Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö Tupas-varmennepalvelun tarjoamisessa

Päivämäärä

13.5.2011

Diaarinumero

154/14.00.00/2009

Osapuolet

Helsingin OP Pankki Oyj

1 Asia

1. Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö Tupas-varmennepalvelun tarjoamisessa.

2 Osapuolet

2. Helsingin OP Pankki Oyj, Helsinki

3. Toimenpidepyynnön tekijä: Luottotalo Fenno Oy, Helsinki

3 Ratkaisu

4. Toimenpidepyyntö ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin, ja asia poistetaan käsittelystä.

4 Asian vireilletulo

5. Kilpailuvirasto vastaanotti 9.2.2009 Luottotalo Fenno Oy:n (Luottotalo Fenno) toimenpidepyynnön, joka koski Helsingin OP Pankki Oyj:n (Helsingin OP) epäiltyä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Helsingin OP oli kieltäytynyt avaamasta tiliä ja toimittamasta Tupas-varmennepalvelua Luottotalo Fennolle.

6. Toimenpidepyynnön tehnyt Luottotalo Fenno myöntää 500–6000 euron suuruisia kulutusluottoja yksityishenkilöille. Lainoja myönnetään ns. etämyyntinä internet-pohjaisten lainahakemusten perusteella, ja asiakkaiden tunnistamiseen Luottotalo Fenno tarvitsee vahvan sähköisen tunnistusmenetelmän.

5 Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

7. Kuluttajansuojalain 7 lukuun (38/1978) lisättiin 1.2.2010 tehdyllä muutoksella 9 a §[1], jossa on todettu, että ennen kulutusluottosopimuksen päättämistä luotonantajan on todennettava luottoa hakevan henkilöllisyys huolellisesti. Jos henkilöllisyys todennetaan sähköisesti, luotonantajan on käytettävä tunnistusmenetelmää, joka täyttää vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain (617/2009) 8 §:ssä säädetyt vaatimukset.

8. Kilpailuviraston saamien tietojen mukaan Tupas-varmennepalvelu ja Väestörekisterikeskuksen sähköinen kansalaisvarmenne ovat tällä hetkellä ainoat markkinoilla olevat sähköiset tunnistusmenetelmät, joka täyttävät vahvan sähköisen tunnistuksen kriteerit. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Väestörekisterikeskuksen sähköisen kansalaisvarmenteen suosio on kuitenkin jäänyt vähäiseksi ja sen käytöstä ollaan luopumassa. Lisäksi julkisuudessa olleiden tietojen mukaan teleoperaattoreiden tarjoama uusi vahvan sähköisen tunnistuksen kriteerit täyttävä tunnistusmenetelmä, mobiilivarmenne, on vasta tulossa markkinoille.

9. Tupas-varmennepalvelu on pankkien tarjoama sähköinen varmennepalvelu, joka perustuu teknisesti Finanssialan Keskusliitossa (FK) laadittuun Tupas-varmennepalvelustandardiin. Tupas-varmennepalvelun avulla sähköisiä asiointipalveluita tarjoava yritys voi tunnistaa asiakkaansa ns. vahvalla tunnisteella.

10. FK:n Tupas-varmennepalvelun varmenneperiaatteiden mukaan palveluntarjoajan tulee sopia Tupas-palvelun käyttöönotosta niiden pankkien kanssa, joiden tarjoamaa palvelua palveluntarjoaja tahtoo käyttää. Tupas-varmennepalvelun asiakassopimukset ja -ehdot ovat pankkikohtaisia.

11. Pankki voi varmenneperiaatteiden mukaan kieltäytyä sopimuksesta pankin asiakkaana olevan palveluntarjoajan kanssa, jos on ilmeistä, että Tupas-varmennetta käytettäisiin hyvän tavan tai lain vastaisessa toiminnassa taikka jos varmenteen käyttämisestä voisi aiheutua pankille taloudellista tai aineetonta vahinkoa.

12. Helsingin OP on Kilpailuvirastolle 12.6.2009 toimittamassaan selvityksessä todennut, että päätökset asiakkuuden avaamisesta tehdään asiakaskohtaisesti kokonaisvaltaisen harkinnan perusteella. Helsingin OP huomioi asiakkuuksissa riskienhallinnalliset näkökohdat sekä kannattavuuden.

13. Helsingin OP on hylännyt Luottotalo Fennon pyynnön asiakkuuden avaamisesta liiketaloudellisiin syihin vedoten, koska asiakkuuteen liittyvät pankin edellyttämät normit eivät ole täyttyneet. Syynä on ollut muun muassa se, että Helsingin OP on katsonut, että ns. pikavippiyritysten toimintaa koskeva lainsäädäntö ei ole ollut riittävää ja siksi Helsingin OP on pyrkinyt liiketaloudellisista syistä välttämään asiakkuuden avaamista pikavippiyrityksille.

