Tekijänoikeusyhdistyksen majoitusyrittäjiä koskeva tariffi

Päivämäärä

4.2.2004

Diaarinumero

1127/61/2002

Osapuolet

Gramex ry

1 Asia

Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys
Gramex ry:n majoitusyrittäjiä koskeva tariffi

2 Osapuolet

Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys
Gramex ry, Helsinki

Toimenpidepyynnön tekijä: Mattilan Tila (Jukka Ollinsaari), Orivesi

3 Ratkaisu

Kilpailuvirasto poistaa asian käsittelystä.

4 Asian vireilletulo ja aikaisemmat käsittelyvaiheet

1. Majoitusyritys Mattilan Tila pyysi 5.12.2002 saapuneessa toimenpidepyynnössään Kilpailuvirastoa selvittämään, onko Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry (jäljempänä Gramex) hinnoitellut majoitustiloja koskevat musiikinesityskorvaustariffinsa kilpailunrajoituslain vastaisesti. Kilpailuvirasto ratkaisi asian 27.2.2004 tekemällään päätöksellä (dnro 1127/61/2002), jolla asia poistettiin käsittelystä.

2. Jukka Ollinsaari valitti Kilpailuviraston päätöksestä markkinaoikeuteen, joka 12.9.2005 antamallaan päätöksellä nro 214/2005 kumosi Kilpailuviraston päätöksen ja palautti asian virastoon osittain uudelleen käsiteltäväksi.

3. Ollinsaari valitti markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja vaati muun muassa, että korkein hallinto-oikeus kumoaa markkinaoikeuden päätöksen ja hyväksyy valittajan väitteet Gramexin tariffin syrjivyydestä. Myös Gramex valitti markkinaoikeuden päätöksestä vaatien, että korkein hallinto-oikeus kumoaa markkina-oikeuden päätöksen siltä osin kuin markkinaoikeus oli palauttanut asian Kilpailuvirastolle. Päätöksellään 21.3.2007 (taltionumero 684) korkein hallinto-oikeus jätti valitukset tutkimatta siltä osin kuin kysymys oli asian palauttamisesta Kilpailuvirastoon uudelleen käsiteltäväksi.

5 Asiaselostus

5.1 Kilpailuviraston ja markkinaoikeuden asiassa tekemät päätökset

4. Gramexin majoitusyrittäjiä koskevassa tariffissa yrittäjät oli vuonna 2002 porrastettu 13 luokkaan huoneiden/lomamökkien lukumäärän perusteella siten, että samaan maksuluokkaan kuuluvilta yrittäjiltä perittiin samansuuruinen musiikinesityskorvaus. Vuonna 2002 tariffi oli porrastettu siten, että korvaus oli pienimmillään 9,57 euroa kuukaudessa majoitusyrittäjän huoneiden/lomamökkien lukumäärän ollessa 1–10 ja suurimmillaan 110,54 euroa kuukaudessa majoitusyrittäjän huoneiden/lomamökkien lukumäärän ylittäessä 500. Huonetta kohden laskettava esityskorvaus oli näin ollen sitä pienempi, mitä suuremmasta majoitusyrittäjästä on kysymys.

5. Kilpailuvirastolle toimenpidepyynnön tehneen majoitusyrittäjän mukaan Gramexin tariffi on pienille majoitusyrittäjille kohtuuton ja näitä syrjivä – suhteessa esimerkiksi suurempiin hotelliyrityksiin. Lisäksi majoitusyrittäjä esitti, että Kilpailuvirasto edellyttäisi musiikinesityskorvaukset sidottavaksi majoitusliikkeen liikevaihtoon sen huone- tai mökkiluvun sijaan.

