Broilerinrehutehtaan perustamiseen liittyvä yksinostovelvoite

Päivämäärä

7.7.2010

Diaarinumero

1184/61/2008

Osapuolet

Atria Oyj

1 Asia

Broilerinrehutehtaan perustamiseen liittyvä yksinostovelvoite

2 Osapuolet

Atria Oyj, Nurmo

Toimenpidepyynnön tekijät:
Broilerintuottajat (6)
Asiamies: asianajaja Martti Lepistö (Lepistö & Mäkinen Oy), Seinäjoki

3 Asian ratkaisu

Kilpailuvirasto poistaa asian käsittelystä.

4 Asian selostus ja ratkaisun perustelut

1. Kilpailuvirastolle 15.12.2008 jättämässään toimenpidepyynnössä eräät Atria Oyj:n sopimustuottajana toimivat broilerin kasvattajat ovat epäilleet, että Atria Oyj:n yhdessä sopimuskasvattajiensa kanssa aikomaan hankkeeseen perustaa uusi broilerinrehutehdas saattoi liittyä kilpailunrajoituslaissa kiellettyjä menettelytapoja. Toimenpidepyynnön mukaan Atria ensinnäkin aikoi vaatia kaikilta sopimuskasvattajiltaan, että näiden olisi hankittava kaikki tarvitsemansa broilerinrehu yksinomaan kyseisestä rehutehtaasta uhalla, että muussa tapauksessa kasvatussopimus irtisanottaisiin. Toimenpidepyynnön mukaan Atria aikoi lisäksi vaatia sopimuskasvattajiltaan, että näiden olisi ryhdyttävä perustettavan tehtaan osakkaiksi.

2. Asian alustavan selvitysvaiheen aikana Atria on ilmoittanut muuttavansa tehdashankkeensa ehtoja. Uusissa ehdoissa ei edellytetä sopimuskasvattajien hankkivan tarvitsemiaan rehuja yksinomaan perustettavasta tehtaasta. Sopimuskasvattajilla ei myöskään ole velvollisuutta ryhtyä tehtaan osakkaaksi.

3. Uudessa järjestelyssä tehtaan osakkaaksi ryhtyvä ja samalla broilerin rehun tuotekehitykseen sitoutuva kasvattaja saa Atrialle toimittamistaan broilereista tiettyä tuotekehityslisää. Atrian sopimustuottajilleen broilereista maksama korvaus sekä broilerinrehun hinta mahdollisille muille ostajille määrittyvät muilta osin yhtäläisten kriteereiden perusteella.

4. Atrian sopimustuottajien velvollisuudet sitoutua Atrian rehujen käyttämiseen näyttävät lieventyneen. Kilpailuvirasto ei pidä tarpeellisena ryhtyä tässä vaiheessa enempiin toimenpiteisiin.

5. Atrian tehdashankkeen muutettujen sopimusehtojen täsmällistä vaikutusta kilpailuun ei ole hankkeen tässä vaiheessa mahdollista arvioida. Mikäli muutettuna toteutettava rehutehdashanke antaa aiheen epäillä kilpailunrajoituslaissa kiellettyä kilpailunrajoitusta, virasto voi ottaa asian selvitettäväkseen.

5 Sovelletut säännökset

6. Laki kilpailunrajoituksista (480/1992) 12 §.

6 Muutoksenhaku

7. Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituslain 21 §:n perusteella siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

7 Lisätiedot

8. Lisätietoja antavat apulaisjohtaja Mika Hermas ja erikoistutkija Juha Lipponen.