Polttonesteiden hinnoittelu

Päivämäärä

24.11.2008

Diaarinumero

239/61/2000

Osapuolet

Neste Markkinointi Oy

1 asia

Neste Markkinointi Oy:n polttonesteiden hinnoittelu

2 osapuolet

Neste Markkinointi Oy

Toimenpidepyynnön tekijä:

Eurobensin Oy

3 ratkaisu

Toimenpidepyyntö ei anna aihetta toimenpiteisiin ja asia poistetaan käsittelystä.

4 asian vireilletulo

Oy Eurobensin Ltd (Eurobensin) lähetti Kilpailuvirastolle 7.3.2000 päivätyn toimenpidepyynnön, jossa se pyysi Kilpailuvirastoa tutkimaan Neste Markkinointi Oy:n sille toimittamien polttonesteiden hinnoittelun kohtuullisuutta. Eurobensin katsoi, että Neste Markkinointi pyrki kohtuuttomilla hinnankorotuksilla saamaan Eurobensinin pois markkinoilta.

5 asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 kohdan mukaisesti määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä voi olla erityisesti kohtuuttomien osto- tai myyntihintojen määrääminen. Kilpailunrajoituslain 6 § tuli nykymuodossaan voimaan 1.5.2004. Ennen 1.5.2004 määräävän markkina-aseman väärinkäyttö oli kielletty kilpailunrajoituslain 7 §:ssä.

Kilpailuvirasto on selvittänyt Neste Markkinointi Oy:n menettelyä kilpailunrajoituslain 6 §:n näkökulmasta. Asian lopputulos huomioiden ei kuitenkaan ole tarpeen tarkemmin määritellä tapauksen merkityksellisiä markkinoita tai Neste Markkinointi Oy:n asemaa niillä.

Eurobensin on toimenpidepyynnössään esittänyt, että Neste Markkinointi Oy:n Eurobensiniltä perimät hinnat ovat kohtuuttoman korkeat. Perusteluiksi tälle Eurobensin on toimenpidepyyntönsä liitteessä esittänyt laskelmia, jossa Neste Markkinointi Oy:ltä perittyjä hintoja on vertailtu Eurobensinin toiselta tukkuyhtiöltä saamiin tarjouksiin. Kun Eurobensin ja Neste Markkinointi Oy eivät ole neuvotteluteitse päässeet ratkaisuun asiassa, on Eurobensin lopulta joutunut vaihtamaan polttoaineen toimittajaa.

Kilpailuneuvosto on vuoden 2001 aikana ottanut useissa ratkaisuissaan kantaa siihen, miten hinnoittelun kohtuullisuutta tai kohtuuttomuutta tulee kilpailunrajoituslain puitteissa arvioida. Ratkaisuissa muun muassa todetaan, että kilpailuviranomaisen taholta suora puuttuminen hintatasoon tulee kysymykseen lähinnä silloin, kun yrityksen hinnoittelu on ilmeisen kohtuutonta.

Ratkaisujen mukaan suora puuttuminen hintatasoon kilpailuviranomaisen toimesta tulisi kysymykseen lähinnä poikkeuksellisissa tilanteissa. Kilpailunrajoituslaki ei kilpailuneuvoston mukaan anna toimivaltaa määritellä yrityksen hintatasoa tai ylintä sallittavaa hintaa.

Oikeuskäytännön perusteella voidaan todeta kilpailuviranomaisen suoran puuttumisen elinkeinonharjoittajan hyödykkeestä perimiin hintoihin olevan viimekätinen keino tilanteessa, jossa kilpailutilanne on selkeästi ja pysyvästi vääristynyt eikä kilpailuviranomaisella ole muita, epäsuoria keinoja vaikuttaa markkinoiden hintatasoon esimerkiksi poistamalla markkinoille pääsyn esteitä, puuttumalla asiakkaiden sitomiseen ja kilpailijoiden poissuljentaan.

