mercedes-Benz-huoltoedustajille että riippumattomille korjaamoille mahdollisuuden hankkia Star Diagnosis-testilaite leasing-rahoituksella samoin ehdoin. Näihin ehtoihin sisältyy vaatimus kolmen ensimmäisen kuukauden leasing-maksujen suorittamisesta etukäteen. Kilpailuvirasto katsoo, että Vehon antamien tietojen perusteella viraston ei enää ole tarpeen selvittää asiaa enemmälti riippumattomien voidessa hankkia testilaitteet leasing-rahoituksella samoin ehdoin kuin valtuutetut korjaamot.[13] Viraston selvityksissä ei ole myöskään käynyt selkeästi ilmi, että Veho viivyttelisi testilaitetoimituksissa. Veho on ilmoittanut Kilpailuvirastolle, että testilaitteet on toimitettu riippumattomille korjaamoille viipymättä sen jälkeen, kun Daimler AG on ne Veholle toimittanut. Näin ollen virasto katsoo, ettei sen ole enää tarpeen selvittää asiaa enemmälti.

6.6.2 Europa Garantie-korvauskyselyt

69. Kilpailuviraston saamien tietojen mukaan Europa Garantie-takuu on Saksassa toimivien jälleenmyyjien käytetyille Mercedes-Benz-moottoriajoneuvoille myöntämä takuu, joka on järjestetty vakuutusyhtiöiden kautta ja niiden ehtojen mukaisesti. Kyseinen toiminta ei ole osa Vehon ja Daimlerin välistä maahantuontijärjestelmää ja näin ollen Veholle ei synny asiassa samanlaista kilpailuoikeudellista vastuuta kuin, jos kyse olisi maahantuojan itsensä myymistä autoista.

70. Vehon virastolle antamien tietojen mukaan Europa Garantie-takuun toteuttamiseen tarvittavat tiedot ovat riippumattomien korjaamoiden saatavilla Mercedes-Benzin Internet-palvelun välityksellä. Virastolla ei ole riittävää näyttöä siitä, että valtuutetut Mercedes-Benz-huoltoedustajat olisivat kieltäytyneet myymästä varaosia tai estäneet varaosien tai niitä koskevien tietojen saamisen. Mikäli valtuutettuun korjaamoverkostoon kuuluvia korjaamoita estettäisiin myymästä riippumattomille korjaamoille varaosia, joita riippumattomat käyttävät moottoriajoneuvojen korjaukseen ja huoltoon, kyseessä olisi ryhmäpoikkeusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan i alakohdassa tarkoitettu vakava kilpailunrajoitus.

6.6.3 Uusien autojen takuu, virhevastuu ja määräaikaishuollot sekä Mobilo Life-palvelu

71. Kilpailuviraston käsityksen mukaan Vehon virastolle ilmoittamat toimintatavat, jotka liittyvät uusien autojen takuuseen, määräaikais- ja muiden huoltojen suorittamiseen sekä valtuutettujen ja riippumattomien korjaamoiden vastuuseen virheellisesti suoritetussa huolto- tai korjaustoimenpiteissä eivät estä kuluttajia käyttämästä riippumattomien korjaamoiden palveluita.

72. Uusille Mercedes-Benz-henkilöautoille myönnettävän takuun ja sen voimassapitämisen osalta takuun myöntäjän mahdollisuutta päättää takuukorjauksen paikasta ja käytettävistä varaosista pidetään yleisesti hyväksyttävänä. Kilpailuvirasto toteaa, että moottoriajoneuvoalaa koskeva ryhmäpoikkeusasetus ei ole esteenä sille, että Veho edellyttää uusien autojen takuukorjaukset tehtäväksi valtuutetuissa korjaamoissa. Lisäksi ryhmäpoikkeusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan k alakohta sallii vaatimuksen ajoneuvon toimittajan toimittamien alkuperäisten varaosien käyttämisestä tehtäessä takuukorjauksia, ilmaishuoltoja ja takaisinkutsuun perustuvia töitä. Vehon ilmoituksen mukaan riippumattomat korjaamot voivat suorittaa muut huolto- ja korjaustoimenpiteet, mukaan lukien takuunaikaiset määräaikaishuollot.

