OY Electrolux AB:n Husqvarna-merkkisten metsä-puutarhakoneiden hinnoittelu ja markkinointi

Päivämäärä

3.3.2000

Diaarinumero

119/61/99

Osapuolet

OY Electrolux AB Metsä- ja Puutarhakoneet

Asianosaiset

OY Electrolux AB Metsä- ja Puutarhakoneet
Konetoimi Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirasto sai 10.2.1999 Konetoimi Oy:ltä (jäljempänä myös Konetoimi) toimenpidepyynnön, jonka mukaan muun muassa Husqvarna-merkkisten metsä- ja puutarhakoneiden maahantuontia harjoittava OY Electrolux AB Metsä- ja Puutarhakoneet (jäljempänä myös Electrolux) vaikuttaa valtuuttamiensa Husqvarna-jälleenmyyjien hinnoitteluun kilpailunrajoituslain vastaisesti.

Konetoimi totesi toimenpidepyynnössään, että Electrolux olisi velvoittanut jälleenmyyjiään myymään Husqvarna-moottorisahoja tietyillä hinnoilla. Edelleen Konetoimi kiinnitti huomiota Husqvarnan kampanjailmoitteluun, jossa eräät valtuutetut Husqvarna-myyjät markkinoivat lehti-ilmoittelulla tuotteitaan Turun talousalueella.

Lisäksi Kilpailuvirasto sai 25.3 ja 4.8.1999 Konetoimen laatimat lisäselvitykset. Virastoon 25.3.1999 saapuneessa lisäselvityksessä Konetoimi edelleen viittasi Electroluxin kilpailua rajoittavaan toimintaan ja hintaohjailuun tämän jälleenmyyjilleen lähettämän kiertokirjeen avulla. Jälkimmäisessä lisäselvityksessä Konetoimi ilmoitti Electroluxin heikentäneen sen varaosamaksuehtoja 1.8.1999 alkaen. Tämän maksuehtomuutoksen Konetoimi arveli johtuvan sen virastolle lähettämästä toimenpidepyynnöstä.

Asian selvittäminen

Asianosaiset yritykset

OY Electrolux AB Metsä- ja Puutarhakoneet on osa maailmanlaajuista Electrolux-konsernia. Yritys maahantuo ja markkinoi pienkoneita usealla tuotemerkillä, näistä yhtenä Husqvarna. Yrityksen liikevaihdon arvioidaan vuonna 1999 olleen n. 250 Mmk.

Konetoimi Oy on pienkoneiden tukku- ja vähittäisliike, joka myös harjoittaa Husqvarna-merkkisten metsä- ja puutarhakoneiden maahantuontia. Konetoimi kuuluu lisäksi yhteispohjoismaiseen varaosaketjuun.

Asiassa saadut selvitykset

OY Electrolux AB:n vastine

Kilpailuvirastoon saapui 14.9.1999 Electroluxilta pyydetty vastine, jossa kiistetään se, että Husqvarna-merkkisten metsä- ja puutarhakoneiden hinnoittelu sekä markkinointi olisi kilpailunrajoituslain 4 §:n määrähintakiellon vastaista tai muutoin terveen ja toimivan kilpailun kannalta vahingollista. Electroluxin mukaan sen antamat ohjehinnat eivät ole myöskään kilpailunrajoituslain 9 §:n yleislausekkeen vastaisia.

Husqvarnan metsä- ja puutarhakoneiden suositushinnastosta Electrolux toteaa, että yritys on ollut oikeutettu antamaan kauppiailleen suositushintoja, joista on voitu vapaasti poiketa.

Electroluxin mukaan sen markkinointikonsepti vastaa muiden alalla toimivien yritysten suoramarkkinoinnin toteutusta. Valtakunnallisella tasolla Electrolux hoitaa itse tuotteiden markkinoinnin, minkä lisäksi kauppiaat ovat itse ja omalla vastuullaan voineet toteuttaa paikallista markkinointia esimerkiksi lyhyin tarjouskampanjoin. Electroluxin Husqvarna-palveluketjussa on mukana Partnership-sopimuksen tehneitä sekä muita valtuutettuja kauppiaita. Partnership-sopimus solmitaan yleensä siinä vaiheessa, kun liike täyttää ulkomuodoltaan ja sisustukseltaan Electroluxin Husqvarna-konseptin kriteerit. Electrolux toimii ilman Partnership-sopimusta olevien, mutta valtuuttamiensa Husqvarna-jälleenmyyjien kanssa periaatteessa samalla tavalla kuin ko. sopimuksen tehneiden liikkeiden kanssa.

Electrolux toteaa edelleen vastineessaan, että Konetoimi ei ole ollut enää 1.1.1999 lähtien Electroluxin valtuuttama Husqvarna-merkkisten metsä- ja puutarhakoneiden jälleenmyyjä Turun talousalueella. Electroluxin ja Konetoimen väliseen jälleenmyyntisopimukseen kuului 31.7.1999 päättynyt ylimenokausi, jonka aikana sopimukseen sisältyneet myyntiehdot olivat vielä voimassa. Electroluxin mukaan Konetoimella on ollut jo 1.1.1999 alkaen tiedossa varaosa-alennuksessa siirtymäajan jälkeen voimaan tuleva muutos. Lisäksi alennusprosentin muutos liittyy Konetoimen Electroluxilta tekemien hankintojen huomattavaan laskuun.

Electrolux korostaa sitä, että Konetoimi Oy on tukkukauppias, koska se harjoittaa maahantuontia ja sillä on lisäksi Electroluxin konseptia vastaavalla tavalla toimiva jälleenmyyntiverkosto. Electrolux pitää kohtuuttomana samojen ehtojen myöntämistä Konetoimelle kuin Electroluxin valtuuttamille jälleenmyyjille.

