Epäilty kilpailunrajoitus traktoreiden jäähdyttimien jakelussa

Päivämäärä

26.9.2008

Diaarinumero

1090/61/2007

Osapuolet

Valtra Oy Ab

1 asia

Epäilty kilpailunrajoitus Valtran traktoreiden jäähdyttimien jakelussa.

2 osapuolet

Valtra Oy Ab

3 ratkaisu

Asia poistetaan käsittelystä.

4 asian vireilletulo ja selvittäminen

Kilpailuvirastoon saapuneiden yhteydenottojen mukaan Valtra Oy Ab (jäljempänä Valtra) rajoittaa kilpailulain vastaisesti valmistamiensa traktorien jäähdyttimien saatavuutta Suomessa. Traktoreihin tarkoitettujen jäähdyttimien valmistaja, Suomen Jäähdytintehdas Oy (jäljempänä SJT), olisi näin ollen estynyt Valtran kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella myymästä ko. jäähdyttimiä suoraan valtuuttamattomille korjaamoille ja loppukäyttäjille.

Kilpailuvirasto pyysi 24.4.2008 Valtralta ja STJ:lta selvityksiä yritysten välisestä toimitussuhteesta. Lisäksi Kilpailuvirasto pyysi 26.5.2008 STJ:sta puhelimitse tarkentamaan antamiaan selvityksiä.

5 asiaselostus ja ratkaisun perustelut

5.1 Yritykset

5.1.1 Valtra Oy Ab

Valtra Oy Ab, joka kuuluu AGCO-konserniin, on erikoistunut traktoreihin, jotka se valmistaa asiakastilausten pohjalta. Vuonna 2006 Valtran markkinaosuus Suomessa oli arviolta 44 %.

Valtran tehtaan yhteydessä toimii keskitetty varaosavarasto, josta toimitetaan varaosia kaikkiin Euroopassa valmistettuihin Valtra ja Valmet -traktoreihin. Valtra Huoltopalvelut ostaa Valtra-varaosat lähes 300:lta eri toimittajalta ja varastoi ne keskusvarastossansa. Varaosien jakelu tapahtuu sekä Valtran että yksityisten omistuksessa olevien varaosapisteiden kautta. Valtran traktoreita huoltaa noin 90 sopimushuoltajaa, jotka myös myyvät Valtra-varaosia.

5.1.2 Suomen Jäähdytintehdas Oy

Suomessa toimiva SJT on keskittynyt työ- ja maatalouskoneiden jäähdyttimien suunnitteluun ja valmistukseen. Jäähdyttimien valmistamiseen käytetään yhtäältä peruskoneita/-työkaluja ja toisaalta tuotemerkkikohtaisia työkaluja. Peruskoneilla valmistetaan muun muassa jäähdyttimien kennoja, jotka ovat lähinnä bulkkitavaraa ja joita STJ myy myös suoraan korjaamoille. Tuotemerkkikohtaisilla työkaluilla valmistetaan päätysäiliöitä, jotka ovat työ- tai maatalouskonekohtaisesti räätälöity.

5.2 Asiassa saadut selvitykset

Valtra ja SJT ovat toimittaneet Kilpailuvirastolle yhtiöiden välisen 25.3.2002 allekirjoitetun sopimuksen, jolla ne ovat sopineet Valtran traktoreihin tarkoitettujen jäähdyttimien valmistuksesta. Yhtiöt ovat muutoinkin antaneet asiaan liittyviä selvityksiä.

Selvitysten mukaan Valtra teettää STJ:llä alihankintana jäähdyttimiä, joiden valmistus tapahtuu Valtralle kuuluvien teollisoikeuksien pohjalta ja Valtran tai Valtran ja STJ:n yhdessä omistamilla työkaluilla. Valmistusmäärät perustuvat tehtyihin tilauksiin, joten SJT ei valmista Valtran traktoreihin tarkoitettuja jäähdyttimiä varastoon.

5.3 Kilpailuoikeudellinen arviointi

Kilpailunrajoituslain (480/1992) 4 §:n mukaan kiellettyjä ovat sellaiset elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien päätökset sekä elinkeinonharjoittajien yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy.

Kilpailunrajoituslain 4 § on samansisältöinen EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan kanssa ja Kilpailuvirasto tulkitsee sitä 81 artiklan soveltamiskäytännön mukaisesti.

Komission 18.12.1978 antaman eräitä alihankintasopimuksia koskevan tiedonannon[1] mukaan alihankintasopimuksen täyttämiseksi toimeksiantajan ohjeiden mukaisesti alihankkija saattaa joutua käyttämään määrättyä toimeksiantajan toimittamaa teknologiaa tai laitteistoa, joiden taloudellisen arvon suojaamiseksi toimeksiantaja voi haluta rajoittaa alihankkijan oikeutta niiden käyttöön. Tiedonannon mukaan on mahdollista sopia muun muassa siitä, että tavarat, palvelut tai työ, jotka ovat seurausta tällaisen teknologian tai laitteiston käytöstä, saadaan toimittaa ainoastaan toimeksiantajalle tai suorittaa tämän lukuun. Tiedonannon mukaan rajoituksilla ei saa kuitenkaan viedä alihankkijalta mahdollisuutta kehittää itsenäistä taloudellista toimintaansa sopimuksessa tarkoitetuilla aloilla.

Kilpailuvirasto ei katso edellä selostetun perusteella tarpeelliseksi jatkaa asian selvittämistä ja poistaa asian käsittelystä.

6 sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 4 §.

7 lisätiedot

Lisätietoja antaa johtaja Kirsi Leivo ja erikoistutkija Christa Talliniemi.


[1] Komission tiedonanto eräiden alihankintasopimusten arvioinnista ETY:n perustamissopimuksen 85 artiklan (nykyinen 81 artikla) 1 kohdan kannalta, 18.12.1978, [EYVL] C1/2.