Epäily kilpailunrajoittamisesta hifi-laitteiden jakelussa

Päivämäärä

10.6.2008

Diaarinumero

1059/61/2006

Osapuolet

AH-Hifisystems Oy / B&W Group Finland Oy

1 Asia

Epäily kilpailunrajoittamisesta hifi-laitteiden jakelussa

2 Osapuolet

AH-Hifisystems Oy, Helsinki
B&W Group Finland Oy, Helsinki

Toimenpidepyynnön tekijä:
Arctecho Oy, (Verkkokauppa.com) Helsinki

3 Ratkaisu

Asia poistetaan käsittelystä.

4 Asian vireilletulo ja selvittäminen

4.1 Verkkokaupan toimenpidepyyntö

Arctecho katsoo 30.11.2006 Kilpailuvirastolle saapuneessa toimenpidepyynnössään, että Marantz-merkkisten hifi-audiolaitteiden valmistaja D&M Holdings Europe B.V ja suomalainen maahantuoja B&W Group Finland Oy sekä Nad-merkkisten hifi-audiolaitteiden valmistaja Nad Electronics International ja suomalainen maahantuoja AH-Hifisystems Oy ovat rikkoneet kilpailunrajoituslain 4 §:ää ja EY:n perustamissopimuksen 81 artiklaa rajoittamalla hifi-laitteiden jakelua, rajoittamalla takuun kattavuutta sekä vaatimalla jälleenmyyjiä olemaan alittamatta tiettyä vähittäishintaa myydessään laitteita kuluttajille. Arctecho on pyytänyt, että Kilpailuvirasto ryhtyy toimenpiteisiin kilpailunrajoituslain 12 §:n nojalla kielletyn menettelyn poistamiseksi.

Arctecho toteaa toimenpidepyynnössään, ettei se ole saanut jälleenmyyntiinsä Marantzin eikä Nadin laitteita, vaikka se on usean vuoden ajan pyytänyt kyseisiltä maahantuojilta pääsyä näiden hifi-laitteiden jakelijaksi. Arctechon mukaan maahantuojat valikoivat jälleenmyyjänsä ja ne ovat lähinnä pieniä hifi-laitteiden myyntiin keskittyneitä erikoisliikkeitä. Arctecho katsoo, että sillä on isot toimitilat tuotteiden esittelyä varten, koulutettu henkilöstö ja vahva tekninen osaaminen.

Arctechon käsityksen mukaan markkinoilla on Nadin ja Marantzin lisäksi myös muita korkealaatuisia tuotemerkkejä; kuten HarmanKardon, Bose ja Denon. Myös Pioneerilla ja Sonylla on muutamia parempilaatuisia malleja valikoimissaan, joskaan ne eivät yllä edellisten tasolle.

4.2 AH-Hifisystems Oy:n selvitys

AH-Hifisystems Oy on toimittanut asiassa selvityksiä Kilpailuvirastolle 19.10., 30.10. ja 15.11.2007. Selvitysten mukaan AH-Hifisystems on tehnyt jakelusopimuksen Nad Electronics International, a division of Lenbrook Industries Limitedin (kotipaikka Kanada) kanssa Nad-tuotteiden markkinoinnista. Yhtiö ei kuitenkaan ole tehnyt kirjallisia jälleenmyyntisopimuksia omien jälleenmyyjiensä kanssa, ainoastaan vuosibonussopimuksia, jotka kattavat Nad-tuotteiden lisäksi myös muiden valmistajien tuotteita.

AH-Hifisystemsin mukaan Nad-tuotteiden jakelu vaatii erikoisosaamista ja sen vuoksi normaalit kodinkoneliikkeet eivät ole niistä kiinnostuneita. AH-Hifisystems pyrkii löytämään sellaisia jälleenmyyjiä, joilla on mahdollisuus ja motivaatio kertoa asiakkaille laitteiden eroista, osoittaa erot käytännössä kuunteluvertailuilla ja antaa asiakkaille asiantuntijatukea vielä kaupanteon jälkeenkin.

