Emmental-hapatteen valmistuksessa määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen kieltäytyminen hapatteen toimittamisesta kilpailevalle emmental-juuston valmistajalle

Päivämäärä

5.7.1996

Diaarinumero

11/61/95

Osapuolet

Kuusamon Osuusmeijeri / Valio Oy

Asianosaiset

Kuusamon Osuusmeijeri
Valio Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle lähettämässään toimenpidepyynnössä 9.1.1995 Kuusamon Osuusmeijeri ilmoitti Valio Oy:n (myöhemmin Valio) aikovan lopettaa emmental-juuston valmistuksessa tarvittavan hapatteen myynnin Kuusamon Osuusmeijerille sen vuoksi, että Kuusamon Osuusmeijeristä oli tullut Valion kilpailija juustomarkkinoilla sen irtaannuttua vuonna 1994 Valio-ryhmästä. Toimenpidepyynnön mukaan Kuusamon Osuusmeijeri oli emmental-juuston valmistajana täysin riippuvainen Valion toimittamasta hapatteesta, koska korvaavia hapatteita ei ollut saatavissa. Kuusamon Osuusmeijeri oli ostanut Valiosta hapatetta yhtäjaksoisesti vuodesta 1961 ja se oli lisäksi osallistunut mainitun hapatteen kehitystyöhön Valiossa.

Asian selvittäminen

Toimituskiellon tausta

Valio ja aikaisemmin Valio Meijerien Keskusosuusliike ovat pitkäaikaisesti markkinoineet Kuusamon Osuusmeijerin valmistamia juustoja. Irtaannuttuaan Valio-ryhmästä Kuusamon Osuusmeijeri oli tehnyt 21.4.1994 Valion kanssa markkinointiyhteistyösopimuksen. Kuusamon Osuusmeijerin periaatteena oli tarjota Valion markkinoitavaksi mahdollisimman suuri määrä valmistamastaan juustosta ja markkinoida itse se osa tuotannostaan, mitä Valio ei ottanut markkinoitavakseen.

Valion ja Kuusamon Osuusmeijerin välisestä markkinointiyhteistyöstä tuli kuitenkin lyhytaikainen. Valio ilmoitti Kuusamon Osuusmeijerille 6.9.1994, että se tulee irtisanomaan markkinointisopimuksen vuoden 1994 lopussa keskeneräisistä EU-nevotteluista johtuvan markkinoiden epävarmuuden vuoksi. Valio vahvisti 21.11.1994 aikaisemman ilmoituksensa perustellen päätöstään EU-ratkaisusta aiheutuneella markkina- ja hintatilanteen muuttumisella.

Tämän jälkeen Valio ilmoitti 5.1.1995 puhelimitse, että yhteistyö myös emmental-hapatteissa loppuu, eikä Valio myy Kuusamon Osuusmeijerille emmental-hapatetta enää seuraavalla viikolla. Ilmoitus tuli Kuusamon Osuusmeijerin mukaan yllättäen. Kuusamon Osuusmeijerin mukaan hapatetoimitusten lopettaminen vaaransi meijerin toiminnan, koska korvaavan hapatteen kehittely kestäisi useita vuosia. Kuusamon Osuusmeijeri jätti kilpailuvirastolle tutkimuspyynnön.

Kuusamon Osuusmeijerin lisäselvitykset

Kuusamon Osuusmeijerin mukaan Valio on ainoa emmental-hapatteen valmistaja Suomessa. Emmental-hapatetta oli saatavissa myös ulkomailta, mutta ulkomaisella emmental-hapatteella hapatettu emmental-juusto poikkesi maultaan olennaisesti suomalaisesta emmentaljuustosta, mikä esti käytännössä tarjolla olevien ulkomaisten hapatteiden käyttöönottamisen. Sen sijaan oli mahdollista aloittaa – mahdollisesti yhteistyössä ulkomaisten hapatevalmistajien kanssa – korvaavan hapatteen kehittäminen.

Kuusamon Osuusmeijeri katsoi, että toimitusten lopettamisessa vähintään muutaman kuukauden siirtymäaika olisi kohtuullinen. Asiassa tuli Kuusamon Osuusmeijerin mukaan ottaa huomioon myös se, että Kuusamon Osuusmeijeri oli osallistunut Valiossa mainitun valiolaisille meijereille tarkoitetun hapatteen kehittelyyn vuodesta 1961 yhdessä muiden Valioon kuuluneiden juustonvalmistajien kanssa, eikä sillä näin ollen voinut olla käytössään omia hapatteita.

Valion vastine

Valion mukaan sillä ei voinut olla velvollisuutta toimittaa emmental-hapatetta meijerille, josta oli tullut sen kilpailija emmental-juuston valmistajana meijerin irtaannuttua Valiosta. Valio ilmoitti informoineensa Kuusamon Osuusmeijeriä jo syksyllä 1993 siitä, että Kuusamon Osuusmeijerin tulisi siirtyä omien hapatteiden käyttöön, mikäli tämä irtaantuu Valiosta.

Valion mukaan Euroopassa on useita emmental-hapatteen toimittajia, joilla on edustus myös Suomessa. Tämän vuoksi Valion mielestä emmental-hapatemarkkinoita tuli tarkastella koko Euroopan näkökulmasta, eikä Valio katsonut olevansa näillä markkinoilla määräävässä markkina-asemassa.

Valio ilmoitti jatkavansa hapatteen toimittamista Kuusamon Osuusmeijerille toistaiseksi, kun asia oli kilpailuvirastossa vireillä.

Valion kuuleminen

Valion edustajat olivat 27.3.1995 kilpailuvirastossa kuultavina Kuusamon Osuusmeijerin toimenpidepyynnön johdosta.

