Jätepuristimien huoltomarkkinoiden toimivuus

Päivämäärä

24.11.2006

Diaarinumero

1151/61/2004

Osapuolet

Europress Group Oy

Osapuolet

Europress Group Oy, Vantaa

Compactor Finland Oy, Helsinki

Ratkaisu

Asia poistetaan käsittelystä

Asian vireilletulo

Kilpailuvirasto on vastaanottanut 29.12.2004 Compactor Finland Oy:n (jäljempänä Compactor) toimenpidepyynnön, jonka mukaan Europress Group Oy (jäljempänä Europress) rajoittaa mahdollisesti kilpailunrajoituslain vastaisesti leasingasiakkaidensa mahdollisuutta tilata huolto- tai korjaustöitä muilta kuin Europressiltä tai sen valtuuttamilta huoltoliikkeiltä. Vastaava rajoitus on voimassa myös Europressin asiakkailleen myymien laitteiden takuuaikana.

Kilpailuviraston toimenpiteet

Kilpailuvirasto pyysi 21.2.2005 Europressiltä selvitystä toimenpidepyyntöön. Europress toimitti vastauksensa 30.3.2005. Virasto pyysi 18.07.2006 selvitystä myös leasingsopimukset rahoittavalta Nordea Rahoitus Oy:ltä (jäljempänä Nordea Rahoitus). Nordea Rahoitus toimitti vastauksensa 17.08.2006. Kilpailuvirasto selvitti lisäksi huoltomarkkinoiden toimivuutta ja Europressin sopimuskäytäntöjä eräiltä Europressin asiakkailta.

Kilpailuvirasto varasi Compactorille vielä mahdollisuuden lausua kommenttinsa viraston päätösluonnoksesta. Asiakirja lähetettiin 14.11.2006 Compactorille, joka ei kuitenkaan vastannut määräaikaan 21.11.2006 mennessä.

Asiaselostus

Europress Group Oy:n antama selvitys

Europress on jäte- ja ympäristöhuollon laitteita valmistava yritys, jonka liiketoiminta perustuu jätepuristimien myyntiin sekä vuokraukseen leasingsopimuksilla. Yhtiön merkittävimpiä asiakkaita ovat yksittäiset kaupat, kauppakeskukset, kiinteistöyhtiöt, kuljetusliikkeet, hotellit, sairaalat, kunnat ja kaupungit.

Europress toimittaa asiakkailleen jätepuristimia, joiden leasingsopimukset rahoittaa Nordea Rahoitus. Kun leasingsopimus irtisanotaan tai se muusta syystä päättyy, Europress on sen ja Nordean välisen sopimuksen mukaisesti velvollinen lunastamaan asiakkaalle vuokratun laitteen maksamatta olevien leasingvastuiden suuruisella hinnalla tai laitteen käyvän arvon mukaisella hinnalla.

Koska vuokrattavat laitteet palautuvat Europressille sopimuskauden jälkeen tai eräissä tapauksissa kesken sopimuskauden, on sen edun mukaista huolehtia siitä, että vuokratut laitteet pysyvät mahdollisimman hyvässä kunnossa.

Europress myöntää myymilleen laitteille takuun ja huoltaa takuun voimassaoloaikana kaikki laitteet itse. Takuuajan päätyttyä yhtiö tekee asiakkailleen tarjouksen erillisestä huoltosopimuksesta. Europress vastaa itse koko vuokrakauden ajan leasingsopimuksilla luovutettujen laitteiden huollosta.

Europressin mukaan jätepuristimia valmistaa ja vuokraa Suomessa noin 20 yritystä. Markkinoilla toimivat yritykset huoltavat sekä omia että muiden toimittamia laitteita. Europressin kilpailijoita ovat mm. Lassila & Tikanoja Oyj, Paperinkeräys Oy ja SITA Finland Oy Ab. Europress katsoo kilpailun olevan alalla toimivaa lukuisten eri valmistajien ja tuotemerkkien kilpaillessa keskenään. Yhtiö toteaa vielä, ettei alalta ole saatavissa luotettavia tietoja eri toimijoiden markkinaosuuksista.

Nordea Rahoitus Oy:n antama selvitys

Nordea Rahoitus toimii jätepuristimien leasingsopimusten rahoittajana ja velan vakuutena on vuokrattu laite. Yhteistyösopimuksen mukaisesti Europress on sitoutunut ostamaan vuokrakohteen Nordea Rahoitukselta takaisin sopimuksen lakkaamisen jälkeen. Edellä mainittujen syiden vuoksi on tärkeää, että laitteen arvo säilyy mahdollisimman korkeana.

Nordea Rahoitus edellyttää, että vuokrakohde huolletaan leasingsopimuksen voimassaolon ajan valmistajan ja/tai myyjän antamien ohjeiden mukaisesti. Huollon voi suorittaa tässä tapauksessa Europress tai sen hyväksymä taho. Nordea Rahoitus ei ole huoltosopimuksessa osapuolena eikä vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti vastaa huoltovelvoitteiden täyttymisestä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Rahoitusleasing on toimintaa, jossa rahoitusyhtiö hankkii vuokrattavan hyödykkeen sen valmistajalta tai esimerkiksi maahantuojalta vuokrattavaksi kolmannelle. Sopimuksessa sovitaan myös vuokrakauden pituus ja vaihteleva määrä erilaisia ehtoja, jotka saattavat liittyä muun muassa laitteen ylläpitoon ja huoltoon.

Nordea Rahoitus Oy:n leasingsopimuksilla vuokratut jätepuristimet toimivat rahoituksen vakuutena. Vuokrasopimuksen päättymisen tai vuokrakauden keskeytymisen jälkeen ne palautuvat takaisin Europress Group Oy:lle korvausta vastaan. Tässä suhteessa sekä Nordea Rahoitukselle että Europressille on tärkeää, että vuokratun laitteen arvo säilyy mahdollisimman korkeana.

Kilpailuviraston selvityksissä on ilmennyt, että Europressin asiakkailla on takuuajan päättymisen jälkeen mahdollisuus solmia huoltosopimus minkä tahansa yrityksen kanssa. Tämä ja muut asian selvittämisen yhteydessä ilmenneet seikat eivät puolla asian käsittelyn jatkamista. Toimenpidepyynnön käsittely päätetään.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/1992) 4 §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n perusteella siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa erikoistutkija Juhani Alvesalo ja apulaisjohtaja Rainer Lindberg.