73. Asian selvittämisen yhteydessä virastolle on toimitettu yksi Vehon lähettämä sähköpostiviesti, jossa todetaan, että jos huollot on tehty ei-valtuutetussa korjaamossa, voi tehdas vaatia takuuaikana tulleen vian osalta asiakkaan näyttämään toteen sen, että auto on huollettu tehtaan huolto-ohjelman mukaan ja käytetyt huolto-osat ja öljyt vastaavat tehtaan vaatimuksia. Tämänkaltainen ohjeistus kuluttaja-asiakkaille saattaisi yleisesti käytettynä olla omiaan johtamaan siihen, että kuluttajat eivät uskalla antaa autojaan riippumattomille korjaamoille huollettavaksi. Veho on kuitenkin vahvistanut sittemmin virastolle, että maahantuoja voi lähtökohtaisesti evätä takuuvastuun tietyn vian kohdalla vain, jos vika johtuu siitä, että huolto on suoritettu virheellisesti. Näyttövastuu virheestä on näissä tapauksissa maahantuojalla tai sen edustajalla. Mainitun yksittäistapauksen lisäksi virastolla ei ole asiassa kattavaa näyttöä tällaisen viestinnän järjestelmällisestä käytöstä eikä se näin ollen ryhdy enempiin toimenpiteisiin asiassa.

74. Mobilo Life-palvelupaketissa ei Kilpailuviraston käsityksen mukaan ole kyse valmistajan antamasta varsinaisesta tuotetakuusta. Kuluttajan on mahdollista valita, haluaako hän pitää palvelupaketin tarjoamat edut voimassa käyttämällä autonsa määräaikaishuollossa valtuutetulla Mercedes-Benz-huoltoedustajalla. Kuluttajan ei edellytetä käyttävän valtuutettuja korjaamoita muissa huolloissa tai korjauksissa palvelupaketin voimassa pitämiseksi. Kuluttajan on myös mahdollista päästä palvelupaketin etujen piiriin myöhemmässä vaiheessa valtuutetun Mercedes-Benz-huoltoedustajan suorittaman tarkastuksen ja mahdollisesti tarvittavien korjausten myötä.

75. Kilpailuvirasto toteaa, että kuluttajan noudatettavaksi on asetettu tiettyjä huoltovelvoitteita Mobilo Life-palvelupaketin pitämiseksi voimassa. Virasto ei kuitenkaan ole saanut näyttöä siitä, että Veho olisi Mobilo Life-palvelupaketilla käytännössä pyrkinyt sulkemaan Mercedes-Benz-huoltotoiminnan markkinat valtuuttamattomilta korjaamoilta esimerkiksi edellyttämällä tuotteiden yksinomaista huollattamista valtuutetuilla Mercedes-Benz-huoltoedustajilla. Virasto toteaa myös, että Vehon viestinnän oikeellisuuden valvominen Mobilo Life-palvelun yhteydessä esimerkiksi takuu-sanan käytön osalta ei kuulu Kilpailuviraston toimivaltaan.

6.6.4 Vehon valtuutetuksi korjaamoksi pääsy

76. Valmistajalla tai maahantuojalla on yleisesti ottaen mahdollisuus järjestää tuotteidensa jakelu- ja huoltoverkosto haluamallaan tavalla. Veho hyödyntää toiminnassaan tiettyihin laatuvaatimuksiin perustuvaa huolto- ja palveluverkostoa, jonka jäseniksi pääsevät laadulliset kriteerit täyttävät korjaamot. Moottoriajoneuvoalaa koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen 3 artiklan mukaan mainittuja markkinaosuusrajoja ei sovelleta sopimuksiin, joilla perustetaan laadullisia valikoivia jakelujärjestelmiä. Niin kutsutun valikoivan jakelujärjestelmän soveltaminen on yleensä hyväksyttävää, jos sen jäsenet valitaan järjestelmään objektiivisten laadullisten kriteerien mukaan, ehdot koskevat yhdenmukaisina kaikkia potentiaalisia jäseniä ja jos ehtoja sovelletaan johdonmukaisesti ilman syrjintää.

