Määräävän markkina-aseman väärinkäyttöepäily online-asiamiesoikeuksien myöntämisessä

Päivämäärä

29.9.2004

Diaarinumero

182/68/03

Osapuolet

Oy Veikkaus Ab

Osapuolet

Oy Veikkaus Ab, Helsinki

Toimenpidepyynnön tekijä:

Kukonkulman Totoline, Laitila

Ratkaisu

Asia ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja se poistetaan käsittelystä.

Asian vireilletulo

Kukonkulman Totoline on pyytänyt 6.2.2003 Länsi-Suomen lääninhallitukselle toimittamassaan kirjeessä selvittämään, onko Oy Veikkaus Ab (Veikkaus) käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa kieltäytyessään myöntämästä online-asiamiesoikeutta Laitilassa ravintola Kukonkulman yhteydessä toimivalle Kukonkulman Totolinelle perusteinaan myyntipaikan heikko arpamyynti sekä seudun online-myyntipisteiden riittävä määrä. Kukonkulman Totoline katsoo kirjeessään, että online-oikeuden saamisen kriteerit ovat epäoikeudenmukaisia ja syrjiviä.

Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Vuoden 2002 alusta voimaan tullut arpajaislaki säätelee rahapelitoimintaa Suomessa. Veikkauksella on valtioneuvoston myöntämä rahapelilupa koskien raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien toimeenpanemista. Fintoto Oy:llä on vastaava lupa koskien totopelien toimeenpanemista. Raha-automaattiyhdistyksellä on puolestaan lupa raha-automaattien käytettävänä pitämiseen sekä kasinopelien toimeenpanemiseen. Näillä kolmella yhteisöllä on yksinoikeus rahapelitoimintaan Suomessa.

Vaikka etenkin Fintoton ylläpitämä totopelitoiminta kilpailee jonkin verran Veikkauksen raviveikkauksen kanssa, Veikkauksen toimintaa veikkaus- ja vedonlyöntipelien markkinoilla Suomessa on perusteltua tarkastella lähtökohtaisesti mahdollisen määräävän markkina-aseman väärinkäytön näkökulmasta.

Määräävässä markkina-asemassa olevalla elinkeinonharjoittajalla on toiminnassaan ja suhteessa kauppakumppaneihinsa erityinen tasapuolisuusvelvoite, josta se voi poiketa vain painavista taloudellis-tuotannollisista syistä. Siten määräävässä markkina-asemassa oleva yritys ei saa kohdella kauppakumppaneitaan mielivaltaisesti tai syrjivästi. Syrjintä tarkoittaa muun muassa samanlaisten kauppakumppaneiden erilaista kohtelua.

Yritys, joka on määräävässä markkina-asemassa, voi kuitenkin pidättäytyä liikesuhteesta elinkeinonharjoittajan kanssa, jos siihen on olemassa asiallinen syy. Lisäksi myös määräävässä markkina-asemassa olevalla yrityksellä on liikesuhteita solmiessaan oikeus kiinnittää huomiota niihin todellisiin kustannuksiin, joita asiakas yritykselle aiheuttaisi.

Kilpailuvirasto on käsitellyt Veikkauksen online-oikeuksiin liittyviä ongelmia päätöksissään Dnro 593/61/97 (30.6.2000), Dnro 838/61/97 (20.12.2000) ja Dnro 586/68/2001 (9.4.2002). Näissä päätöksissä Kilpailuvirasto on todennut, että Veikkauksella on oikeus määritellä asiamiesverkostonsa toimintakriteerit ja tässä yhteydessä myös ne perusteet, joilla yritykset voivat saada online-asiamiesoikeuksia. Valintaperusteiden täytyy kuitenkin olla taloudellisesti perusteltuja, julkisia ja niitä on sovellettava johdonmukaisesti ja tasapuolisesti. Yhtiöllä on valintaperusteita määritellessään oikeus kiinnittää huomiota siihen, että sen tekemät investoinnit ovat liiketaloudellisesti kannattavia.

Länsi-Suomen lääninhallitus on pyytänyt Veikkaukselta selvitystä ja lisäselvitystä koskien Kukonkulman Totolinen tapausta. Veikkaus on selvityksissään ilmoittanut soveltavansa asiamiesoikeutta koskeviin päätöksiinsä 24.1.2003 Veikkauksessa vahvistettuja online-asiamiesoikeuden myöntämisperusteita.

Veikkaus perustelee kielteistä päätöstään Kukonkulman Totolinelle sillä, että toistaiseksi ei ole löytynyt liiketaloudellisia edellytyksiä tehdä myönteistä päätöstä johtuen myyntipaikan heikosta arpamyynnistä. Lisäksi Veikkaus on katsonut, että Laitilassa on ennestään asukaslukuun nähden riittävä määrä online-myyntipisteitä. Veikkaus on myös todennut, että Kukonkulma Totolinen totopelien myynnillä ei ole merkitystä arvioitaessa sen mahdollisuuksia menestyä Veikkauksen online-asiamiehenä.

Kukonkulman Totoline on uudistanut hakemuksensa Veikkaukselle vuonna 2004. Veikkaus ei kuitenkaan ole muuttanut näkemystään asiassa.

Kilpailuvirasto on aikaisemmin Veikkauksen toimintaa koskeneiden selvitysten yhteydessä katsonut, että arpamyynnin taso ja kehitys on hyväksyttävä kriteeri arvioitaessa hakijan mahdollisuuksia menestyä Veikkauksen online-asiamiehenä. Samoin online-asiamiesten lukumäärää tietyllä maantieteellisellä alueella voidaan pitää hyväksyttävänä arvioinnin perusteena. Kilpailuvirasto katsoo, ettei Veikkaus ole Kukonkulmaa koskevassa kielteisessä päätöksessään poikennut toimintakriteereistä, jotka Kilpailuvirasto on katsonut hyväksyttäviksi esimerkiksi päätöksessään Dnro 586/61/2001, joka koski asiaa Visulahden Jakomo ja Kahvio. Kilpailuvirasto katsoo näin ollen, ettei asian yksityiskohtaisempi selvittäminen ole tarpeellista.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 7 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.

Valitusosoitus on liitteenä.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa johtaja Juhani Jokinen.