Suomen Palloliiton tekemät sarjamuutokset

Päivämäärä

29.12.2011

Diaarinumero

1009/14.00.00/2010

Osapuolet

Suomen Palloliitto ry

1 Asia

Suomen Palloliiton tekemät sarjamuutokset

2 Osapuolet

Suomen Palloliitto ry, Helsinki

Toimenpidepyynnön tekijä:

FC Sport -39 ry, Vaasa

3 Ratkaisu

Asia jätetään tutkimatta.

4 Asian vireilletulo

FC Sport -39 ry (jäljempänä FC Sport) on tehnyt virastolle toimenpidepyynnön 11.10.2010.

5 Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

FC Sport on pyytänyt Kilpailuvirastoa tutkimaan Suomen Palloliitto ry:n (jäljempänä Palloliitto) hallituksen 6.4.2010 tekemän Naisten Liigan sarjajärjestelmää muuttaneen päätöksen kilpailunrajoituslain mukaisuutta. Toimenpidepyynnön tekijän mukaan Palloliiton päätöksellä lisättiin sarjasta putoavien joukkueiden määrää yllättävästi, tavalla, johon FC Sport ei ollut voinut varautua. Palloliitto tiedotti sarjamuutosta koskeneesta päätöksestään 7.4.2010 ja sarja käynnistyi 17.4.2010. Muutoksesta aiheutui toimenpidepyynnön tekijälle sen kohtuuttomina pitämiä urheilullisia ja taloudellisia vaikeuksia. Toimenpidepyynnön tekijä pitää Palloliiton menettelyä määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä viitaten Kilpailuviraston vuonna 1995 tekemään Suomen Koripalloliiton menettelyä koskeneeseen päätökseen.

FC Sport on selvityksensä mukaan tehnyt syksyllä 2009 oman valmistautumissuunnitelmansa ja hakenut lisenssiä naisten jalkapalloliigaan pelikaudelle 2010 Palloliiton liittohallituksen edellisen päätöksen perusteella, jonka mukaan sarja pelataan 12 joukkueella. FC Sport arvioi saavuttavansa vuoden 2010 liigassa minimitavoitteensa eli sarjapaikan säilyttämisen.

FC Sport on ensin pyrkinyt saamaan oikaisua Palloliiton tekemään seuran yllättäneeseen sääntömuutokseen Urheilun oikeusturvalautakunnan kautta, mutta saanut kielteisen päätöksen. Toimenpidepyynnön tekijä kertoi harkinneensa asian viemistä käräjäoikeuden tutkittavaksi, mutta päätyneensä toimenpidepyynnön tekoon Kilpailuvirastolle.

Urheilun oikeusturvalautakunnan mukaan Palloliitto on muuttanut sarjajärjestelmää urheilullisin perustein, eikä liiton päätös ollut syrjinyt valituksen tehnyttä FC Sportia. Veikkausliigalle myönnettyä siirtymäaikaa Urheilun oikeusturvalautakunta piti perusteltuna ottaen huomioon Veikkausliigan huomattavan eron muihin huippusarjoihin verrattuna. Päätöksen mukaan Veikkausliigassa, toisin kuin muissa liigoissa, on kyse pääosin liiketoiminnasta. Asiassa esitettyihin kilpailuoikeudellisiin väitteisiin Urheilun oikeusturvalautakunta ei katsonut olevansa toimivaltainen ottamaan kantaa.

Kilpailuviraston asiassa soveltama tutkimatta jättämistä koskeva säännös

Kilpailulain 32 §:ssä on säännös asioiden tutkimatta jättämisestä Kilpailuvirastossa. Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan Kilpailuvirasto voi jättää asian tutkimatta, jos ei voida pitää todennäköisenä, että kyseessä on lain 5 tai 7 §:n tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 tai 102 artiklassa tarkoitettu kilpailunrajoitus. Säännöstä koskevien perustelujen mukaan (HE 88/2010) asia jätetään tutkimatta 2 momentin 1 kohdan perusteella, jos voidaan kohtuudella olettaa, että menettely ei kuulu kilpailulain tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kilpailusääntöjen soveltamisalaan.