Saadun selvityksen perusteella kyseinen hapate oli kilpailuviraston edustajien käsityksen mukaan emmental-juuston valmistuksessa välttämätön tuotantopanos, jota ei voitu nopeasti ja vähäisin kustannuksin korvata markkinoilta saatavissa olevien muiden hapatteiden avulla tuotettavan juuston maun olennaisesti kärsimättä. Valio vahvisti Kuusamon Osuusmeijerin osallistuneen kyseisen hapatteen kehittämiseen ja olleen hapatteen ostajana pitkäaikaisessa liikesuhteessa Valion kanssa.

Kilpailuviraston edustajat esittivät arvionaan, että kyseisen hapatteen toimitusten yht´äkkinen lopettaminen Kuusamon Osuusmeijerille aiheuttaisi yleiseltä kannalta olennaisen ja vahingollisen kilpailun rajoittumisen emmental-juustojen markkinoilla. Tämän vuoksi hapatetoimitusten välitön lopettaminen ilman kilpailuoikeudellisesti hyväksyttäviä erityisiä syitä ei siten voisi olla hyväksyttävää. Lähtökohtaisesti hyväksyttävänä syynä toimitusten välittömälle lopettamiselle ei voitaisi pitää sitä, että Kuusamon Osuusmeijeristä oli tullut Valion kilpailija emmental-juuston valmistajana.

Valion edustajat ilmoittivat, että Valio jatkaa toistaiseksi hapatteen toimittamista ja pyrkii seuraavaksi sopimaan Kuusamon Osuusmeijerin kanssa molempia osapuolia tyydyttävästä tavasta järjestää hapatteiden saanti Kuusamon Osuusmeijerille siirtymäajan puitteissa. Valion edustajat lupasivat informoida kilpailuvirastoa neuvottelujen edistymisestä.

Valion ja Kuusamon Osuusmeijerin välinen uusi sopimus emmental-hapatteen toimittamisesta

Valion ja Kuusamon Osuusmeijerin välillä allekirjoitettiin 1.11.1995 sopimus emmental-hapatteen toimittamisesta Kuusamon Osuusmeijerille 30.6.1999 asti. Valio toimitti kyseisen sopimuksen kilpailuvirastolle 17.1.1996.

Ratkaisu ja sen perustelut

Relevantit markkinat ja määräävä markkina-asema

Emmental-hapatteiden markkinoilla toimii mainittuihin hapatteisiin erikoistuneita yrityksiä, joilla on valmiuksia toimia myös kansainvälisesti. Valio on kuitenkin ollut ainoa valmistaja, jonka hapatetta on käytetty Suomessa. Korvaavan ulkomaisen tarjonnan kehittäminen saattaa vaatia jopa vuosia kestävää tuotekehittelyä kansallisten makutottumusten vuoksi.

Edellä todetun perusteella markkinat ovat kansalliset ja kilpailuvirasto katsoo, että Valio on toistaiseksi ainoana emmental-hapatteiden myyjänä Suomessa kilpailunrajoituslain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetussa määräävässä markkina-asemassa emmental-hapatteiden toimituksissa Suomen markkinoille. Määräävän markkina-aseman vuoksi Valion toimintaan emmental-hapatteiden markkinoilla voidaan soveltaa kilpailunrajoituslain 7 §:ää.

Määräävän markkina-aseman väärinkäyttökiellon soveltaminen

Saadun selvityksen perusteella hapatteen ostaminen Valiosta on Kuusamon Osuusmeijerin kannalta välttämätöntä toiminnan jatkamiseksi emmental-juustojen valmistajana. Kuusamon Osuusmeijerin kannalta Valio on lyhyellä aikavälillä ainoa mahdollinen kauppakumppani. Pidemmällä aikavälillä Kuusamon Osuusmeijerillä on mahdollisuus kehittää korvaava hapate. Valion päätös lopettaa hapatetoimitukset välittömästi olisi johtanut siihen, että Kuusamon Osuusmeijeri olisi joutunut lopettamaan toimintansa emmental-juustojen valmistajana, mikä olisi vahvistanut Valion asemaa emmental-juustojen markkinoilla.

Edellä todetun perusteella emmental-hapatteiden toimitusten välittömällä lopettamisella olisi tässä tapauksessa ollut olennaisia kilpailua rajoittavia vaikutuksia. Tapauksessa olisi tullut arvioitavaksi, onko Valiolla kilpailunrajoituslain 7 §:n 1 kohdassa tarkoitettu asiallinen syy kieltäytyä liikesuhteesta Kuusamon Osuusmeijerin kanssa. Asian tullessa kilpailuvirastossa vireille Valio kuitenkin perui päätöksensä toimitusten välittömästä lopettamisesta ja sopi myöhemmin Kuusamon Osuusmeijerin kanssa toimitusten jatkamisesta 30.6.1999 asti. Kuusamon Osuusmeijeri on siten voinut esteettä saada emmental-hapatetta, eikä Valion toiminta ole näin ollen aiheuttanut emmental-juuston markkinoilla vahingollisiksi katsottavia kilpailua rajoittavia vaikutuksia.

Asia poistetaan käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 3 §:n 2 momentti.

Muutoksenhaku

Kilpailunrajoituslain (480/92) 21 §:n 3 momentin mukaan kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Mikäli kilpailuvirasto ei tee 12 §:ssä tarkoitettua esitystä kilpailunrajoituksen käsittelemisestä kilpailuneuvostossa, sen voi kilpailunrajoituksista annetun lain 13 §:n mukaan tehdä elinkeinonharjoittaja, jota kilpailunrajoitus välittömästi koskee, tai elinkeinonharjoittajien tai kuluttajien etujen valvomiseksi toimiva yhteisö.