77. Syrjintäkieltoperiaatteen mukaisesti toimittajan, valtuutetun maahantuojan tai vastaavan tahon on asetettava samat laadulliset arviointiperusteet ja sovellettava niitä samalla tavoin kaikkiin vastaavassa tilanteessa oleviin korjaamoihin. Toimittaja tai vastaava taho voi kuitenkin vaatia esimerkiksi vilkkaissa taajamissa sijaitsevia korjaamoita täyttämään erilaiset vaatimukset kuin maaseudulla sijaitsevia korjaamoita.

78. Monet laadulliset arviointiperusteet rajoittavat välillisesti niiden ehdokkaiden määrää, jotka pystyvät ne täyttämään. Laadulliset arviointiperusteet eivät kuitenkaan saa suoraan rajoittaa valtuutettujen korjaamoiden määrää, eivätkä ne saa olla kohtuuttomia verrattuna siihen, mitä toimittajan ja korjaamon välisen sopimuksen kohteena olevien korjaus- ja huoltopalveluiden luonne edellyttää.

79. Vehon virastolle antamien tietojen mukaan hakemus valtuutetuksi huoltoedustajaksi pääsemisestä tulee jättää Veholle kirjallisesti ja että Veho on toimittanut valtuutetuksi toimijaksi pääsemistä koskevat vaatimukset kaikille niitä pyytäneille yrityksille.

80. Saamiensa selvitysten perusteella Kilpailuvirasto toteaa, että virastolla ei ole näyttöä siitä, että Vehon valtuutetuksi Mercedes-Benz-huoltoedustajaksi pääsemiselle asetetut ehdot kohtelisivat vastaavissa tilanteissa olevia hakijoita eriarvoisesti tai olisivat muutoin kohtuuttomia. Tietojen saannin osalta Veho on ilmoittanut, että se on parantanut niiden saatavuutta ja helpottanut muutoinkin valtuutetuksi huoltoedustajaksi hakemista.

6.6.5 Testilaitteiden toimintopuutteet

81. Vehon Kilpailuvirastolle antamissa selvityksissä on kuvattu muun muassa testilaitteiden toimintaa ja niihin liittyviä menettelyjä. Vehon ilmoituksen mukaan testereiden diagnostiikkaominaisuudet eivät eroa toisistaan valtuutetuilla ja riippumattomilla korjaamoilla. Vehon mukaan autonvalmistaja Daimler AG:n menettely olla antamatta varkauden eston kannalta olennaisiin osiin, sähköisen moottorin ohjausyksikön alkuperäisten asetusten muuttamiseen tai ajoneuvojen suorituskykyä rajoittaviin laitteisiin liittyviä koodausoikeuksia riippumattomille korjaamoille ei estä riippumattomia korjaamoita käyttämästä testeriä ajoneuvojen vikojen diagnosointiin. Vehon mukaan tiettyjen lisävarusteiden ohjainlaitteiden päivityksiä ei välttämättä voida testerin avulla suorittaa, mutta tällöin jatkotoimenpiteet ovat asiassa sekä valtuutetuille että riippumattomille korjaamoille samat. Vehon mukaan riippumattomia korjaamoita on normaalisti informoitu koodausoikeuksiin liittyvistä rajoituksista niitä haettaessa.

82. Kilpailuvirasto toteaa, että DaimlerChryslerin komissiolle antamiin sitoumuksiin liittyvän päätöksen[14] mukaan moottoriajoneuvoalaa koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen johdanto-osan kohdan 26 perusteella ryhmäpoikkeusasetuksen 4 artiklan 2 kohta ei edellytä Daimler AG:n antavan riippumattomille korjaamoille teknisiä tietoja, jotka voisivat antaa kolmansille mahdollisuuden ohittaa tai purkaa ajoneuvoihin asennetut murtohälyttimet, kalibroida uudelleen sähköisiä laitteita tai tehdä muutoksia esimerkiksi moottoriajoneuvojen nopeutta rajoittaviin laitteisiin. Poikkeusta on kuitenkin tulkittava suppeasti.

