Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö lentomatkatavaroiden huolinnassa

Päivämäärä

23.3.2009

Diaarinumero

186/61/2007

Osapuolet

Finnair Oyj

Osapuolet

Finnair Oyj

Toimenpidepyynnön tekijä:

Kim Väisänen, Joensuu

Ratkaisu

Toimenpidepyyntö ei anna aihetta toimenpiteisiin. Asia poistetaan käsittelystä.

Asian vireilletulo

Kim Väisänen on Kilpailuvirastolle 27.2.2007 tekemässään toimenpidepyynnössä pyytänyt Kilpailuvirastoa tutkimaan, syyllistyykö Finnair Oyj kilpailulainsäädännössä tarkoitettuun määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön, kun se on päättänyt olla 25.3.2007 alkaen lähtöselvittämättä muiden kuin Finnair Oyj:n ja sen allianssikumppaneiden lentolipuilla matkustavien lentomatkustajien matkatavaroita Helsinkiä pidemmälle. Jos asiakas lähtee matkalle esimerkiksi Joensuusta ja jatkaa matkaa Helsingistä muulla kuin Finnair Oyj:n tai Oneworld-allianssiin kuuluvan yhtiön koneella, matkustajan on vietävä matkatavaransa Helsingissä uudelleen lähtöselvitykseen. Väisäsen mukaan vakiintuneen kansainvälisen käytännön mukaan lentoyhtiöt selvittävät lentomatkustajan matkatavarat lopulliseen määränpäähän saakka, vaikka osa lennoista lennettäisiinkin toisen lentoyhtiön lennoilla. Väisäsen mukaan Finnair Oyj:llä on määräävä markkina-asema lentoreitillä Joensuu – Helsinki. Väisänen on epäillyt, että muuttamalla aiempia toimitusehtoja Finnair Oyj pyrkii pakottamaan lentomatkustajia myös Helsingistä muualle kuin Joensuuhun suuntautuvien lentojensa asiakkaiksi.

Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Kilpailuvirasto on hankkinut asiasta selvityksen Finnair Oyj:ltä. Selvityksen mukaan Väisäsen väite siitä, että matkatavaroiden läpiselvittäminen olisi kansainvälinen käytäntö, ei pidä paikkaansa. Finnair Oyj:n mukaan väite on virheellinen siltä osin kuin kyse on eri lentoyhtiöiden lento-osuuksista muodostuvasta matkasta. Läpiselvittämisessä ei ole Finnair Oyj:n mukaan kyse käytännöstä, vaan lentoyhtiöiden väliseen sopimukseen perustuvasta järjestelystä. Tavallisin tällainen lentoyhtiöiden välinen järjestely on nk. Interlining-sopimus. Interline-liput edustivat aiemmin suurinta osaa saatavilla olevista kansainvälisen matkustuksen lipuista. Sen vuoksi myös useimmissa kansainvälisissä lentomatkoissa matkustajat ja matkatavarat läpiselvitettiin lentoyhtiöiden välillä. Nykyisin Interline-lippujen osuus saatavilla olevista lipuista on vähäinen. Lentoyhtiöiden välinen yhteistyö on siirtynyt eriasteisiin alliansseihin. Niissä järjestelyihin kuuluu tavallisesti myös sopiminen matkatavaroiden ja matkustajien läpiselvittämisestä. Läpiselvittämistä ilman, että siitä olisi edellä selostetulla tavalla sovittu, tapahtuu Finnair Oyj:n mukaan jossain määrin edelleenkin, mutta näissä tapauksissa on kysymys yksittäisen virkailijan virheellisestä menettelystä.

Selvityksen mukaan toimenpidepyynnössä tarkoitetussa Finnair Oyj:n menettelyssä ei ole kysymys uudistuksesta, vaan yrityksestä parantaa olemassa olevien sääntöjen noudattamista. Finnair Oyj:n mukaan hankkeen tarkoituksena ei ole vaikeuttaa yhtiön kilpailijoiden asemaa. Selvityksen mukaan Finnair Oyj:n tiedossa ei ole, että minkään lentoyhtiön käytäntöihin kuuluisi matkalaukkujen läpiselvittäminen ilman lentoyhtiöiden välistä sopimusta.

