Rajoitukset moottoripyörien myynnissä

Päivämäärä

25.10.2006

Diaarinumero

227/61/2006

Osapuolet

Konekesko Oy

1 Asia

Rajoitukset moottoripyörien myynnissä

2 Osapuolet

Konekesko Oy, Vantaa

Koracles Oy (aikaisemmin Cycle world Oy), Helsinki

3 Ratkaisu

Asia poistetaan käsittelystä.

4 Asian vireilletulo

Kilpailuvirastoon saapui 13.3.2006 Cycle world Oy:n (nykyinen Koracles Oy, jäljempänä ’Cycle World’) toimenpidepyyntö, jossa virastoa pyydettiin selvittämään, onko Konekesko Oy (’Konekesko’) toimillaan rajoittanut kilpailunrajoituslain tarkoittamalla tavalla rinnakkaistuotujen Yamaha-moottoripyörien myyntiä Suomessa.

5 Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Cycle Worldin mukaan Yamaha-moottoripyörien valtuutettuna maahantuojana Suomessa toimiva Konekesko on lähettämässään kirjeessä kieltänyt Cycle Worldia, joka toimii Yamaha-moottoripyörien rinnakkaistuojana Suomessa, käyttämästä Yamaha-tavaramerkkiä tavaramerkkioikeutta loukkaavalla tavalla muun muassa mainonnassaan ja verkkosivuillaan. Lisäksi Cycle Worldin mukaan Konekesko on perusteettomasti kieltäytynyt suorittamasta Cycle Worldin myymien Yamaha-moottoripyörien takuukorjauksia.

Kilpailuvirasto lähetti 2.5.2006 Konekeskolle selvityspyynnön, johon Konekesko toimitti vastauksensa 29.5.2006. Vastauksen mukaan Konekesko ei ole tavaramerkkikirjeen lähettämisellä pyrkinyt rajoittamaan Yamaha-moottoripyörien laillista rinnakkaistuontia eikä EY-oikeuskäytännön mukaista rinnakkaistuojalle sallittua tavaramerkin laillista käyttöä, vaan puuttuminen on rajoittunut tilanteisiin, joissa käyttö ei ole ollut säännösten mukaista.

Konekeskon mukaan se ei kieltäydy takuukorjauksista, mikäli vaade kohdistuu takuun piiriin, ja takuun voimassaolosta on todisteena takuukortti tai muu luotettava tosite kuten moottoripyörän rekisteriote. Takuukorjaukset suorittavat pääasiassa Konekeskon valtuuttamat jälleenmyyjät niiden ja Konekeskon välisten jälleenmyyntisopimusten mukaisesti.

Saatuaan Konekeskon selvityksen, Kilpailuvirasto lähetti 6.7.2006 Cycle Worldille selvityspyynnön, jossa Cycle Worldia pyydettiin toimittamaan yksilöidyt tiedot niistä tapauksista, joissa Konekesko oli kieltäytynyt takuukorjauksista, ja esittämään kantansa Konekeskon antamassa selvityksessä esitettyihin väitteisiin. Kilpailuvirasto lähetti selvityspyynnön uudestaan 15.8.2006 ja tiedusteli asiasta puhelimitse vielä 20.9.2006. Cycle World ei vastannut selvityspyyntöön.

Kilpailuvirasto ei ole saanut selvityksessään näyttöä siitä, että Konekesko Oy:n Cycle world Oy:lle (nykyiselle Koracles Oy:lle) lähettämä tavaramerkkioikeuden loukkausta käsittelevä kirje liittyisi Kilpailuviraston toimivaltaan kuuluvien asioiden piiriin. Kilpailuvirasto ei myöskään ole saanut toimenpidepyynnön tekijältä näyttöä siitä, että Konekesko Oy olisi kieltäytynyt Cycle world Oy:n (nykyisen Koracles Oy:n) kertomalla tavalla Cycle world Oy:n (nykyisen Koracles Oy:n) myymien Yamaha-moottoripyörien takuukorjauksista.

Edellä todetun perusteella Koracles Oy:n (entisen Cycle world Oy:n) toimenpidepyynnön käsittely päätetään.

6 Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/1992) 4 §.

7 Muutoksenhaku

Kilpailunrajoituslain 21 § 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

8 Lisätiedot

Lisätietoja antavat erikoistutkija Juha Vesala ja apulaisjohtaja Rainer Lindberg.