Autokoulujen epäilty horisontaalinen hintayhteistyö Jyväskylässä

Päivämäärä

31.12.2004

Diaarinumero

108/61/02

Osapuolet

Useita jyväskyläläisiä autokouluja

1 Osapuolet

Autokoulu Freeroad Oy
Autokoulu Juha
Autokoulu Jylhä Ky
Autokoulu Jyväskylän Moottori Oy
Autokoulu Koljander Oy
Autokoulu Menox Oy
Jyväskylän Autokoulu, Pekka Ilmoniemi Ky
Keski-Suomen Autokoulu Ky
Keski-Suomen Autokouluyhdistys ry,
Autokoulu Koljander Oy

2 Ratkaisu

Selvityksissä on saatu useita viitteitä jyväskyläläisten autokoulujen välisestä kielletystä hintayhteistyöstä, mutta ei ole saatu muuta riittävän konkreettista näyttöä kuin Keski-Suomen Autokouluyhdistys ry:n 19.4.1997 pidetyn yleisen kokouksen päätös, että Suomen lukiolaisille ei anneta heidän autokouluilta pyytämiään alennuksia. Kilpailuvirasto ei ole nähnyt aiheelliseksi tehdä tämän yksittäisen rikkomuksen perusteella markkinaoikeudelle esitystä seuraamusmaksun määräämiseksi, vaan poistaa asian käsittelystä.

3 Asian vireilletulo

Länsi-Suomen lääninhallituksen Jyväskylän toimipisteeseen tuli syyskuussa 1999 puhelimitse ilmoitus, jossa soittaja kertoi, että hän oli pyytänyt eräältä jyväskyläläiseltä autokoululta puhelimitse tarjousta henkilöauton ajokorttiin oikeuttavan kurssin hinnasta. Hänelle oli tarjottu silloin kurssia 5400 markan hintaan. Kun hän oli myöhemmin soittanut kyseiseen autokouluun, hinnaksi ilmoitettiinkin 6350 mk. Asiakkaan ihmeteltyä uutta korkeampaa hintaa hänelle oli vastattu, että hinnat oli sovittu Jyväskylän autokoulujen kesken tällä tavalla. Kun Jyväskylässä oli myös aiempina vuosina ollut aiheesta lehtikirjoittelua ja esiintynyt epäilyjä hintojen sopimisesta, Länsi-Suomen lääninhallitus ryhtyi selvittämään asiaa.

4 Asian selvittäminen

Länsi-Suomen lääninhallituksen kilpailu- ja kuluttaja-asioita hoitavat virkamiehet tekivät 1.12.1999 tarkastukset kahdeksaan jyväskyläläiseen autokouluun sekä selvityskäynnit 14.2.2001 Keski-Suomen Autokouluyhdistys ry:hyn ja 26.3.2001 Autokoulu Menoxiin. Lisäksi lääninhallitus lähetti Keski-Suomen Autokouluyhdistys ry:lle 25.4.2001 selvityspyynnön, johon se sai vastauksen 7.5.2001.

Lääninhallitukset ovat vuosien mittaan tehneet useita henkilöauton ajokortteja koskevia hintavertailuja. Länsi-Suomen lääninhallituksella oli selvitystä aloittaessaan käytettävissään tammikuussa 1997 läänin 13 kunnassa ja huhtikuussa 1998 Jyväskylässä tehtyjen hintavertailujen tulokset. Selvityksen aikana lääninhallitus teki hintavertailut helmikuussa 2000 Jyväskylässä, huhtikuussa 2000 läänin viidessä kaupungissa, helmikuussa 2001 Jyväskylässä ja huhtikuussa 2002 Porissa. Lääninhallitus on lisäksi saanut käyttöönsä Lapin ja Oulun lääninhallitusten keväällä 2000 tekemät hintavertailut.

Länsi-Suomen lääninhallitus toimitti selvitystensä tulokset ja arvionsa kilpailunrajoituksista Kilpailuvirastolle 31.1.2002 ja 2.7.2002.

Kilpailuvirasto hankki kesäkuussa 2003 Ajoneuvohallintokeskukselta tilastot Jyväskylän katsastusaseman/Keski-Suomen Tutkintopalvelut Oy:n vuosina 1997–2002 vastaanottamista hyväksytyistä ajokokeista autokouluittain.

5 Asiaselostus

5.1 Epäilty ja todettu hintayhteistyö

Länsi-Suomen lääninhallituksen tekemät hintavertailut osoittavat, että henkilöautoajokortin hinnat ovat olleet Jyväskylässä poikkeuksellisen yhtenäiset niinä viitenä ajankohtana, jolloin vertailut on tehty vuosina 1997,1998, 2000 ja 2001. Myös autokoulujen hinnastot ja niihin toteutettujen hinnankorotusten samanaikaisuus sekä Jyväskylän muuta maata korkeampi hintataso viittaavat siihen, että autokoulujen hinnat ovat perustuneet jonkin asteiseen keskinäiseen sopimukseen tai vähintäänkin yhteisymmärrykseen.

