Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö rajoittamalla TIR-tulliasiakirjojen saatavuutta

Päivämäärä

29.6.2004

Diaarinumero

262/61/03

Osapuolet

Suomen Kuorma-autoliitto ry/SKAL Kustannus Oy

Osapuolet

Marecap Trans Oy

Suomen Kuorma-autoliitto ry/SKAL Kustannus Oy

Ratkaisu

Toimenpidepyyntö ei anna aihetta toimenpiteisiin. Asia poistetaan käsittelystä.

Asian vireilletulo

Marecap Trans Oy on Kilpailuvirastolle 24.3.2003 tekemässään toimenpidepyynnössä ja sen lisäksi virastolle toimittamissaan lisäselvityksissä katsonut, että Suomen Kuorma-autoliitto ry on syyllistynyt määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön vaikeuttamalla Marecap Trans Oy:n elinkeinon harjoittamista rajoittamalla merkittävästi TIR-tulliasiakirjojen toimittamista tälle.

Yritykset

Marecap Trans Oy on kuorma-autoliikennettä lähinnä Suomesta Venäjälle harjoittava kuljetusyritys.

SKAL Kustannus Oy on Suomen Kuorma-autoliitto ry:n kokonaan omistama yritys, joka muun toimintansa ohella luovuttaa korvausta vastaan ulkomaan liikennettä harjoittaville kuorma-autoyrityksille TIR-kuljetusasiakirjoja. TIR-asiakirjat ovat kuljetusliikkeelle käytännössä välttämättömiä Venäjälle suuntautuvassa tavaraliikenteessä, kun ne helpottavat tullausmuodollisuuksia ja nopeuttavat siten ulkomaan liikennettä. TIR-asiakirjan myöntäjä ottaa samalla tiettyyn määrään asti kantaakseen kuljetuksen suorittajan puolesta tähän mahdollisesti kohdistuvat tulliviranomaisen vaatimukset.

Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Suomen Kuorma-autoliiton hallitus on kokouksessaan 12.2.2003 todennut, että Marecap Trans Oy:n toimitusjohtaja Silvo Viitanen on toistuvasti moittinut liittoa julkisesti TIR-järjestelmän soveltamisesta yritykseensä ja päättänyt sen vuoksi ryhtyä jyrkempiin toimenpiteisiin keskeyttämällä TIR-asiakirjojen välittämisen Marecap Trans Oy:lle, mikäli Viitanen edelleen jatkaa liittoa loukkaavaa toimintaa.

Marecap Trans Oy 24.3.2003 tehnyt Kilpailuvirastolle toimenpidepyynnön, jossa se on katsonut, että liitto on vaikeuttanut sen elinkeinon harjoittamista rajoittamalla TIR-asiakirjojen toimittamista Marecapille.

Suomen Kuorma-autoliitto on 26.3.2003 lähettänyt Marecap Trans Oy:lle kirjeen, jossa se ilmoittaa, että liiton hallituksen päätöksen nojalla uusien TIR-asiakirjojen myöntäminen Marecap Trans Oy:lle on toistaiseksi keskeytetty, koska yritys ei ole toiminut liiton hallituksen päätöksessä edellytetyllä tavalla. Samalla liitto on kehottanut Marecap Trans Oy:tä jättämään viipymättä liiton hallitukselle uuden TIR-kiintiötä koskevan hakemuksen.

Kilpailuvirasto on vastinepyynnöllään 28.3.2003 pyytänyt Suomen Kuorma-autoliitolta selvitystä asiasta voidakseen muun muassa harkita toimenpidepyynnössä esitetyn kilpailunrajoituslain 14 §:n tarkoittaman väliaikaisen kiellon/velvoitteen antamisen tarpeellisuutta.

Suomen Kuorma-autoliitto on asiasta antamansa muun selvityksen ohessa ilmoittanut Kilpailuvirastolle 31.3.2003 hyväksyneensä Marecap Trans Oy:n 25.3.2003 päivätyn TIR-asiakirjatilauksen sellaisena kuin se oli esitetty, jonka jälkeen yrityksellä on liiton mukaan ollut käytössään kolme TIR-asiakirjaa vetoautoa kohden eli yhteensä 48 TIR-asiakirjaa 16 vetoautolle. Marecap Trans Oy ei kuitenkaan pitänyt tätä määrää riittävänä, vaan yrityksen Kilpailuvirastolle toimittaman laskelman mukaan se tarvitsisi käyttöönsä yhteensä 84 TIR-asiakirjaa pystyäkseen suorittamaan esimerkkilaskelmansa mukaiset kuljetukset.

