Merkittävimpien LVI-tukkuliikkeiden myynti- ja maksuehtojen muutokset vuoden 1998 lopulla

Päivämäärä

30.12.1999

Diaarinumero

255/61/99

Osapuolet

LVI-Dahl Oy, Onninen Oy, Rautakesko ja Suomen LVI-Tukku Oy / Suomen Putkikauppiasyhdistys SPY ry / LVI-Urakoitsijat ry ja Vesi- Lämpö- Ilmastointiurakoitsijaliitto VeLU ry

Asianosaiset

LVI-Dahl Oy, Onninen Oy, Rautakesko ja Suomen LVI-Tukku Oy
Suomen Putkikauppiasyhdistys SPY ry

LVI-Urakoitsijat ry ja Vesi- Lämpö- Ilmastointiurakoitsijaliitto VeLU ry

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastoon saapui 19.3.1999 LVI-Urakoitsijat ry:n ja Vesi- Lämpö- Ilmastointiurakoitsijaliitto VeLU ry:n yhteinen toimenpidepyyntö, jossa virastoa pyydettiin selvittämään LVI-tukkuliikkeiden myynti- ja maksuehtojen muuttamismenettely kilpailunrajoituslain kannalta.

Toimenpidepyynnön mukaan LVI-alan suuret tukkuliikkeet ilmoittivat asiakkailleen vuoden 1998 lopulla lähes samanaikaisesti myyntiehtojensa muuttamisesta siten, että kassa-alennukset poistuvat maksuehdoista vuoden 1999 alusta lukien.

Asian selvittäminen

Selvityksen vaiheet

Kilpailuvirasto on selvittänyt asiaa tekemällä tarkastuksia ja yrityskäyntejä. Tarkastukset tehtiin 11.5.1999 seuraaviin LVI-alan tukkuportaan kohteisiin: Onninen Oy, LVI-Dahl Oy, Suomen Putkikauppiasyhdistys SPY ry ja Putkiyhtymä Oy. Kohteista viimeinen valittiin siksi, että SPY:n toiminnanjohtaja toimii päätoimisesti Putkiyhtymän toimitusjohtajana.

LVI-alan teollisuuden maksuehtokäytännön selvittämiseksi Kilpailuvirasto teki lisäksi 23.-24.9.1999 yrityskäynnit suihkutuotteita, keramiikkaa ja keittiökalusteita valmistavaan IDO Kylpyhuone Oy:öön sekä vesikeskuspattereita valmistavaan Uurrelevy Oy:öön.

Selvitetyt asiat

LVI-tukkumarkkinoiden rakenne

LVI-alan tukkuliikkeiden myynti oli vuonna 1998 yhteensä n. 3,6 miljardia markkaa ja vuonna 1999 tukkuliikkeiden kokonaisliikevaihdon on arvioitu olevan n. 3,9 miljardia markkaa. Tukkujen markkinaosuudet1 jakaantuivat vuonna 1998 seuraavasti:

Onninen Oy 45 – 50 %
LVI-Dahl Oy 20 – 25 %
Suomen LVI-Tukku Oy 20 – 25 %
Rautakesko 10 – 15 %

LVI-alan tukkuportaalla on siten neljä keskeistä toimijaa, joista Onninen Oy on selkeä markkinajohtaja ja kilpailevat yritykset pyrkivät seuraamaan sen tekemiä hinnoittelu- sekä muita kilpailutilanteeseen vaikuttavia päätöksiä. LVI-tukkujen toimialajärjestönä toimii Suomen Putkikauppiasyhdistys ry, jonka tehtäviä ovat muun muassa alan tuotteita varten kehitetyn koodipankin ylläpito, toiminta alan kansainvälisissä yhdistyksissä ja edustus LVI-Keskusliitto ry:ssä. Kaikki edellä mainitut LVI-alan tukkuliikkeet toimivat keskenään Suomen Putkikauppiasyhdistys ry:ssä, mutta tämän toimialajärjestön toiminnassa ei käsitellä jäsenyhtiöitä koskevia kaupallisia asioita.

Kassa-alennusten poisto tukkuportaassa

LVI-alan merkittävimmät tukut ilmoittivat vuoden 1998 marraskuussa kirjeitse tärkeimmille asiakkailleen, että tukkujen maksuehdoissa olleet kassa-alennukset jäävät vuoden 1999 alussa pois. Kirjeissä vedottiin yleisesti tukkujen omissa ostoehdoissa tapahtuneisiin muutoksiin, kuten kassa-alennuksen poistumiseen. Lisäksi maksuehtomuutosta perusteltiin eurooppalaisen kaupankäyntitavan yhdenmukaistumisella.

Kilpailuviraston tekemissä tarkastuksissa ei löydetty näyttöä siitä, että tukkuliikkeet olisivat sopineet keskenään maksuehtokäytäntönsä muutoksista ja kassa-alennusten poistamisesta. Sen sijaan tarkastuksissa ja muissa selvityksissä on ilmennyt, että LVI-alan valmistajien ja tukkujen väliset neuvottelut tavarantoimituksista käydään vakiintuneen käytännön mukaan loppuvuonna ja tukut tekevät asiakkaidensa maksuehtoja koskevat päätökset sen jälkeen, kun ne ovat neuvotelleet omat ostoehtonsa eri valmistajien kanssa. Koska aikataulu on näin ollen jokaisella tukulla miltei samanlainen, myös tukkujen asiakkailleen lähettämät tiedotteet ovat lähteneet lähes samana ajankohtana.