AH-Hifisystemsin mukaan Nad-laitteiden valmistaja ei määrää ohjehintoja, joita yhtiö kuitenkin jälleenmyyjilleen antaa. Jälleenmyyjä hinnoittelee myyntihetkellä tuotteen oikein sekä ostajan että itsensä kannalta. Sitä, millä hinnalla Nad-tuotteita myydään AH-Hifisystems ei pysty käytännössä seuraamaan.

Yhtiö on myös ilmoittanut Kilpailuvirastolle, että se huolehtii Nad-tuotteiden takuuhuollosta sellaisissa tapauksissa, joissa tuote on maahantuotu rinnakkaistuontina kilpailulainsäädännössä hyväksytyllä tavalla.

AH-Hifisystems arvioi Nadin markkinaosuuden Suomessa olevan vähemmän kuin yksi prosentti alan markkinoiden arvosta.

4.3 B&W Group Finland Oy:n selvitys

B&W Group Oy:n asiassa antama selvitys on päivätty 26.10.2007 ja se on saapunut Kilpailuvirastolle 29.10.2007. Selvityksen mukaan B&W Group on tehnyt jakelusopimuksen D&M Holdings Europe B.V:n (kotipaikka Alankomaat) kanssa Marantz-hifilaitteiden markkinoinnista.

Marantz-laitteiden jakelu Suomessa on järjestetty valtuutettujen alan erikoisliikkeiden välityksellä. Kun kyseessä on Marantzin kaltainen tuote, edellytetään sen jälleenmyyjältä enemmän kuin massamarkkinatuotteen jälleenmyyjältä. Pelkästään tuotteen tekniset ominaisuudet vaativat jälleenmyyjältä enemmän teknistä osaamista. Useimmiten tämänkaltaisten tuotteiden osalta lopullinen ostopäätös perustuu koekuunteluun.

Valtuutettu jälleenmyyjä on allekirjoittanut jälleenmyyntisopimuksen B&W Groupin kanssa. Yrittäjälle ei ole kuitenkaan myönnetty tiettyä yksinmyyntialuetta.

Hinnoittelun helpottamiseksi B&W Group antaa jälleenmyyjilleen ohjevähittäishinnat, mutta nämä hinnat ovat vain ohjeellisia. Yhtiö arvioi, että Marantzin markkinaosuus Suomessa jää alle yhden prosentin.

Yhtiö on myös ilmoittanut Kilpailuvirastolle, että mikäli tuote on ostettu valtuutetulta eurooppalaiselta jälleenmyyjältä, tuote korjataan Suomessa heidän kustannuksellaan.

4.4 Markkinat

Kilpailuvirasto on pyrkinyt selvittämään hifi-laitteiden markkinoita Suomessa. Hifi-audiolaitteita maahantuovilla ja niitä myyvillä yrityksillä ei ole omaa yhdistystä, joka tekisi tilastoja Suomeen tuoduista ja täällä myydyistä laitteista. Kyseiset maahantuojat eivät myöskään ole jäseninä Elektroniikan Tukkukauppiaat ry:ssä eikä näin ollen sen tilastoissa ole näiden laitteita mukana.

Elektroniikan Tukkukauppiaat ry:n toimitusjohtajan arvion mukaan tällaisten korkealaatuisten hifi-audiolaitteiden maahantuonti ja myynti on marginaalista liiketoimintaa verrattuna esimerkiksi muuhun viihde-elektroniikkaan. Nad- ja Marantz-laitteiden lisäksi markkinoilla on useiden muiden valmistajien vastaavia laitteita.