Suomen Kuorma-autoliiton Kilpailuvirastolle toimittaman selvityksen mukaan TIR-järjestelmää hallinnoiva kansainvälinen kuljetusalan järjestö IRU edellyttää kiintiöjärjestelmän käyttöä TIR-asiakirjojen toimittamisessa yrityksille ja järjestelmän mukaan kunkin maan kansallisella alan liitolla on oikeus määrittää kuljetusyritysten TIR-kiintiöiden suuruudet. Liitto on myös tuonut esille, että Marecap Trans Oy:n kiintiö ei yrityksen väitteistä huolimatta ole tosiasiallisesti ollut pienempi kuin muilla liiton piirissä toimivilla kuljetusyrityksillä. Liiton hallitus on tämän Marecap Trans Oy:n laskelman saatuaan päättänyt korottaa yrityksen kiintiön neljään TIR-asiakirjaan vetoautoa kohden. Lisäkiintiön edellytykseksi on kuitenkin asetettu, että Marecap Trans Oy asettaa yrityskohtaisen 3.000 dollarin lisävakuuden, jolla katetaan lisäkiintiön käytöstä liitolle aiheutuvaa taloudellista riskiä.

Marecap Trans Oy on 12.3.2004 ilmoittanut Suomen Kuorma-autoliitolle, että se ottaa käyttöönsä edellä tarkoitetut neljä TIR-asiakirjaa vetoautoa kohti. Samalla yritys on kuitenkin toistanut näkemyksensä, jonka mukaan sille asetettua TIR-kiintiötä voidaan edelleen pitää kiellettynä kilpailunrajoituksena. Marecap Trans Oy on myös kyseenalaistanut siltä vaaditun lisävakuuden perusteet.

Kilpailuvirasto toteaa, että epäillyn kilpailunrajoituksen tapahtuma-aika kohdistuu 27.5.1992 annetun kilpailunrajoituslain (480/92) voimassaoloaikaan, jonka vuoksi asiaa on tarkasteltu sanotun lain 7 §:n säännösten perusteella.

Suomen Kuorma-autoliitto ry/SKAL Kustannus Oy on ainoa taho, joka käytännössä toimittaa Suomessa toimiville kuljetusyrityksille TIR-asiakirjoja. Ilman TIR-asiakirjojen tuomaa helpotusta tullitarkastuksissa kuorma-autoliikennettä harjoittava kuljetusyritys ei voi toimia kilpailukykyisesti kansainvälisessä rahtiliikenteessä. Sen vuoksi ulkomaan rahtiliikennettä kuorma-autoilla harjoittaville kuljetusyrityksille on ko. toiminnan ylläpitämiseksi välttämätöntä, että ne saavat Suomen Kuorma-autoliitolta käyttöönsä kulloinkin riittävän määrän TIR-asiakirjoja.

Suomen Kuorma-autoliiton kieltäytymistä toimittamasta kuljetusyritykselle tämän siltä tilaamia TIR-asiakirjoja voidaan lähtökohtaisesti tarkastella kilpailunrajoituslain (480/92) 7 §:ssä kielletyn määräävän markkina-aseman väärinkäytön näkökulmasta. Muun muassa Kansainvälisen kuljetusalan järjestön IRU:n asian johdosta toimittamat asiakirjat kuitenkin osoittavat, että kiintiöiden noudattaminen TIR-asiakirjojen myöntämisessä on osa kyseistä kansainvälistä järjestelmää, eivätkä yksittäisen kansallisen toimijan – tässä tapauksessa Suomen Kuorma-autoliiton – omilla toimenpiteillään luomia kilpailunrajoituksia. Kiintiöiden käyttöä voidaan pitää perusteltuna asiakirjojen käyttöön liittyvien takausvastuiden vuoksi.

Kilpailuvirasto katsoo, että siitä huolimatta, että Suomen Kuorma-autoliiton toiminta on jossain määrin sisältänyt määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön viittaavia piirteitä, asiassa on kuitenkin sen kilpailua rajoittavista piirteistä huolimatta enemmän ollut kysymys kahden toimijan väliseen markkinakonfliktiin liittyvästä lyhytaikaiseksi tarkoitetusta sanktioluonteisesta toimenpiteestä kuin pysyväksi tarkoitetusta kilpailun rajoittamisesta. Virasto on asian arvioinnissa ottanut huomioon myös sen, että kyseisen toimenpiteen kilpailua rajoittavat vaikutukset ovat jääneet hyvin lyhytaikaisiksi ja kohdistuneet vain yhteen toimijaan, eivätkä markkinoihin laajemmin. Kilpailuviraston asiaa koskevassa selvityksessä ei ole saatu näyttöä Suomen Kuorma-autoliiton toimenpiteiden kilpailua välittömästi poissulkevista vaikutuksista. Virasto katsoo myös, että liiton vaatimaa lisävakuutta ei voida pitää kohtuuttoman suurena ja siten kilpailua rajoittavana ottaen huomioon Marecap Trans Oy:lle myönnetty keskimääräistä tasoa suurempi kiintiö sekä TIR-toiminnan luonne kuljetusyritysten mahdollisen tullivelan takaamisena takausketjun toimesta.

Edellä esitetyn perusteella Kilpailuvirasto katsoo, että asian yksityiskohtaisempi selvittäminen ei ole tarpeellista.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 7 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.

Valitusosoitus on liitteenä.

Johtaja Juhani Jokinen

Erikoistutkija Kaarlo Helkamo