Epäilty kilpailun rajoittaminen Hyrynsalmen taksiasemalla

Päivämäärä

10.10.2008

Diaarinumero

236/61/2008

Osapuolet

Hyrynsalmen Taksiautoilijat ry

1 asia

Epäilty kilpailun rajoittaminen Hyrynsalmen taksiasemalla.

2 osapuolet

Hyrynsalmen Taksiautoilijat ry, Hyrynsalmi.

Toimenpidepyynnön tekijä

Taksipalvelu O. Heikkinen (Olavi Heikkinen), Hyrynsalmi.

3 ratkaisu

Kilpailuvirasto poistaa asian käsittelystä.

4 asian vireilletulo ja selvittäminen

Taksiautoilija Olavi Heikkinen on Kilpailuvirastoon 14.03.2008 saapuneessa toimenpidepyynnössään pyytänyt virastoa selvittämään Hyrynsalmen taksiaseman osakkaiden menettelyä, jonka hän katsoo estävän häntä saamasta kyytejä taksiaseman tilausvälityspuhelimesta.

Kilpailuvirasto on vastaanottanut Heikkiseltä asiaan liittyviä lisäkirjeitä oheisasiakirjoineen sekä saanut puhelimessa lisätietoja. Lisäksi virasto on ollut yhteydessä Kainuun Taksivälitys Oy:öön lisätietojen saamiseksi yhtiön hallinnoiman taksien tilausvälitysjärjestelmän toiminnasta.

Kilpailuvirasto lähetti 21.4.2008 Hyrynsalmen Taksiautoilijat ry:lle (jäljempänä yhdistys) vastinepyynnön asian selvittämiseksi. Yhdistyksen vastine saapui Kilpailuvirastoon 06.05.2008. Lisäksi Kilpailuvirasto lähetti osapuolille 08.09.2008 päätösluonnoksen kommentoitavaksi. Olavi Heikkisen kommentit saapuivat virastoon 23.09.2008. Hyrynsalmen Taksiautoilijat ry ei kommentoinut päätösluonnosta.

5 asiaselostus

5.1 Taustatietoja markkinoista

Kilpailuviraston saamista selvityksistä on käynyt ilmi, että Hyrynsalmella taksit vastaanottavat kyytitilaukset autoilijan henkilökohtaisen matkapuhelimen, taksiaseman tilaus- tai päivystyspuhelimen tai Kainuun Taksivälitys Oy:n hallinnoiman tilausvälitysjärjestelmän kautta. Hyrynsalmen Taksiautoilijat ry on esittänyt vastineessaan näkemyksen, jonka mukaan valtaosa hyrynsalmelaisen taksin liikevaihdosta muodostuu yhteiskunnan maksamista kuljetuksista, kuten esimerkiksi kouluajoista, joista järjestetään tarjouskilpailu tai Kansaneläkelaitoksen maksamista kuljetuksista, joissa asiakkaat saavat valita ja tilata kyydin itse soittamalla useimmiten suoraan taksiautoilijan matkapuhelimeen. Myös asiassa kuultu Kainuun Taksivälitys Oy:n edustaja totesi yhteiskunnan maksamien kuljetusten olevan hyvin tärkeitä Kainuun alueen taksiautoilijoiden toiminnalle.

5.2 Taksiautoilija Olavi Heikkisen toimenpidepyyntö

Taksiautoilija Olavi Heikkinen kertoo Kilpailuvirastoon 14.03.2008 saapuneessa toimenpidepyynnössä saaneensa taksin liikenneluvan Hyrynsalmelle 30.11.2007 ja aloittaneensa taksiliikenteen 18.02.2008.

Heikkisen mukaan Hyrynsalmen taksiaseman osakkaana olevat taksiyrittäjät estävät hänen pääsynsä Hyrynsalmen taksiaseman osakkaaksi, tekevät aseman tilausvälityspuhelimeen vastaamisen hänelle käytännössä mahdottomaksi ja näin estävät häntä vastaanottamasta taksiaseman puhelimeen tulevia kyytitilauksia.

Heikkinen kertoo taksiaseman osakkuuden pitävän sisällään aseman käyttöoikeuden lisäksi oikeuden vastata taksiaseman puhelimeen. Heikkinen toteaa, että hänelle on tärkeintä saada oikeus vastata puhelimeen ja ettei hän tarvitse aseman tiloja muuhun tarkoitukseen.

