Merimoottoreiden huoltomarkkinoiden toimivuus

Päivämäärä

4.7.2006

Diaarinumero

1146/61/2002

Osapuolet

Wärtsilä Oyj

Osapuolet

Wärtsilä Oyj, Helsinki

Tmi Timo Koskinen, Vaasa

Ratkaisu

Toimenpidepyyntö ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Asia poistetaan käsittelystä.

Asian vireilletulo

Kilpailuvirasto vastaanotti 11.12.2002 tmi Timo Koskisen (Timo Koskinen) toimenpidepyynnön, joka koskee Wärtsilä Oyj:n (jäljempänä myös Wärtsilä) laivadieselmoottoreiden varaosien toimitusehtoja. Toimenpidepyynnön mukaan Wärtsilä toimittaa varaosia valmistamiinsa laivadieselmoottoreihin ainoastaan sillä edellytyksellä, että tilaaja ilmoittaa tilauksensa yhteydessä varaosanumeron lisäksi myös huollettavan moottorin numeron. Toimenpidepyynnön mukaan Wärtsilä voi saamiensa tietojen perusteella tehdä oma-aloitteisen edullisemman tarjouksen huoltoyrityksen asiakkaalle ilman, että asiakas olisi sitä Wärtsilältä pyytänyt.

Kilpailuviraston toimenpiteet

Kilpailuvirasto pyysi 14.2.2003 Wärtsilältä vastinetta toimenpidepyynnön johdosta. Wärtsilä antoi vastauksensa 28.3.2003. Virasto toimitti Wärtsilän antaman vastineen kommentoitavaksi toimenpidepyynnön tekijälle 8.9.2003, joka toimitti vastauksensa 30.10.2003. Virasto pyysi 10.11.2003 ja 22.12.2004 Wärtsilältä vielä selvityksiä varaosajakelusta ja kilpailutilanteesta merimoottoreiden huoltomarkkinoilla. Wärtsilä toimitti vastauksensa 19.12.2003 ja 29.4.2004.

Kilpailuvirasto pyysi 16.9.2005 huoltomarkkinoiden toimivuudesta lausuntoa viideltä varustamolta (Finnlines Oyj, Godby Shipping Ab, Viking Line Abp, Bore ja Silja Oy Ab), jotka kaikki vastasivat pyyntöön. Lisäksi virasto teki taustatietojen selvittämiseksi yrityskäyntejä kahteen merimoottoreita huoltavaan yritykseen.

Asiaselostus

Huoltomarkkinat

Laivadieselmoottoreiden huoltomarkkinoilla Suomessa toimii ainakin yhdeksän yritystä, joiden markkinaosuus on yli 5 %. Nämä yritykset ovat: Wärtsilä Oyj, Ship Power Service Oy, Laivakone Oy, JAP Metal, Raskone Oy, Dieselhuolto Hongisto & Paukku Ky, Stockholms Fartygsservice, Marine Diesel Finland Oy, ja Patria Aviation Oy. Näiden lisäksi moottoreiden huoltotöitä tekee joukko pienempiä yrityksiä, joiden markkinaosuus on alle 5 %. Suurimpien keskenään kilpailevien yritysten markkinaosuudet vaihtelevat 5 %:n ja 20 %:n välillä, jos markkina-alueeksi katsotaan ainoastaan Suomi. Pienemmistä toimijoista osa on huoltotöitä alihankintana tekeviä yrityksiä ja osa merimoottoreita omistavia varustamoja, jotka tekevät tarvitsemansa huoltotyöt itse. Huoltoyritykset huoltavat merimoottoreita siitä riippumatta, mikä yritys moottorin on valmistanut.

Euroopassa merkittävimmät huoltoyritykset Wärtsilän lisäksi ovat Goltens AS (Norja, Hollanti), Metalock (Hollanti, Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa), Chris Marine (Ruotsi), Turner Diesel (Iso-Britannia), DMI (Hollanti, Iso-Britannia), Stork Service (Hollanti) ja Paul Klaren (Hollanti). Huoltoyritysten markkinaosuudet vaihtelevat 10 %:n ja 15 %:n välillä. Lisäksi eri maissa toimii runsaasti yrityksiä, joiden markkinaosuus on alle 5 %.

