Mikkelin Ulataksi Oy:n pidättäytyminen liikesuhteesta Mikkelin Invataksi Ky:n kanssa

Päivämäärä

7.11.2001

Diaarinumero

228/61/99

Osapuolet

Mikkelin Ulataksi Oy

Asianosaiset

Mikkelin Ulataksi Oy

Toimenpidepyynnön tekijä

Mikkelin Invataksi Ky

Asian vireilletulo

Mikkelin Invataksi Ky (jäljempänä Invataksi) esitti 9.3.1999 päivätyssä toimenpidepyynnössään Kilpailuvirastolle, että Mikkelin Ulataksi Oy (jäljempänä Ulataksi) on syyllistynyt kilpailunrajoituslain 7 §:n vastaiseen menettelyyn pidättäytyessään liikesuhteesta Invataksin kanssa ilman asiallista syytä tilanteessa, jossa Invataksi oli pyytänyt saada liittyä Ulataksin ylläpitämään taksien välitysjärjestelmään. Invataksi pyysi, että Kilpailuvirasto määräisi Ulataksin lopettamaan kilpailunrajoituslain vastaisen menettelynsä ja tekemään tilausvälitystä koskevan sopimuksen Invataksin kanssa vastaavilla ehdoilla kuin välityspalveluja tarjotaan muille vastaavassa asemassa oleville elinkeinonharjoittajille.

Asian selvittäminen

Kilpailuvirasto lähetti asiaa koskevan selvityspyynnön Ulataksille 23.3.1999. Vastaus saapui virastoon 3.5.1999. Puhelimitse on saatu lisätietoa Itä-Suomen lääninhallitukselta Mikkelistä 18.6.1999 sekä Invataksin toimitusjohtaja Jorma Tirroselta 23.6.1999. Invataksi toimitti 16.9.1999 pyynnöstä virastolle lisäselvityksen. Kilpailuvirasto pyysi selvityspyynnöllään 7.7.1999 Sonera Oy:tä vastaamaan tilausvälityspalveluaan koskeviin kysymyksiin. Sonera Oy:n 11.8.1999 päivätty vastaus saapui virastoon 12.8.1999. Virasto lähetti asiassa 12.10.1999 päivätyn vastalausekirjelmän, johon Invataksin vastaus saapui 19.10.1999 ja vastaavasti Ulataksin 4.11.1999.

Yritykset

Mikkelin Ulataksi Oy

Mikkelin Ulataksin kotipaikka on Mikkelin kaupunki ja sen toimialana on yhtiöjärjestyksen mukaan ylläpitää radiopuhelimin toimivaa autotilauskeskusta, harjoittaa ammattimaista henkilövuokra-autoliikennettä, vuokrata yhtiön omistamia autoja, hankkia ja myydä moottori-, poltto- ja voiteluaineita, autoja, taksiautoihin ja taksiammatin harjoittamiseen tarvittavia tarvikkeita, kaikkia moottori- ja radioalan tarvikkeita, harjoittaa kioskitoimintaa, ostaa, hallita ja käydä kauppaa arvopapereilla ja kiinteistöillä sekä toimia vakuutusasiaimistona. Yhtiössä on 42 osakasautoilijaa. Yhtiön ajovälityksen piirissä on lisäksi viisi autoilijaa, jotka eivät ole yhtiön osakkaita. Ulataksin ylläpitämä ajovälitysjärjestelmä toimii Mikkelin kaupungin ja Mikkelin maalaiskunnan alueella. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 1998 noin 2,7 mmk.

Mikkelin Invataksi Ky ja Mikkelin Palvelutaksit Oy

Mikkelin Invataksi Ky harjoittaa tilausajotoimintaa neljällä autolla, joista kolmeen on taksiluvat. Niissä on ns. invavarustus ja ne soveltuvat siten myös pyörätuoliasiakkaiden kuljettamiseen. Neljäs auto on ns. pienoislinja-auto. Yhtiön toimitusjohtaja on Jorma Tirronen.

Mikkelin Palvelutaksit Oy:llä (jäljempänä Palvelutaksit) on yksi pienoislinja-auto ja yksi 34 matkustajalle tarkoitettu linja-auto. Yhtiön toimitusjohtaja on sama kuin Invataksillakin eli Jorma Tirronen.

Star Cab on Invataksin ja Palvelutaksien palvelujen markkinoinnissa käytettävä yhteinen markkinointinimi.

Ajojen tilaus ja ajovälityskeskukset

Luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain (343/1991) 16 §:ssä säädetään, että jos tilauksia välitetään tilausliikennettä harjoittaville henkilöautoille taksiradiotilauskeskuksen kautta, on toiminnasta ilmoitettava keskuksen sijaintipaikan lääninhallitukselle. Mikkelin seudun elinkeinopalvelun 16.12.1998 antaman lausunnon mukaan Etelä-Savon alueelta on tehty 3 tällaista ilmoitusta Itä-Suomen lääninhallitukselle. Mikkelin ja Mikkelin maalaiskunnan alueelta ilmoituksen on tehnyt Ulataksi ja Savonlinnasta Savonlinnan Puhelinyhdistys. Niiden lisäksi ilmoituksen on tehnyt laajemmin Etelä-Suomen alueella Telecom Finland Oy, jonka kotipaikka on Jyväskylä.

