Epäilty kilpailua rajoittava menettely miesten neliraitaisissa kengissä

Päivämäärä

23.4.2010

Diaarinumero

1028/61/2008

Osapuolet

Kesko Oyj / Adidas Suomi Oy

1 Asia

Kesko Oyj:n ja Adidas Suomi Oy:n epäilty kilpailua rajoittava menettely miesten neliraitaisissa kengissä

2 Osapuolet

Kesko Oyj, Helsinki
Adidas Suomi Oy, Helsinki
Adidas AG, Saksa

Toimenpidepyynnön tekijä:
Donna Moderna Oy, Helsinki
Industria de Calcados West Coast Ltda, Brasilia

3 Ratkaisu

Asia poistetaan käsittelystä.

4 Asian vireilletulo ja selvittäminen

1. Donna Moderna Oy (jäljempänä Donna Moderna) on 7.11.2008 päivätyllä kirjeellään pyytänyt omasta puolestaan ja valtakirjan nojalla tuotteiden valmistaja Industria de Calcados West Coast Ltdan (jäljempänä West Coast) puolesta, että Kilpailuvirasto ottaa kantaa siihen, onko Kesko Oyj:n (jäljempänä Kesko) ja Adidas AG/Adidas Suomi Oy:n (jäljempänä Adidas) toiminnassa ollut kyse kansallisen kilpailunrajoituslain ja/tai EU:n kilpailusääntöjen vastaisesta menettelystä. Donna Modernan mukaan Keskon ja Adidaksen yhteinen menettely on vääristänyt kilpailua ja täten yritys pyytää Kilpailuvirastoa ryhtymään toimiin riittävän seuraamusmaksun määräämiseksi sopijapuolille lainvastaisen sopimuksen laatimisesta ja sen mukaisesta toiminnasta.

2. Kilpailuvirasto varasi Donna Modernalle mahdollisuuden lausua viraston 10.3.2009 päivätystä päätösluonnoksesta, johon Donna Moderna antoi vastineensa 20.3.2009. Kilpailuvirasto pyysi 9.7. ja 10.11.2009 yritykseltä lisäselvityksiä. Kilpailuvirasto pyysi 13.7.2009 Keskolta asiassa selvityksiä, jotka toimitettiin virastolle 24.8.2009. Lisäksi Kilpailuvirasto on 26.8.2009 pyytänyt Tekstiili- ja jalkinetoimittajat ry:ltä vuoden 2008 tilastotietoja, jotka toimitettiin virastolle 18.9.2009.

3. Kilpailuvirasto antoi osapuolille mahdollisuuden lausua viraston 19.2.2010 päivätystä päätösluonnoksesta, johon Adidas toimitti vastineensa 26.3.2010 ja Donna Moderna/West Coast 19.4.2010. Kesko jätti asiassa lausumatta.

5 Asiaselostus

5.1 Donna Moderna Oy:n antamat selvitykset

5.1.1 Toimenpidepyyntö

4. Donna Moderna on toimenpidepyynnössään esittänyt, että Adidaksen asiamies on vaatinut Keskoa poistamaan sen Andiamo-kenkäketjun liikkeiden myynnistä miesten kengät, joissa on neljä raitaa, ja jotka on valmistanut West Coast ja Donna Moderna tuonut maahan. Adidas on perustanut vaatimuksensa siihen, että kolme raitaa on sen suojattu tuotemerkki, ja että neljä raitaa on sotkettavissa kolmeen raitaan. Kengät on poistettu myynnistä Andiamo-kenkäketjun liikkeistä Adidaksen vaatimuksen johdosta.

5. Donna Modernan mukaan Adidaksen ja Keskon välillä on sopimus, jossa Kesko on luvannut olla myymättä neljällä raidalla varustettuja kenkiä. Toimenpidepyynnön liitteenä olevan sähköpostin mukaan Kesko on katsonut, että Adidaksen kolme raitaa -tavaramerkin suoja ulottuu myös neljään raitaan.

6. Tämän jälkeen Adidaksen asiamies on kohdistanut vaatimukset poistaa myynnistä ja tuhota kengät, joissa on neljä raitaa, kenkien maahantuojaan Donna Modernaan ja valmistajaan West Coastiin.