Tukkukaupassa kaupankäynti levittyy myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Suomen maksuehtokäytäntö esimerkiksi Saksaan ja Ruotsiin verrattuna on aiemmin poikennut muun muassa juuri kassa-alennusten osalta, joiden poistoa onkin perusteltu Kilpailuvirastolle maksuehtokäytännön yhdenmukaistamisella useisiin ulkomaisiin kauppakumppaneihin nähden. Kilpailuviraston saamien tietojen mukaan eri tukkuliikkeiden uudet maksuehdot eivät kuitenkaan ole täysin yhdenmukaiset. Tukkuliike- ja asiakaskohtaisiin eroihin vaikuttavat useat eri tekijät, kuten yrityskoko, asiakassuhde ja kaupan kohde.

Tukkuliikkeiden mukaan kassa-alennuksen merkitys maksusuoritusten nopeuttajana on vähäinen, eikä sillä ole kilpailukeinona juurikaan merkitystä. Viivästyskorko toimiikin myyjälle kassa-alennusta huomattavasti tehokkaampana maksuvirtojen nopeuttajana.

Kassa-alennusten poisto LVI-teollisuudessa

Kilpailuviraston saamien tietojen mukaan osasyynä maksuehtokäytännön muutokseen on myöskin teollisuudessa ollut se, että valmistajat ovat halunneet yhdenmukaistaa maksuehtojaan eurooppalaisiin raaka-ainetoimittajiinsa nähden, koska raaka-aineita joudutaan hankkimaan myös Suomen ulkopuolelta. Jo tukkuja koskevassa selvityksessä esimerkkinä mainitut Ruotsin ja Saksan maksuehtokäytännöt ovat myös vaikuttaneet valmistajaportaankin maksuehtokäytäntöön.

Teollisuuden maksuehtokäytännön muuttuminen ei ole tapahtunut koko alan laajuisesti, vaan osa yrityksistä myöntää edelleenkin kassa-alennuksia. Kilpailuviraston saamien tietojen mukaan kassa-alennusten poistoa on lisäksi kompensoitu muiden alennuslajien muutoksilla.

Päätös ja sen perustelut

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 kohdan mukaan samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivat elinkeinonharjoittajat tai näiden yhteenliittymät eivät saa sopimuksella, päätöksellä tai niihin rinnastettavalla menettelyllä määrätä tai suosittaa elinkeinotoiminnassa perittäviä tai maksettavia hintoja tai vastikkeita.

Kilpailuviraston asiassa tekemien tarkastusten ja muiden selvitysten perusteella LVI-alan kassa-alennusten poistoon ei ole liittynyt eri tukkuliikkeiden eikä valmistajien välillä sellaista yhteistoimintaa, jota voitaisiin pitää kartellimaisena käyttäytymisenä, eikä kassa-alennusten poisto ole tapahtunut koko toimialan laajuudella. Maksuehtomuutosmenettely ei myöskään ole ollut luonteeltaan äkillinen, vaan poistamiseen on päädytty eri yrityksissä eri aikataulussa. Lisäksi maksuehtomuutokseen on sisältynyt myös kassa-alennuksen poistoa kompensoivia toimenpiteitä, kuten muiden alennuslajien muutoksia ja jälkihyvityksiä, joiden johdosta asiakaskohtaiset maksuehdot saattavat vaihdella hyvinkin paljon sekä tukkuportaalla että teollisuudessa.

Maksuehtomuutoksesta tiedottamisen ajoittuminen suurten LVI-tukkuliikkeiden osalta lähelle toisiaan on johtunut Kilpailuviraston saamien tietojen mukaan siitä, että LVI-alan valmistajien ja tukkujen väliset seuraavan vuoden tavarantoimituksia koskevat sopimusneuvottelut ovat ajoittuneet loppuvuoteen, jonka jälkeen tukkuliikkeet ovat tukkuportaan omissa ostoehdoissa tapahtuneita muutoksia seuraten päättäneet asiakkaidensa maksuehdoista. Maksuehtomuutosten yhdenmukaisuus voi osaksi johtua myös alan eurooppalaisen kauppatavan seuraamisesta tai siitä, että muut kilpailijat ovat pyrkineet mukauttamaan omat ehtonsa samanlaisiksi markkinajohtajan kanssa.

Ratkaisu

LVI-Urakoitsijat ry:n ja Vesi- Lämpö- Ilmastointiurakoitsijaliitto VeLU ry:n tekemän toimenpidepyynnön johdosta Kilpailuvirasto on tutkinut LVI-tukkujen vuoden 1999 alusta toteuttamat toimitusehtojen muutokset ja niihin vaikuttaneet tekijät.

Tekemiensä tarkastusten ja selvitysten perusteella Kilpailuvirasto toteaa, ettei asiassa ole saatu sellaista näyttöä tai sellaisia perusteluja, jotka viittaisivat kilpailunrajoituslain 6 §:ssä kiellettyyn kollektiiviseen yhteistoimintaan LVI-alan tukkuportaassa tai LVI-teollisuudessa.

Kilpailuvirasto poistaa asian enemmästä käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 6 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.


Alaviitteet:

1 Lähde: LVI-Dahl Oy