Sonera Oy:n 11.8.1999 antaman selvityksen mukaan yhtiö ei tällä hetkellä välitä tilauksia Mikkelissä tai Mikkelin maalaiskunnassa toimiville autoilijoille. Sonera katsoo kuitenkin, että yhtiön Mobitaxi Plus -tilausvälitysjärjestelmä on ominaisuuksiltaan ja hinnoiltaan kilpailukykyinen niin Mikkelin seudulla kuin muuallakin Suomessa, ei kuitenkaan pienille taksiautoilijoiden yhteenliittymille, kuten esimerkiksi Invataksille.

Invataksi ja Palvelutaksit markkinoivat ajojensa puhelimitse tilaamista mm. Mikkelin telealueen puhelinluettelon kannessa olevassa ilmoituksessa. Ilmoituksessa markkinoidaan palvelutaksia, johon kuuluvat invataksit ja taksibussit. Autot saa tilattua samoista puhelinnumeroista. Myös Star Cab -markkinontinimellä otsikoiduissa esitteissä mainostetaan yhdessä Invataksin ja Palvelutaksien autoja ja yhteisiä tilauspuhelinnumeroja. Invataksin ja Palvelutaksien yhteisestä puhelinvälitysjärjestelmästä ei ole tehty ilmoitusta lääninhallitukselle. Järjestelmä ottaa tilauksia vastaan tietyssä puhelinnumerossa ainoastaan em. yhtiöille, joista vain Invataksilla on taksiluvalla toimivia autoja.

Asian kuvaus

Invataksi pyysi huhtikuussa 1998 päästä liittymään Ulataksin ylläpitämään taksien välitysjärjestelmään. Ulataksi ilmoitti 27.4.1998 päivätyllä, Palvelutaksien toimitusjohtaja Jorma Tirroselle osoitetulla kirjeellä ehdoista ja maksuista liityttäessä yhtiön ylläpitämään taksiradiojärjestelmään. Invataksi ilmoitti 4.8.1998 päivätyllä, Ulataksin hallitukselle osoitetulla kirjeellä, että se suostuu saamiinsa ulataksiradiojärjestelmän liittymisehtoihin sekä päivystykseen taksiasemilla.

Toimenpidepyynnön mukaan Invataksi on halunnut liittyä Ulataksin tilauskeskukseen vain kolmen taksiluvalla toimivan henkilöauton osalta. Liittyminen ei siten olisi koskenut Palvelutaksin autoja. Kuitenkin Ulataksi ilmoitti 20.8.1998 päivätyllä, Palvelutakseille osoitetulla kirjeellä, että yhtiön hallitus on elokuun kuukausikokouksessaan päättänyt alistaa Palvelutaksien liittymisen taksiradiojärjestelmään ylimääräiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään syyskuun aikana. Ylimääräisessä yhtiökokouksessakaan ei tehty päätöstä liittymisestä. Kokouksen pöytäkirjan mukaan tuolloin päätettiin odottaa kirjallista hakemusta.

Mikkelin Ulataksin perustelut menettelylleen

Ulataksi perusteli menettelyään selvityksessään 26.4.1999 mm. sillä, että Invataksin/Palvelutaksien toimitusjohtaja Jorma Tirronen on heille suullisesti ilmoittanut, ettei hän osallistu suuressa määrin päivävuorojen hoitoon työvuorolistan mukaan, eli Ulataksin mielestä Tirronen kuorisi kerman päältä hyvien työvuorojen suhteen. Tirronen ei myöskään ole antanut numerotietoja omasta taksivälityksestään Ulataksille. Yhtenä perusteluna kieltäytymiselle oli se, että Ulataksin käsityksen mukaan sen välityksen kautta välittyy vähemmän tilauksia autoa kohden kuin Jorma Tirrosen oman välityksen kautta. Ulataksi totesi lisäksi, että liittymisen myötä Mikkelistä häviäisi toisen välityspaikan käyttömahdollisuus, koska työvuorossa voi kuulua vain yhteen välityspaikkaan ja vahvistetun työvuorolistan mukaisten vuorojen aikana ei voi tehdä muita, työvuorolistan ulkopuolisia reaaliaikaisia kuljetuksia. Edelleen Ulataksi katsoi, että jos välityksen piirissä olevat autot lisääntyvät, aiheutuu siitä henkilöstön lisäyspaineita keskukseen. Lisäksi Ulataksi ilmoitti, ettei se ole varsinaisesti kieltäytynyt ottamasta Invataksia ajovälityksensä piiriin, vaan on pyrkinyt resurssiensa mukaan selvittämään asiaa.

