Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö taksiaseman käyttöoikeuden kuukausivuokran määräämisessä Kemissä

Päivämäärä

3.10.2011

Diaarinumero

1244/14.00.00/2010

Osapuolet

Kemin Aluetaksi Oy

1 Asia

Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö taksiaseman käyttöoikeuden kuukausivuokran määräämisessä Kemissä.

2 Osapuolet

Kemin Aluetaksi Oy

Toimenpidepyynnön tekijä:

Taksiautoilija X X

3 Ratkaisu

Toimenpidepyyntö ei anna aihetta toimenpiteisiin. Asia poistetaan käsittelystä.

4 Asian vireilletulo

Taksiautoilija X X on 27.9.2010 tehnyt Lapin Aluehallintovirastolle selvityspyynnön, jossa hän on pyytänyt aluehallintovirastoa selvittämään Kemin Aluetaksi Oy:n Kemissä toimivilta taksiautoilijoilta perimiä eri suuruisia vuokria taksikopin käytöstä. Lapin Aluehallintovirasto on tehnyt asiasta selvityksen ja toimittanut asian sen jälkeen 8.12.2010 päivätyllä kirjeellään Kilpailuviraston päätettäväksi.

5 Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Lapin Aluehallintoviraston asiasta tekemän selvityksen mukaan taksiautoilijat X X ja Y Y ovat aloittaneet taksitoiminnan Kemissä maaliskuussa 2008 ja liittyneet Kemin Taksit ry:hyn ja Meri-Lapin Taksit Oy:n ajotilausvälitykseen. Lisäksi he ovat suullisesti sopineet Kemin Aluetaksi Oy:n kanssa sen hallitseman taksikopin vuokraksi 210 euroa kuukaudessa. X X on katsonut, että vuokra on kohtuuttoman suuri, koska Kemin Aluetaksi Oy:n osakkeita omistavilta taksiautoilijoilta peritään vuokraa taksikopin käytöstä 20 euroa kuukaudessa. Yhtiön osakkaaksi X:llä ei ole mahdollisuutta päästä, koska osakkeita ei ole myytävänä.

Lapin Aluehallintovirasto on 15.10.2010 päivätyllä kirjeellä pyytänyt Kemin Aluetaksi Oy:ltä selvityksen asiasta ja tuonut selvityspyynnössä esille, että yhtiön menettelyä saatetaan pitää kilpailunrajoituslaissa tarkoitettuna määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä. Selvityksessään Kemin Aluetaksi Oy on muun muassa maininnut, että koppimaksulla katetaan taksikopin vuokrat Kemin kaupungille ja sähkölaskut ja sitä käytetään kanttiinin toimintaan ja varaosamyyntiin. Selvityksen mukaan yhtiön osakkaat ovat joutuneet osakkeen hankittuaan maksamaan erillisen liittymis- ja kirjaamismaksun, joka on tällä hetkellä 2.500 euroa. Yhtiö on lisäksi todennut, että autoilijoilla on oikeus olla liittymättä koppisopimukseen, mikäli eivät halua käyttää kopin tarjoamia palveluja ja katsoo, että taksikoppimaksu ei rajoita kilpailua, eikä uusien yrittäjien toimintaa Kemin taksimarkkinoilla.

Taksiautoilija Y Y on ilmoittanut kirjeellään Lapin Aluehallintovirastolle 9.11.2010, että X X:llä ei ole valtuuksia edustaa häntä ko. asiassa. Hautamäki on ilmoittanut samalla, että hän on liittynyt Kemin Aluetaksi Oy:n koppisopimukseen ja neuvotellut yhtiön kanssa vuokraksi 210 euroa kuukaudessa. Myös hän toteaa, että uudella yrittäjällä on oikeus olla liittymättä koppisopimukseen, mikäli ei halua hyödyntää kopin tarjoamia palveluja.

Kemin Aluetaksi Oy:n hallitseman taksikopin käyttö ja siten siitä vaaditun vuokran maksaminen ei näyttäisi olevan välttämätön edellytys taksielinkeinon harjoittamiselle Kemin kaupungissa. Tämän lisäksi ei myöskään ole ilmennyt viitteitä siitä, että käsiteltyjen vuokrien suuruuden erolla olisi sellaista merkitystä elinkeinon harjoittamiseen, että sillä voisi olla vaikutuksia kilpailuun Kemin taksimarkkinoilla. Kilpailuvirasto ei ryhdy asiassa enempiin selvitystoimenpiteisiin. Asia poistetaan käsittelystä.

6 Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/1992) 12 §.

7 Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituslain 21 §:n perusteella siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.

8 Lisätiedot

Lisätietoja antaa apulaisjohtaja Timo Mattila.