83. Virasto katsoo, että autovalmistajan päätös olla antamatta riippumattomille korjaamoille koodausoikeuksia liittyen edellä mainittuihin toimintoihin voi heikentää riippumattomien korjaamoiden mahdollisuuksia suorittaa kaikkia kuluttajien tarvitsemia korjaustoimenpiteitä ja asennuksia ajoneuvoihin. Virasto kuitenkin toteaa, että Daimler AG:lla saattaa olla nykyisellään oikeus poiketa ryhmäpoikkeusasetuksen kaikkien teknisten tietojen riippumattomille korjaamoille luovuttamista koskevasta yleislinjasta edellisessä kappaleessa mainituin perustein.[15] Tätä poikkeusta on tulkittava suppeasti, ja toimittajat voivat evätä pääsyn tällaisia laitteita koskeviin tietoihin ainoastaan, jos varkauksia, uudelleenkalibrointia tai muutosten tekemistä ei voida estää muulla, vähemmän rajoittavalla tavalla. Siltä osin kun riippumattomille korjaamoille jätetään jotain tietoja antamatta, nämä tiedot on tarpeen yksilöidä, jotta heidän on mahdollista arvioida sitä, onko tietoja pidätetty tarpeettoman paljon.

84. Virasto katsoo, ettei se ole saanut näyttöä siitä, että testereiden diagnostiikkaominaisuudet eroaisivat riippumattomilla ja valtuutetuilla korjaamoilla toisistaan eikä riippumattomien korjaamoiden kohtelussa suhteessa valtuutettuihin korjaamoihin ole tältä osin havaittu syrjintää. Koodausoikeuksien osalta Veho on selventänyt käytäntöjään siten, että se antaa testerin tilaus- ja toimitussopimuksessa tietoja käyttöoikeuksin poisrajatuista koodaustoiminnoista. Tämä antaa riippumattomille korjaamoille tilaisuuden arvioida sitä, onko autonvalmistaja jättänyt antamatta niille ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla luovutettavaa teknistä tietoa. Lisäksi nopeutunut koulutukseen pääsy antaa riippumattomille korjaamoille pidemmällä aikavälillä lisävalmiuksia havaita mahdolliset puutteet. Näin ollen virasto katsoo, että tässä vaiheessa ei ole tarpeen tehdä asiassa perusteellista arviota siitä, ovatko Daimler AG:n pidättämät tekniset tiedot tietoja, joiden antamatta jättämiseen ryhmäpoikkeusasetuksen johdanto-osan 26 kohta antaa autonvalmistajalle mahdollisuuden.

85. Virasto huomauttaa, että edellä mainittu teknisten tietojen luovuttamista koskeva poikkeus on ollut voimassa epäillyn kilpailunrajoituksen aikana. Arvioinnissa ei ole otettu huomioon 1.6.2010 voimaantulevan moottoriajoneuvoalaa koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen ja siihen liittyvien komission suuntaviivojen säännöksiä.

6.7 Johtopäätökset

86. Veho on antanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 13 §:n 3 momentissa tarkoitetun sitoumuksen riippumattomille korjaamoille annettavasta koulutuksesta. Virasto ei ota kantaa siihen, onko Vehon toiminta ollut tältä osin kilpailunrajoituslain 4 §:n tai SEUT:in 101 artiklan vastaista. Virasto kuitenkin katsoo, että Vehon antama sitoumus[16] on riittävä virastolle toimenpidepyynnössä esitettyjen koulutukseen pääsyyn liittyvien epäiltyjen kilpailunrajoitusten käsittelyn päättämiseksi. Vehon antaman sitoumuksen johdosta riippumattomien korjaamoiden pääsy Vehon järjestämään koulutukseen on riittävässä määrin turvattu.