Ulataksit katsoo, että se ei ole määräävässä markkina-asemassa, koska Tirrosen oman välityksen kautta välitetaan enempi kutsuja autoa kohden kuin Ulataksin välitysjärjestelmässä. Lisäksi Ulataksin tilausvälitykselle on vaihtoehtona Soneran tarjoama välityspalvelu.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Relevantit markkinat

Relevantit hyödykemarkkinat ovat tilausvälityspalvelujen tarjoaminen takseille.

Taksiluvalla on saanut liikennöidä koko maassa 1.8.1994 alkaen. Tämän muutoksen vaikutukset taksiliikenteen relevanttien markkinoiden muotoutumisen kannalta ovat kuitenkin vähäiset, sillä henkilöliikennelain 10 §:n mukaan liikenneluvassa määrätään asemapaikka, jolla tarkoitetaan paikkaa tai paikkakuntaa, jolta liikennettä harjoitetaan tai aiotaan harjoittaa. Hallituksen esityksessä henkilöliikennelaiksi (HE 52/1994 vp.) todetaan, että ajon tai toimeksiannon päätyttyä auto on tuotava takaisin asemapaikalle, jolta se on pääsääntöisesti tilattavissa ajoon. Taksiautojen toiminta-alue rajoittuu siten, poikkeustapauksia lukuunottamatta, asemapaikan läheisyyteen.

Autoilijoiden mahdollisen toiminta-alueen perusteella relevantit maantieteelliset markkinat rajautuvat myös niitä palvelevan tilausvälityksen osalta Mikkelin ja Mikkelin maalaiskunnan alueelle.

Määräävä markkina-asema ja sen väärinkäyttö

Kilpailunrajoituslain 3 §:n 2 momentin mukaan määräävä markkina-asema katsotaan olevan elinkeinonharjoittajalla tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymällä, jolla koko maassa tai tietyllä alueella on yksinoikeus tai muu sellainen määräävä asema tietyillä hyödykemarkkinoilla, että se merkittävästi ohjaa hyödykkeen hintatasoa tai toimitusehtoja taikka vastaavalla muulla tavalla vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin tietyllä tuotanto- tai jakeluportaalla.

Kilpailunrajoituslain 7 §:ssä kielletään elinkeinonharjoittajan tai näiden yhteenliittymän määräävän markkina-aseman väärinkäyttö. Säännöksen mukaan väärinkäyttönä pidetään muun ohella liikesuhteesta pidättäytymistä ilman asiallista syytä.

Mikkelin Ulataksin markkina-aseman ja menettelyn arviointi

Tilausvälitysjärjestelmän kautta tulevien kuljetusten osuus on merkittävä ja siten tilausvälitysjärjestelmään kuuluminen on yleensä tärkeää taksiautoilijan liiketoiminnalle ja sen kannattavuudelle. Tämän takia Kilpailuvirasto on mm. päätöksessään 16.9.1996 (dnro 38/61/96) katsonut, että Helsingin Taksi-Datalla on katsottava olevan kilpailunrajoituslain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu määräävä markkina-asema tilausvälitystoiminnassa Helsingin kaupungin alueella. Vastaavalla tavalla Ulataksilla on määräävä markkina-asema tilausvälityspalvelujen tarjoamisessa takseille Mikkelin kaupungin ja Mikkelin maalaiskunnan alueella, sillä tällä alueella toimii lääninhallitukselle tulleiden ilmoitusten perusteella vain yksi henkilöliikennelain tarkoittama taksiradiotilauskeskus eli Ulataksi.

Invataksi kuitenkin poikkeaa tavallisesta, tilausvälityspalvelusta riippuvaisesta taksiautoilijasta siinä, että se saa päätoimeentulonsa etukäteen tilattavista inva-ajoista. Siten Ulataksin kautta mahdollisesti välittyvät kyydit olisivat ainoastaan pieni osa Invataksin päivittäisestä toiminnasta. Invataksi onkin toiminut tähän asti kannattavasti ilman Ulataksin kautta välitettäviä kyytejä, eivätkä selvitykset viittaa siihen, että tämä toiminta vaarantuisi, jos Ulataksi kieltäytyisi kyytien välityksestä.

Näillä perusteilla Kilpailuvirasto katsoo, että Ulataksi ei ole määräävässä markkina-asemassa suhteessa Invataksiin. Lisäksi Kilpailuvirasto katsoo, että Ulataksin pidättäytymisellä liikesuhteesta on vähäinen merkitys sekä Invataksin toiminnan että yleisestikin alan kilpailun toimivuuden kannalta.

Ratkaisu ja asian poistaminen käsittelystä

Kilpailuvirasto katsoo saamiensa selvitystensä perusteella, että Mikkelin Ulataksin pidättäytymisellä liikesuhteesta Mikkelin Invataksin kanssa on kilpailunrajoituslain 12 §:ssä tarkoitettu vähäinen merkitys alan taloudellisen kilpailun ja Invataksin toiminnan kannalta.

Asia poistetaan käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 3 § 2 mom., 7 § ja 12 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa tekemään ratkaisuun saa hakea muutosta kilpailunrajoituslain 21 §:n mukaan kilpailuneuvostolta siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.