Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö asuntoautojen ja -vaunujen nestekaasulämmitysjärjestelmien varaosien ja lisävarusteiden markkinoilla

Päivämäärä

9.6.2011

Diaarinumero

1140/61/2007

Osapuolet

Truma Gerätetechnik GmbH / Alde International Systems AB

1 Asia

Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö asuntoautojen ja -vaunujen nestekaasulämmitysjärjestelmien varaosien ja lisävarusteiden markkinoilla.

2 Osapuolet

Toimenpidepyynnön tekijä: Kehä Caravan Tukku Oy

Toimenpidepyynnön kohteet: Truma Gerätetechnik GmbH ja Alde International Systems AB

3 Ratkaisu

Asia poistetaan käsittelystä.

4 Asian vireilletulo

1. Kehä Caravan Tukku Oy on 17.12.2007 toimittanut Kilpailuvirastoon toimenpidepyynnön. Toimenpidepyynnössä Kehä Caravan Tukku on pyytänyt Kilpailuvirastoa tutkimaan Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG:n (”Truma”) ja sen tytäryhtiön Alde International Systems AB:n (”Alde”) toimintaa asuntoautojen ja -vaunujen nestekaasulämmitysjärjestelmien sekä niiden varaosien ja lisävarusteiden jakelussa. Kehä Caravan Tukku katsoo, että kieltäytymistä toimittaa tuotteita ja yksinmyyntisopimuksen solmimista on pidettävä kilpailunrajoituslain 6 §:n mukaisesti määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä. Myöhemmin yhtiö on myös tuonut esille, että Truma ja Alde ovat kilpailunrajoituslain 4 §:n vastaisesti kieltäneet jälleenmyyjiään myymästä Kehä Caravan Tukulle tuotteitaan.

5 Asiaselostus

5.1 Yritykset

2. Kehä Caravan Tukku on vuonna 1986 perustettu maahantuonti- ja tukkuliike, joka on erikoistunut vapaa-ajan tarvikkeisiin ja matkailuautojen- sekä vaunujen tarvikkeisiin ja varaosiin. Kehä Caravan Tukku palvelee matkailuauto- ja vaunualan kauppiaita, venetarvikeliikkeitä sekä vapaa-ajantarvikejälleenmyyjiä ympäri Suomen. Yrityksen päätoimipaikka ja keskusvarasto sijaitsee Espoossa.

3. Truma on saksalainen matkailuautojen ja -vaunujen ilmakiertoisten nestekaasulämmittimien valmistaja ja Alde on Truman ruotsalainen tytäryritys, joka valmistaa nestekiertoisia nestekaasulämmittimiä.

5.2 Tietoja markkinoista ja osapuolten menettelytavoista

4. Kehä Caravan Tukku on toiminut vuodesta 1986 lähtien Truman ja Alden lämmitysjärjestelmien varaosien ja lisävarusteiden jälleenmyyjänä sekä harjoittanut kyseisten varaosien ja lisävarusteiden asennusta sekä huoltopalvelua. Lokakuussa 2007 sekä Truma että Alde kuitenkin irtisanoivat jälleenmyyntisuhteet päättymään 3.12.2007. Irtisanomisilmoituksista kävi ilmi, että jatkossa Truman ja Alden tuotteiden maahantuontia Suomeen hoitaa ATS Tuonti Oy, jonka puoleen Kehä Caravan Tukun tulisi kääntyä. Lisäksi Alde määräsi Kehä Caravan Tukun jäljellä olevan varaston siirrettäväksi ATS Tuonnin varastoon. Kehä Caravan Tukku pitää menettelyä kilpailunrajoituslain 6 §:n mukaisena toimituksista kieltäytymisenä.

