Kuntayhtymän pesulapalveluiden kilpailutus

Päivämäärä

16.12.2004

Diaarinumero

1069/61/04

Osapuolet

Mikkelin Pesula Oy

Asian vireilletulo

Pesu-Palvelu Rusanen Oy on 25.11.2004 päivätyssä kirjeessään pyytänyt Kilpailuvirastoa selvittämään, onko Mikkelin Pesula Oy:n tarjous Vaalijalan Kuntayhtymän kuntoutuskeskukselle pesulapalveluiden järjestämiseksi kilpailulainsäädännön mukainen.

Pesu-Palvelu Rusanen Oy:n käsityksen mukaan Mikkelin Pesula Oy:n tarjous viittaa kilpailunrajoituslaissa tarkoitettuun saalistushinnoitteluun, koska se alittaa markkinahinnat, eikä hinta kata muuttuvia kulujakaan.

Ratkaisu

Toimenpidepyyntö ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Asia poistetaan käsittelystä.

Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Toimenpidepyynnön tekijän mukaan Vaalijalan Kuntayhtymän kuntoutuskeskuksen oma pesula lakkautetaan 31.12.2004, minkä vuoksi Vaalijalan kuntayhtymä on päättänyt hankkia kuntoutuskeskuksen tarvitsemat pesulapalvelut tarjouskilpailun perusteella edullisimman tarjouksen tehneeltä Mikkelin Pesula Oy:ltä.

Mikkelin Pesula Oy on Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ja Mikkelin kaupungin yhdessä omistama yritys.

Kilpailuvirasto toteaa Vaalijalan Kuntayhtymän pesupalveluiden hankinnan kuuluvan hankintalainsäädännön piiriin. Julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) mukaisten menettelyjen valvonta ei kuulu Kilpailuviraston toimivaltaan. Tarjouskilpailussa mielestään väärin kohdeltu elinkeinonharjoittaja voi kääntyä markkinaoikeuden puoleen. Yleistä neuvontaa julkisissa hankinnoissa antaa Suomen Kuntaliitossa toimiva Julkisten hankintojen neuvontayksikkö.

Markkinataloudessa hinnanmuodostus markkinoilla perustuu elinkeinonharjoittajien itsenäiseen hinnoitteluun ja sitä ohjaavaan hintamekanismiin. Myös kilpailunrajoituslain näkökulmasta yrityksillä on lähtökohtaisesti vapaus hinnoitella tuotteensa haluamallaan tavalla, eikä kilpailuviranomaisen tehtäviin kuulu tietyn hinnoittelujärjestelmän tai hintatason salliminen tai vahvistaminen yrityksen noudatettavaksi. Kilpailuviranomaisten tehtävänä on puuttua yritysten hinnoitteluun silloin, kun kysymys on kielletystä hintayhteistyöstä tai kun määräävässä markkina-asemassa oleva yritys soveltaa selkeästi kohtuutonta tai syrjivää hinnoittelua.

Kilpailuvirasto on äskettäin selvittänyt kilpailutilannetta tekstiilihuollon markkinoilla. Saatujen selvitysten mukaan pesula- ja tekstiilivuokrauksen alalla johtava yritys Suomessa on valtakunnallisesti toimiva Lindström Oy. Konserniin kuuluvat emoyhtiö Lindström Oy, tytäryhtiö Comforta Oy Suomessa sekä useita tytäryhtiöitä Euroopassa. Lindström Oy ei osallistunut tähän tarjouskilpailuun, mutta sen tytäryhtiö Comforta Oy:n palveluihin kuuluvat hotelli- ja ravintolatekstiilien vuokraus sekä sairaaloiden tarvitsemien vuode- ja potilasvaatteiden vuokraus ja huolto.

Selvityksissä ilmeni lisäksi, että markkinoille tuloon ei liity merkittäviä esteitä, alalla on runsaasti toimijoita ja että maantieteelliset merkitykselliset markkinat ovat mahdollisesti muuttumassa paikallisista tai alueellisista luonteeltaan valtakunnallisiksi. Tähän viittaa Lindström Oy:n valtakunnallisen toiminnan ohella esimerkiksi pesuloiden vuonna 2000 perustama tekstiilihuollon valtakunnallinen markkinointiyhtiö Puhdaspalvelu Fi Oy, jolle virasto myönsi poikkeusluvan 29.4.2004. Toimenpidepyynnöstä ilmenee edelleen, että Mikkelin Pesula Oy:llä on tekstiilihuollon asiakkaina Helsingin seudun sairaaloita ja laitoksia, ja Vaalijalan Kuntayhtymälle antoi tarjouksen myös helsinkiläinen SOL Palvelut Oy, mikä niin ikään viittaa alueellisia markkinoita laajempiin merkityksellisiin markkinoihin.

Kilpailuvirasto katsoo alan markkinatilanne huomioon ottaen, ettei viraston aikaisempien selvitysten eikä sille toimenpidepyynnössä esitettyjen tietojen perusteella voida pitää todennäköisenä, että Mikkelin Pesula Oy:llä olisi kilpailunrajoituslain tarkoittama määräävä markkina-asema. Tämän vuoksi ei ole myöskään tarpeen tarkemmin selvittää Mikkelin Pesula Oy:n Vaalijalan Kuntayhtymälle antaman tarjouksen hinnoittelua.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (318/2004) 3 § 2 momentti

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa johtaja Juhani Jokinen.