5.3 Hyrynsalmen taksiautoilijoiden vastine

Hyrynsalmen Taksiautoilijat ry:n toimittamien tietojen mukaan yhdistyksen kymmenestä jäsenestä kaikki kahta jäsentä lukuun ottamatta ovat Hyrynsalmen taksiaseman osakkaita.

Vastineessaan yhdistys toteaa, että Hyrynsalmen taksiaseman puhelimeen tulee pääasiassa hiljaisen ajan päivystysvuoron kuljetustilauksia sekä päiväaikaan satunnaisia taksitilauksia. Hyrynsalmella toimii lisäksi maakunnallinen Kainuun Taksivälitys Oy:n ylläpitämä taksintilausjärjestelmä, jonka yleinen taksintilausnumero on käytössä Hyrynsalmella.

Hyrynsalmella Kainuun Taksivälitys Oy:n tilausvälitysjärjestelmässä on mukana kolme taksia. Yhdistyksen tietojen mukaan myös Olavi Heikkinen on solminut sopimuksen tilausvälitysjärjestelmään liittymisestä. Heikkisen autoon on asennettu tilausvälityspäätteet heti sopimuksen tekemisen jälkeen ja hän on vastaanottanut tilauksia. Yhdistyksen mukaan Hyrynsalmella kaikki taksiautoilijat eivät ole vielä halunneet liittyä tilausvälitysjärjestelmään, koska suuri osa tilauksista tulee autoilijan henkilökohtaiseen matkapuhelimeen. Yhdistys toteaa, että taksiaseman osakkuus ei ole edellytyksenä Kainuun Taksivälitys Oy:n tilausvälitysjärjestelmään liittymiselle.

Yhdistyksen mukaan taksiyrittäjän kannalta maakunnalliseen taksintilausjärjestelmään ja taksiaseman hiljaisen ajan päivystysrenkaaseen kuulumisella on liikevaihdon osalta alle 10 prosentin merkitys. Hyrynsalmella taksin liikevaihto muodostuu lähes 90-prosenttisesti yhteiskunnan maksamista kuljetuksista, kuten kouluajoista, maakuntahallinnon Sote-puolen (sosiaali- ja terveydenhuolto) sosiaalihuoltolain sekä vammaispalvelulain mukaisista ajoista sekä Kansaneläkelaitoksen maksamista kuljetuksista. Kouluajot on kilpailutettu ja niistä järjestettiin tarjouskilpailu keväällä 2008. Sote-puolen ja Kansaneläkelaitoksen kuljetuksiin asiakkaat saavat itse valita haluamansa taksiyrittäjän. Tilaukset tehdään lähes aina suoraan taksiyrittäjän henkilökohtaiseen matkapuhelimeen.

Vastineessaan yhdistys kertoo taksiasemia koskien, ettei uusi taksiliikennelaki tunne taksiasemia millään tavalla ja että aseman saa perustaa tai lopettaa ilman että viranomaiset puuttuvat toimintaan. Taksiluvissa hyrynsalmelaisilla taksiautoilijoilla asemapaikkana on koko kunta ja yrityksen toimipaikan autoilija saa valita vapaasti kunnan alueelta. Taksiaseman paikka tulee osoittaa liikennemerkillä, joiden asettamisesta päättää katu- tai tiealueen omistaja, haltija tai ylläpitäjä.

Taksiaseman osakkuuden hinnan osalta yhdistys toteaa sen perustuvan vakuutusyhtiön arvioijan taksiaseman kiinteistön ja sen irtaimiston arvosta esittämiin tietoihin. Yhdistys on esittänyt virastolle kyseiset hinnan perustana olevat summat sekä viime vuosina vallinneen osakkuuksien hintatason vastineessaan. Kaupat taksiaseman osakkuuksista on tehty suoraan osuuden omistajan ja uuden ostajan välillä. Taksiasema myös veloittaa osakkailta hoitomaksua, jolla katetaan kiinteistön ylläpitokuluja. Kainuun Taksivälitys Oy taasen perii tilausvälitysjärjestelmän palveluiden käytöstä maksun suoraan kyseisiä palveluita hyödyntäviltä taksiautoilijoilta.