5. Jälleenmyyntisuhteiden irtisanomisen jälkeen Kehä Caravan Tukku on tiedustellut mahdollisuutta ostaa tuotteita suoraan eräiltä Truman ja Alden tytäryhtiöiltä ja jälleenmyyjiltä ja eri puolilta Eurooppaa, kuten myös Alden tehtaalta Iso-Britanniasta. Kehä Caravan Tukun mukaan tytäryhtiöt ja jälleenmyyjät Isossa-Britanniassa, Tsekin tasavallassa ja Ruotsissa ovat kieltäytyneet toimittamasta lämmittimien varaosia ja lisävarusteita Kehä Caravan Tukulle. Kehä Caravan Tukkua on opastettu kääntymään suomalaisen maahantuojan eli ATS Tuonnin puoleen. Kehä Caravan Tukun mukaan kyseessä on kilpailunrajoituslain 4 §:n mukainen passiivisen myynnin kieltäminen Truman ja Alden toimesta. Käytännössä Kehä Caravan Tukku on jälleenmyyntisopimusten irtisanomisen jälkeen ostanut valtaosan tarvitsemistaan Truman ja Alden tuotteista ATS Tuonnilta. Lisäksi yhtiö on ostanut tarvikkeita eräiltä Truman ja Alden jälleenmyyjiltä Ruotsista ja Saksasta.

6. Kehä Caravan Tukun mukaan jokaisessa Suomeen tuotavassa asuntoautossa tai -vaunussa on Truman tai Alden valmistama nestekaasulämmityslaite eikä kyseisten merkkien tuotteille löydy EU:n sisältä kilpailijoita. Suomessa ei ole omaa teollista nestekaasulämmittimien valmistusta.

7. Kehä Caravan Tukku katsoo, että Truma ja sen tytäryhtiö Alde ovat määräävässä markkina-asemassa lämmitysjärjestelmien markkinoilla Suomessa ja myös muualla Euroopassa. Kehä Caravan Tukun näkemyksen mukaan Truma ja Alde ovat solmineet yksinomaisen jälleenmyyntisopimuksen ATS Tuonnin kanssa koskien asuntoautojen ja -vaunujen lämmitysjärjestelmiä, niiden varaosia sekä lisätarvikkeita ja ovat kieltäytyneet toimittamasta näitä tuotteita jatkossa ilman välikäsiä Kehä Caravan Tukulle. Kehä Caravan Tukun mukaan tilattujen tuotteiden kuluttajahinnat muodostuvat siten korkeammiksi kuin Trumalta ja Aldelta suoraan tilattaessa.

6 Kilpailuoikeudellinen arviointi ja ratkaisun perustelut

6.1 Kilpailunrajoituslain 6 §

8. Määräävän markkina-aseman olemassaolon ja sen mahdollisen väärinkäytön arvioinnin perusteena ovat tapauskohtaisesti määriteltävät relevantit hyödyke- ja maantieteelliset markkinat. Sellaiset hyödykkeet, joita asiakkaat pitävät toisiaan kohtuullisesti korvaavina, luetaan mukaan relevantteihin hyödykemarkkinoihin. Maantieteellisiä markkinoita määriteltäessä otetaan huomioon tarkastelun kohteena olevan yrityksen toiminta-alue ja sellaiset alueet, joilla asiakkaiden on mahdollista solmia taloudellisesti ja teknisesti realistisia vaihtoehtoisia liikesuhteita.

9. Kehä Caravan Tukun mukaan Truman ja Alden nestekaasulämmittimille ei EU:n alueella ole varteenotettavia vaihtoehtoja. Asian lopputuloksen kannalta relevanttien markkinoiden ja Truman markkina-aseman tarkka määritteleminen voidaan kuitenkin jättää avoimeksi. Ottaen huomioon Truman vahva markkina-asema nestekaasulämmittimien markkinoilla, asiaa voidaan kuitenkin tarkastella mahdollisen määräävän markkina-aseman väärinkäytön näkökulmasta.

10. Kilpailunrajoituslain 6 § perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 102 artiklaan ja Kilpailuvirasto tulkitsee pykälää 102 artiklan soveltamiskäytännön mukaisesti.

11. Tapauskäytännön perusteella toimituksista kieltäytyminen ilman asiallista syytä voi olla määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. EU:n tuomioistuinten antamien ratkaisujen perusteella toimituksista kieltäytymiseen puututaan 102 artiklan perusteella vain tiukkojen edellytysten vallitessa. Toimituksesta kieltäytymisen tulisi ensinnäkin liittyä tuotteeseen tai palveluun, joka on asiakkaalle objektiivisesti välttämätön ja jota ei muualta ole saatavissa.[1]

12. Käsillä olevassa tapauksessa tällaisesta tilanteesta ei kuitenkaan ole kyse, sillä Kehä Caravan Tukku on saanut tarvitsemiaan varaosia Truman ja Alden suomalaiselta maahantuojalta eli ATS Tuonnilta. Kehä Caravan Tukku on tilannut kyseisten yritysten tuotteita myös vaihtoehtoisten kanavien kautta ainakin Ruotsista ja Saksasta.

