Epäilty kilpailunrajoitus elokuvavuokraamotoiminnassa

Päivämäärä

3.5.2012

Diaarinumero

245/14.00.00/2011

Osapuolet

FS Film Oy

1 Asia

Epäilty kilpailunrajoitus elokuvavuokraamotoiminnassa

2 Osapuolet

FS Film Oy

Toimenpidepyynnön tekijä:

Leffaboksi Automated Retailing Oy

3 Ratkaisu

Kilpailuvirasto jättää asian tutkimatta.

4 Asian vireilletulo

Leffaboksi Automated Retailing Oy (Leffaboksi) on tehnyt virastolle toimenpidepyynnön 21.3.2011.

5 Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Leffaboksin mukaan FS Film Oy (FS Film) on kieltäytynyt myymästä Foxyn, Sonyn ja FS Filmin elokuvia Leffaboksille. FS Film on lisäksi kieltänyt kolmansia osapuolia (jälleenmyyjiään) myymästä tuotteitaan Leffaboksille. Leffaboksi vaatii virastoa poistamaan myyntirajoitteet.

Leffaboksin toimiala on elokuvatallenteiden vuokraus. Se antaa DVD- ja Blu-ray-elokuvia vuokralle automatisoiduista vuokrauskioskeista. Toimenpidepyynnön mukaan Leffaboksilla on 5 automaattia, jotka sijaitsevat pääkaupunkiseudulla lähikauppojen yhteydessä. Yritys on merkitty kaupparekisteriin 5.1.2010.

Kilpailuvirasto lähetti 25.8.2011 FS Filmille selvityspyynnön, jolla virasto selvitti elokuvavuokrausmarkkinoiden toimintaa. FS Film vastaa vuositasolla noin 35 teatteriensi-illan ja 300 DVD-elokuvan maahantuonnista, markkinoinnista ja levityksestä Suomessa. FS Film kuuluu Bonnier-konserniin.

FS Filmin ja elokuvien vuokraustoimintaa harjoittavien asiakkaiden väliset sopimukset sisältävät ehtoja vuokraustoiminnasta ja jälleenmyynnistä. Kilpailuvirasto on tutustunut viiden FS Filmin merkittävimmäksi asiakkaakseen nimeämän yrityksen sopimuksiin. Esimerkkisopimuksissa on sovittu, missä vuokrauspisteissä videoita saa vuokrata. Sopimusten kohdassa ”Kauppiaan oikeudet ja velvollisuudet” määritellään, mihin käyttöön asiakkaalla on oikeus vuokrata tallenteita. Asiakkaalla on sopimuksien mukaan oikeus vuokrata tai myydä tallenteita vain kuluttajille yksityistä kotikäyttöä varten.

5.1 Kilpailuviraston asiassa soveltama tutkimatta jättämistä koskeva säännös

Kilpailulain 32 §:ssä on säännös asioiden tutkimatta jättämisestä Kilpailuvirastossa. Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan Kilpailuvirasto jättää asian tutkimatta, jos ei voida pitää todennäköisenä, että kyseessä on 5 tai 7 §:ssä taikka Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 tai 102 artiklassa tarkoitettu kielletty kilpailunrajoitus. Säännöstä koskevien perustelujen mukaan (HE 88/2010) asia jätetään tutkimatta 2 momentin 1 kohdan perusteella, jos voidaan kohtuudella olettaa, että menettely ei kuulu kilpailulain tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kilpailusääntöjen soveltamisalaan.

5.2 Kilpailuvirasto on tehnyt tutkimatta jättämistä koskevan päätöksensä asiassa seuraavin perustein

Asiassa ei näytä olevan kysymys rajoituksesta, joka kilpailulain 1 §:n tarkoittamalla tavalla vaikuttaisi markkinaprosessin toimivuuteen tai talouden tehokkuuteen.

Lähtökohtana elinkeinotoiminnassa on sopimusvapaus. Poikkeuksena sopimusvapaudesta määräävässä markkina-asemassa olevalla yrityksellä on toimitusvelvollisuus tietyissä rajatuissa olosuhteissa. Toimitusvelvoitteen asettaminen voi olla perusteltua lähinnä tilanteissa, joissa toimituksista kieltäytyminen uhkaa eliminoida kaiken kilpailun markkinoilta eikä korvaavia hyödykkeitä ole saatavilla ja sellainen on erittäin vaikeaa tai taloudellisesti kannattamatonta toimintaa. FS Filmillä ei todennäköisesti ole määräävää markkina-asemaa nyt tarkasteltavina olevilla markkinoilla. FS Filmin markkinaosuus elokuvavuokraustoiminnan tukkumarkkinoilla vuonna 2010 oli sen oman arvion mukaan noin 24 %. Kilpailu elokuvavuokraukseen liittyvillä markkinoilla ei näytä olevan sen varassa, että Leffaboksi saisi elokuvia FS Filmiltä tai sen jälleenmyyjiltä. On huomattava, että Leffaboksi voi hankkia elokuvia FS Filmin kilpailijoita, vaikka FS Filmillä onkin hallussaan yksinoikeuksia tiettyihin elokuviin. Muita toimijoita ovat esimerkiksi Nordisk Film, Future Film, Paramount Pictures, Walt Disney, Universal Pictures, Warner ja Scanbox.

Kilpailuvirasto ei pidä todennäköisenä, että toimenpidepyynnössä esitettyä FS Filmin kieltäytymistä liikesuhteesta tai edes kolmannelle osapuolelle osoitettua kieltoa olla jälleenmyymättä tekijänoikeuksien suojaamia tallenteita voisi pitää kilpailulain vastaisena kilpailunrajoituksena.

Kilpailuviraston päätös tutkimatta jättämisestä ei sisällä arviota epäillyn kilpailunrajoituksen lainmukaisuudesta. Mikäli virasto saa uutta tietoa, jonka perusteella on syytä epäillä asiassa käsitellyn toiminnan olevan kilpailulain vastaista, Kilpailuvirasto voi ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

6 Sovelletut säännökset

Kilpailulaki (948/2011), 32 §.

7 Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n perusteella siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

8 Lisätiedot

Lisätietoja päätöksestä antavat erikoistutkija Anne Rämö-Tervonen, puh. 029 505 3326, sähköposti: etunimi.sukunimi@kkv.fi ja johtaja Kirsi Leivo, puh. 029 505 3351.