Jälleenmyyntisopimuksen irtisanominen ja epäilty passiivisen myynnin rajoittaminen automaalien markkinoilla

Päivämäärä

29.6.2012

Diaarinumero

1251/14.00.00/2010

Osapuolet

Cora Refinish Oy, Vantaa

1 Asia

Jälleenmyyntisopimuksen irtisanominen ja epäilty passiivisen myynnin rajoittaminen automaalien markkinoilla

2 Osapuolet

Cora Refinish Oy, Vantaa

Toimenpidepyynnön tekijä:

Ykkösväri Oy, Ylöjärvi

3 Ratkaisu

Asia jätetään tutkimatta.

4 Asian vireilletulo

Ykkösväri Oy (jäljempänä Ykkösväri) on tehnyt Kilpailuvirastolle toimenpidepyynnön 13.12.2010.

5 Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Ykkösväri on kertonut, että Cora Refinish Oy (jäljempänä Cora) irtisanoi Ykkösvärin PPG -automaalien[1] jälleenmyyntisopimuksen 10.6.2010 alkaen, koska Ykkösväri ei suostunut luopumaan omista, Coran kanssa kilpailevista automaalaus- ja kolarikorjauslaitteiden ja työkalujen edustuksista ja maahantuonneista. Ykkösvärin mukaan Cora ja PPG ovat irtisanomisen jälkeen aktiivisesti olleet yhteydessä Suomessa ja Skandinaviassa oleviin asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin, jotta myöskään nämä eivät myisi PPG:n tuotteita Ykkösvärille. Muun muassa ruotsalainen jälleenmyyjä on PPG:n Skandinavian myyntitoimiston toimien vuoksi lopettanut PPG:n automaalien toimittamisen. Automaalaamoille on lisäksi ilmoitettu, että tuotetakuu ei ole voimassa eivätkä teknisten tietojen kaavapäivitykset saatavissa Ykkösväristä ostettaessa.

Ykkösväri on vaatinut Kilpailuvirastoa ryhtymään toimenpiteisiin Coran ja PPG:n toteuttamien, kilpailulainsäädännön vastaisiksi katsomiensa toimenpiteiden poistamiseksi. Lisäksi Ykkösväri on vaatinut virastoa asettamaan uhkasakon ja velvoittamaan Coran ja PPG:n myymään tuotteitaan Ykkösvärille vastaavin ehdoin kuin vastaavassa asemassa oleville muille yrityksille.

Ykkösväri on myös esittänyt väitteen, että Cora on mustamaalannut Ykkösvärin toimintaa sopimattomasta menettelystä annetun lain säännösten vastaisesti.

Cora toimii yksinoikeudella PPG:n automaalien maahantuojana Suomessa. Cora on myöntänyt, että jälleenmyyntisopimuksen irtisanominen oli ehdollinen ja Ykkösvärin olisi tullut luopua Coran kanssa kilpailevista laitepuolen edustuksista ja maahantuonneista. Cora kiistää, että tarkoituksena olisi ollut kilpailunrajoittaminen. Sen mukaan sopimus irtisanottiin, koska Ykkösväri ei saavuttanut myyntitavoitteitaan kilpailevien tuotteiden myyntiin keskittymisen vuoksi. Coran mukaan jälleenmyyjillä on oikeus myydä Coran tuotteiden kanssa kilpailevia tuotteita, jos on katsottu, ettei siitä aiheudu kokonaisuudelle merkittävää haittaa.

Cora kiistää estäneensä Ykkösväriä hankkimasta PPG:n valmistamia automaaleja. Coran toimitusjohtaja kertoo todenneensa jälleenmyyjille ja edustajille, ettei voi kieltää ketään myymästä tuotteita Ykkösvärille, eikä kieltää ketään ostamasta Ykkösväriltä. Cora ei kuitenkaan tarjoa palveluresurssejaan Ykkösväriltä ostettaessa eli Coran tuotetekninen tuki ja koulutus, reklamaatioiden hoito, sävytyspalvelut, uutuustuotteiden esittely, värikarttapäivitykset, värisekoitusohjelmiston päivitykset yms. ovat asiakkaiden käytössä vain Coralta ostettaessa.

Ykkösväri on ilmoittanut onnistuneensa hoitamaan rinnakkaistuomiensa maalien takuuasiat suoraan valmistajan kanssa. Ykkösväri ei kuitenkaan saa uusien tuotteiden käyttöön liittyviä tietoja, koska PPG on estänyt Ykkösvärin pääsyn omistamalleen väritietosivustolle.

Ykkösväri on arvioinut automaalien markkinoiden arvoksi Suomessa 12,5 miljoonaa euroa ja Coran markkinaosuudeksi 30—40 prosenttia. Euroopan maalivalmistajien yhdistyksen tilastoinnin perusteella Cora on arvioinut PPG-tuotteiden (PPG+Nexa) litramääräiseksi markkinaosuudeksi Suomessa 20—30 prosenttia ja muiden ns. tunnettujen valtamerkkien osalta markkinaosuudet seuraavasti: HL-Groupin edustamat DuPont ja Standox 40—50 prosenttia, Colornet Oy:n edustama Spies Hecker 10—20 prosenttia, BASF:in edustama Glasurit 10—20 prosenttia ja AKZO:n Sikkens alle 10 prosenttia. Lisäksi on pienempiä toimijoita. Lähes kaikki automaalien maahantuojat toimittavat myös automaalaus- ja kolarikorjauslaitteita. Lisäksi markkinoilla on useita muita toimijoita ja suoraa tuontia Euroopasta ja Kiinasta. Cora on arvioinut markkinaosuudekseen yksittäisissä automaalaus- ja kolarikorjaustuotteissa ja kokonaismarkkinoilla 0—30 prosenttia.