Kilpailuvirasto toteaa omana käsityksenään markkinoista kuitenkin vielä seuraavan: Hifi-laitteiden markkinat ovat laajat ja tarjolla on lukuisten eri valmistajien tuotteita. Muun muassa toimenpidepyynnössä mainittujen Nadin, Marantzin, HarmanKardonin, Bosen Denonin, Pioneerin ja Sonyn lisäksi vahvistimia löytyy toimenpidepyynnössä mainitussa hintaluokassa ainakin[1] Onkyolta (Jamo Finland Oy), Yamahalta (Gerit Oy), Bluenotelta (Concept Hifi), Advance Acousticilta (Telema), Cambridge Audiolta (Highend Studio), Nuforcelta (Highend Studio) ja Cyrusselta (Telema). Kuluttajalla on siis lukuisia vaihtoehtoja valittavanaan tarpeidensa mukaan. Samoin jälleenmyyjä voi pyrkiä saamaan myytäväkseen monentasoisia laitteita useilta maahantuojilta.

Vaikka audiolaitteet voidaan karkeasti jakaa Hifi-, Entry Level High End-/Mid High End-, High End- ja Ultra High End-laitteisiin, on rajanveto näiden luokkien välillä hinnan, laadun tai muun tekijän suhteen keinotekoista ja arvostuksista riippuvaista. Toisaalta tuotteiden lukuisat ominaisuudet ja niiden tarve riippuu myös kuluttajan muun muassa tarpeista, arvostuksista, käytettävästä rahamäärästä, sijoituspaikasta. Hinta-asteikko riippuu siitä millaisen kokonaisuuden asiakas haluaa ja paljonko on halukas laitteistoon sijoittamaan.

5 Kilpailuoikeudellinen arvio

5.1 Sovellettavat säännökset

Kilpailunrajoituslain 4 §:n mukaan sellaiset elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien päätökset sekä elinkeinonharjoittajien yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy, ovat kiellettyjä. Kilpailunrajoituslain 4 § vastaa sisällöllisesti perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa ja sitä on tulkittava 81 artiklan soveltamiskäytännön mukaisesti.

Kilpailunrajoituslain 12 §:n nojalla Kilpailuviraston on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin kilpailunrajoituksen tai sen vahingollisten vaikutusten poistamiseksi, jos se katsoo elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän merkittävästi rajoittavan kilpailua 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Kilpailuvirasto voi kuitenkin olla ryhtymättä toimenpiteisiin, jos kilpailunrajoituksesta huolimatta kilpailua kyseisillä markkinoilla voidaan kokonaisuudessaan pitää toimivana.

Kilpailunrajoituslain 12 §:ää koskevien lain esitöiden mukaan Kilpailuvirasto voi jättää ryhtymättä toimenpiteisiin esimerkiksi tilanteissa, jossa asian selvittämisellä ei olisi kilpailun turvaamisen kannalta merkitystä. Lain esitöiden mukaan kilpailun toimivuutta arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota epäillyn kilpailunrajoituksen vaikutukseen markkinoiden toimintaan, kuluttajien etuun ja elinkeinonharjoittamisen vapauden turvaamiseen.[2]

Lain 12 §:n tarkoituksena on antaa Kilpailuvirastolle mahdollisuus kohdentaa voimavarojaan tarkoituksenmukaisella tavalla esimerkiksi vakavimpien rajoitusten selvittämiseen. Kilpailuvirasto voi päättää väitetyn rajoituksen selvittämisen, jos mahdollisen rajoituksen enemmällä tutkimisella ja siitä saatavalla tuloksella ei olisi olennaista merkitystä kilpailulainsäädännön perustavoitteen, toimivien markkinoiden turvaamisen kannalta.[3]

Kilpailunrajoituslain 12 § on säädetty viraston toiminnassa sovellettavaksi priorisointisäännökseksi. Virasto voi soveltaa lainkohtaa paitsi tilanteissa, joissa se on todennut menettelyn 4 §:n vastaiseksi myös tilanteissa, joissa ei ole tarpeen lopullisesti ratkaista, onko kyse kilpailua merkittävästi rajoittavasta menettelystä, jos kilpailua markkinoilla voidaan muuten pitää kokonaisuudessaan toimivana.