Kilpailuvirasto on arvioinut polttonestemarkkinoiden kilpailutilannetta useissa ratkaisuissaan[1]. Näiden ratkaisujen ja viraston asiassa saamien selvitysten perusteella polttonestemarkkinoilla toimivat yrittäjät pystyvät käytännössä vaihtamaan sopimuskumppania, jos eivät ole tyytyväisiä toimitussopimuksen hintatasoon tai muihin ehtoihin. Tässäkin tapauksessa Eurobensinille oli tarjolla Neste Markkinointi Oy:tä korvaava vaihtoehto. Myöskään mikään viraston aiemmissa näitä markkinoita koskevissa selvityksissä ei viittaa siihen, että alalle pääsyssä olisi ongelmia tai että jakeluyhtiöiden välillä ei vallitsisi toimiva kilpailutilanne polttonesteiden vähittäis- ja tukkumarkkinoilla. Alalle on tullut 2000-luvun aikana uusia jakeluyhtiöitä, jotka ovat kyenneet kasvattamaan huomattavasti markkinaosuuttaan sekä bensiinin että dieselöljyn myynnissä.

Kilpailuviraston tehtävänä on tutkia kilpailuolosuhteita, selvittää kilpailunrajoituksia ja poistaa niiden vahingollisia vaikutuksia. Lakia sovellettaessa on erityisesti otettava huomioon kuluttajien etu ja elinkeinotoiminnan vapauden turvaaminen perusteettomilta esteiltä ja rajoituksilta. Jos Kilpailuvirasto katsoo elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän rajoittavan kilpailua, sen on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin kilpailunrajoituksen tai sen vahingollisten vaikutusten poistamiseksi. Kilpailuvirasto voi kuitenkin olla ryhtymättä toimenpiteisiin, jos kilpailua kyseisillä markkinoilla voidaan kilpailunrajoituksesta huolimatta pitää toimivana tai jos kilpailunrajoituksella on vain vähäinen vaikutus taloudelliseen kilpailuun.

Kilpailuoikeudellisessa tarkastelussa näkökulman tulee olla ensisijaisesti kilpailuprosessin toimivuus eikä niinkään yksittäisen elinkeinonharjoittajan näkökulma. Kilpailuvirasto on arvioinnissaan ottanut huomioon myös sen, että kysymyksessä on yhtä elinkeinonharjoittajaa koskeva menettely, jolla ei näyttäisi olevan vaikutuksia loppukuluttajan kannalta.[2] Kilpailuvirasto katsoo, että kilpailua polttonestemarkkinoilla on aiemman tapauskäytännön ja tässä asiassa saatujen selvitysten perusteella kilpailunrajoituslain 12 § huomioon ottaen pidettävä kokonaisuudessaan tarkastellen toimivana. Kilpailuvirasto ei sen vuoksi pidä tarkoituksenmukaisena tarkemmin määritellä tapauksen merkityksellisiä markkinoita tai Neste Markkinointi Oy:n asemaa niillä. Kilpailuvirasto ei selvitä tapausta yksityiskohtaisemmin. Asia poistetaan käsittelystä.

6 sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992, ml. muutossäädös 380/2004) 3 §:n 2 momentti, 6 § (ennen 1.5.2004 7 §) ja 12 §.

7 muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.

8 lisätiedot

Lisätietoja antaa apulaisjohtaja Timo Mattila.


[1] Epäilty jakeluyhtiöiden polttonesteitä, erityisesti dieselöljyä koskeva hintayhteistyö ja jakeluyhtiöiden määräävän markkina-aseman väärinkäyttö, Dnro 925/61/2000, 11. 3.2003; Yrityskaupan hyväksyminen; St1 Holding Oy / oy Esso ab:n 140 huoltoasemaa ja lentopolttonesteitä, teollisuus- ja tukkumyyntiä, nestekaasun valmistusta ja markkinointia sekä D-pisteitä koskevat liiketoiminnat, Dnro 1112/81/2006, 17.1.2007; Yrityskaupan hyväksyminen; Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta / oy Esso ab:n 44 huoltoasemaa ja polttonesteiden hankintatoiminta, Dnro 1044/81/2006, 17.1.2007.

[2] Eurobensinillä on kaksi jakelupistettä. Vuoden 2001 lopussa Suomessa oli kaikkiaan 1892 huolto-, jakelu- tai automaattiasemaa.