Finnair Oyj:n selvityksen mukaan sillä on Interline-sopimus kaikkien Interline- järjestelmään liittyneiden lentoyhtiöiden kanssa. Lisäksi sillä on erillinen sopimus läpiselvittämisestä Oneworld-allianssin jäsenten ja Finnish Commuter Airlines Oy:n (Finncomm) kanssa. Mikäli lentoyhtiöiden välillä on sopimus läpiselvittämisestä, ne ovat myös sopineet käytännön menettelyistä, joilla matkatavaroiden siirtäminen ja luovuttaminen yhtiöltä toiselle eri lentoasemilla tapahtuu mahdollisimman helposti ja luotettavasti. Vastaavasti lentoyhtiöt ovat sopineet vastuunjaosta matkatavaravahingon varalta. Mikään yksittäinen lentoyhtiö ei ole Finnair Oyj:n mukaan lähestynyt sitä tarkoituksella solmia erillinen yhteistyösopimus matkatavaroiden läpiselvittämiseksi.

Kansainvälistä lentoliikennettä sääntelevän Montrealin konvention mukaan usean rahdinkuljettajan peräkkäin suorittama kuljetus katsotaan yhdeksi ainoaksi kuljetukseksi riippumatta siitä, onko siitä tehty useampi sopimus, jos osapuolet ovat pitäneet sitä yhtenä suorituksena. Perättäiseen kuljetukseen osallistuneisiin lentoyhtiöihin sovelletaan kaikkiin Montrealin konventiota ja niitä kaikkia pidetään kuljetussopimuksen osapuolina omalla kuljetusosuudellaan. Ensimmäinen ja viimeinen kuljetukseen osallinen lentoyhtiö vastaavat matkustajalle matkatavaravahingosta yhteisvastuullisesti sen lentoyhtiön kanssa, jonka kuljetusosuudella vahinko tapahtui.

Matkustajan omatoimisesti eri lentoyhtiöiden osuuksista kokoamaa matkaa ei lähtökohtaisesti tulisi Finnair Oyj:n selvityksen mukaan pitää yhtenä kuljetuksena. Mikäli jokin kuljetukseen osallistuvista lentoyhtiöistä kuitenkin antaa matkustajalle Montrealin konventiossa tarkoitetun matkatavaratodistuksen, josta ilmenee lopullinen määränpää eli läpiselvittää matkustajan matkatavarat, on olemassa merkittävä riski, että kuljetus katsotaan yhdeksi suoritukseksi. Tällöin ensimmäisen ja viimeisen osuuden kuljettavat yhtiöt joutuisivat vastaamaan matkatavaravahingosta, vaikka se tapahtuisi jonkin muun yhtiön osuudella. Virheellinen läpiselvittäminen ei siten selvityksen mukaan ole minkään osallisen lentoyhtiön etujen mukaista.

Montrealin konvention tulkinnanvaraisuudesta aiheutuu riski, että eri lentoyhtiöiden kuljetusta pidetään perättäisenä kuljetuksena, vaikka lentoyhtiöt eivät ole sitä tarkoittaneet. Siten sopimuksen ulkopuolella tapahtuva virheellinen läpiselvittäminen altistaa lentoyhtiöt edellä selostetulla tavalla merkittäville vastuille. Sääntöjen tarkka noudattaminen vaikuttaa Finnair Oyj:hin ja sen kilpailijoihin myönteisesti siten, että häiriötilanteiden selvittelyyn ja vastuukysymyksiin liittyvät lentoyhtiöiden keskinäiset epäselvyydet vähenevät. Finnair Oyj ei katso, että kysymyksessä olevalla pyrkimyksellä noudattaa sääntöjä voisi olla kilpailuoikeudellista relevanssia, eikä asiaan liity merkittäviä kilpailuvaikutuksia tai vaikutuksia EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Finnair Oyj:n mukaan yhtiön päätös tarkentaa matkatavaran käsittelyperiaatteita jatkolentojen osalta koskee alle kahta prosenttia yhtiön lentomatkoista.

Käytettävissä olevat selvitykset viittaavat siihen, että Finnair Oyj:llä on ollut toimenpidepyynnössä kuvatuille matkatavaroiden läpiselvittämistä koskeville käytännöilleen hyväksyttävät syyt, eikä viraston tietoon ole tullut muita käytäntöön liittyviä kilpailuongelmia. Edellä esitetty huomioon ottaen toimenpidepyynnössä tarkoitettua Finnair Oyj:n menettelyä ei ole aiheellista enemmälti selvittää.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92, muut. 318/04) 6 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituslain 21 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.

Valitusosoitus on liitteenä.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa apulaisjohtaja Timo Mattila.