Kilpailulain 32 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan asia voidaan jättää tutkimatta, jos asiaa koskeva toimenpidepyyntö on ilmeisen perusteeton. Lakiesitystä koskevien perustelujen mukaan toimenpidepyyntö on ilmeisen perusteeton esimerkiksi silloin, jos toimenpidepyyntö ei kuulu Kilpailuviraston toimivaltaan tai jos toimenpidepyynnössä esitetyt seikat eivät selvästi liity kilpailun turvaamiseen.

Kilpailuvirasto on tehnyt tutkimatta jättämistä koskevan päätöksensä asiassa seuraavin perustein:

Asiassa ei näytä olevan kysymys rajoituksesta, joka kilpailulain 1 §:n tarkoittamalla tavalla vaikuttaisi markkinaprosessin toimivuuteen tai talouden tehokkuuteen. Kysymys on pikemminkin elinkeinonharjoittajien välisestä sopimusriidasta, jotka pääsääntöisesti eivät kuulu kilpailulain mukaan ratkaistaviin asioihin.

Kilpailulakia koskevan hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan lain 1 §:stä muun muassa ”lain tarkoitus ei sen sijaan ole tarjota oikeussuojakeinoja yksittäisten sopimusriitojen ratkaisuun tai suojata elinkeinonharjoittajaa kilpailijan tai kauppakumppanin kohtuuttomilta tai mielivaltaisilta menettelytavoilta, ellei kysymys samalla ole menettelystä, jonka tutkiminen on tarpeen terveen ja toimivan kilpailun turvaamiseksi markkinoilla. Elinkeinonharjoittamisen vapauden suojaaminen kuuluu ensisijaisesti muun lainsäädännön kautta toteutettavaksi, ja vain välillisesti kilpailunrajoituslain alaan, jos menettelyllä on suora kytkentä kilpailun toimivuuteen yleensä.”

Kilpailuviraston tavoitteena on lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla puuttua kansantaloudellisesti merkittäviin kilpailunrajoituksiin, joilla on markkinamekanismin yleisen toimivuuden kannalta merkittävä haitallinen vaikutus, tai jotka on kilpailunrajoituslaissa selvästi kielletty. Toimenpidepyynnössä ei ole viraston saamien tietojen valossa kysymys tällaisesta tilanteesta.

Palloliiton menettely liittyy urheilussa oikeuskäytännön mukaiseen lajiliittojen oikeuteen asettaa niiden alaisuudessa harjoitettavalle urheilutoiminnalle sääntöjä, kuten tässä tapauksessa päättää sarjapaikkojen määristä. Urheilun oikeusturvalautakunnan mukaan Palloliiton sarjamuutosten perusteena oli erityisesti huippusarjojen tason nosto Suomessa.

Palloliiton toteuttamaa sarjamuutosta on sovellettu kaikkiin Naisten Liigan joukkueisiin samalla tavoin. Kilpailuoikeuden määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvä syrjintäkielto koskee ehdottoman syrjinnän eli toimituskiellon ohella myös suhteellista syrjintää, mikä voi ilmetä esimerkiksi niin, että jollekin asiakkaalle tarjotaan heikompia ehtoja kuin muille vastaaville asiakkaille. Tällaisesta ei nyt ole kysymys. Virasto ei myöskään ole saanut yhteydenottoja tai toimenpidepyyntöjä muilta Palloliiton päätöksen kohteina olleilta seuroilta. Toimenpidepyynnön tekijällä on lisäksi käytössään muut oikeussuojakeinot sopimuskiistansa ratkaisemiseksi.

Kilpailuvirasto jättää asian tutkimatta. Päätöksessä ei arvioida epäillyn kilpailunrajoituksen lainmukaisuutta.

6 Sovelletut säännökset

Kilpailulaki (948/2011) 32 §

7 Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

8 Lisätiedot

Lisätietoja antaa apulaisjohtaja Timo Mattila.