6. Kilpailuvirasto katsoi 27.2.2004 tekemässään päätöksessä, että Gramex kohtelee samanlaisia musiikin käyttäjiä samalla tavalla, koska samaan maksuluokkaan kuuluvilta asiakkailta peritään samansuuruinen euromääräinen korvaus. Kilpailuvirasto ei siten pitänyt Gramexin tariffia luonteeltaan syrjivänä. Kilpailuvirasto totesi myös, ettei Mattilan Tilan Gramexille maksamaa vuosittaista 115 euron korvausta voitu pitää taloudelliselta tasoltaan suhteettoman korkeana verrattuna Mattilan Tilan musiikin käyttämisestä saamaan taloudelliseen hyötyyn. Kyseinen vuosittainen korvaus vastasi tuolloin toimenpidepyynnön tekijän lomatalon yhden vuorokauden vuokraushintaa.

7. Markkinaoikeus kuitenkin kumosi 12.9.2005 antamassaan ratkaisussa Kilpailuviraston päätöksen ja palautti asian virastoon uudelleen käsiteltäväksi siltä osin kuin Kilpailuvirasto ei markkinaoikeuden mukaan ollut riittävällä tarkkuudella selvittänyt, onko Gramexin soveltaman tariffin porrastuksen katsottava merkinneen kilpailunrajoituslain vastaista kohtuuttoman hinnoittelukäytännön soveltamista (päätöksen s. 10):

Kilpailuvirasto ei ole tarkastellut Gramexin tariffiluokassa 1–10 huonetta/lomamökkiä perimää korvausta, mihin Ollinsaari on nimenomaisesti kohdistanut toimenpidepyyntönsä, verrattuna Gramexin muissa tariffiluokissa perimiin korvauksiin. Kilpailuvirasto ei näin ollen ole selvittänyt, onko Gramexin hinnoittelun (tariffin porrastus) katsottava merkinneen sanotussa suhteessa kohtuuttoman hinnoittelukäytännön soveltamista, ottaen huomioon kaikki hinnoitteluun (tariffin porrastus) vaikuttaneet kilpailuoikeudellisesti relevantit seikat. […] Asia on palautettava Kilpailuvirastoon sanotulta osin uudelleen käsiteltäväksi.

8. Markkinaoikeuden mukaan kilpailuoikeudellisesti tarkasteltuna Gramex on voinut sinänsä rakentaa majoitusyrittäjiä koskevan tariffinsa majoitustilojen ja käyttökuukausien määrään. Markkinaoikeus totesi myös päätöksessään, että Gramexin tariffi kohtelee samanlaisia musiikin käyttäjiä samalla tavalla ja että tariffi ei ole ollut sanotussa suhteessa valittajaa syrjivä (päätöksen s. 9):

Gramexin majoitusyrittäjiä koskeva tariffi on rakentunut majoitustilojen ja käyttökuukausien määrälle. Tariffin mukaisen korvauksen määrään ovat näin vaikuttaneet toiminnan laajuus sekä musiikin käyttämisen määrä. Majoitustilojen ja käyttökuukausien määrän kasvaessa oikeuden hyödyntämisen laajuus kasvaa. Toisaalta samalla musiikkimäärällä sekä pienemmällä majoitustilojen ja käyttökuukausien määrällä tekijänoikeuden hyödyntämisen laajuus vähenee.

Gramexin majoitusyrittäjiä koskevassa tariffissa on siten lähdetty korvauksen määräytymisestä oikeuden hyödyntämisen laajuuden perusteella. Huomioon ottaen, että tariffi on koskenut esittäville taiteilijoille ja äänitteen tuottajille maksettavaa tekijänoikeuslain 47 §:n mukaista korvausta, markkinaoikeus katsoo, että kyseinen lähtökohta on ollut kilpailuoikeudellisesti tarkasteltuna perusteltu. Asiassa ei ole myöskään ilmennyt, etteikö majoitustilojen ja käyttökuukausien määrän olisi katsottava kuvaavan kilpailuoikeudellisen arvioinnin kannalta riittävällä tarkkuudella oikeuden hyödyntämisen laajuutta. Kilpailuoikeudellisesti tarkasteltuna Gramex on näin ollen sinänsä voinut rakentaa majoitusyrittäjiä koskevan tariffinsa majoitustilojen ja käyttökuukausien määrään.

