Aluerajoitukset maatalouskoneiden myynnissä

Päivämäärä

26.1.2007

Diaarinumero

1035/61/2006

Osapuolet

K-Maatalous Lakkapää

1 Asia

Aluerajoitukset maatalouskoneiden myynnissä

2 Osapuolet

K-Maatalous Lakkapää, Tornio

Toimenpidepyynnön tekijä:

Markku Ropponen, Airaksela

3 Ratkaisu

Asia poistetaan käsittelystä

4 Asian vireilletulo

Maanviljelijä Markku Ropponen tiedusteli viestissään 23.11.2006 Kilpailuvirastolta, onko kauppiaan kieltäytyminen myymästä työkonetta toisen myyjän alueelle kiellettyä kilpailunrajoittamista.

5 Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Markku Ropponen kertoi viestissään olevansa Kuopion K-maatalouden alueella ja pyytäneensä tarjousta tarkkuussilppurista vertailun vuoksi myös K-Lakkapäältä Torniosta. Ropposen mukaan K-Lakkapäältä kieltäydyttiin suullisesti antamasta tarjousta vedoten siihen, että hän oli toisen K-maatalouden alueelta.

Kilpailuvirasto kuuli asiassa Maatalouskeskoa selvityspyynnöllään 5.12.2006. Maatalouskeskon vastaus saapui Kilpailuvirastoon 22.12.2006.

Kilpailunrajoituslain 4 §:n mukaan sellaiset elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien päätökset sekä elinkeinonharjoittajien yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy, ovat kiellettyjä.

Vertikaalisessa sopimussuhteessa ns. vakavia kilpailunrajoituksia ovat mm. sopimukset, joilla suoraan tai välillisesti, yksinään tai yhdistettyinä muihin osapuolten määräysvallassa oleviin tekijöihin, pyritään rajoittamaan alueita tai asiakkaita, joille ostaja voi myydä sopimuksessa tarkoitettuja tavaroita tai palveluita, lukuun ottamatta aktiivisen myynnin rajoittamista toimittajan itselleen varaamalle tai toiselle ostajalle myöntämälle yksinmyyntialueelle tai yksinoikeuteen perustuvalle asiakasryhmälle, jos tämä ei rajoita ostajan asiakkaan myyntiä. (Komission asetus (EY) N:o 2790/1999, 4 artikla). Passiivisen myynnin rajoittaminen on siten lähtökohtaisesti kielletty.

Toisin sanoen kyse olisi kielletystä kilpailunrajoituksesta, jos

1) ylempi jakeluporras esim. ketjuohjauksesta huolehtiva Maatalouskesko olisi nimennyt jakelijoilleen so. K-maatalousketjun kauppiaille yksinoikeusalueet ja kieltänyt jakelijoitaan myymästä toistensa alueille silloinkin, kun asiakas itse ottaa yhteyttä muuhun kuin oman alueensa myyjään (passiivisen myynnin kielto) tai

2) K-maatalousketjun kauppiaat olisivat keskenään sopineet aluejaosta tai asiakkaista (horisontaalinen markkinoidenjako ts. kartelli).

Kauppiaalla on kuitenkin lähtökohtaisesti itsenäisesti oikeus valita asiakkaansa ja halutessaan kieltäytyä myymästä edellyttäen kuitenkin, ettei yritys ole kyseisillä markkinoilla määräävässä markkina-asemassa.

Kilpailuviraston Maatalouskeskolta saaman vastauksen perusteella ainakaan Maatalouskesko ei ole nimennyt yksinmyyntialueita tai rajoittanut alueita tai asiakkaita, joille jakelijat myyvät. Määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä taas ei lähtökohtaisesti ole syytä yksittäisen kaupan osalta epäillä.

Näyttöä siitä, että jotkut jakelijat olisivat keskenään sopineet jonkinlaisesta aluejaosta ei myöskään tässä yhteydessä ollut käsillä. Kilpailuviraston Maatalouskeskolta saamien tietojen mukaan kieltäytymisen taustalla oli se, ettei Torniosta kyetty antamaan tarjousta näkemättä ensin vaihdossa tarjottua käytettyä työkonetta. Tornion K-Lakkapää oli kuitenkin viraston saamien tietojen mukaan saanut sunnuntaina 10.12.2006 sähköpostilla Ropposelta kuvat vaihtokoneesta ja kuvien perusteella tehnyt tälle tarjouksen 11.12.2006.

Edellä sanotun perusteella Kilpailuvirasto katsoo, ettei sillä ole aihetta enempiin toimenpiteisiin ja poistaa asian käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/1992) 4 §.

Muutoksenhaku

Kilpailunrajoituslain 21 § 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätiedot

Lisätietoja antavat erikoistutkija Mia Salonen ja apulaisjohtaja Rainer Lindberg.