Epäilty kilpailunrajoituslain kieltämä määrähinnoittelu huonekalujen kaupassa

Päivämäärä

16.8.2005

Diaarinumero

118/61/2004

Osapuolet

Oy Esse Möbel Ab

Osapuolet

Oy Esse Möbel Ab, Pedersöre

Toimenpidepyynnön tekijä:

Kalustehalli Asiala Oy, Nurmo

Ratkaisu

Asiassa ei ole saatu sellaista näyttöä, joka osoittaisi epäillyn kilpailunrajoituksen olemassaolon. Asia poistetaan käsittelystä.

Asian vireilletulo

Asia tuli vireille 12.2.2004 Kalustehalli Asiala Oy:n tekemällä toimenpidepyynnöllä.

Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Oy Esse Möbel Ab on vuonna 1992 toimintansa aloittanut huonekalutehdas. Kalustehalli Asiala Oy on toiminut noin 7 vuoden ajan Oy Esse Möbel Ab:n tuotteiden jälleenmyyjänä.

Oy Esse Möbel Ab oli lähettänyt 12.2.2004 Kalustehalli Asiala Oy:lle telekopion, jossa todetaan Kalustehalli Asiala Oy:n jättäneen noudattamatta sovittuja hinnoitteluperiaatteita. Tämän johdosta Oy Esse Möbel Ab ilmoitti päättävänsä yhteistyön Kalustehalli Asiala Oy:n kanssa.

Kilpailunrajoituslain 4 §:n nojalla kiellettyjä ovat sellaiset sopimukset, joilla rajoitetaan jälleenmyyjän mahdollisuutta asettaa jälleenmyyntihintansa. Kielto ei kuitenkaan koske enimmäismyyntihinnan asettamista tai jälleenmyyntihinnan suosittamista, paitsi jos nämä toimenpiteet johtavat tosiasiassa kiinteään tai vähimmäismyyntihintaan.

Oy Esse Möbel Ab:n Kalustehalli Asiala Oy:lle lähettämän telekopion perusteella oli syytä epäillä, että osapuolet olisivat sopineet jälleenmyyntihinnoista kilpailunrajoituslain 4 §:n kiellon vastaisesti ja että tämän sopimuksen rikkominen oli johtanut yhteistyön irtisanomiseen.

Kilpailuvirasto pyysi 14.6.2004 Länsi-Suomen lääninhallitusta selvittämään epäiltyä kilpailunrajoitusta.

Länsi-Suomen lääninhallitus pyysi 26.7.2004 Oy Esse Möbel Ab:ltä selvitystä epäillystä kilpailunrajoituksesta. Oy Esse Möbel Ab antoi 24.8.2004 vastauksensa selvityspyyntöön.

Länsi-Suomen lääninhallitus pyysi 24.2.2005 Kalustehalli Asiala Oy:ltä lisäselvitystä toimenpidepyyntöön liittyen. Kalustehalli Asiala Oy antoi 28.2.2005 pyydetyn lisäselvityksen.

Länsi-Suomen lääninhallitus toimitti tarkastuksen 23.5.2005 Oy Esse Möbel Ab:n toimitiloissa Pedersöressä.

Annettujen selvitysten ja tarkastuksella tutkittujen asiakirjojen perusteella asiassa ei ole kertynyt sellaista näyttöä, joka osoittaisi epäillyn kilpailunrajoituslain 4 §:n kieltämän elinkeinonharjoittajien välisen sopimuksen olemassaolon. Kilpailuvirasto ei pidä perusteltuna jatkaa asian selvittämistä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/1992) 4 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa apulaisjohtaja Mika Hermas.