[…] Gramexin majoitusyrittäjiä koskevan tariffin mukaan samaan tariffiluokkaan oikeuden käytön laajuuden perusteella kuuluvilta asiakkailta peritään samansuuruinen euromääräinen korvaus. Gramexin tariffin voidaan näin ollen katsoa kohtelevan samanlaisia musiikin käyttäjiä samalla tavalla. Gramexin tariffi ei siten ole sanotussa suhteessa valittajaa syrjivä.

9. Markkinaoikeus ei siten tältä osin palauttanut asiaa Kilpailuvirastolle tutkittavaksi, vaan piti Gramexin esityskorvausten lähtökohtaa eli tariffin perustumista majoitustilojen ja käyttökuukausien määrään kilpailuoikeudellisesti hyväksyttävänä.

5.2 Gramexin selvitykset tariffin porrastuksen kustannusperusteista

10. Markkinaoikeuden palautettua asian edellä todetuilta osin Kilpailuvirastoon uudelleen käsiteltäväksi ja korkeimman hallinto-oikeuden jätettyä tältä osin toimenpidepyynnön tekijän ja Gramexin valitukset tutkimatta virasto pyysi asiassa syksyllä 2008 Gramexilta uutta selvitystä. Gramex on 16.1. ja 7.5.2009 toimittamissaan selvityksissä eritellyt majoitussektorin Gramexille aiheuttamia kuluja sekä tältä sektorilta saatuja tuottoja.

11. Gramex on vuoden 2007 alusta muuttanut majoitustoimialan tariffiaan siten, että pienimpien majoitusyrittäjien esityskorvaukset ovat laskeneet. Hintataulukkoon on otettu uusi hintaporras, jossa aikaisempi kategoria 1–10 on jaettu kahtia. Entisen pienimmän korvaustason alapuolelle on luotu uusi edullisempi korvausluokka niille toimijoille, joilla on 1–5 huonetta/lomamökkiä. Korvaus pienimmässä luokassa on tällä hetkellä 7,19 euroa kuukaudessa. Gramexin mukaan se ei myöskään tee käytännössä sopimuksia sellaisten majoitusyrittäjien kanssa, joilla on alle kolme lomamökkiä tarjottavanaan eikä siten peri näiltä lainkaan esityskorvauksia. Tämä menettely on otettu käyttöön Gramexissa virallisesti vuonna 2002; tosiasiassa sanottua kolme mökin rajausta on sovellettu jo tätä aikaisemminkin. Gramex on Kilpailuvirastolle 16.1.2009 toimittamassaan selvityksessä todennut, että käytännössä toimenpidepyynnön tehnyt Jukka Ollinsaari ja tämän edustama Mattilan Tila ei ole koskaan maksanut vireillä olevaan asiaan liittyviä esityskorvauksia Gramexille, koska Gramexin tiedon mukaan Mattilan Tila tarjoaa vain yhtä sellaista mökkiä, jossa on musiikinesityslaitteet. Näin ollen Gramex ei ole koskaan perinyt Mattilan Tilalta esityskorvauksia ja toimenpidepyynnöllä on ollut Mattilan Tilalle vain teoreettinen merkitys.

12. Gramexin selvityksen mukaan esityskorvauksilla katetaan varsinaisen korvauksen lisäksi myös kustannukset, jotka muodostuvat korvausten keräämisestä, korvausten ja asiakkaiden hallinnoinnista sekä korvausten tilittämisestä oikeudenhaltijoille. Gramexin mukaan yksi äänitemusiikkia käyttävä majoitustoimialan asiakas aiheuttaa Gramexille keskimäärin samansuuruisen hallinnointikulun asiakkaan koosta ja huonelukumäärästä riippumatta. Gramexin selvitysten perusteella pienet majoitusyritykset muodostavat valtaosan majoitustoimialan kokonaisasiakasmäärästä: kolme alinta korvausluokkaa edustaa noin kahta kolmasosaa majoitussektorin asiakkaista. Kolme ensimmäistä korvausluokkaa aiheuttaa siten myös valtaosan sopimusten hallinnointikustannuksista. Majoitustoimialan kokonaiskorvaustuotoista nämä alimmat korvausluokat tuovat kuitenkin vastaavasti huomattavasti pienemmän osan, kun korvaustuotot suhteutetaan asiakaslukumääriin.