5.2 Ratkaisun perustelut

Arctecho Oy on pyytänyt Kilpailuvirastoa ryhtymään toimenpiteisiin, koska se ei ole saanut Nad ja Maratzin-merkkisiä hifi-laitteita myyntiinsä toistuvista yrityksistä huolimatta. Samassa yhteydessä Arctecho on kiinnittänyt viraston huomiota siihen, että kyseisten laitteiden valmistajat ja maahantuojat määräisivät ne vähittäishinnat, joilla jälleenmyyjät voivat myydä ko. tuotteet loppukäyttäjille ja siihen, että maahantuojat kieltäytyvät takuupalveluista silloin, kun tuotetta ei ole ostettu valtuutetulta maahantuojalta tai sen edustajalta.

Kilpailuvirasto on selvittänyt asiaa pyytämällä valituksen kohteena olleilta maahantuojilta selvityksiä väitettyihin kilpailurikkomuksiin. Sekä AH-Hifisystems Oy että B&W Group Finland Oy ilmoittavat antavansa jälleenmyyjilleen ohjehintoja, mutta lopullinen hinta määräytyy loppuasiakkaan ja jälleenmyyjän välisessä kaupankäyntitilanteessa. Kilpailuvirasto ei pidä todennäköisenä, että ko. maahantuojien neuvotteluvoima olisi sellainen, että nämä kykenisivät määräämään yksittäisissä kaupoissa perittävät lopulliset jälleenmyyntihinnat.

AH-Hifisystems Oy ilmoittanut Kilpailuvirastolle, että se huolehtii Nad-tuotteiden takuuhuollosta sellaisissa tapauksissa, joissa tuote on maahantuotu rinnakkaistuontina kilpailulainsäädännössä hyväksytyllä tavalla. B&W Group Finland Oy on virastolle puolestaan ilmoittanut, että mikäli tuote on ostettu valtuutetulta eurooppalaiselta jälleenmyyjältä, tuote korjataan Suomessa heidän kustannuksellaan.

Asiakkuussuhteiden osalta virasto toteaa, että pääsääntöisesti yrityksillä on vapaus valita ne yritykset, joiden kanssa nämä haluavat ryhtyä liikesuhteisiin. Yrityksillä on siis mahdollisuus päättää esimerkiksi tuotteidensa jakelukanavasta ja jälleenmyyjistä. Poikkeus mainittuun pääsääntöön saattaa syntyä, jos yrityksellä on määräävä asema tai muuten merkittävä asema markkinoilla.

Markkinoiden rahamääräisestä suuruudesta tai markkinaosuuksista ei ole saatavissa riittävän täsmällistä tietoa. Saatujen tietojen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että hifi-laitteiden kauppa tapahtuu yleensä ketjujen ulkopuolella toimivissa pienissä erikoisliikkeissä ja että markkinoilla on tarjolla useita eri tuotemerkkejä. Toisaalta markkinoiden täsmällinen määrittäminen ei ole ollut tarpeen. Toimenpidepyynnön tekijän toimittamien ja viraston hankkimien selvitysten nojalla ei ole syytä epäillä, että toimenpidepyynnön kohteena olevien yritysten markkinaosuus olisi yli 15 %, jonka alapuolella jäävien yritysten toimenpiteitä pidetään yleensä vähämerkityksellisinä, mikäli kyseessä ei ole vakavaksi katsottava kilpailunrajoitus.

Kilpailuvirasto poistaa asian kilpailunrajoituslain 12 §:n nojalla käsittelystä, koska asian enempi selvittäminen ei ole tarpeen.

6 Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/1992) 4§ ja 12§.

7 Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituslain 21 §:n perusteella siten kuin hallintolain-käyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

8 Lisätiedot

Lisätietoja antavat johtaja Kirsi Leivo ja tutkimuspäällikkö Markku Tupamäki.


[1] Tuotemerkkien pääedustajat tai maahantuojat suluissa.

[2] HE 11/2004, s. 31

[3] Kilpailuviraston suuntaviivat kilpailunrajoituslain 4§:n merkittävyys kriteerin ja 12 §:n tulkinnasta