14. Lisäksi Luottotalo Fennon tapauksessa asiakkuuden avaamisesta kieltäytymisen perusteena on ollut yrityksen ulkomaalaisomistus. OP-Pohjola -ryhmän strategiana on keskittyä olemassa oleviin sekä kotimaisiin potentiaalisiin asiakkuuksiin. Ulkomailta tulevien rahavirtojen valvominen aiheuttaa Tupas-varmennepalvelun hinnoittelussa merkittäviä lisäkustannuksia ja tekee palvelusta pankille tappiollista liiketoimintaa.

15. Luottotalo Fennon asiakkuuden avaamista koskeva hylkäävä päätös on Helsingin OP:n mukaan perustunut myös negatiivisiin uutisiin Luottotalo Fennon perustajahenkilöiden rikostuomioista. OP-Pohjola -ryhmä huomioi tarkasti, että sen asiakkaat ovat nuhteettomia, koska pankki pyrkii välttämään aineettomia vahinkoja, joita voisi syntyä, mikäli pankki mainittaisiin epäedullisessa yhteydessä.

16. Kilpailuvirasto on tarkastellut asiaa siitä näkökulmasta, onko Helsingin OP:lla mahdollisesti määräävä markkina-asema vahvassa sähköisessä tunnistuksessa sen omiin asiakkaisiin nähden, koska palveluntarjoajan tulee saada Tupas-tunnistus siitä pankista, jonka asiakkaalle se tunnistusta edellyttävää palvelua tarjoaa.

17. Kilpailunrajoituslain (480/1992) 6 §:n mukaan yhden tai useamman elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on kiellettyä. Väärinkäyttöä voi olla erityisesti:

  1. kohtuuttomien osto- tai myyntihintojen taikka muiden kohtuuttomien kauppaehtojen suora tai välillinen määrääminen;
  2. tuotannon, markkinoiden tai teknisen kehityksen rajoittaminen kuluttajien vahingoksi;
  3. erilaisten ehtojen soveltaminen eri kauppakumppanien samankaltaisiin suorituksiin kauppakumppaneita epäedulliseen kilpailuasetelmaan asettavalla tavalla; tai
  4. sen asettaminen sopimuksen syntymisen edellytykseksi, että sopimuspuoli hyväksyy lisäsuoritukset, joilla niiden luonteen vuoksi tai kauppatavan mukaan ei ole yhteyttä sopimuksen kohteeseen.

18. Jos Kilpailuvirasto katsoo elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän rajoittavan kilpailua kilpailunrajoituslain 4 tai 6 §:ssä taikka EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 tai 102 artiklassa tarkoitetulla tavalla, sen on lain 12 §:n 1 momentin mukaan ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin kilpailunrajoituksen tai sen vahingollisten vaikutusten poistamiseksi.

19. Kilpailuvirasto katsoo, että huolimatta siitä, voidaanko Helsingin OP:n pyrkimystä välttää asiakkuuden avaamista pienlainayrityksille pitää kilpailuoikeudellisesti hyväksyttävänä tai onko Helsingin OP lain tarkoittamassa määräävässä markkina-asemassa, pankilla on tässä tapauksessa ollut muilla perusteilla asianmukainen syy kieltäytyä avaamasta tiliä ja siten tarjoamasta Tupas-varmennepalvelua Luottotalo Fennolle.

20. Edellä selostettujen seikkojen vuoksi Kilpailuvirasto katsoo, että asiaa selvitettäessä ei ole saatu sellaista määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön viittaavaa näyttöä, jonka perusteella asian selvittämistä tulisi jatkaa. Kilpailuvirasto katsoo kilpailunrajoituslain 12 §:n perusteella, ettei sillä ole perustetta ryhtyä asiassa enempiin toimenpiteisiin. Kilpailuvirasto poistaa asian käsittelystään.

6 Sovelletut säännökset

21. Kilpailunrajoituslaki (480/1992, muut. 318/2004) 12 §.

7 Muutoksenhaku

22. Kilpailuvirasto tässä asiassa antamaan päätökseen saa kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan hakea muutosta markkinaoikeudelta siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

23. Valitusosoitus on liitteenä.

8 Lisätiedot

24. Lisätietoja antavat tutkimuspäällikkö Arttu Juuti ja tutkija Helena Kukkonen.


[1] 1.12.2010 alkaen kuluttajansuojalain 7:15 § (27.8.2010/746).