13. Pienet asiakkaat, kuten lomamökkiyrittäjät, aiheuttavat suhteellisesti suuremmat kulut korvausten tuottomäärään verrattuna ja pienemmiltä asiakkailta kerättävistä korvauksista jää siten tilitettäväksi suhteellisesti tarkasteltuna huomattavasti vähemmän kuin isompien asiakkaiden maksamista korvauksista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että alemmissa korvausluokissa yksittäiseltä majoitusalan toimijalta kerättävät korvaukset kattavat heikosti tämän aiheuttamat hallinnointikustannukset.

14. Gramex on myös selvittänyt, että alemmissa korvausluokissa oleviin asiakkaisiin kohdistuu näiden suuren lukumäärän vuoksi paljon ylimääräisiä hallinnollisia lisätoimenpiteitä normaalin sopimushallinnoinnin lisäksi. Lisätoimenpiteissä on kyse esimerkiksi laskutusperusteiden muuttamisesta tai sopimuksen lopettamisesta. Lisätoimenpiteet aiheuttavat Gramexille väistämättä lisäkustannuksia.

15. Gramexin mukaan maksujen painotus ylempiin korvausluokkiin merkitsisi suurempaa korvaustaakkaa suuremmille asiakkaille, jotka aiheuttavat kuitenkin vähemmän hallinnointikustannuksia kuin lukumääräisesti suuret alemmissa tariffiluokissa olevat asiakkaat.

6 Oikeudellinen arviointi

6.1 Gramexin tariffin porrastus

16. Markkinaoikeus edellytti 12.9.2005 tekemässään päätöksessä, että virasto tutkii, ovatko Gramexin pienissä tariffiluokissa (1–10) perimät esityskorvaukset kohtuullisia verrattuna suurten majoitusyrittäjien maksamiin korvauksiin. Kilpailuvirasto on nyt arvioinut asiaa markkinaoikeuden palautuspäätöksen mukaisesti selvittääkseen, voidaanko pitää kohtuuttomana tai syrjivänä sitä, että pieni majoitusyrittäjä maksaa Gramexille esityskorvausta huonetta tai lomamökkiä kohden laskettuna suuremman summan kuin suuri majoitusyrittäjä.

17. Markkinaoikeuden päätöksessä on todettu, että määräävässä markkina-asemassa olevalla elinkeinonharjoittajalla on erityinen velvollisuus pidättäytyä toimenpiteistä, jotka syrjivät asiakasyrityksiä tai sellaisiksi haluavia. Tasapuolisuusvaatimus edellyttää sitä, että samanlaisia asiakkaita kohdellaan samalla tavoin. Tämä vaatimus ei markkinaoikeuden mukaan edellytä sitä, että erilaisia asiakasryhmiä kohdellaan samalla tavoin, jos hintaerot perustuvat kustannusperusteisiin tai muihin kilpailuoikeudellisesti hyväksyttäviin syihin.

18. Kilpailuneuvosto on aikaisemmin arvioinut tekijänoikeuskorvausten hinnoitteluperiaatteita (päätös 1.6.1998, dnro 22/359/96, Teosto ry:n tekijänoikeusmaksut) seuraavasti:

Tekijänoikeuskorvauksia, kuten immateriaalioikeuksien hyödyntämisestä maksettavia korvauksia yleensäkään, ei voida tarkastella pelkistetyn kustannuslaskennan perusteella. Immateriaalioikeuksille on luonteenomaista, ettei käyttökorvaus määräydy hyödykkeen (immateriaalioikeuden) tuottamiskustannusten tai sen luovuttamisesta eri käyttäjille tai käyttäjäryhmille syntyvien kustannusten perusteella. Oikeudenhaltijalle tuleva korvaus määräytyy yleensä joko oikeuden hyödyntämisen laajuuden (käyttöperiaate) tai siitä saatavien tulojen (rojaltiperiaate) perusteella. Immateriaalioikeuden ollessa kyseessä kustannusvastaavuuden periaate ei siten ole riittävä tai edes oikea mittapuu kilpailunrajoituslain 7 §:ssä [nykyisin 6 §:ssä] tarkoitettujen (syrjintä)tapausten arvioinnille.

19. Niin ikään Teosto ry:tä koskevassa ns. Reissuradio-asiassa (päätös 27.2.2002, dnro 96/690/2000) kilpailuneuvosto toteaa edelleen, että määräävässä asemassa olevan yrityksen hinnoittelua tarkastellaan yleensä kyseessä olevan tavaran tai palvelun tuotantokustannusten perusteella ja näitä kustannuksia verrataan yhtiön hinnoitteluun eri asiakkaille. Immateriaalioikeuksien osalta tarkastelun lähtökohdaksi on kuitenkin otettava oikeuden hyödyntämisen laajuus tai taloudellinen hyöty markkinoilla sekä muut relevantit olosuhteet. Teosto ry:n perusteltua Reissuradiota koskevaa hinnoitteluaan kustannustekijöillä, Kilpailuneuvosto kuitenkin totesi, että ”tekijänoikeuskorvauksen kohtuullisuutta arvioitaessa musiikinkäyttäjien Teostolle aiheuttamat kustannukset voidaan, mikäli ne ovat kohtuullisia, ottaa yhtenä tekijänä huomioon”.

20. Kilpailuviraston arvioitavana nyt oleva Gramexin majoitusyrittäjätariffi rakentuu oikeuden hyödyntämisen laajuudelle (käyttöperiaate) siten, että korvaukset määräytyvät majoitustilojen ja niiden käyttökuukausien mukaan. Markkinaoikeus on pitänyt tätä lähtökohtaa kilpailuoikeudellisesti perusteltuna. Kilpailuvirastolle toimittamissaan selvityksissä Gramex on perustellut tariffin porrastusta kustannussyillä. Gramexin selvityksistä käy ilmi, että lukumääräisesti suuri pienten majoitus- ja lomakyläyrittäjien joukko aiheuttaa valtaosan majoitussektorilta Gramexille aiheutuvista hallintokuluista. Iso hotelliketju ei suuresta huonelukumäärästä huolimatta aiheuta Gramexille juurikaan sen suurempia hallintokuluja kuin pieni lomakyläyrittäjä.

21. Asiassa saatujen selvitysten perusteella Gramexin hallinnolliset kustannukset huonetta kohden laskettuna ovat alemmissa tariffiluokissa suuremmat kuin muissa tariffiluokissa. Kilpailuvirasto katsoo siten, että Gramexin majoitusyrittäjätariffin porrastukselle on olemassa kustannuksiin perustuvat syyt ja että porrastus, jonka mukaisesti alemmissa tariffiluokissa esityskorvaukset per huone/lomamökki ovat ylempiä tariffiluokkia korkeammat, on johdonmukainen. Porrastus ei sinänsä muuta tariffin käyttöperiaatteelle rakentuvaa peruslähtökohtaa: suurempi majoitusyrittäjä maksaa majoitustilojen suuremman lukumäärän ja laajemman tekijänoikeuden hyödyntämisen perusteella enemmän korvauksia kuin pieni majoitusyrittäjä. Tätä peruslähtökohtaa täydentää Gramexin käyttämä tariffin porrastus, jolla kerätyissä korvauksissa otetaan huomioon musiikinkäyttäjien Gramexille aiheuttamia hallinnollisia kustannuksia.

