Epäilty autokoulujen hinta- ja muu yhteistyö

Päivämäärä

12.12.2012

Diaarinumero

180/14.00.00/2012

Osapuolet

Autokoulu Menox Oy, Jyväskylä / Autokoulu Koljander Oy, Jyväskylä / Autokoulu Jyväskylän Moottori Oy, Jyväskylä / Freeroad Oy, Jyväskylä / Jyväskylän Autokoulu Ky, Jyväskylä

1 Asia

Epäilty autokoulujen hinta- ja muu yhteistyö

2 Osapuolet

Autokoulu Menox Oy , Jyväskylä
Autokoulu Koljander Oy, Jyväskylä
Autokoulu Jyväskylän Moottori Oy, Jyväskylä
Freeroad Oy, Jyväskylä
Jyväskylän Autokoulu Ky, Jyväskylä

3 Ratkaisu

Kilpailuvirasto poistaa asian käsittelystä.

4 Asian vireilletulo

Kilpailuvirasto on saanut useita yhteydenottoja, jotka viittasivat osapuolten väliseen kiellettyyn yhteistyöhön Jyväskylässä.

5 Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Asian selvittämiseksi Kilpailuvirasto toimitti tarkastukset edellä mainituissa autokouluissa 23.11.2011. Tarkastuksen yhteydessä autokouluyrittäjiä myös kuultiin. Kilpailuvirasto ei saanut selvityksissä näyttöä kilpailunrajoituslain 4 §:ssä tai kilpailulain 5 §:ssä kielletystä yhteistyöstä.

Kilpailulaki tuli voimaan 1.11.2011. Koska kilpailunrajoitusepäily ja sen selvittäminen kohdistuu myös kilpailulain voimaantuloa edeltävään aikaan, tulee asiaa tältä osin arvioida kilpailunrajoituslain (480/1992, ml muutossäännös 318/2004) säännösten mukaan.[1] Kilpailulain hallituksen esityksen (HE 88/2010) mukaan kilpailulain 5 § on sama kuin kilpailunrajoituslain 4 § ja kilpailulain 31 § vastaa pääosin kilpailunrajoituslain 12 §:ää.[2]

Ottaen huomioon sen, ettei asiassa ole löytynyt näyttöä kilpailunrajoituslain 4 §:n tai kilpailulain 5 §:n vastaisesta yhteistyöstä, Kilpailuvirastolla ei ole aihetta ryhtyä enempiin toimenpiteisiin. Kilpailuvirasto poistaa asian käsittelystä. Mikäli virasto saa uutta tietoa, jonka perusteella on syytä epäillä selvitysten kohteina olleiden yritysten toiminnan kilpailulain vastaisuutta, Kilpailuvirasto voi ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

6 Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992, ml muutossäädös 318/2004) 4 §ja 12 §

Kilpailulain (948/2011) 5 §, 31 §ja 50 §

7 Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tämän lain nojalla antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

8 Lisätiedot

Lisätietoja antaa erikoistutkija Terhi Larkio 029 505 3371, etunimi.sukunimi@kkv.fi


[1] Kilpailulain 50 §

[2] HE 88/2010 vp. s. 56 ja 74.