Päätös ja sen perustelut

Kilpailuoikeudellinen arvio

Kilpailunrajoituslain 4 §:n mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa vaatia seuraavalta myyntiportaalta, että kotimaassa tarjottavien hyödykkeiden myynnissä tai vuokrauksessa ei ylitetä tai aliteta tiettyä hintaa, vastiketta tai sen määräytymisperustetta. Vaatimisella tarkoitetaan hallituksen esityksen (HE 148/87) mukaan ylemmän myyntiportaan nimenomaista tai hiljaista tahdonilmaisua tietyn alimman hinnan, vastikkeen tai sen määräytymisperusteen noudattamiseksi. Vaatimista tarkoittavaan tahdonilmaisuun kuuluu, että sen kohde tuntee liikesuhteidensa syntymisen tai jatkumisen taikka elinkeinonharjoittamisen muutoin tulevan uhatuksi, jollei vaatimusta noudateta.

Electrolux on antanut jälleenmyyjilleen metsä- ja puutarhakoneita koskevia ohjehintoja suositushinnastoina. Jälleenmyyjille annetut hinnat eivät kuitenkaan ole olleet sitovia, vaan niistä on voitu vapaasti poiketa. Tällaisten hintojen antaminen jälleenmyyjille ei ole kilpailunrajoituslain 4 §:n kieltämää määrähinnoittelua.

Kilpailunrajoituslain 6 §:n mukaan samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivat elinkeinonharjoittajat tai näiden yhteenliittymät eivät saa sopimuksella, päätöksellä tai niihin rinnastettavalla menettelyllä määrätä tai suosittaa elinkeinotoiminnassa perittäviä tai maksettavia hintoja tai vastikkeita.

Kilpailuvirasto on myöntänyt 24.2.1998 kilpailunrajoituslain 19 §:n mukaisen poikkeusluvan1 lain 6 §:ssä säädetystä hintayhteistyötä koskevasta kiellosta. Poikkeusluvan mukaan samalla jakeluportaalla toimivat elinkeinonharjoittajat voivat harjoittaa yhteistyötä kampanjahinnoittelussa. Virasto asetti poikkeusluvassa määritellylle kampanjayhteistyölle ehtoja, jotka koskevat muun muassa kampanjan kestoaikaa, kampanjaan osallistuvien elinkeinonharjoittajien hinnoitteluvapautta sekä yhteisesti markkinoitavien tuotteiden sisältöä ja laatua.

Toimenpidepyyntöä voidaan arvioida myös kilpailunrajoituslain 9 §:n perusteella. Tämän säännöksen mukaan kilpailunrajoituksella katsotaan olevan vahingollisia vaikutuksia, jos se terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun kannalta sopimattomalla tavalla vähentää tai on omiaan vähentämään tehokkuutta elinkeinoelämän piirissä tai estää tai vaikeuttaa toisen elinkeinonharjoittamista.

Sekä Electrolux että Konetoimi toimivat tukkuliikkeinä ja Electrolux jakelee Husqvarna -tuotteita lähinnä valtuutetuille Husqvarna -jälleenmyyjilleen. Konetoimi ei ole enää 1.1.1999 ollut mukana Electroluxin Husqvarna-palveluketjussa. Electroluxin Konetoimelle myöntämän varaosa-alennuksen muutos on tapahtunut ennalta sovitun siirtymäajan puitteissa siten, että siirtymäaika on päättynyt 31.7.1999. Konetoimen on mahdollista hankkia Husqvarna -tuotteet muidenkin hankintakanavien kuin Electroluxin suomalaisen tytäryhtiön kautta. Konetoimen, muiden tukku- ja vähittäismyyjien sekä kuluttajien käytettävissä olevien tarjontavaihtoehtojen takia Electroluxin jakelu- ja alennuskäytännöllä ei ole kilpailunrajoituslain 9 §:n tarkoittamia vahingollisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto on selvittänyt Electroluxin menettelyä Husqvarna-merkkisten metsä- ja puutarhakoneiden hinnoittelussa ja markkinoinnissa.

Kilpailuvirasto toteaa, että Electroluxin Husqvarna-ketjukonseptia ja siihen liittyvää kampanjahinnoittelua voidaan pitää viraston 24.2.1998 myöntämän tarjouskampanjoiden yleispoikkeusluvan perusteella hyväksyttävänä eikä Electroluxin suositushinnoittelun voida katsoa olevan kilpailunrajoituslain 4 §:n määrähintakiellon vastaista tai aiheuttaneen kilpailunrajoituslain 9 §:ssä tarkoitettuja vahingollisia vaikutuksia.

Kilpailuvirasto toteaa edelleen, että Electroluxin Konetoimelle myöntämän varaosa-alennuksen muutos on tapahtunut jälleenmyyntisopimuksen päättämisen yhteydessä sovitun siirtymäajan kuluttua. Lisäksi Konetoimen on mahdollista hankkia varaosia ulkomaisilta organisaatioilta. Näin ollen asiassa ei ole syntynyt tältäkään osin kilpailunrajoituslain 9 §:ssä tarkoitettuja toimialan tehokkuutta olennaisesti vähentäviä tai Konetoimen elinkeinonharjoittamista estäviä vaikutuksia.

Kilpailuvirasto katsoo edellä mainitulla perusteella, ettei asiassa ole tarvetta ryhtyä enempiin jatkotoimenpiteisiin. Asia poistetaan käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92, muutettu 303/98) 4 §, 6 § ja 9 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.


Alaviitteet:

1 Poikkeuslupa elinkeinonharjoittajien hintayhteistyölle kuluttajille tarkoitettujen tarjouskampanjoiden toteuttamisessa, Dnro 91/67/98