22. Toimenpidepyynnön tekijän Kilpailuvirastolle aikanaan toimittamien selvitysten perusteella ei ole myöskään todettavissa, että Gramexin tariffi olisi todellisuudessa pienten majoitusyrittäjien kannalta kohtuuttoman korkealla tasolla. Annetut esimerkit tariffin vaikutuksista ovat kuvitteellisia laskelmia marginaalisen majoitusalan toimijan näkökulmasta, eivätkä laskelmat perustu kyseisen yrittäjän tosiasiassa kohtaamiin kustannusvaikutuksiin.

23. Vuonna 2003 Gramexin majoitusyrittäjiä koskeva korvaus oli pienimmillään 115 euroa vuodessa. Gramex on vuoden 2007 alusta muuttanut majoitustoimialan tariffiaan siten, että pienimpien majoitusyrittäjien esityskorvaukset ovat alentuneet. Korvaus pienimmässä luokassa on tällä hetkellä 7,19 euroa kuukaudessa, jolloin ympärivuotisesta majoitustoiminnasta maksettava esityskorvaus on noin 86 euroa vuodessa. Gramex ei käytännössä peri esityskorvauksia lainkaan majoitusyrittäjiltä, joilla on alle kolme mökkiä vuokrattavanaan. Kilpailuviraston arvion mukaan 86 euron vuotuista korvausta ei voida pitää kohtuuttoman korkeana suhteutettuna lomamökeistä ja muista vastaavista majoitustiloista tyypillisesti perittäviin vuorokausi- ja viikkovuokriin, etenkin kun esityskorvaus suhteutetaan majoitusyrittäjälle musiikin käyttämisestä koituvaan hyötyyn.

24. Kilpailuvirasto katsoo, että toimenpidepyynnön tehnyt majoitusyrittäjä ei ole osoittanut, että tyypillisen lomamökkiyrittäjän kokonaisliikevaihtoon suhteutettuna Gramexin tariffi aiheuttaisi olennaista haittaa liiketoiminnalle. Kilpailuvirastolle ei ole selvitetty, että musiikinesityskorvaukset todellisuudessa vaikeuttaisivat majoitusalalla toimimista taikka että ne olisivat omiaan sulkemaan pieniä majoitusyrittäjiä pois markkinoilta.

25. Kilpailuvirasto toimitti 14.12.2009 toimenpidepyynnön tekijälle päätösluonnoksen, jossa oli esitetty viraston alustavat näkemykset asiassa. Toimenpidepyynnön tekijä ei antanut päätösluonnoksesta vastinetta määräaikaan mennessä.

6.2 Yhteenveto

26. Kilpailuviraston arvion mukaan Gramexin majoitusyrittäjätariffin porrastukselle on esitetty kilpailuoikeudellisesti hyväksyttävät kustannuksiin perustuvat syyt. Tariffiluokissa 1–10, joihin markkinaoikeus on 12.9.2005 tekemässään päätöksessä erityisesti kiinnittänyt huomiota, Gramexille aiheutuvat hallinnointikulut ovat suhteellisesti suuremmat kuin ylemmissä tariffiluokissa. Tämä puoltaa Gramexin tariffissa omaksuttua peruslähtökohtaa, jonka perusteella huonetta/lomamökkiä kohden maksetut musiikinesityskorvaukset ovat sitä pienemmät mitä suuremmasta majoitusyrityksestä on kysymys.

27. Gramexille maksettavien korvausten aiheuttaman taloudellisen rasitteen ei ole osoitettu merkittävästi haittaavan toimenpidepyynnön tekijän elinkeinotoimintaa tai rajoittavan tämän kilpailumahdollisuuksia. Asiassa ei näillä perusteilla ole tarvetta lisäselvityksille ja se voidaan poistaa käsittelystä.

7 Sovelletut säännökset

28. Kilpailunrajoituslain (480/1992) 6 §

8 Muutoksenhaku

29. Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituslain 21 §:n perusteella siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.

9 Lisätiedot

30. Lisätietoja antaa apulaisjohtaja Timo Mattila.