Misstänkta missbruk av dominerande ställning på uthyrning av affärsfastigheter på Åland

Päivämäärä

12.12.2007

Diaarinumero

1087/61/2006

Osapuolet

Ålands Industrihus Ab

Parter

Ålands Industrihus Ab, Mariehamn

Dalbo Affärsfastigheter, Mariehamn

Beslut

Ärendet avförs från handläggning.

Anhängiggörande

Dalbo Affärsfastigheter Ab, som verkar på marknaden för uthyrning av affärs- och industrifastigheter på Åland, har i sitt brev den 27.11.2006 angett att Ålands Industrihus Ab skulle ha en dominerande marknadsställning som uthyrare av dylika fastigheter på Åland samt att företaget skulle missbruka sin dominerande ställning genom att underprissätta hyrorna med hjälp av statligt stöd som Ålands Industrihus Ab har erhållit. Enligt Dalbo Affärsfastigheter Ab betyder detta att konkurrensen begränsas väsentligt på marknaden för uthyrning av affärs- och industrifastigheter på Åland.

Med hänsyn till de uppgifter som lämnats av Dalbo Affärsfastigheter Ab om Ålands Industrihus Ab:s konkurrensställning och agerande på marknaden bad Konkurrensverket Ålands länsstyrelse att utreda i fall det finns skäl till en genomgående konkurrensrättslig undersökning i ärendet. Speciellt ombads utredning om konkurrensförhållandena på marknaden för uthyrning av affärs- och industrifastigheter på Åland och om den påstådda underprissättningen av hyror av Ålands Industrihus Ab. Därutöver ombads utredning bland annat om hyresutvecklingen under de tre senaste åren samt om etableringshinder på marknaden.

Länsstyrelsen lämnade sin utredning till Konkurrensverket den 29.10.2007.

Beskrivning av fallet och avgörandets motivering

Enligt 3 § i lagen om konkurrensbegränsningar anses en eller flera näringsidkare eller en sammanslutning av näringsidkare ha dominerande ställning på marknaden, om den eller dessa i hela landet eller inom ett visst område har ensamrätt eller annars en så dominerande ställning på en bestämd nyttighetsmarknad att den på ett väsentligt sätt styr prisnivån eller leveransvillkoren eller på något annat sätt påverkar konkurrensförhållandena i ett visst produktions- eller distributionsled.

Med beaktande av de uppgifter som inlämnats av Dalbo Affärsfastigheter Ab har Konkurrensverket ansett det motiverat att ta som utgångspunkt för bedömning av Ålands Industrihus Ab:s konkurrensläge och verksamhet bestämmelserna om dominerande marknadsställning i lagen om konkurrensbegränsningar. Viktigt är härvid att utreda om det finns tillräckligt konkurrens i branschen, samt om det finns hinder för etablering och om Ålands Industrihus Ab är i stånd att styra områdets hyresnivå oberoende av sina konkurrenter.

Klargörandena som erhållits visar att den påstådda konkurrensbegränsningen begränsar sig till Ålands område. Ålands Industrihus Ab är den största hyresvärden för affärs- och industrifastigheter på Åland men enligt uppgifterna finns det dock ett flertal andra fastighetsbolag som hyr ut kontorslokaler i Mariehamn och på landsbygden samt ett stort antal andra hyresvärdar. Även nya kontorslokaler färdigställs kontinuerligt enligt uppgifterna. Konkurrensförhållandena tyder sålunda inte på att Ålands Industrihus Ab skulle ha en dominerande ställning på marknaden.

Dessutom pekar uppgifterna som erhållits av prissättning som Ålands Industrihus Ab bedriver och som bekräftats av hyresgästerna inte på att det skulle vara fråga om underprissättning. Hyresnivån för Ålands Industrihus Ab understiger inte hyresnivån i Mariehamn i allmänhet. Därutöver visar uppgifterna om Ålands Industrihus Ab: s ekonomiska situation att företaget drivs affärsmässigt i detta nu.

Konkurrensverket anser att uppgifterna som erhållits inte tyder på att Ålands Industrihus Ab skulle ha sådan dominerande ställning som avses i lagen om konkurrensbegränsningar med avseende på annat rådande och potentiellt utbud av hyresfastigheter på Åland och att det inte påvisats några särskilda hinder för etablering på marknaden. Uppgifterna tyder inte heller på att Ålands Industrihus Ab skulle kunna styra områdets prissättning. Därför anser Konkurrensverket det inte är nödvändigt att ta ställning till den relevanta marknaden och Ålands Industrihus Ab:s marknadsställning i detta fall.

Det har inte framkommit sådana omständigheter i ärendet vilka skulle kräva en fortsatt utredning av Konkurrensverket. Föreliggande fall uppvisar inga sådana kännetecken som skulle tyda på en uppenbar skadlig verkan på marknadsmekanismens allmänna funktionalitet eller som tydligt skulle indicera förekomsten av en förbjuden konkurrensbegränsning i den mening som avses i lagen om konkurrensbegränsningar.

Prövning av det statliga stödet som Dalbo Affärsfastigheter även har framfört i sin skrivelse hör inte till Konkurrensverkets behörighetsområde.

Tillämpade bestämmelser

Lagen om konkurrensbegränsningar (480/1992) 3§ 2 mom., 6 § i lagen (318/2004).

Ändringssökande

I beslut som Konkurrensverket har meddelat i detta ärende får ändring sökas hos marknadsdomstolen enligt 21 § i lagen om konkurrensbegränsningar i den ordning som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvärsanvisning bifogas beslutet.

I beslut som Konkurrensverket har meddelat i detta ärende får ändring sökas hos marknadsdomstolen enligt 21 § i lagen om konkurrensbegränsningar i den ordning som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvärsanvisning bifogas beslutet.

Ytterligare upplysningar

Ytterligare upplysningar lämnas av biträdande direktör Timo Mattila.