Pelastusajoneuvojen kauppaa koskeva kilpailunrajoitusepäily

Päivämäärä

21.12.2007

Diaarinumero

233/61/2007

Osapuolet

Useita pelastusajoneuvojen jälleenmyyjiä

2 osapuolet

Profile Vehicles Oy, Iisalmi
Oy Scan-Auto Ab, Helsinki
Oy Sisu-Auto Ab, Karjaa
Veho Group Oy Ab, Helsinki
Volvo Finland Ab, Vantaa
VV-Auto Group Oy, Helsinki

3 ratkaisu

Kilpailuvirasto poistaa asian käsittelystä

4 asian vireilletulo

Kilpailuvirasto aloitti pelastusajoneuvojen kauppaa koskevan selvityksen oma-aloitteisesti saatuaan yhteydenottoja, joiden perusteella oli epäiltävissä kilpailunrajoituslain kieltämää toimintaa. Virasto hankki kilpailunrajoitusepäilynsä selvittämiseksi lisätietoja pelastusajoneuvojen hankinnoista Espoon ja Vantaan kaupungeilta sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä.

5 asiaselostus

5.1 Epäilty kilpailunrajoituslain vastainen menettely

Kilpailuvirasto on selvittänyt sekä raskaiden että kevyiden uusien pelastusajoneuvojen kauppaa Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Helsingin aluepelastuslaitosten alueella. Raskaisiin pelastusajoneuvoihin kuuluvat paloautot, jotka rakennetaan kuorma-auton alustalle. Raskaiden pelastusajoneuvojen osalta virasto on selvittänyt Oy Scan-Auto Ab:n (”Scan-Auto”), Volvo Finland Ab:n (”Volvo”), Oy Sisu Auto Ab:n (Sisu Auto) ja Veho Group Oy Ab:n (”Veho”) osallisuutta epäiltyyn kilpailunrajoitukseen.

Kevyiden pelastusajoneuvojen osalta virasto on selvittänyt sairasautojen kauppaa erityisesti Uudenmaan aluepelastuslaitosten alueella sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirille. Sairasautot rakennetaan pääsääntöisesti pakettiauton alustalle. Sairasautojen osalta virasto on selvittänyt Vehon, VV-Auto Group Oy:n (”VV-Auto”) ja Profile Vehicles Oy:n (”Profile”) osallisuutta epäiltyyn kilpailunrajoitukseen.

5.1.1 Raskaat pelastusajoneuvot

Kilpailuviraston saamien hankinta-asiakirjojen perusteella ilmeni, että Länsi-Uudenmaan, Helsingin ja Keski-Uudenmaan aluepelastuslaitosten raskaan pelastusajoneuvokaluston hankinnat olivat 2000-luvulla jakautuneet eri jälleenmyyjien kesken aluepelastuslaitoksittain. Viraston tietojen mukaan kalustohankinnat olivat jakautuneet varsin vakiintuneesti jälleenmyyjien kesken siten, että Scan-Auto toimitti paloauton alustat Länsi-Uudenmaan aluepelastuslaitokselle ja Volvo kaikki tai lähes kaikki Keski-Uudenmaan aluepelastuslaitoksen hankkimista paloauton alustoista. Viraston saamien tietojen mukaan ennen vuotta 2006 valtaosa Helsingin pelastuslaitoksen paloauton alustoista oli ollut Sisu Auton toimittamaa. Viraston saamien hankinta-asiakirjojen mukaan Veho ei ollut toimittanut edellä mainituille aluepelastuslaitoksille yhtään jälleenmyymäänsä Mercedes-Benz -merkkistä paloauton alustaa, vaikka se oli viraston tietojen mukaan toimittanut alustoja muualle Suomeen.

Viraston tietojen mukaan aluepelastuslaitokset eivät useissa kilpailutuksissa olleet saanet tarjouksia kaikilta keskeisiltä paloauton alustan jälleenmyyjiltä. Lisäksi useissa tapauksissa osa keskeisimpien jälleenmyyjien aluepelastuslaitoksille tekemistä tarjouksista oli hylätty tarjouspyynnön vastaisina. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kohdalla tarjousten vähyys oli ollut huomattavinta.

5.1.2 Sairasautot

Valtaosa Suomessa myytävistä sairasautoista on joko Mercedes-Benz tai Volkswagen -merkkisiä. Mercedes-Benzin jälleenmyynnistä vastaavan Vehon pelastusajoneuvojen myyntiin erikoistunut organisaatio vastaa keskitetysti sairasautomyynnistä koko Suomen alueelle. Volkswagenilla ei ole keskitettyä myyntiorganisaatiota, vaan alueelliset jälleenmyyjät tarjoavat itsenäisesti sairasautojen hankinnasta järjestettäviin tarjouskilpailuihin. VV-Auton tytäryhtiö VV-Autotalot Oy on Volkswagenin suurin jälleenmyyjä Uudenmaan aluepelastuslaitosten alueella.

