Epäilty kilpailun rajoittaminen pienkoneiden varaosakaupassa

Päivämäärä

27.4.2006

Diaarinumero

244/61/2005

Osapuolet

Oy Elfving Ab

1 Asia

1. Epäilty kilpailun rajoittaminen pienkoneiden varaosakaupassa

2 Osapuolet

2. Toimenpidepyynnön tekijä: Vantaan Siemen ja Kone Oy, Vantaa

3. Toimenpidepyynnön kohde: Oy Elfving Ab, Vantaa

3 Ratkaisu

4. Toimenpidepyyntö ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Asia poistetaan käsittelystä.

4 Asian vireilletulo

5. Vantaan Siemen ja Kone Oy (jäljempänä VSK) toimitti 24.3.2005 Kilpailuvirastolle toimenpidepyynnön, jonka mukaan Oy Elfving Ab (jäljempänä Elfving) rajoittaa kilpailua kieltäytyessään myymästä markkinoimiensa pienkoneiden varaosia VSK:lle.

5 Asiaselostus

5.1 Toimenpidepyyntö

6. VSK on aiemmin toiminut Elfvingin jälleenmyyjänä ja valtuutettuna huoltoliikkeenä, mutta Elfving ilmoitti sopimussuhteen irtisanomisesta yritysten välisissä neuvotteluissa 25.11.2004. Elfving ilmoitti erikseen kirjeellä 29.12.2004, että yhteistyö yrityksen kanssa tulee päättymään 28.2.2005, jolloin myös varaosatoimitukset lakkaisivat.

7. VSK:n mukaan varaosien toimituskiellosta joutuvat ennen kaikkea kärsimään asiakkaat pääkaupunkiseudulla, joista suuri osa on kiinteistöhuolto- ja viherhuoltoalan ammattilaisia, sekä toissijaisesti yritys itse. Vantaan Siemen ja Kone totesi lisäksi, että sen varaosatarve on niin huomattava, ettei varaosien hankinta muiden Elfvingin jälleenmyyjien kautta voisi olla toimiva ja tuloksellinen vaihtoehto.

8. VSK katsoo Elfvingin syyllistynyt kilpailunrajoituslain 4 §:n vastaiseen menettelyyn, minkä johdosta yhtiö olisi velvoitettava toimittamaan Stihl- ja Viking-varaosia yritykselle ainakin kahdeksan vuoden ajan ja kohtelemaan VSK:ta muutoinkin tasavertaisesti muiden yhtiön kauppakumppaneiden kanssa.

5.2 Oy Elfving Ab:n antama selvitys

9. Elfving on muun muassa Stihl, Viking, Ariens ja Robin -merkkisten pienkoneiden maahantuoja. Tärkeimpiä tuoteryhmiä ovat moottori- ja raivaussahat, erikoislaitteet, trimmerit ja ruohonleikkurit.

10. Elfvingillä on koko Suomen kattava huoltoverkosto, jota hoitavat itsenäiset paikalliset huoltoliikkeet. Esimerkiksi Stihl-moottorisahojen huoltopisteitä on Suomessa yli 200. Lisäksi joillakin huoltoliikkeillä saattaa olla useampi kuin yksi huoltopiste. Elfving ei ole rajoittanut jälleenmyyjiensä oikeuksia myydä ja ostaa varaosia. Näin ollen esimerkiksi VSK voi hankkia laitteiden varaosia kaikilta yhtiön jälleenmyyjiltä.

11. Elfvingin mukaan loppuasiakkaat eivät ole joutuneet pääkaupunkiseudulla kärsimään varaosien toimituskiellosta. Vantaalla ja sen lähialueella (Järvenpää, Espoo, Helsinki) on viisi jälleenmyyjää, joilla asiakkaat voivat huollattaa ja korjauttaa laitteensa, mikäli haluavat tehdä sen merkkihuollossa.