Yhdistys kertoo vastineessaan, että taksiasemalta toimivilla kahdeksalla autoilijalla on kunnan kanssa kuljetussopimus Hyrynsalmen kunnan oppilaskuljetuksista. Tarjousyhteenliittymän taksiautoilijan lopettaessa uusi aloittava taksiautoilija on ostosopimuksen ehtojen mukaisesti ja kunnan sekä yhteenliittymän suostumuksella jatkanut sopimuksen mukaisia oppilaskuljetuksia.

Vastineensa lopuksi yhdistys toteaa, ettei Hyrynsalmen Taksiautoilijat ry ole käsitellyt missään kokouksessa Olavi Heikkisen pääsyä yhdistyksen jäseneksi. Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsenyyttä tulee hakea kirjallisesti, eikä Heikkinen ollut näin vielä tehnyt.

5.4 Taksiautoilija Olavi Heikkiseltä saadut lisätiedot

Kilpailuvirastoon saapui 02.04.2008 Heikkiseltä lisäkirje. Kirjeessä Heikkinen kertoo häneen kohdistuneista kyytien välittämättä jättämisistä sekä etuiluista ja etuiluyrityksistä taksiautojen kyytijonoissa. Heikkinen toteaa, ettei hän vieläkään ole saanut tietoa tilausvälityksen piiriin pääsystä ja että hänelle ei ole suunniteltu ajovuorolistaa eikä hänen autollaan ole järjestysnumeroa. Lisäksi Heikkinen mainitsee kirjeessä riskin siitä, että häntä estetään pääsemästä mukaan yhteiskoulukyytitarjoukseen, joka kilpailutetaan huhtikuun tai toukokuun aikana.

Heikkinen toimitti 02.04.2008 Kilpailuvirastoon lisäksi Hyrynsalmen Taksiaseman osakkaiden 30.03.2008 päivätyn päätöksen, joka koskee Heikkisen hakemusta taksiaseman osakkaaksi pääsemiseksi. Päätöksessä todetaan muun muassa se, että osuuden omistajat päättävät itsenäisesti sen, onko heidän osuutensa myynnissä vai ei. Tällä hetkellä kahdeksasta omistajasta kukin omistaa yhden kahdeksasosan (1/8) kiinteistöstä eikä vapaita osuuksia ole. Taksiasema ei myöskään tarvitse uusia omistajia.

Heikkinen kertoi 30.04.2008 puhelimessa Hyrynsalmen muiden taksiyrittäjien tehneen päätöksen, jonka mukaan ”taksirenkeinä” toimivat kuljettajat eivät saa ajaa kyytejä Heikkiselle tai muutoin muut taksiluvan haltijat eli ”taksi-isännät” eivät anna kuljettajille ajoja ajettavaksi. Heikkinen täydensi puhelimessa kertomaansa vielä 08.05.2008 saapuneella toisella lisäkirjeellä. Kirjeen mukaan muut taksiluvan haltijat olivat tehneet samaisella viikolla (vko 18) päätöksen, jonka perusteella kuljettajilta olisi evätty myös pääsy taksiaseman tiloihin sen lisäksi, että kuljettajat eivät olisi saaneet kyytejä ajettavaksi muilta taksiluvan haltijoilta jos he olisivat ajaneet ajoja Heikkiselle. Painostuksen alla kuljettajana Olavi Heikkiselle ajoja ajanut henkilö oli taipunut ja kieltäytynyt ajamasta sovittuja ajoja. Muutkin kuljettajat ovat Heikkisen mukaan tietoisia painostuksesta.

Heikkinen kertoo toisessa lisäkirjeessä Juhani Romppaisen pyytäneen 30.04.2008 häntä poistumaan yleisellä tiealueella taksiaseman sivulla sijainneelta päivystyspaikalta perustellen pyyntöään sillä, ettei Heikkinen saanut olla paikalla, koska hänelle tehty niin sanottu ”oma tolppa”. Heikkinen ei itse ollut tietoinen tästä toimenpiteestä eikä ajonvälityslaite näyttänyt Heikkiselle tätä tolppaa. Heikkisen mukaan Romppainen myös katsoi alueen olevan heidän (taksiasemalta toimivien taksiautoilijoiden) asemapaikkaa.

Heikkiseltä 12.05.2008 puhelimitse saatujen tietojen mukaan Kainuun Taksivälitys Oy:n ylläpitämä tietokonepohjainen tilausvälitysjärjestelmä antaa ensisijan jonossa niille autoille, jotka ovat taksiaseman ruudussa tai taksitolppapaikalla tilauksen tullessa. Jonoon asettuminen on mahdollista myös ”hakemalla” jonopaikka tolpan kautta ja siirtymällä sen jälkeen toisaalle tilausta odottamaan. Takseille, jotka eivät ole jonossa tarjotaan tilauksen tullessa kyytejä vasta kun kaikki jonossa olevat taksit on käyty läpi tai vastaavasti silloin, kun jonossa ei ole tarjolla ketään.