87. Kilpailuvirasto ei ole saanut näyttöä siitä, että muut päätöksen kohdissa 6.6.1–6.6.5 käsitellyt asiat rajoittaisivat merkittävästi kilpailua SEUT:in 101 artiklan tai kilpailunrajoituslain 4 §:n tarkoittamalla tavalla. Näiden osalta asian enempi selvittäminen ei ole enää tarpeen.

88. Asia poistetaan käsittelystä. Kilpailuvirasto voi ottaa asian uudelleen käsiteltäväkseen, jos jokin päätöksen perusteena oleva tosiseikka muuttuu olennaisesti, jos Veho rikkoo sitoumuksiaan tai jos päätös on perustunut osapuolten toimittamiin puutteellisiin, virheellisiin tai harhaanjohtaviin tietoihin.

7 Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 1 a §, 4 § ja 13 § 3 mom.
Euroopan Unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artikla 101.
Komission asetus (EY) N:o 1400/2002 perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin moottoriajoneuvoalalla.
Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta, 3 artiklan 1 kohta.

8 Muutoksenhaku

89. Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

90. Kilpailuviraston kilpailunrajoituslain 13 §:n nojalla antamaa päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei markkinaoikeus toisin määrää.


[1] 5.10.2007 jälkeen DaimlerChrysler AG:n virallinen nimi on ollut Daimler AG.

[2] Toimitusehdot käyvät ilmi riippumattomille korjaamoille tarkoitetulta sivustolta.

[3] Takuukorjaus tarkoittaa tässä valmistajan tai maahantuojan tuotetakuuvelvoitteen perusteella ajoneuvoon tehtyä korjausta, jonka kustannuksista vastaa valmistaja tai maahantuoja.

[4] Mobilo Life-palvelupaketti on ollut 24.10.1998–31.3.2008 ensirekisteröityjen Mercedes-Benz-henkilöautojen palvelu ja se säilyy sellaisena edelleen. Mobilo Life-palvelupaketti on uudistunut 1.4.2008 jälkeen rekisteröityjen Mercedes-Benz-henkilöautojen Mobilo-palvelupaketiksi. Tämä uusi Mobilo-palvelupaketti on voimassa neljän ensimmäisen vuoden ajan, jonka jälkeen se uusiutuu Mercedes-Benzin valtuuttamalla huoltoedustajalla teetetyn määräaikaishuollon myötä. Uusi Mobilo-palvelupaketti ei sisällä ruostumattomuusturvaa.

[5] DaimlerChrysler – COMP/39.140, 13.9.2007. Päätös koskee muun muassa Mercedes-Benz-moottoriajoneuvoja.

[6] Komission Asetus (EY) N:o 1400/2002 perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin moottoriajoneuvoalalla, annettu 31.7.2002.

[7] Komission tiedonanto EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa tarkoitettua kauppaan kohdistuvan vaikutuksen käsitettä koskevista suuntaviivoista EUVL C 101/81, 27.4.2004. Nykyisin artikloihin 81 ja 82 viitataan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) artikloina 101 ja 102.

[8] Muun muassa DaimlerChrysler – COMP/39.140, 13.9.2007, kohta 51. Päätös koskee muun muassa Mercedes-Benz-moottoriajoneuvoja.

[9] Komission esite Moottoriajoneuvojen jälleenmyynti ja huoltopalvelut Euroopan Unionissa Komission asetus (EY) N:o 1400/2002 annettu 31 päivänä heinäkuuta 2002, EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin moottoriajoneuvoalalla. Kysymys 94.

[10] Ibid. Kysymykset 88 ja 91.

[11] Pidempiä kursseja järjestetään usein käytännön syistä 2–3 modulina, joista kukin kestää 2–3 päivää.

[12] Ks. kappale 14 edellä.

[13] Ks. kappaleet 16–17.

[14] DaimlerChrysler – COMP/39.140, 13.9.2007, kohta 51. Päätös koskee muun muassa Mercedes-Benz-moottoriajoneuvoja.

[15] Ks. DaimlerChrysler – COMP/39.140, 13.9.2007.

[16] Ks. kappale 63 edellä.