Tässä ja myöhemmin ilmoitetut markkinaosuudet on saatu Wärtsilältä ja ovat arvioita. Yleisesti hyväksyttyjä puolueettomia tilastotietoja ei ole saatavilla. Markkinaosuusarvioihin vaikuttaa muun muassa maantieteellisen alueen määrittely. Euroopan komissio on esimerkiksi Wärtsilää koskevan yrityskauppatapauksen[1] yhteydessä todennut, että dieselmoottoreiden relevantit hyödykemarkkinat ovat vähintään ETA-alueen laajuiset.

Wärtsilän antamat selvitykset

Wärtsilän antaman selvityksen mukaan se toimittaa varaosia valmistamiinsa laivadieselmoottoreihin ainoastaan sillä edellytyksellä, että tilaaja ilmoittaa varaosanumeron lisäksi myös huollettavan moottorin numeron.

Yhtiön mukaan moottorimalleja kehitetään niiden koko elinkaaren ajan vastaamaan paremmin asiakkaiden ja muiden osapuolten vaatimuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että samaa moottorityyppiä edustavat valmiit moottorit sisältävät sekä materiaaliltaan että muodoiltaan erilaisia osia. Jos moottorin numeroa ei voida ilmoittaa, on mahdoton tietää millainen osa moottorissa on sisällä, ja näin ollen asiakkaalle ei välttämättä kyetä toimittamaan oikeaa varaosaa. Koska kysymyksessä on meritse tapahtuvasta tavara- ja henkilöliikenteestä ja satojen miljoonien eurojen arvoisista aluksista, Wärtsilä ei halua ottaa riskiä siitä, että sen toimittamaan moottoriin liitettäisiin Wärtsilän toimittamana sellainen varaosa, josta voisi aiheutua henkilö- ja/ tai varallisuusvahinkoja.

Eri luokitusseurat muun muassa DNV, Lloyd’s, Germanischer Lloyd, SOLAS ja IMO luovat merenkulun alalla uusia turvallisuusmääräyksiä, jotka saattavat vaikuttaa moottoritekniikkaan. Wärtsilän velvollisuutena on informoida säädösten vaikutuksista ja mahdollisesta muutostarpeesta asiakkaita, jotka omistavat määräyksiin liittyviä komponentteja. Tämä on mahdollista vain, jos on tiedossa, kenellä asiakkaalla kyseistä komponenttia tai toiminnallisuutta on installoituna.

Lisäksi Wärtsilän tehtävänä on kerätä informaatiota mahdollisista valmistus- ja/tai suunnitteluvirheistä, joista voi olla haittaa moottorin tehokkaalle ja turvalliselle käytölle. Seurannan perusteella asiakkaita voidaan informoida esille tulleista ongelmista ja antaa neuvontaa siitä miten tulisi toimia, jotta vältyttäisiin suuremmilta riskeiltä.

Wärtsilä teettää suurimman osan tarvitsemistaan varaosista alihankkijoillaan. Alihankkijat toimittavat osia myös suoraan niitä tarvitseville yrityksille. Yhtiön mukaan sen markkinaosuus on noin kolmannes sen valmistamissa merimoottoreissa käytettävien alkuperäisvaraosien kaupasta, tarkasteltiinpa markkinoita Suomen, Euroopan tai maailmanlaajuisina. Kilpailevien varaosien tarjonta voidaan jakaa laadultaan alkuperäisiä vastaaviin varaosiin ja muihin varaosiin.