Kilpailuviraston asiassa soveltama tutkimatta jättämistä koskeva säännös.

Kilpailulain 32 §:ssä on säännös asioiden tutkimatta jättämisestä Kilpailuvirastossa. Säännöstä koskevien perustelujen (HE 88/2010) mukaan Kilpailuvirasto jättää asian tutkimatta, jos asian tutkiminen ei ole tarpeen lain tavoitteiden eli terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaamiseksi vahingollisilta kilpailunrajoituksilta. Lakiesitystä koskevien perustelujen mukaan asia voidaan jättää tutkimatta esimerkiksi silloin, jos menettelyn ei katsota olevan niin laajaa tai tuomittavaa, että sillä olisi kilpailulle haitallisia vaikutuksia.

Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan Kilpailuvirasto jättää asian tutkimatta, jos ei voida pitää todennäköisenä, että kyseessä on lain 5 tai 7 §:n tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 tai 102 artiklassa tarkoitettu kilpailunrajoitus. Kilpailulain 32 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan Kilpailuvirasto jättää asian tutkimatta, jos kilpailua kyseisillä markkinoilla voidaan epäillystä kilpailunrajoituksesta huolimatta pitää kokonaisuudessaan toimivana. Kilpailulain 32 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan asia voidaan jättää tutkimatta, jos asiaa koskeva toimenpidepyyntö on ilmeisen perusteeton. Lakiesitystä koskevien perustelujen mukaan toimenpidepyyntö on ilmeisen perusteeton, esimerkiksi silloin, jos toimenpidepyyntö ei kuulu Kilpailuviraston toimivaltaan tai jos toimenpidepyynnössä esitetyt seikat eivät selvästi liity kilpailun turvaamiseen.

Kilpailuvirasto on tehnyt tutkimatta jättämistä koskevan päätöksensä asiassa seuraavin perustein:

Asiassa ei jälleenmyyntisopimuksen irtisanomisen osalta näytä olevan kysymys rajoituksesta, joka kilpailulain 1 §:n tarkoittamalla tavalla vaikuttaisi markkinaprosessin toimivuuteen tai talouden tehokkuuteen. Kyse on pikemminkin elinkeinonharjoittajien välisestä sopimusriidasta, jotka pääsääntöisesti eivät kuulu kilpailulain mukaan ratkaistaviin asioihin (HE 88/2010).

Kilpailu automaalien kaupassa ei saatujen tietojen perusteella ole riippuvainen siitä, pystyykö Ykkösväri hankkimaan ja myymään PPG:n automaaleja. Markkinoilla on tarjolla useita maalimerkkejä. Myös automaalaus- ja kolarikorjauslaitteiden markkinoilla on useita toimijoita. Asiassa ei ole saatu näyttöä siitä, että Coran kanssa kilpailevilla yrityksillä ei olisi mahdollista tulla markkinoille tai laajentaa toimintaansa alalla mahdollisesti sovellettavien kilpailukieltosopimusten vuoksi. Coran menettelyssä ei siten todennäköisesti ole kyse kilpailulain 5 tai 7 §:ssä tarkoitetusta kilpailunrajoituksesta.

Asiassa ei ole saatu riittävää näyttöä automaalien passiivisen myynnin rajoittamisesta. Kilpailuvirasto on ollut asiassa yhteydessä Tanskan kilpailuviranomaisiin, koska epäillyn rajoituksen aikaansaaja PPG Scandinavia toimii Tanskasta. Tanskan kilpailuviranomaiset päättävät saamiensa tietojen pohjalta itsenäisesti, ryhtyvätkö ne selvittämään asiaa.

Toimenpidepyynnössä esitettyjen muiden väitteiden tutkiminen ei kuulu Kilpailuviraston toimivaltaan.

Kilpailuvirasto jättää näin ollen asian tutkimatta. Kilpailuviraston päätös tutkimatta jättämisestä ei sisällä arviota epäillyn kilpailunrajoituksen lainmukaisuudesta. Mikäli virasto saa uutta tietoa, jonka perusteella on syytä epäillä asiassa käsitellyn toiminnan olevan kilpailulain vastaista, Kilpailuvirasto voi ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

6 Sovelletut säännökset

Kilpailulaki (948/2011) 32 §

7 Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

8 Lisätiedot

Lisätietoja antavat erikoistutkija Eija Palo, puh. 029 505 3327 ja tutkimuspäällikkö Arttu Juuti, puh. 029 505 3614, sähköpostit etunimi.sukunimi@kkv.fi.


[1] Automaalit myydään ammattikäyttöön. Automaaleja käytetään eri komponenteista koostuvina maalijärjestelminä, jolloin asiakas useimmiten käyttää vain yhden toimittajan maaleja kaikkien autojen värien tekoon ja maalaamiseen. Useimmiten asiakas hankkii lähes kaikki muutkin maalaamotarvikkeet ja korjaamotuotteet samalta toimittajalta. Automaalit eivät ole automerkkisidonnaisia, vaan mitä tahansa maalimerkkiä voidaan käyttää minkä tahansa automerkin korjausmaalauksessa. Myöskään laitteet eivät pääsääntöisesti ole maalimerkkisidonnaisia.