Kilpailuviraston saamien hankinta-asiakirjojen mukaan Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Helsingin aluepelastuslaitokset olivat 2000-luvulla hankkineet ainoastaan Vehon myymiä Mercedes-Benz -merkkisiä sairasautoja. VV-Auto tai muut Volkswagen -jälleenmyyjät eivät olleet voittaneet yhtään sairasauton hankinnasta tehtyä kilpailutusta koko tarkastelun kohteena olleena ajanjaksona edellä mainittujen pelastuslaitosten hankinnoissa vaikka Volkswagenilla on viraston tietojen mukaan valtakunnallisesti kohtuullinen osuus sairasautoissa. Useissa tapauksissa Veho oli ollut ainoa tarjoaja tai ainoa hyväksytty tarjoaja.

Lisäksi virasto kiinnitti saamansa yhteydenoton perusteella huomiota Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairasauton hankintaa koskevaan kilpailutukseen keväältä 2007, jossa sairaanhoitopiiri oli pyytänyt tarjouksia ns. avaimet käteen -periaatteella. Sairaanhoitopiiri oli saanut kaksi tarjousta, Veholta ja sairasauton koritöitä tekevältä Profilelta. Veho oli tarjonnut Mercedes-Benz -alustaa ja alihankintana Profilen korityötä. Profile puolestaan oli tarjonnut alihankintana samaa Mercedes-Benz -alustaa ja omaa korityötään. Ero tarjousten hinnassa oli ollut hyvin vähäinen.

5.1.3 Epäilty kilpailunrajoitus

Edellä mainittujen seikkojen perusteella virasto katsoi, että asiassa oli syytä epäillä pelastusajoneuvojen kauppaa harjoittavien yritysten syyllistyneen kilpailunrajoituslain 4 §:n vastaiseen menettelyyn.

5.2 Kilpailuviraston selvitykset

5.2.1 Kilpailuviraston tarkastukset

Kilpailuvirasto toimitti 7.–9.11.2007 kilpailunrajoituslain (480/1992, muut. 318/2004) 20 §:ssä tarkoitetut tarkastukset Scan-Autossa, Volvossa, Sisu Autossa, Vehossa, VV-Autossa ja Profilessa.

Kilpailuvirasto kävi tarkastuksilla läpi asiakirja-aineistoa, otti jäljennöksiä asiakirjoista ja vastaanotti suullisia selvityksiä yritysten edustajilta. Virasto selvitti erityisesti yritysten välistä yhteydenpitoa liittyen pelastusajoneuvojen hankintaa koskeviin tarjouskilpailuihin, pelastusajoneuvojen markkinaolosuhteita sekä kaupankäyntitapoja.

5.2.2 Raskas kalusto

Paloautojen myynti edustaa vain hyvin marginaalista osaa osapuolena olevien kuorma-autojen jälleenmyyjien liiketoiminnasta. Viraston kuulemien yritysten edustajien mukaan koko Suomen alueella myydään vuosittain noin 40–60 paloautoa yritysten vuosittain Suomeen myymien kuorma-autojen määrän ollessa jopa tuhansia. Kuorma-autoista poiketen paloautojen kauppaan liittyy hyvin vähän jälkimarkkinatoimintoja, niiden käyttöikä on pitkä ja käytettyjen ajoneuvojen kauppa vähäistä.

Yritysten tarkastuksilla antamien tietojen mukaan Scan-Autolla on Suomessa myytävissä paloautoissa erittäin korkea, jopa noin 80–90 prosentin markkinaosuus. Viraston saamien tietojen mukaan Scan-Auton myymän Scanian alusta vastaa hyvin aluepelastuslaitosten paloautoille tarjouspyynnöissä asettamia teknisiä vaatimuksia. Lisäksi Scan-Autolla on paloautojen myyntiin erikoistunut organisaatio.

Viraston tarkastuksilla saamien tietojen mukaan Keski-Uudenmaan aluepelastuslaitosta lukuun ottamatta Volvo on myynyt viime vuosina vain yksittäisiä paloautoja eri puolelle Suomea. Toisaalta, Keski-Uudenmaan aluepelastuslaitos, ja sen edeltäjä Vantaan kaupungin pelastuslaitos, ovat olleet Volvon pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita usean kymmenen vuoden ajan ja Volvo on toimittanut valtaosan pelastuslaitoksen hankkimista paloautoista 2000-luvulla.

