Kiukaiden ja kiuaskivien toimitukset

Päivämäärä

15.12.2000

Diaarinumero

115/61/2000

Osapuolet

Saunatec Oyj / Sauna-Eurox Oy

Asianosaiset

Saunatec Oyj
Sauna-Eurox Oy
Jussiwihonen Oy

Asian vireilletulo

Jussiwihonen Oy ilmoitti selvityspyynnössään 7.2.2000, että Saunatec Oyj oli kieltäytynyt toimittamasta sille valmistamiaan kiukaita. Samassa yhteydessä Jussiwihonen ilmoitti, että Sauna-Eurox Oy oli puuttunut jälleenmyyjän vähittäishintojen asetantaan.

Asian selvittäminen

Saunatec Oyj:n kiukaiden toimituskielto

Jussiwihosen mukaan yritys oli v.1998 ostanut puu- ja sähkökiukaita Viki-Sauna Oy:ltä ja Kivistön Metalli Oy:ltä. Yhtiöiden omistuksen siirryttyä Saunatecille tämä ei enää ollut halukas jatkamaan liikesuhdetta.

Saunatec toimitti virastolle selvityksen kiukaiden toimituskiellosta 4.5.2000. Sen mukaan Saunatecillä on Joensuun ja Kuopion alueilla kaksi kilpailevaa jakelukanavaa, joilla kummallakin on useita jälleenmyyjiä. Saunatec katsoo, että kyseinen jakelumalli on heidän kannaltaan optimaalinen eikä Jussiwihosen kanssa ole sen vuoksi tehty vuosisopimusta. Saunatecin markkinaosuus on Rakennustutkimus RTS Oy:n tilastoihin ja yhtiön omiin myyntilukuihin perustuen arvioitu olevan alle 40% Suomen kiuasmarkkinoista.

Sauna-Eurox Oy:n väitetty määrähinnoittelu

Jussiwihosen toimenpidepyynnön liitteenä Kilpailuvirastolle toimitettiin Sauna-Euroxin kirje Jussiwihoselle, jossa todettiin, että ”olemme suositelleet kuluttajahinnaksi (39) – 59 mk. Emme hyväksy tuotteidemme hinnoittelua alle suosittelemamme hinnan”.

Virasto teki 21.6.2000 tarkastuksen Sauna-Euroxin tiloihin selvittääkseen, oliko yhtiö rikkonut kilpailunrajoituslain 4 §:ää tavalla, joka edellyttäisi virastolta esityksen laatimista kilpailuneuvostolle seuraamusmaksun määräämiseksi.

Sauna-Euroxin mukaan kirje Jussiwihoselle oli ainutkertainen ja johtui siitä, että viimeksi mainittu oli mainostanut Savon Sanomissa 22.12.1999 kiuaskivilaatikkoa 19 mk:n hintaan. Koska hinta oli alle hankintahinnan, mainos oli aiheuttanut voimakkaita reaktioita muiden jälleenmyyjien taholta.

Viraston suorittamassa tarkastuksessa ei saatu näyttöä siitä, että Sauna-Eurox olisi muussa yhteydessä syyllistynyt määrähinnoitteluun. Myöskään ohjehinnoittelun esiintyminen ei ollut yleistä Sauna-Euroxin toimitussopimuksissa. Merkkejä siitä, että jälleenmyyjät olisivat vaatineet toimenpiteitä suhteessa kilpailijoidensa hinnoitteluun, ei esiintynyt.

Sauna-Eurox ilmoitti, että se on jatkanut liikesuhdetta Jussiwihosen kanssa. Lisäksi yritys toimitti 27.6.2000 virastolle ilmoituksen, jonka mukaan se ei vastedes tule puuttumaan seuraavan myyntiportaan hinnoitteluun.

Päätös ja sen perustelut

Kiukaiden toimituskielto

Kilpailuvirasto katsoo selvitetyn, että Saunatec on hankittuaan omistukseensa kiuasvalmistajat Viki-Saunan ja Kivistön Metallin muuttanut jakeluorganisaatiotaan ja jättänyt uudistamatta toimitussopimuksen Jussiwihosen kanssa. Koska alalla on muita merkittäviä kiuastoimittajia, mm. Harvia ja Narvi, virasto katsoo, että Saunatecillä ei ole määräävää asemaa Suomen kiuasmarkkinoilla. Saunatecin menettelyä ei näin ollen voida arvioida kilpailunrajoituslain 7 §:n perusteella.

Kilpailunrajoituslain 9 §:n mukaan kilpailunrajoituksella katsotaan olevan vahingollisia vaikutuksia, jos se terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun kannalta sopimattomalla tavalla vähentää tai on omiaan vähentämään tehokkuutta elinkeinoelämän piirissä tai estää tai vaikeuttaa toisen elinkeinon harjoittamista.

Säännöksen perustelujen mukaan jommankumman edellä mainitun ns. vahingollisuuskriteerin täyttyminen ei yksin riitä tekemään rajoitusta vahingolliseksi, sillä säännöstä sovellettaessa kiinnitetään ensisijaisesti huomiota siihen, miten menettely vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin koko toimialalla. Kilpailunrajoitukseen, joka ei olennaisessa määrin vähennä kilpailun toimivuutta, vaan on talouden kannalta vähämerkityksellinen, puututaan vain silloin, jos sitä on pidettävä markkinatalouden eettisten periaatteiden valossa epäterveenä.

Kilpailunrajoituslain 9 §:n soveltamiskäytännön mukaan tavarantoimittajalla on lähtökohtaisesti oikeus päättää jakelujärjestelmänsä rakenteesta. Jos valmistaja kieltäytyy toimittamasta jollekin asiakkaalle, ei toimituskieltoa yleensä voida pitää vahingollisena kilpailunrajoituksena, ellei se liity jonkin kielletyn kilpailunrajoituksen, kuten määrähintakiellon rikkomiseen tai ilmeiseen kilpailua rajoittavaan epäjohdonmukaisuuteen valmistajan noudattamassa jakelutavassa. Tällaisesta menettelystä ei ole ollut kysymys. Täten virasto katsoo, ettei toimitussopimuksen uusimatta jättäminen ole merkinnyt kilpailunrajoituslain 9 §:n tarkoittamaa kilpailun olennaista rajoittumista.

Kiuaskivien määrähinnoittelu

Kilpailuvirasto katsoo selvitetyn, että Jussiwihoselle osoitettu kirje oli ainutkertainen jälleenmyyjän hinnoitteluun puuttuminen. Kilpailunrajoituslain 12 §:n mukaan Kilpailuvirasto voi olla ryhtymättä toimenpiteisiin, jos kilpailunrajoituksella on vain vähäinen vaikutus taloudelliseen kilpailuun. Tähän säännökseen viitaten virasto ei pidä kilpailun turvaamisen kannalta tarpeellisena tehdä esitystä kilpailuneuvostolle seuraamusmaksun määräämiseksi, vaan poistaa asian käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/92), 4, 7, 8, 9 ja 12 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.