Missbruk av dominerande marknadsställning vid leveransvägran av torvprodukter

Päivämäärä

11.2.2005

Diaarinumero

1003/61/03

Osapuolet

Kekkilä Oyj

2 parter

Kekkilä Oyj, Tusby

Steelmark Oy Ab, Övermark

3 beslut

Ärendet avförs från handläggning.

4 anhängiggörande

Oy Steelmark Ab har i skrivelse 24.11. 2003 ombett Konkurrensverket utreda den konkurrensrättsliga godtagbarheten av Kekkilä Oyj:s leveransvägran av torvprodukter.

5 beskrivning av fallet och avgörandets motivering

Oy Steelmark Ab har ansett att Kekkilä Oyj innehar dominerande ställning som leverantör av vissa för Steelmarks kundkrets centrala torvprodukter såsom torvodlingsplattor och -bassänger. Kekkilä Oyj har i sin svarsinlaga 27.2.2004 bestridit att företaget skulle vara dominerande inom odlingsunderlag.

Enligt meddelande till Konkurrensverket från Oy Steelmark Ab har Kekkilä Oyj återupptagit leveranserna av berörda produkter. Det har inte framkommit sådana omständigheter i ärendet vilka skulle nödvändiggöra en fortsatt utredning från Konkurrensverkets sida.

6 ändringssökan

Enligt lagen om konkurrensbegränsningar 21 § får ändring sökas i ett beslut som Konkurrensverket har meddelat genom besvär hos marknadsdomstolen i den ordning som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/96). Besvärsanvisning bifogas beslutet.

7 ytterligare upplysningar

Ytterligare upplysningar lämnas av biträdande direktör Rainer Lindberg och specialforskare Jan Nybondas.