Tarkastusten yhteydessä tehdyissä haastatteluissa useimmat autokouluyrittäjät selittivät yhtenäisyyden johtuvan ns. bensiiniasemailmiöstä eli kilpailijoiden hinnoittelun tarkasta seuraamisesta. Kilpailijoiden hintoja kerrottiin saatavan tietoon asiakkaiden kautta ja tekemällä asiakkaan roolissa puhelintiedusteluja kilpailijoiden hinnoista. Kahdessa autokoulussa kuitenkin kerrottiin, että Keski-Suomen autokouluyhdistyksessä on voitu keskustella hinnoista tai hintatilanteesta, mutta mitään ei ole kuitenkaan sovittu. Lisäksi kerrottiin, että yhdistyksen merkeissä on silloin tällöin palavereja ja joskus käydään pienemmällä porukalla syömässä.

Vaikka pari autokouluyrittäjää kertoi, etteivät he juurikaan tapaa muita autokouluyrittäjiä, vastausten ja tarkastusaineiston perusteella voidaan todeta, että yhteydenpitoa yrittäjien kesken on paitsi Keski-Suomen Autokouluyhdistys ry:n toiminnan kautta myös muuten mm. henkilökohtaisten ystävyyssuhteiden ja eräiden autokoulujen välisen autojen ja työvoiman yhteiskäyttöä koskevan yhteistyön kautta sekä koulutustapahtumien ja yritysvierailujen yhteydessä.

Konkreettisena näyttönä hintayhteistyöstä Keski-Suomen Autokouluyhdistys ry:ssä on 19.4.1997 pidetyn yleisen kokouksen pöytäkirjan 9 §:n merkintä, jonka mukaan kokouksessa päätettiin, ettei Suomen lukiolaisille anneta heidän autokouluilta pyytämiään alennuksia.

Yhdistyksen 17.5.2001 antaman selvityksen mukaan heillä ei ole enää tallella Suomen Lukiolaisten Liitto ry:n kirjettä, mutta ilmeisesti siinä pyydettiin mainosta ja/tai alennusta lukiolaisille. Kirje oli osoitettu ainakin osalle Jyväskylän kaupungissa sijaitseville autokouluille, ehkä myös yhdistykselle, koska kokouksessa sitä käsiteltiin. Kaikki eivät osallistuneet asiasta käytyyn keskusteluun, vaan ainoastaan osa kirjeen saaneista kokouksen osanottajista arvioi, että on rohkeaa antaa niin pitkän aikaa tulevaisuuteen sitova alennus, koska he eivät tiedä tulevaa markkinatilannetta, ja muut kokouksessa myöntelivät, että näinhän asia on. Vaikka keskustelun henki kirjattiin päätökseksi, jokaisella jäsenellä on ollut oman harkintansa mukaan täysi valta hinnoitella ja antaa alennuksia. Kokouksen jälkeen ei myöskään ole ollut vastaavia tilanteita eikä yhdistyksellä muutoinkaan ole mahdollisuutta eikä sen tehtäviin kuulu antaa hintaohjeistuksia autokouluille.

Autokouluyhdistys ja yritykset ovat pitäneet hinnastosta tehtyjä vertailuja ja niistä ilmenevää Jyväskylän hintatason yhteneväisyyttä sikäli näennäisenä, että autokouluopetuksessa on eroja, joiden vuoksi autokoulukurssi sisältää hyvinkin erilaisia palveluita eri kouluissa. Esimerkkinä tästä yhdistys on maininnut, että joissakin autokouluissa on täysi takuu ja toisissa eri tavalla rajattuja takuita. Täysi takuu tarkoittaa, että kurssimaksu sisältää rajattoman määrän ajokertoja, kunnes tutkinto on saatu suoritetuksi. Vaikka hinta saattaa siten olla sama, itse kurssin pituus voi vaihdella huomattavastikin.

Autokoulujen väliseen kilpailuun viittaavat myös niiden markkinaosuuksissa vuosina 1997–2002 tapahtuneet muutokset. Ajoneuvohallintokeskus on tilastoinut Jyväskylän katsastusaseman/Keski-Suomen Tutkintopalvelut Oy:n vastaanottamat hyväksytyt ajokokeet autokouluittain, ja tilastojen mukaan autokoulujen keskinäiset osuudet ovat vaihdelleet seuraavasti:

Vuosi 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Hyväksytyt ajokokeet yht. 1093 1283 989 1292 1394 1569

Autokoulujen markkinaosuudet prosentteina:

Ak. Freeroad 5,8 12,7 9,6 9,7 12,6 17,0

Ak. Juha 15,9 12,2 17,5 15,5 12,3 9,7

Ak. E. Lahtinen/Ak. J.Ahonen 1,7 1,7 2,0

Ak. Jylhä 4,9 5,3 6,2 5,0

Ak. Jyväskylän Moottori 27,1 21,3 18,4 17,8 17,4 19,3

Ak. Koljander 13,7 14,2 13,3 11,5 10,4 8,8

Ak. Menox 2,9 10,9 14,2 14,0 20,1

15,2 10,4 8,0 5,8 7,0 4,7

Jyväsk:n Ak. Pekka Ilmoniemi 11,1 16,1 10,7 14,8 14,5 10,6

Keski-Suomen Ak 9,5 8,7 4,7 5,5 5,7 4,8

5.2 Relevantit markkinat

Relevantit hyödykemarkkinat ovat autokoulupalvelujen tarjoaminen kuluttajille.