Heikkisen mukaan taksiautoilijat ovat kieltäneet häntä ottamasta tilausta taksiaseman luota ja pyytäneet häntä poistumaan myös taksiaseman läheisyydestä kuten 30.04.2008 tapahtui. Heikkinen kertoi, ettei hän tämän vuoksi saa jonopaikkaa tilausvälitysjärjestelmästä ja saa kyydin ajettavakseen vain, jos jonossa ei ole enää ketään muuta tarjolla.

Heikkinen otti virastoon yhteyttä 07.07.2008 ja kertoi toista asiaa koskeneen keskustelun yhteydessä, että hänelle oli 03.07.2008 tehty kysymättä tolppapaikka aivan sen ruudun läheisyyteen, jonka alueella Hyrynsalmen taksiasema sijaitsee.

Heikkinen toi esiin Kilpailuviraston päätösluonnokseen antamissaan kommenteissa Kainuun Taksinvälitys Oy:n hallinnoiman tilausvälitysjärjestelmän merkityksen elinkeinonharjoittamiselleen. Hän korosti, ettei tilausjärjestelmän taksintilausnumero ollut riittävän tunnettu asiakkaiden parissa ja että tämä seikka vaikuttaa kyytien jakautumiseen hänen ja muiden palveluntarjoajien välillä. Lisäksi Heikkinen mainitsee kommenteissaan, että häntä on kielletty kirjautumasta tolpalle 601, joka on Hyrynsalmen taksiaseman tolppa.

5.5 Kainuun Taksivälitys Oy:ltä saadut lisätiedot

Kainuun Taksivälitys Oy:n hallinnoiman tilausvälitysjärjestelmän toimintatavan selvittämiseksi Kilpailuvirasto on ollut kahdesti yhteydessä yhtiön hallituksen puheenjohtajaan.

Yhtiön edustaja kertoi, että autoilijan paikka tilausjärjestelmän jonossa määrittyy ensisijassa autoilijan ”tolpalla olon” mukaisesti. Ellei tolpilla ole autoilijoita, jotka ovat valmiita ottamaan tarjotun ajon, alkaa järjestelmä etsiä lähialueella muutoin vapaana olevia kuljettajia. Miltä alueelta vapaita kuljettajia etsitään, riippuu järjestelmään määritetyistä asetuksista ja siitä, miltä paikkakunnalta kyytitilaus on tilausvälityskeskukseen saapunut.

Autoilijan tolppa voi sijaita myös muualla kuin taksiaseman edessä. Tolppa tai tolppapaikka on usein katuun maalattu alue ja liikennemerkillä ilmaistu kohta, jossa taksiauto odottaa ja joka on määritelty sähköisen tilausvälitysjärjestelmän tietoihin tolpaksi. Jos autoilijan asemapaikaksi on määritetty esimerkiksi hänen kotinsa, voi tolppa sijaita siellä. Myös tällöin tolppa on merkitty sähköisen tilausvälitysjärjestelmän tietoihin.

Autoilijan paikallaolotilanteen seuranta perustuu tilausvälitysjärjestelmässä auton sähköiseen seurantaan GPS-laitteiston avulla. Tolpalle saavuttaessa järjestelmä tunnistaa auton ja antaa autoilijalle kirjautumismahdollisuuden jonoon. Halutessaan autoilija kirjautuu jonoon, joka etenee sitä mukaa kun edellä olleet autot lähtevät hoitamaan tarjottuja ajoja. Kyytiä tarjotaan aina ensisijaisesti tolpalla olevalle autoilijalle, joka on sopivalla alueella tilauksen hoitamiseksi. Esimerkiksi Kajaanin keskustasta tullutta taksitilausta tarjotaan keskusta-alueen (halkaisijaltaan noin 1 km ympyrä) tolppapaikoille ja sen jälkeen kyytiä tarjotaan tilaajan olinpaikasta riippuen sopivan alueen vapaille takseille.

