Kilpailukieltovelvoite luvakesopimuksessa

Päivämäärä

19.9.2006

Diaarinumero

125/61/2006

Osapuolet

Kotipizza Oyj

1 Asia

Kilpailukieltovelvoite luvakesopimuksessa

2 Osapuolet

Kotipizza Oyj, Vaasa

Sami Natri Oy, Kokkola ja Kari Natri Oy, Pietarsaari

3 Ratkaisu

Asia poistetaan käsittelystä.

4 Asian vireilletulo

Kilpailuvirastoon saapui 10.2.2006 Sami Natri Oy:n ja Kari Natri Oy:n (’yrittäjät’) toimenpidepyyntö, jossa yrittäjät pyysivät virastoa selvittämään, oliko niiden ja Kotipizza Oyj:n (’Kotipizza’) välisiin luvakesopimuksiin sisältyvä hankintalähdettä koskeva ehto kilpailunrajoituslain vastainen.

5 Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Yrittäjien mukaan he ovat velvollisia ostamaan raaka-aineensa yksinomaan Kotipizzan osoittamasta tukkuliikkeestä, eli Helsinki Foodstock Oy:ltä, minkä johdosta kilpailuttaminen raaka-aineiden hankinnassa estyy.

Kilpailuvirasto lähetti 30.3.2006 Kotipizzalle selvityspyynnön, johon Kotipizza toimitti vastauksensa 19.5.2006. Vastauksen mukaan Kotipizza-ketjuun kuuluvalla yrittäjällä on mahdollisuus hankkia yritystoiminnassa käytettävät raaka-aineet miltä tahansa tavarantoimittajalta, mikäli yrittäjä on ensin sopinut asiasta Kotipizzan kanssa. Ennakkohyväksynnällä Kotipizza haluaa varmistua siitä, että tuotteiden laatutaso täyttää asetetut vaatimukset.

Kotipizzan mukaan yrittäjät voivat hankkia koostumukseltaan vakioituja tai muuten geneerisiä tuotteita haluamistaan hankintalähteistä myös ilman Kotipizzan etukäteistä suostumusta. Sen sijaan Kotipizzan omien reseptien mukaisesti valmistettujen Kotipizza Private Label -tuotteiden hankintalähteet ovat rajoitetut, koska kyseisiä tuotteita tai Kotipizzan vaatimuksien mukaisesti maultaan ja muilta ominaisuuksiltaan vastaavia tuotteita ei ole saatavissa useasta hankintapaikasta.

Sen jälkeen kun Kilpailuvirasto oli saanut Kotipizzan selvityksen, virasto lähetti 30.6.2006 yrittäjille vielä vastinepyynnön, jossa tiedusteltiin, onko yrittäjillä tarkempaa näyttöä raaka-aineita koskevan kilpailukieltovelvoitteen käytännön olemassaolosta. Yrittäjät eivät vastanneet tiedusteluun.

6 Kilpailuoikeudellinen arvio

Kilpailunrajoituslain 4 §:n mukaan sellaiset elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien päätökset sekä elinkeinonharjoittajien yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy, ovat kiellettyjä.

Vertikaaliseen sopimukseen sisältyvä kilpailukieltovelvoite on kielletty, jos sen seurauksena kilpailu rajoittuu kilpailunrajoituslain 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Luvakkeensaajan hankintoja koskeva kilpailukieltovelvoite jää kuitenkin yleensä kilpailunrajoituslain 4 §:n kiellon ulkopuolelle, mikäli velvoite on välttämätön luvakeverkoston yhteisen identiteetin ja maineen säilyttämiseksi (Komission tiedonanto, Suuntaviivat vertikaalisista rajoituksista, EYVL C 291/1 13.10.2000, kohta 200).

Kilpailuvirasto ei ole selvityksessään saanut näyttöä siitä, että Kotipizza Oyj:n ja Sami Natri Oy:n tai Kotipizza Oyj:n ja Kari Natri Oy:n väliseen luvakesopimukseen sisältyvä kilpailukieltovelvoite rajoittaisi kilpailunrajoituslain 4 §:n tarkoittamalla vahingollisella tavalla yrittäjien mahdollisuutta tehdä hankintoja muualtakin kuin vain Kotipizza Oyj:n osoittamasta hankintalähteestä.

Edellä todetun perusteella Sami Natri Oy:n ja Kari Natri Oy:n toimenpidepyynnön käsittely päätetään.

7 Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/1992) 4 §.

8 Muutoksenhaku

Kilpailunrajoituslain 21 § 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

9 Lisätiedot

Lisätietoja antavat erikoistutkija Juha Vesala ja apulaisjohtaja Rainer Lindberg.