7. Lisäksi toimenpidepyynnössä on esitetty, että Kesko-konserniin kuuluvan Anttilan myymälät Hämeenlinnassa ja Lappeenrannassa ovat kieltäytyneet ottamasta myyntiin jääkiekon SM-liigan fanituotteina kenkiä, joissa on neljä raitaa.

5.1.2 Vastine Kilpailuviraston 19.2.2010 päivättyyn päätösluonnokseen

8. Donna Moderna on 19.4.2010 päivätyssä vastineessaan esittänyt, että Keskolla ja Adidaksella on keskinäinen sitoumus siitä, että Kesko kunnioittaa Adidaksen immateriaalioikeuksia […][1]. Donna Modernan mukaan Adidaksen ja Keskon välinen menettely (sitoumus) estää neljän raidan, joka ei nauti tavaramerkkisuojaa, markkinoinnin ja myynnin Keskon jakeluverkoston kautta.

5.2 Kesko Oyj:n antamat selvitykset

9. Kesko kiistää, että sen (tai sen konserniin kuuluvien yritysten) ja Adidaksen välillä olisi sopimus, jolla olisi rajoitettu kilpailua. Keskon antaman selvityksen mukaan Adidas lähestyi Keskoa kirjeitse liittyen Donna Modernan toimittamiin ja West Coastin valmistamiin neliraitaisiin kenkiin ja vaati näiden kenkien poisvetämistä Andiamo-liikkeistä. Vaatimuksen perusteena oli se, että kyseessä olevat kengät loukkaavat Adidaksen tavaramerkkioikeuksia. Kesko tuli oman tavaramerkkioikeudellisen arvionsa perusteella siihen johtopäätökseen, että tavaramerkin loukkausriski on todennäköinen.

10. […]. Kesko on selvitystensä mukaan edellä kohdassa 8 kuvatulla tavalla sitoutunut kunnioittamaan Adidaksen immateriaalioikeuksia.

5.3 Adidas Suomi Oy:n ja Adidas AG:n lausuma päätösluonnokseen

11. Adidaksen lausuman mukaan sen ja Keskon toiminnassa ei ole kyse kilpailunrajoituslain vastaisesta menettelystä. Nyt käsiteltävässä asiassa on kyse Adidaksen Donna Modernaa vastaan nostamasta tavaramerkinloukkauskanteesta, jossa Adidas AG oikeudenhaltijana vetoaa sille laillisesti kuuluvaan yksinoikeuteen eli tavaramerkkioikeuteen.

12. Adidaksen mukaan tavaramerkin loukkaustilanteita esiintyy markkinoilla silloin tällöin, mutta asian vieminen tuomioistuimen käsiteltäväksi ei useinkaan ole ensisijainen ratkaisuvaihtoehto. Nyt käsillä olevassa asiassa on kyse tilanteesta, jossa Kesko on sitoutunut sovinnollisesti ratkaistussa loukkaustilanteessa olemaan jatkamatta ja toistamatta Adidaksen tavaramerkkioikeuksien loukkausta. Kyse on immateriaalioikeuden loukkaustilanteissa jatkuvasti käytetystä tavasta ratkaista asiat sovinnollisesti sekä samassa yhteydessä kirjata kyseessä olleessa loukkaustilanteessa sovitut menettelytavat sitoutuen samalla siihen, ettei vastaaviin loukkaustilanteisiin jouduta jatkossa. Sitoutumisen olemaan loukkaamatta toisen elinkeinonharjoittajan laillisia tavaramerkkioikeuksia vastaisuudessa ei voida katsoa olevan lain vastaista kilpailunrajoittamista.

5.4 Markkinat

13. Tekstiili- ja jalkine toimittajat ry:n tilastojen mukaan jalkineiden kokonaismyynnin arvo oli vuonna 2008 noin 553 milj. euroa.[2] Jalkinekauppa jakaantui seuraavasti: jalkinekaupan ketjut[3] 23 % (16)[4], kenkäkaupat 23 % (20), tavaratalot[5] 25 % (27), tavaratalot urheilukengät 5 % (8), urheilu- ja vapaa-ajan ketjut 17 % (20), muut urheilukaupat 4 % (3), muut kanavat 2 % ja postimyynti 1 % (6)[6].