Yhtiön edustaja kertoi tilausvälitysjärjestelmän tietoihin määriteltyjen alueiden tai ruutujen osalta seudulla olevan käytössä menettelyn, jossa tiestö, tiestön risteysalueet, alueen sijainti asutuskeskukseen nähden ja maaston muodot määrittävät alueiden tai ruutujen sijainnin, muodon ja koon. Taksin tilauspaikan sijainti määrittää sen, miltä alueelta tai ruudulta järjestelmä alkaa hakea takseja, jotka ovat tolpalla tai muutoin vapaina. Samassa ruudussa voi sijaita useampia tolppia.

Kyydin määräytyminen autoilijalla riippuu myös hakuketjuun määritellyistä asetuksista, joiden perusteella kyydit ohjautuvat tolpille. Yhtiön edustajan mukaan tolppien sijainti lähellä toisiaan tai eri ruuduissa ei pitäisi aiheuttaa kyytien jakautumisen tasapuolisuuden kannalta ongelmia, koska kyytiä tarjotaan tilauspaikasta lähimmälle taksitolpalle. Halutessaan autoilijalla on mahdollisuus ilmoittaa toimimattomasta hakuketjusta järjestelmän tarjoajalle ja tarpeen vaatiessa järjestelmän ylläpitäjä voi vaihtaa autoilijalle määritetyn tolpan paikkaa. Siirto ei onnistu kuitenkaan päivässä eikä muutoksia tehdä päivittäin, vaan aikaa paikan vaihtoon kuluu muutamia päiviä.

Yhtiön edustaja kertoi yleisen suuntauksen olevan tällä hetkellä sen, että Kainuun taksiautoilijat ovat luopumassa niin sanotuista taksikopin tai -aseman tilaus- ja päivystyspuhelinten omista numeroista. Taksiasemien ja koppien puhelinten numerot ovat vaihtumassa tilausvälitysjärjestelmän numeroihin, joihin soittamalla puhelu ohjautuu taksien tilausvälityskeskukseen. Asema- ja koppipuhelimiin tulee vain hyvin harvoja puheluita tätä nykyä. Merkittävän osan tuloista muodostavien julkistahojen tilaamien ajojen tilaukset hoidetaan nykyisin pelkästään tilausvälitysjärjestelmän numeroiden kautta. Myös järjestely, jossa tilausvälityskeskus antaa autoilijan GSM-numeron tai yhdistää asiakkaan puhelun suoraan autoilijan GSM-numeroon on lisännyt suosiotaan autoilijoiden keskuudessa. Yhtiön edustaja totesi, että asema- ja koppipuhelimiin tulevien tilausten piiriin pääsyssä on ajoittain ilmennyt ongelmia ja autoilijoiden välille on syntynyt riitoja.

Hyrynsalmen taksiasemalla yhtiön edustaja kertoi tietojensa mukaan olevan käytössä aseman oman tilausnumeron, jota ei vielä ole liitetty Kainuun Taksivälitys Oy:n hallinnoimaan tilausvälitysjärjestelmään. Tähän numeroon soitetut tilaukset siis ohjautuvat vain taksiasemalla toimiville autoilijoille. Yhtiön edustaja uskoi hyrynsalmelaisten autoilijoiden luopuvan aseman omasta tilausvälitysnumerosta ja siirtävän aseman numeron tilausvälitysjärjestelmän piiriin kuuluvaksi piakkoin. Nyt paikkakunnalla toimii 6 tilausvälitysjärjestelmän piirissä olevaa autoilijaa ja monella lopuista autoilijoista laite on odottamassa seuraavaa kaluston uudistamista, jolloin laite asennetaan taksiin.

Hyrynsalmen keskusta-alue jakautuu yhtiön edustajalta saatujen tietojen perusteella kolmeen ruutuun: läntiseen, itäiseen ja pohjoiseen. Heikkisen ja Taksiaseman tolpat sijaitsevat molemmat keskusta-alueen läntisessä ruudussa. Tällöin kyytitilauksen tarjoutuminen tietylle tolpalle riippuu hakuketjuun määritetyistä asetuksista. Tietystä suunnasta tullut kyytitilaus tarjoutuu ensin Heikkisen tolpalle ja jos Heikkinen ei ole paikalla, siirtyy tilaus Taksiaseman tolpalle. Päinvastaisesta suunnasta tullut kyytitilaus tulee ensin Taksiaseman tolpalle ja vasta sitten Heikkisen tolpalle. Jos mikään taksi ei ota vastaan tilausta läntisessä ruudussa, alkaa järjestelmä hakea vapaata taksia ruutu ruudulta aina vain isommalta alueelta.

