Myyntitoiminnan rajoittaminen

Päivämäärä

4.9.2006

Diaarinumero

208/61/2003

Osapuolet

Suomen Lemmikkitukkurit Otus ry

1 Asia

Myyntitoiminnan rajoittaminen

2 Osapuolet

Suomen Lemmikkitukkurit Otus ry

Markkinointi ASOP Oy
Suomen Akvaariotukku Oy

3 Ratkaisu

Asia poistetaan käsittelystä.

4 Asian vireilletulo

Lemmikeille tarkoitettujen tuotteiden tukkumyyntiä harjoittavat Markkinointi ASOP Oy ja Suomen Akvaariotukku Oy tiedustelivat Kilpailuvirastolle 3.3.2003 toimittamassaan tutkimuspyynnössä, oliko Suomen Lemmikkitukkurit Otus ry (jäljempänä yhdistys) toiminut kilpailunrajoituslain säännösten mukaisesti, kun tämä oli sisällyttänyt alalla vuosittain järjestämiensä myynti- ja esittelymessujen sääntöihin kohdan, joka esti näytteille asettajia järjestämästä omia myyntitapahtumia ilman yhdistyksen lupaa messuja edeltävien 60 päivän aikana.

5 Asiaselostus

5.1 Kilpailunrajoituksen selvittäminen

Kilpailuvirasto on saanut yhdistykseltä pyytämänsä selvitykset. Myös toimenpidepyynnön tekijät ovat antaneet lisäselvityksiä.

Yhdistyksen antaman selvityksen mukaan yhdistys päätti vuonna 2002, että vuonna 2003 pidettävien messujen säännöissä se tulee rajoittamaan messuille näytteille asettajina osallistuvien yritysten harjoittamaa myyntiä/markkinointia silloin kun tämä on messujen kanssa kilpailevaa toimintaa. Tässä tarkoituksessa yhdistys sisällytti vuoden 2003 messujen sääntöihin kohdan, jonka mukaan ”Näytteilleasettaja sitoutuu olemaan järjestämästä omia tai osallistumasta mihinkään muuhun myynti/avoimet ovet /edustus tms. tilaisuuteen 60 vuorokautta ennen Otus messuja ilman Otus messujen järjestäjien lupaa. Sanktiona – näytteilleasettajan osallistuminen k.o. vuoden messuille perutaan sekä lisäksi k.o. näytteilleasettaja ei voi osallistua seuraavan vuoden messuihin.”

Yhdistyksen mukaan edellä mainitun sääntömääräyksen taustalla olivat havainnot siitä, että Kilpailuvirastolle toimenpidepyynnön tehneiden yritysten omat myyntitapahtumat olivat vähitellen suurentuneet. Yhdistyksessä oli arvioitu, että mikäli toimenpidepyynnön tehneiden yritysten omat tapahtumat edelleenkin kasvaisivat, tämä saattaisi johtaa siihen, että myös jotkut muut tukkuliikkeet seuraisivat esimerkkiä ja käynnistäisivät omia myyntitapahtumiaan messuja välittömästi edeltävänä aikana. Yhdistyksessä oli arvioitu, että messujen kanssa kilpailevien myyntitapahtumien kehittyminen voisi viime kädessä johtaa jopa Otus-messutoiminnan loppumiseen osallistujien vähäisyyden vuoksi, mikäli alan vähittäisliikkeet messuille osallistumisen sijaan lisääntyvässä määrin valitsisivat osallistumisen ainoastaan tukkuliikkeiden järjestämiin myyntitapahtumiin.

5.2 Markkinat

Otus-messut on alan vähittäisliikkeille suunnattu esittely- ja myyntitapahtuma, jossa näytteilleasettajina ovat alan tukkuliikkeet ja maahantuojat. Messuille osallistuva vähittäiskauppaporras muodostuu alan erikoisliikkeistä, joita Suomessa on noin 100–120. Vuonna 2003 messuille osallistui noin 40 näytteilleasettajaa. Messuilla myytyjen tuotteiden arvo on ollut suuruusluokaltaan noin 2 milj. euroa.

6 Asian kilpailuoikeudellinen arviointi

Suomen Lemmikkitukkurit Otus ry on edellyttänyt vuoden 2003 syyskuussa järjestämilleen messuille osallistuneilta näytteilleasettajilta, etteivät nämä ilman yhdistyksen lupaa saaneet järjestää omia tai osallistua mihinkään muuhun myynti/avoimet ovet/edustus tms. tilaisuuteen messuja edeltäneiden 60 vuorokauden aikana.

Kysymyksessä on messujen sääntöihin sisältyvä määräys, joka on kilpailuoikeudellisesti rinnastettavissa myyntitoimintaa rajoittavaan myyntiyhteistyöhön. Määräys sisältyi vuonna 2003 järjestettyjen messujen sääntöihin, joten siihen sovelletaan tuolloin voimassa olleita kilpailunrajoituslain säännöksiä.

Kyseisenä ajankohtana voimassa olleiden kilpailunrajoituslain säännösten mukaan kilpailevien yritysten myyntiyhteistyö on ollut tietyin edellytyksin hyväksyttävää. Hyväksyttävältä myyntiyhteistyöltä on kuitenkin lähtökohtaisesti edellytetty sitä, että myyntiyhteistyöhön osallistuvilla elinkeinonharjoittajilla on vapaus myös omiin suorituksiin asiakkailleen myyntiyhteistyön luonteesta ja laajuudesta riippumatta[1].

Asian käsittelyn aikana Kilpailuvirasto ilmoitti yhdistykselle, että sääntömääräys on kilpailunrajoituslain vastainen, koska määräys kieltää näytteilleasettajien oman myyntitoiminnan eikä yhdistys ollut esittänyt riittäviä tehokkuusperusteluja kilpailunrajoituksen hyväksymiselle. Yhdistys ei enää sisällyttänyt määräystä vuonna 2004 järjestämiensä messujen sääntöihin ja yhdistyksen hallitus teki 13.1.2005 päätöksen määräyksen poistamisesta pysyvästi messujen säännöistä.

Edellä selostetun perusteella ja ottaen lisäksi huomioon, ettei yhdistys ole puuttunut muihin näytteilleasettajien kilpailukeinoihin (kuten esimerkiksi hinnoitteluun), asian selvittämistä ei ole perusteltua enempää jatkaa.

7 sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/92) 6 § (voimassa 1.5.2004 saakka).

8 Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.

9 Lisätiedot

Lisätietoja antavat erikoistutkija Juha Lipponen ja apulaisjohtaja Rainer Lindberg.


[1] Kilpailunrajoitusten arviointi ja järjestely Kilpailuvirastossa. Kilpailupoliittisia tiedonantoja 3/1992, s.21.