13. Toimenpidepyynnössä määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä pidetään Truman ja Alden kieltäytymistä myydä tarvikkeita Kehä Caravan Tukulle suoraan yhtiöiden tehtailta. On kuitenkin huomattava, että myös määräävässä markkina-asemassa olevalla yrityksellä on pääsääntöisesti sopimusvapaus ja mahdollisuus järjestää jakelujärjestelmänsä haluamallaan tavalla. Kilpailuvirasto katsoo, että toimenpidepyynnössä kuvattua menettelyä ei ole tarpeen tämän enemmälti selvittää määräävän markkina-aseman väärinkäytön ja erityisesti toimituksista kieltäytymisen näkökulmasta, sillä Kehä Caravan Tukku voi hankkia haluamiaan Truman ja Alden valmistamia tuotteita ATS Tuonnin sekä muiden jakelukanavien kautta.

6.2 Kilpailunrajoituslain 4 §

14. Kilpailunrajoituslain 4 §:n mukaan sellaiset elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien päätökset sekä elinkeinonharjoittajien yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy, ovat kiellettyjä.

15. Lain 4 § perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 1 kohtaan ja Kilpailuvirasto tulkitsee pykälää 101 artiklan soveltamiskäytännön mukaisesti.

16. Valmistajilla, maahantuojilla ja muilla vastaavilla tuotteidensa jakelua järjestävillä yrityksillä on pääsäännön mukaan mahdollisuus rakentaa erilaisia jakelujärjestelmiä, esimerkiksi perustamalla yksinmyyntialueita ja valikoivia jakelujärjestelmiä. Alueellisissa yksinmyyntisopimuksissa tuotteen toimittaja suostuu myymään hyödykkeitään tietyllä alueella vain yhdelle jakelijalle jälleenmyyntiä varten. Sopimuksissa rajoitetaan usein myös jakelijan mahdollisuuksia myydä sopimustuotteita aktiivisesti oman alueensa ulkopuolisille yksinmyyntialueille. Muiden jakelijoiden yksinmyyntialueille tapahtuvaa passiivista myyntiä ei kuitenkaan yleensä ole hyväksyttävää rajoittaa sopimuksin. Passiivisella myynnillä tarkoitetaan vastaamista asiakkaan omasta aloitteestaan tekemiin tilauksiin.

17. Mitä tulee tavarantoimittajien velvollisuuteen solmia liikesuhteita seuraavan jakeluportaan kanssa, yhtenä elinkeinotoiminnan tärkeimpänä lähtökohtana pidetään elinkeinonharjoittajien sopimusvapautta. Toisin sanoen ylemmällä jakeluportaalla on yleensä siis vapaus päättää siitä, kenen kanssa se ryhtyy liikesuhteisiin. Näin ollen jakelua järjestävä yritys voi päättää jakelukanavastaan sekä tuotteidensa jakelusta valitsemiensa jälleenmyyjien kautta.

18. Arvioitavana olevassa tapauksessa Truma ja Alde ilmoittivat Kehä Caravan Tukulle 24.10.2007 ja 26.10.2007 irtisanovansa tämän kanssa voimassa olleet jälleenmyyntisopimukset. Yhteistyön ilmoitettiin loppuvan 3.12.2007. Tämän jälkeen Truman ja Alden tuotteiden maahantuontia on hoitanut ATS Tuonti, jolta myös Kehä Caravan Tukulla on ollut mahdollisuus ostaa Truman ja Alden valmistamia tuotteita. Lisäksi yhtiö on ostanut tuotteita Truman ja Alden jälleenmyyjiltä Ruotsista ja Saksasta. Myös Kilpailuviraston ATS-Tuonnilta saamien tietojen mukaan Truman ja ATS Tuonnin välillä ei ole yksinoikeussopimusta.