Ajokorttiasetuksessa (845/1990) määritellään edellytykset autokoululuvan myöntämiselle. Autokoululuvan saa hakija, joka täyttää asetuksessa luetellut edellytykset. Autokoululuvan myöntää lääninhallitus. Autokoululuvassa on määritelty autokoulun toimialue. Aiemmin jyväskyläläisten autokoulujen luvissa toimialueeksi oli määritelty Jyväskylän katsastusaseman toimialue ja nykyisin tutkinnon vastaanottajan toimialue. Keski-Suomessa tutkinnon vastaanottajina toimivat Ajovarma Oy:n toimipisteet, joita on Äänekoskella, Viitasaarella, Suolahdella, Jämsässä, Keuruulla ja Jyväskylässä. Ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen (846/1990) 5 §:ssä on sanottu, että teoriaopetus on annettava ensisijaisesti autokoulun opetustilassa ja alkuopetus autokoulun sijaintikunnassa ja muu ajo-opetus pääasiassa sillä alueella, jolla lupa oikeuttaa harjoittamaan autokoulutoimintaa. Jatko-opetus saadaan antaa myös muussa kuin autokoulun varsinaisessa opetustilassa.

Relevanteiksi maantieteellisiksi markkinoiksi voidaan määritellä Jyväskylä ympäristökuntineen, koska asiakkaiden kannalta katsoen myös lähiseudulla asuvat voivat käydä autokoulunsa Jyväskylässä.

6 Oikeudellinen arviointi

Vuoden 1992 kilpailunrajoituslain (480/92), sellaisena kuin se oli voimassa 30.4.2004 asti, 6 §:n 1) kohdan mukaan samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivat elinkeinonharjoittajat tai näiden yhteenliittymät eivät saa sopimuksella, päätöksellä tai niihin rinnastettavalla menettelyllä määrätä tai suosittaa elinkeinotoiminnassa perittäviä tai maksettavia hintoja tai vastikkeita.

Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi kilpailunrajoituksista (HE162/91) on täsmennetty, että hintayhteistyön kielto tarkoittaa sekä yritysten nimenomaisia sopimuksia tai tähän rinnastettavaa yritysten yhteisymmärrystä kuin myös yritysten yhteiselinten ja yhteenliittymien päätöksiä tai vastaavia järjestelyjä, joilla rajoitetaan ja ohjataan horisontaalisessa tasossa yritysten kilpailukeinojen käyttöä. Siten yrittäjien yhteistoiminta voi perustua nimenomaiseen tai hiljaiseen sopimukseen, niin sanottuun herrasmiessopimukseen. Tällaisen yhteisymmärryksen merkkinä voi olla yhdenmukainen käyttäytyminen, jota toisaalta voi esiintyä myös oligopolistisilla markkinoilla, jossa harvat yrittäjät seuraavat ja myötäilevät kilpailijoidensa käyttäytymistä.

Edelleen hallituksen esityksessä todetaan, että hintakartellit voivat koskea paitsi tavaroista ja palveluista perittäviä tai maksettavia hintoja myös alennuksia.

Kilpailuvirasto toteaa, että tehdyissä selvityksissä on saatu useita viitteitä jyväskyläläisten autokoulujen välisestä kielletystä hintayhteistyöstä. Lääninhallituksen tarkastuksissa ja selvityksissä ei kuitenkaan ole saatu kilpailunrajoitusepäilystä muuta riittävän konkreettista näyttöä kuin Keski-Suomen Autokouluyhdistys ry:n 19.4.1997 pidetyn yleisen kokouksen päätös, että Suomen lukiolaisille ei anneta heidän autokouluilta pyytämiään alennuksia. Päätöksestä huolimatta jokaisella jäsenellä on ollut oman harkintansa mukaan täysi valta hinnoitella ja antaa alennuksia eikä kokouksen jälkeen ole ollut muita vastaavia tilanteita. Kilpailuvirasto ei ole nähnyt aiheelliseksi tehdä tämän yksittäisen rikkomuksen perusteella markkinaoikeudelle esitystä seuraamusmaksun määräämiseksi, vaan poistaa asian käsittelystä.

7 Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 6 §:n 1 kohta ja 8 §.

8 Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

9 Lisätiedot

Lisätietoja antaa ylijohtaja Juhani Jokinen.