Asiasta saadut lausunnot

Koska Wärtsilän edellyttämä huoltokohteen yksilöinti poikkeaa huoltotoiminnassa tavallisesti vallitsevasta käytännöstä ja koska toimintatapa antaa valmistajalle mahdollisuuden seurata kilpailevaa huoltotoimintaa, virasto on pyrkinyt selvittämään kyseisen käytännön välttämättömyyttä ja vaikutuksia varustamoille lähetetyllä lausuntopyynnöllä.

Varustamojen näkemykset moottoreiden yksilöllisyydestä poikkeavat jonkun verran toisistaan, mutta yleisesti on kuitenkin katsottu, että moottori voi muuttua huoltotoimenpiteiden seurauksena eri kehitysversioiden tasolle, ei kuitenkaan täysin yksilölliseksi. Lisäksi yhdessä vastauksessa on todettu, että moottorin muuntuminen kehittelyn seurauksena vaikuttaa vähäisempään osaan kokonaisuutta ja osien enemmistö on huoltojen jälkeen edelleen moottoriversion perusosia.

Varustamot ovat vastanneet eri tavoin kysymykseen Wärtsilän alihankkijoiden valmistamien varaosien saatavuudesta muiden hankintakanavien kautta. Eräät ovat todennet voivansa hankkia Wärtsilän alihankkijoiden valmistamia varaosia myös muualtakin kuin vain Wärtsilältä. Eräät varustamot ovat puolestaan esittäneet, että Wärtsilän kanssa suoraan asioiminen vähentää virheriskejä ja siksi vaihtoehtoisia tilaustapoja ei ole edes harkittu.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Wärtsilä toimittaa varaosia valmistamiinsa laivadieselmoottoreihin ainoastaan sillä edellytyksellä, että tilaaja ilmoittaa varaosanumeron lisäksi myös huollettavan moottorin numeron. Wärtsilän mukaan tämä on välttämätöntä informaatiota laitteen toimivuuden varmistamiseksi ja turvallisuusmääräysten noudattamiseksi. Myös vääristä osista mahdollisesti koituvat taloudelliset menetykset ja muut vastuut ovat Wärtsilän mielestä sitä suuruusluokkaa, ettei se halua vaarantaa asemaansa moottoreiden ja varaosien toimittajana.

Saatujen selvitysten mukaan Suomessa toimii useita merimoottoreiden huoltoon erikoistuneita yrityksiä. Merkittävimmän osan varaosista voi hankkia muualtakin kuin Wärtsilältä. Myös muita kuin alkuperäisiä varaosia on saatavilla, mikäli vaihtoehtovaraosia halutaan käyttää. Kuten aikaisemmin on jo todettu, huolto- ja varaosamarkkinat eivät välttämättä rajoitu pelkästään Suomen alueeseen. Maantieteellisten markkinoiden täsmällinen määrittely ei tässä yhteydessä kuitenkaan ole tarpeen.

Selvitystyön yhteydessä ei ole tullut esiin seikkoja, jotka viittaisivat siihen, että asiaa olisi tarkoituksenmukaista tarkastella määräävän markkina-aseman näkökulmasta. Tätä näkemystä tukevat muun muassa varustamoilta saadut lausunnot, yrityshaastattelut ja arviot Wärtsilän markkinaosuuksista. Kilpailuviraston selvityksissä ei ole myöskään tullut esiin tapauksia, joissa Wärtsilä olisi käyttänyt hyväkseen asemaansa varaosien toimittajana kilpailua rajoittavalla tavalla. Esiin ei ole myöskään tullut sellaista näyttöä, jonka mukaan alihankintatyönä tekevät yritykset eivät saisi myydä varaosia suoraan asiakkaille. Virasto ei näin ollen ole saanut viitteitä sellaisista kilpailua rajoittavista vaikutuksista, että asian selvittämistä olisi tarpeen enää jatkaa.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/1992) 4 §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n perusteella siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa erikoistutkija Juhani Alvesalo ja apulaisjohtaja Rainer Lindberg.


[1] Komission päätös IV/M.1015 Cummins/Wärtsilä. EYVL C 366, 4.12.1997.