Yhtiön edustajalta kysyttiin myös Heikkisen esiin ottamasta kiellosta kirjautua tolpalle 601. Yhtiön edustaja totesi, että tolppa 601 on nimenomaan Hyrynsalmen taksiaseman tolppa ja että Kainuun Taksinvälitys Oy:llä ei ole kiellon kanssa mitään tekemistä.

6 oikeudellinen arviointi

6.1 Arvioinnin lähtökohtana oleva kilpailulainsäädäntö

Kilpailuvirasto on tarkastellut asiaa lähinnä siitä lähtökohdasta, muodostavatko Hyrynsalmen taksiaseman osakkaina olevien Hyrynsalmen Taksiautoilijat ry:n jäsenten soveltamat menettelytavat sellaisen laissa kielletyn tuotannonrajoituksen tai muun rajoituksen, jonka tarkoituksena tai vaikutuksena olisi taksipalveluiden hintatason nostaminen tai taksipalveluiden tarjonnan merkittävä vääristäminen Hyrynsalmella.

Kilpailunrajoituslain (480/92, ml. muutossäädös 318/2004) 4 §:n mukaan sellaiset elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien päätökset sekä elinkeinonharjoittajien yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy, ovat kiellettyjä.

Kiellettyjä ovat erityisesti sellaiset sopimukset, päätökset ja menettelytavat:

  1. joilla suoraan tai välillisesti vahvistetaan osto- tai myyntihintoja taikka muita kauppaehtoja;
  2. joilla rajoitetaan tai valvotaan tuotantoa, markkinoita, teknistä kehitystä taikka investointeja;
  3. joilla jaetaan markkinoita tai hankintalähteitä;
  4. joiden mukaan eri kauppakumppaneiden samankaltaisiin suorituksiin sovelletaan erilaisia ehtoja siten, että kauppakumppanit asetetaan epäedulliseen kilpailuasemaan; tai
  5. joiden mukaan sopimuksen syntymisen edellytykseksi asetetaan se, että sopimuspuoli hyväksyy lisäsuoritukset, joilla niiden luonteen vuoksi tai kauppa-tavan mukaan ei ole yhteyttä sopimuksen kohteeseen.

Lain 4 § perustuu EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaan ja sitä on tulkittava 81 artiklan soveltamiskäytännön mukaisesti.

Kilpailuvirasto voi kilpailunrajoituslain 12 §:n nojalla jättää ryhtymättä toimenpiteisiin – mukaan lukien seuraamusmaksuesityksen tekemättä jättäminen – jos kilpailunrajoituksesta huolimatta kilpailua kyseisillä markkinoilla voidaan kokonaisuudessaan pitää toimivana. Lain esitöiden mukaan Kilpailuvirasto voi jättää ryhtymättä toimenpiteisiin esimerkiksi tilanteissa, joissa kiellon vastaisesta toiminnasta on jo luovuttu tai joissa asian selvittämisellä ei olisi kilpailun turvaamisen kannalta tai rikkomuksen periaatteellisen hylättävyyden vuoksi merkitystä.

Kilpailunrajoituslain 12 § on säädetty viraston toiminnassa sovellettavaksi priorisointisäännökseksi. Virasto voi soveltaa lainkohtaa paitsi tilanteissa, joissa se on todennut menettelyn 4 §:n vastaiseksi myös tilanteissa, joissa ei ole tarpeen lopullisesti ratkaista, onko kyse kilpailua merkittävästi rajoittavasta menettelystä, jos kilpailua markkinoilla voidaan muuten pitää kokonaisuudessaan toimivana. Lain esitöiden mukaan kilpailun toimivuutta arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota epäillyn kilpailunrajoituksen vaikutukseen markkinoiden toimintaan, kuluttajien etuun ja elinkeinonharjoittamisen vapauden turvaamiseen.