Kilpailuviraston tarkastuksilla kuulemien yritysten edustajien mukaan Sisu Auto on siirtynyt tonniluokaltaan raskaampien autojen valmistukseen, eikä sen tämänhetkinen mallisto vastaa pelastuslaitosten tarpeita. Aikaisemmin Sisu Autolla oli valmistuksessa paloautoiksi sopivia alustoja, joita se myi pääasiassa Helsingin pelastuslaitokselle. Viraston kuulemien Vehon edustajien Mercedes-Benzin kuorma-auton alustat ovat pääsääntöisesti liian kevyitä Uudenmaan aluepelastuslaitosten tarpeisiin eivätkä sen vuoksi ole vastanneet tarjouspyyntöjen teknisiä kriteerejä. Vehon edustajien antamien tietojen mukaan Mercedes-Benzin alustat soveltuvat parhaiten olosuhteisiin, joissa autolta edellytetään erityistä ketteryyttä ja pientä kokoa.

5.2.3 Sairasautot

Länsi-Uudenmaan, Helsingin ja Keski-Uudenmaan aluepelastuslaitokset ovat tarjouspyynnöissään pääsääntöisesti edellyttäneet, että sairasautoissa on oltava täysautomaattivaihteisto momentinmuuntimella, jotta vaihtaminen ilman vetokatkosta olisi mahdollista. VV-Auton edustajien antamien tietojen mukaan niihin Volkswagenin malleihin, jotka kokonsa puolesta muutoin vastaisivat aluepelastuslaitosten sairasautolle asettamia vaatimuksia, ei tällaista vaihteistoa ole saatavilla.

Viraston tarkastuksilla kuulemien yritysten edustajien mukaan Mercedes-Benzin markkinaosuus sairasautoissa on noin 60 prosenttia. Suomessa myydään vuosittain noin 100–120 sairasautoa, joista aluepelastuslaitosten hankintojen osuus on noin puolet.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri oli tarjouspyynnössään edellyttänyt sairasauton olevan malliltaan pitkäalustainen ja korkeaovinen. Viraston kuulemien Vehon edustajien mukaan Vehon toinen yhteistyökumppani Tamlans Oy Ab ei tee koritöitä Mercedes-Benzin korkeaovisiin alustoihin, jolloin ainoa korivalmistajavaihtoehto oli Profile. Viraston tarkastuksen aikana kuulemat Vehon edustajat kertoivat käyttävänsä korivalmistajina käytännössä ainoastaan Profilea ja Tamlansia.

5.2.4 Yhteenveto viraston tekemistä selvityksistä

Tarkastuksilla ei löytynyt näyttöä siitä, että yritykset olisivat vaihtaneet keskenään luottamuksellisena pidettävää tietoa pelastusajoneuvojen tarjouskilpailuihin jätettävien tarjousten sisällöstä tai sopineet etukäteen tarjouskilpailuihin osallistuvista yrityksistä ja tarjouskilpailijoiden voittajista tai niissä sovellettaviksi aikomistaan hinnoista.

Kilpailuviraston selvityksissä ei ole ilmennyt sellaista, joka osoittaisi tutkinnan kohteena olleiden yritysten toimineen kilpailunrajoituslain vastaisesti pelastusajoneuvojen kaupassa aluepelastuslaitoksille tai Keski-Suomen sairaanhoitopiirille.

Viraston saamien tietojen mukaan on mahdollista, että aluepelastuslaitosten laatimat tarjouspyyntöjen tekniset erittelyt ovat joissakin tapauksissa olleet omiaan ohjaamaan hankintoja sekä paloautojen että sairasautojen osalta tiettyjen alustan jälleenmyyjien suuntaan.

6 oikeudellinen arviointi

Kilpailuvirasto katsoo, että asiassa saadut selvitykset eivät osoita, että Scan-Auto, Volvo, Sisu Auto, Veho, VV-Auto tai Profile olisivat syyllistyneet kilpailunrajoituslain 4 §:n vastaiseen menettelyyn pelastusajoneuvojen kaupassa. Kilpailuvirasto poistaa asian käsittelystä.

7 sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992, muut. 318/2004) 4 §

8 muutoksenhaku

Muutoksenhakuosoitus liitteenä

9 lisätiedot

Lisätietoja antavat tutkimuspäällikkö Mika Hermas ja erikoistutkija Sanna Syrjälä.