14. Donnan Moderna on esittänyt, että Keskon markkinaosuus muoti- ja urheilukenkien myynnistä on 39 %. Kesko on puolestaan arvioinut, että K-ryhmän osuus Suomen vapaa-ajan- ja urheilujalkineiden markkinoista ([…][7] euroa) on noin […] % (noin […] euroa). Kesko on lisäksi arvioinut, että Adidaksen osuus Keskon tytäryhtiöiden[8] vapaa-ajan- ja urheilujalkineiden kokonaismyynnistä oli vuonna 2008 noin […] % (noin […] euroa).

15. Kesko on ilmoittanut, että K-ryhmään kuuluvien kenkä- ja urheiluketjujen sekä muiden vapaa-ajan- ja urheilukenkiä myyvien liikkeiden lisäksi markkinoilla toimii muitakin merkittäviä toimijoita kuten esimerkiksi Prisma, Sokos, Sportia, Top-Sport, Stadium, Stockmann ja Elmo Sport. Kyseessä olevia tuotteita on myynnissä myös nk. halpakauppaketjuissa.

16. […].

6 Ratkaisun perustelut

17. Kilpailuvirasto toteaa aluksi, että Donna Modernan ja Adidas AG:n välinen tavaramerkkioikeuksien loukkaamista koskeva riita-asia on vireillä Helsingin käräjäoikeudessa[9], joka on 13.3.2009 antamallaan päätöksellä 7438 (09/1222) määrännyt Donna Modernalle väliaikaisen kiellon myydä nyt kyseessä olevia neliraitaisia kenkiä ennen pääasiaa koskevaa ratkaisua. Käräjäoikeus on asiassa suoritetun alustavan vertailun perusteella arvioinut, että vastapuolen maahantuomat, ostamat, markkinoimat ja myytäväksi tarjoamat kengät todennäköisesti loukkaavat hakijan yksinoikeutta. Edelleen tuomioistuin on todennut, että Donna Moderna maahantuo ja jälleenmyy useita kenkämalleja West Coast -tuotemerkillä ja täten turvaamistoimien myöntämisellä aiheutuvan haitan ei voida katsoa olevan vastapuolelle merkittävämpi kuin hakijalle vastaajan menettelystä aiheutuva vahinko. Hovioikeus on sittemmin pysyttänyt voimassa käräjäoikeuden turvaamistoimipäätöksen.

6.1 Kilpailuoikeudellinen analyysi

18. Kilpailuvirastolla on toimivalta soveltaa asiaan ainoastaan lakia kilpailunrajoituksista (480/1992, ml. muutossäädös 318/2004). Kilpailunrajoituslain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen vahingollisilta kilpailunrajoituksilta.

19. Kilpailunrajoituslain 12 §:n 1 momentin mukaan Kilpailuviraston on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin kilpailunrajoituksen tai sen vahingollisten vaikutusten poistamiseksi, jos Kilpailuvirasto katsoo elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän rajoittavan kilpailua 4 tai 6 §:ssä taikka EU:n toiminnasta annetun sopimuksen 101 tai 102 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Kilpailuvirasto voi kuitenkin olla ryhtymättä toimenpiteisiin, jos kilpailunrajoituksesta huolimatta kilpailua kyseisillä markkinoilla voidaan kokonaisuudessaan pitää toimivana.

20. Kilpailunrajoituslain 12 § on säädetty Kilpailuviraston toiminnassa sovellettavaksi priorisointisäännökseksi. Virasto voi soveltaa lainkohtaa paitsi tilanteissa, joissa se on todennut menettelyn 4 tai 6 §:n vastaiseksi myös tilanteissa, joissa ei ole tarpeen lopullisesti ratkaista, onko kyse kilpailua merkittävästi rajoittavasta menettelystä, jos kilpailua markkinoilla voidaan muuten pitää kokonaisuudessaan toimivana. Kilpailun toimivuutta arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota epäillyn kilpailunrajoituksen vaikutukseen markkinoiden toimintaan, kuluttajien etuun ja elinkeinonharjoittamisen vapauden turvaamiseen.