6.2 Kilpailuviraston arvio

Hyrynsalmen taksiaseman osakkaina olevat Hyrynsalmen Taksiautoilijat ry:n jäsenet ovat käsitelleet ja hylänneet Olavi Heikkisen hakemuksen taksiaseman osakkuuden saamiseksi. Osakkuuden epääminen estää Heikkistä hyödyntämästä taksiaseman tilauspuhelinta, johon soitetut kyytitilaukset taksiaseman osakkaat hoitavat. Hyrynsalmen taksiaseman osakkaat ovat perustelleet tekemäänsä päätöstä sillä, että osakkaat päättävät itse siitä, onko heidän omistamansa osuus myynnissä vai ei. Tällä hetkellä vapaita osuuksia ei ole. Taksitolppa numero 601 on Hyrynsalmen taksiaseman tolppa.

Alueella taksitilaukset saapuvat suurelta osin autoilijoille henkilökohtaisiin matkapuhelimiin tai tilausvälityskeskuksen välittäminä. Tämä koskee myös yhteiskunnan maksamia kyytitilauksia. Kilpailuviraston saamien tietojen mukaan Hyrynsalmen taksiautoilijat ovat yhä enenevässä määrin liittymässä osaksi Kainuun Taksivälitys Oy:n hallinnoimaa tilausvälitysjärjestelmää. Kilpailuvirasto arvioi tämän seikan lisäävän tilausvälitysjärjestelmän merkitystä taksitilausten välittäjänä alueella.

Kilpailuvirasto katsoo, ettei se seikka, että tilausvälitysjärjestelmässä mukana olevan Heikkisen ei ole ollut mahdollista saada taksiaseman tilaus- ja päivystyspuhelimeen saapuvia kyytitilauksia ajettavakseen, ole olennaisella tavalla heikentänyt markkinoiden toimintaa hintatasoon vaikuttavalla tavalla. Se ei ole myöskään heikentänyt markkinoiden toimintaa rajoittamalla merkittävästi taksipalvelujen saatavuutta. Hyrynsalmen taksiautoilijoiden menettely ei myöskään ole Kilpailuviraston arvion mukaan omiaan sulkemaan Heikkistä pois markkinoilta, ja siten estämään häntä harjoittamasta taksielinkeinoa.

Kilpailuvirasto arvioi, että oma tolppapaikka, josta Heikkinen voi kirjautua tilausvälitysjärjestelmän jonoon antaa Heikkiselle mahdollisuuden saada ajettavakseen muun muassa alueen taksiautoilijoille merkitykseltään tärkeitä yhteiskunnan tilaamia ajoja. Heikkisen on niin halutessaan mahdollista muuttaa tolppapaikkaansa tai ilmoittaa toimimattomasta hakuketjusta tilausjärjestelmän ylläpitäjälle. Nämä seikat antavat Heikkiselle Kilpailuviraston arvion mukaan mahdollisuuden tilausvälitysjärjestelmän tarjoamien palveluiden tasapuoliseen hyödyntämiseen. Kilpailuvirasto katsoo, ettei taksiaseman tilaus- ja päivystyspuhelimesta välittyvistä tilauksista paitsi jäämisestä nykyisellä tasollaan Heikkiselle aiheutuva taloudellinen haitta ole kilpailuedellytysten kannalta merkittävä. Siltä osin kuin Kainuun Taksivälitys Oy:n taksintilausnumeron tai Heikkisen oman numeron tunnettavuudessa on puutteita, Kilpailuviraston toimivallassa ei ole korjata tällaisia puutteita.

Kilpailuvirasto toteaa, että asiassa on esitetty eräitä muita vaikeasti oikeaksi todistettavia väitteitä muun muassa kuljettajiin kohdistuneen painostamisen, yleiseltä tiealueelta poistumaan pyytämisen ja taksien tilausjonossa etuilun osalta. Edellä todetuista syistä Kilpailuvirasto katsoo kuitenkin kokonaisarvionaan, että kilpailua taksipalvelujen tarjonnassa Hyrynsalmella voidaan epäillystä kilpailunrajoituksesta huolimatta pitää kokonaisuudessaan toimivana. Tähän nähden Kilpailuvirasto ei pidä tarpeellisena selvittää erillisenä kysymyksenä esitettyjen väitteiden todenperäisyyttä tai merkitystä kilpailun toimivuudelle.

Kilpailuvirasto jättää lain 12 §:n nojalla ryhtymättä enempiin toimenpiteisiin. Asia poistetaan käsittelystä.

7 sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92, ml. muutossäädös 318/2004) 12 §.

8 muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituslain 21 §:n perusteella siten kuin hallintolain-käyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

9 lisätiedot

Lisätietoja antavat tutkija Ville Terävä sekä tutkimuspäällikkö Mika Hermas.