19. Kehä Caravan Tukun Kilpailuvirastolle toimittamasta aineistosta selviää, että Truman ja Alden ruotsalainen ja brittiläinen tytäryhtiö on kehottanut tätä kääntymään yhtiöiden suomalaisen maahantuojan eli ATS Tuonnin puoleen tarvikehankinnoissaan. Truman ja sen tytäryhtiöiden välisissä suhteissa ei kuitenkaan ole kyse elinkeinonharjoittajien välisestä sopimussuhteesta, minkä vuoksi asiaa ei voida tarkastella kilpailunrajoituslain 4 §:n näkökulmasta.

20. Kehä Caravan Tukku on myös saattanut Kilpailuviraston tietoon yhden tapauksen, jossa Truman saksalainen jälleenmyyjä on kieltäytynyt tuotteiden myynnistä Kehä Caravan Tukulle. Kieltäytymistään jälleenmyyjä perusteli viittaamalla jakelujärjestelmän sisäisiin ohjeistuksiin ja ohjasi Kehä Caravan Tukun kääntymään ATS Tuonnin puoleen. Toisaalta asiassa on selvinnyt, että Kehä Caravan Tukku on ostanut tuotteita esimerkiksi Truman ja Alden ruotsalaiselta jälleenmyyjältä Kama Fritid AB:lta.

21. Kilpailuvirasto ei ole selvityksissään saanut näyttöä siitä, että Kehä Caravan Tukun jälleenmyyntisopimuksiin tai niiden irtisanomisiin olisi liittynyt kilpailunrajoituslain 4 §:ssä kiellettyjä kilpailunrajoituksia. Viraston selvityksissä ei myöskään ole tullut esiin seikkoja, jotka osoittaisivat, että Kehä Caravan Tukun jälleenmyyntisopimuksen irtisanomisen tavoitteena olisi ollut kilpailun rajoittaminen tai että kilpailu olisi irtisanomisen seurauksena merkittävästi rajoittunut.

22. Kehä Caravan Tukun jälleenmyyntisopimuksen irtisanomisen ei myöskään voida katsoa vaikuttaneen asiakkaiden mahdollisuuteen hankkia Truman ja Alden tuotteita tai niihin liittyviä huoltopalveluja, sillä markkinoilla toimii muita jälleenmyyjiä kuten Kama Fritid Oy Tampereella ja Vapaa-ajan tarviketalo Nastolassa. Virasto ei näin ollen ole saanut viitteitä sellaisista kilpailua poissulkevista vaikutuksista, että asiaa olisi tarpeen kilpailunrajoituslain 4 §:n nojalla enempää selvittää.

6.3 Kilpailunrajoituslain 12 §

23. Kilpailunrajoituslain 12 §:n mukaan Kilpailuviraston on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin kilpailunrajoituksen tai sen vahingollisten vaikutuksen poistamiseksi, jos se katsoo elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän rajoittavan kilpailua lain 4 tai 6 §:ssä taikka EY:n perustamissopimuksen 81 tai 82 artiklassa (nykyisin Euroopan Unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 tai 102 artiklassa) tarkoitetulla tavalla.

24. Ottaen huomioon sen, että Kilpailuvirasto ei ole selvityksissään saanut kilpailunrajoituslain 4 tai 6 §:n vastaiseen rikkomukseen viittaavaa näyttöä, asia ei lain 12 §:n nojalla anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Näin ollen virasto poistaa asian käsittelystään. Mikäli virasto saa uutta tietoa, jonka perusteella on syytä epäillä selvitysten kohteena olleen toiminnan olevan kilpailunrajoituksista annetun lain vastaista, Kilpailuvirasto voi ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

7 Sovelletut säännökset

25. Kilpailunrajoituslaki (480/1992, ml. muutossäädös 380/2004), 4, 6 ja 12 §.

8 Muutoksenhaku

26. Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituslain 21 §:n perusteella siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

9 Lisätiedot

27. Lisätietoja antaa apulaisjohtaja Timo Mattila.


[1] Ks. esim. C-7/97 Oscar Bronner v. Mediaprint [1998], C-418/01 IMS Health [2004], T-201/04 Microsoft [2007].