12. Elfving toteaa vielä, että se ei millään tavoin rajoita kilpailua. Yhtiöllä ei ole jälleenmyyjiensä kanssa kirjallisia sopimuksia eikä se edellytä jälleenmyyjiltään pidättäytymästä kilpailevien valmistajien merkkejä eikä rajoita niiden oikeutta myydä laitteita toimialueensa ulkopuolelle. Yhtiö edellyttää kuitenkin jälleenmyyntiyhteistyöltä sitä, että kauppias panostaa riittävästi kaikkiin Elfvingin edustamiin merkkeihin ja erityisesti sitä, että laitteiden myynnissä, huolloissa ja korjauksissa annetaan riittävä palvelu. Hyvä liiketoiminta edellyttää myös henkilökunnan jatkuvaa kouluttamista ja teknisten tietojen ylläpitämistä ja päivittämistä. Pelkkä varaosien saatavuus ei riitä mahdollistamaan hyvää korjaus- ja huoltotoimintaa.

13. Elfving katsoo kilpailun olevan alalla toimivaa lukuisten eri valmistajien ja tuotemerkkien johdosta. Yhtiön markkina-alueena on koko Suomi ja eri laitteiden markkinaosuudet vaihtelevat huomattavasti ylittämättä kuitenkaan minkään tuoteryhmän osalta ryhmäpoikkeusasetuksessa asetettuja arvoja.

6 Kilpailuoikeudellinen arviointi

14. Kilpailunrajoituslain 4 §:n mukaan sellaiset elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien päätökset sekä elinkeinonharjoittajien yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy, ovat kiellettyjä.

15. Arvioitavana olevassa tapauksessa Elfving ilmoitti VSK:lle 25.11.2004 suullisesti ja vielä erikseen kirjeellä 29.12.2004 irtisanovansa tämän kanssa voimassa olleen jälleenmyyntisopimuksen. Yhteistyön ilmoitettiin loppuvan kaikkien tuotteiden (mukaan lukien varaosat) osalta 28.2.2005.

16. Kilpailuvirasto ei ole selvityksissään saanut näyttöä siitä, että Elfvingin suulliseen jälleenmyyntisopimukseen tai sen irtisanomiseen olisi liittynyt kilpailunrajoituslain 4 §:ssä kiellettyjä kilpailunrajoituksia. Viraston selvityksissä ei myöskään ole tullut esiin seikkoja, jotka osoittaisivat, että sopimuksen irtisanomisen tavoitteena olisi ollut kilpailun rajoittaminen tai että kilpailu olisi irtisanomisen seurauksena merkittävästi rajoittunut.

17. Mitä tulee VSK:n vaatimaan toimitusvelvoitteeseen, Kilpailuvirasto toteaa, että yhtenä elinkeinotoiminnan tärkeimpänä lähtökohtana pidetään elinkeinonharjoittajien sopimusvapautta. Yritysten sopimusvapauteen voidaan puuttua esimerkiksi tilanteissa, joissa toimituksista kieltäytyminen ei ole objektiivisesti perusteltavissa, toimenpiteen kohteeksi joutuneella ei ole olemassa vaihtoehtoista toimituslähdettä tai toimenpiteen seurauksena kilpailu markkinoilla estyy.

18. Kilpailuviraston selvityksissä ei ole tullut esiin seikkoja, jotka viittaisivat siihen, että asiaa olisi tarkoituksenmukaista tarkastella määräävän markkina-aseman väärinkäytön näkökulmasta. Tähän viittaa mm. se, että Elfving on todennut VSK:lla olevan mahdollisuus varaosien hankkimiseen muilta Elfvingin jälleenmyyjiltä. Lisäksi VSK:lla on mahdollisuus toimia muiden kuin Elfvingin markkinoimien pienkoneiden jälleenmyyjänä. VSK:n irtisanomisen ei myöskään voida katsoa vaikuttaneen kuluttajien tai muiden loppuasiakkaiden mahdollisuuteen hankkia Elfvingin markkinoimia tuotteita tai niihin liittyviä huoltopalveluja, sillä markkinoilla toimii runsaasti muita jälleenmyyjiä. Virasto ei näin ollen ole saanut viitteitä sellaisista kilpailua poissulkevista vaikutuksista, että asiaa olisi tarpeen kilpailunrajoituslain nojalla enempää selvittää.

7 Sovelletut säännökset

19. Laki kilpailunrajoituksista (480/1992) 4 ja 6 §.

8 Muutoksenhaku

20. Kilpailunrajoituslain 21 § 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

9 Lisätiedot

21. Lisätietoja antavat tutkimuspäällikkö Markku Tupamäki ja apulaisjohtaja Rainer Lindberg.