Epäilty käsiplasmakoneiden passiivisen myynnin rajoittaminen

Päivämäärä

19.3.2007

Diaarinumero

183/61/2005

Osapuolet

Hypertherm Europe B.V.

1 Asia

Epäilty käsiplasmakoneiden passiivisen myynnin rajoittaminen

2 Osapuolet

Toimenpidepyynnön tekijä: Työkalutukku Oy, Turku

3 Ratkaisu

Asia poistetaan käsittelystä

4 Asian vireilletulo

Työkalutukku Oy teki 2.3.2005 Kilpailuvirastolle toimenpidepyynnön, joka koski käsiplasmaleikkauskoneiden maahantuonnin vaikeutumista. Toimenpidepyynnön mukaan hollantilainen Hypertherm Europe B.V. oli kieltänyt saksalaista tukkukauppiasta myymästä laitteita Suomeen, koska Hyperthermillä on pitkäaikainen yhteistyösopimus Suomen Teknohaus Oy:n kanssa ko. koneiden maahantuonnista

5 Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Kilpailuvirasto pyysi toimenpidepyynnön tekijältä lisätietoja selvittääkseen tilannetta markkinoilla ja mahdollisuuksiaan puuttua epäiltyyn kilpailunrajoitukseen. Virasto ei ole kuitenkaan saanut riittävää näyttöä rajoituksesta. Kilpailuvirasto on ollut asiassa yhteydessä myös Hollannin kilpailuvirastoon, koska epäillyn rajoituksen aikaansaaja on ilmeisesti hollantilainen yritys. Hollannin kilpailuvirasto päättää saamiensa tietojen pohjalta itsenäisesti ryhtyykö se selvittämään asiaa.

Kilpailuvirasto lopettaa omalta osaltaan asian käsittelyn, koska asiassa ei ole saatu sellaista selvitystä, joka näyttäisi toteen epäilyn passiivisen myynnin rajoittamisesta.

6 Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/1992) 4 §.

7 Muutoksenhaku

Kilpailunrajoituslain 21 § 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

8 Lisätiedot

Lisätietoja antaa erikoistutkija Tarja Sinivuori-Boldt ja johtaja Kirsi Leivo.