21. Kilpailuvirasto ottaa arvioinnissaan huomioon myös kilpailunrajoituslain yleiset tavoitteet. Edellä todetun mukaisesti kilpailunrajoituslain 1 §:n tavoitteena on kilpailun ja sitä kautta kuluttajien edun turvaaminen. Kilpailuviraston tehtävänä on suojella tervettä taloudellista kilpailua markkinoilla kokonaisuutena, ei yksittäisen elinkeinonharjoittajan toimintaedellytyksiä, ellei kilpailun turvaaminen yksittäistapauksessa tätä edellyttäisi. Kilpailuviraston käsityksen mukaan nyt käsillä olevassa asiassa on kyse lähinnä yhden valmistajan ja yhden maahantuojan yhdestä tuotteesta.

22. Jalkineiden markkinat ovat laajat ja tarjolla on lukuisten eri valmistajien tuotteita. Vaikka jalkineet voidaan karkeasti jakaa esimerkiksi avokkaisiin ja kävelykenkiin, saappaisiin ja talvikenkiin, vapaa-ajan- ja urheilukenkiin, on rajanveto näiden luokkien välillä hinnan, laadun tai muun tekijän suhteen keinotekoista ja arvostuksista riippuvaista. Kyse on siis markkinasta, jossa kuluttajalla on lukuisia vaihtoehtoja valittavanaan niin tuotemerkkien ja jalkineiden kuin niiden ostopaikkojenkin suhteen. Samoin on myös jalkineiden valmistajilla ja maahantuojilla jakelukanavien suhteen.

23. Keskon Adidakselle antama sitoumus koskee […] ja täten sen ei voida katsoa kohdistuvan kehenkään tiettyyn toimijaan vaan tiettyihin tuotteisiin, joiden voidaan olettaa rikkovan tavaramerkin haltijan oikeuksia. Vaikka Donna Moderna ei saa tällä hetkellä jaeltua turvaamistoimen kohteena olevia West Coastin kenkiä esimerkiksi Keskon kautta, Donna Modernalla on edelleen mahdollisuus jaella muita sen valikoimaan kuuluvia tuotteita […]. Näin ollen Donna Modernan ei voida katsoa sulkeutuvan pois vapaa-ajan- ja urheilujalkineiden markkinoilta.

24. Kilpailuvirasto katsoo, ettei se ole edellä selostetuin perustein saanut selvityksissään näyttöä siitä, että nyt käsillä olevassa asiassa olisi kyse kilpailunlain vastaisesta menettelystä. Lisäksi kilpailua voidaan kokonaisuudessaan pitää kilpailunrajoituslain 12 §:ssä tarkoitetulla tavalla toimivana. Kilpailuviraston käsityksen mukaan kyse on ennemminkin immateriaalioikeuksia koskevasta asiasta. Näin ollen Kilpailuvirastolla ei ole tarvetta jatkaa asian selvittämistä ja asia poistetaan käsittelystä.

7 Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/1992, ml. muutossäädös 318/2004) 1 § ja 12 §.

8 Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituslain 21 §:n perusteella siten kuin hallintolain-käyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

9 lisätiedot

Lisätietoja antaa erikoistutkija Christa Talliniemi.


[1] Liikesalaisuudet on merkitty hakasulkein.

[2] Vuonna 2009 kokonaismyynnin arvo oli noin 524 milj. euroa.

[3] Aleksi 13, Andiamo, Din Sko, Halonen, K-Kenkä, Pick-Import.

[4] Vuoden 2009 luvut sulkeissa.

[5] Anttila, Citymarket, Euromarket, Prisma, Sokos ja Stockmann.

[6] Luku sisältää netti- ja postimyynnin, joka vuonna 2008 ilmoitettiin erikseen ”muut kanavat” ja ”postimyynti”.

[7] Liikesalaisuudet on merkitty hakasulkein.

[8] Anttila, K-Citymarket ja Intersport Finland.

[9] Haastehakemus jätetty 16.1.2009. Pääkäsittely alkaa 3.6.2010.