Turistiryhmien opastaminen Suomenlinnassa

Päivämäärä

27.4.2012

Diaarinumero

278/14.00.00/2012

Osapuolet

Ehrensvärd-Seura ry, Helsinki

1 Asia

1. Turistiryhmien opastaminen Suomenlinnassa

2 Osapuolet

2. Ehrensvärd-Seura ry, Helsinki

3. Toimenpidepyynnön tekijä:

4. MS-Lomapalvelut, Espoo

3 Ratkaisu

5. Asia jätetään tutkimatta.

4 Asian vireilletulo

6. MS Lomapalvelut on tehnyt virastolle toimenpidepyynnön 8.3.2012.

5 Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

7. MS Lomapalvelut on pyytänyt Kilpailuvirastoa tutkimaan Suomenlinnan opastustoiminnan auktorisointivaatimuksen kilpailulain mukaisuutta. Toimenpidepyynnön tekijän mukaan hän on joutunut vakavan painostuksen ja uhkailun kohteeksi, kun Ehrensvärd-Seura ry ei ole auktorisoinut toimenpidepyynnön tekijän toimintaa oppaana ”heidän alueellaan”. Toimenpidepyynnön tekijä katsoo, että hänellä on täysi oikeus oman yrityksensä nimissä kilpailla opastoiminnasta Suomenlinnassa.

Kilpailuviraston asiassa soveltama tutkimatta jättämistä koskeva säännös

8. Kilpailulain 32 §:ssä on säännös asioiden tutkimatta jättämisestä Kilpailuvirastossa. Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan Kilpailuvirasto voi jättää asian tutkimatta, jos ei voida pitää todennäköisenä, että kyseessä on lain 5 tai 7 §:n tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 tai 102 artiklassa tarkoitettu kilpailunrajoitus. Säännöstä koskevien perustelujen mukaan (HE 88/2010) asia jätetään tutkimatta 2 momentin 1 kohdan perusteella, jos voidaan kohtuudella olettaa, että menettely ei kuulu kilpailulain tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kilpailusääntöjen soveltamisalaan.

9. Kilpailulain 32 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan asia voidaan jättää tutkimatta, jos asiaa koskeva toimenpidepyyntö on ilmeisen perusteeton. Lakiesitystä koskevien perustelujen mukaan toimenpidepyyntö on ilmeisen perusteeton esimerkiksi silloin, jos toimenpidepyyntö ei kuulu Kilpailuviraston toimivaltaan tai jos toimenpidepyynnössä esitetyt seikat eivät selvästi liity kilpailun turvaamiseen.

Kilpailuvirasto on tehnyt tutkimatta jättämistä koskevan päätöksensä asiassa seuraavin perustein:

10. Asiassa ei näytä olevan kysymys rajoituksesta, joka kilpailulain 1 §:n tarkoittamalla tavalla vaikuttaisi markkinaprosessin toimivuuteen tai talouden tehokkuuteen. Kysymys on pikemminkin elinkeinonharjoittajien välisestä riita-asiasta, jotka pääsääntöisesti eivät kuulu kilpailulain mukaan ratkaistaviin asioihin.

11. Kilpailulakia koskevan hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan lain 1 §:stä muun muassa ”lain tarkoitus ei sen sijaan ole tarjota oikeussuojakeinoja yksittäisten sopimusriitojen ratkaisuun tai suojata elinkeinonharjoittajaa kilpailijan tai kauppakumppanin kohtuuttomilta tai mielivaltaisilta menettelytavoilta, ellei kysymys samalla ole menettelystä, jonka tutkiminen on tarpeen terveen ja toimivan kilpailun turvaamiseksi markkinoilla. Elinkeinonharjoittamisen vapauden suojaaminen kuuluu ensisijaisesti muun lainsäädännön kautta toteutettavaksi, ja vain välillisesti kilpailunrajoituslain alaan, jos menettelyllä on suora kytkentä kilpailun toimivuuteen yleensä.”

12. Kilpailuviraston tavoitteena on lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla puuttua kansantaloudellisesti merkittäviin kilpailunrajoituksiin, joilla on markkinamekanismin yleisen toimivuuden kannalta merkittävä haitallinen vaikutus, tai jotka on kilpailunrajoituslaissa selvästi kielletty. Toimenpidepyynnössä ei ole viraston saamien tietojen valossa kysymys tällaisesta tilanteesta.

13. Suomenlinna on Suomen valtion omaisuutta ja kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan. Suomenlinnan hoitokunta on virasto, joka hallinnoi, restauroi ja ylläpitää linnoitusta. Oppaiden auktorisointivaatimus perustuu Suomenlinnan hoitokunnan ja Ehrensvärd-Seuran väliseen sopimukseen, jonka mukaan hoitokunta ei sopimuksen voimassaoloaikana anna opastustoimintaan lupaa muille. Auktorisoinnin tarkoituksena on varmistaa se, että opastusten taso säilyy korkeana ja että opastuksilla annetun tiedon laatua voidaan kontrolloida. Auktorisoitujen oppaiden kanssa sovitaan niin ikään käytetyistä opastusreiteistä, joka yhtäältä varmistaa opastuskierrosten turvallisuuden ja toisaalta kuluttaa linnoitusta vähemmän.

14. Asiassa saatujen tietojen perusteella kilpailu ei ole vaarantunut Ehrensvärd-Seuran toiminnan vuoksi. Ehrensvärd-Seuran toimintaa ei voida pitää kilpailun kannalta syrjivänä, koska auktorisointia vaaditaan kaikilta ja se on mahdollinen saavuttaa osallistumalla koulutukseen ja läpäisemällä loppukoe. Toisaalta mikään ei tosiasiassa estä MS Lomapalveluja jatkamasta opastustoimintaansa ilman auktorisointia, sillä Suomenlinnan hoitokunta tai Ehrensvärd-Seura ei voi kontrolloida sitä, mitä Suomenlinnan alueella tapahtuu. Mitä tulee toimenpidepyynnössä esitettyihin uhkailuun, painostukseen ja muuhun epäasialliseen toimintaan, Kilpailuvirasto toteaa ettei niiden tutkiminen kuulu sen toimivaltaan.

15. Kilpailuvirasto jättää näin ollen asian tutkimatta.

6 Sovelletut säännökset

16. Kilpailulaki (948/2011) 1 § ja 32 §

7 Muutoksenhaku

17. Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

8 Lisätiedot

18. Lisätietoja antaa apulaisjohtaja Timo Mattila, puh. 029 505 3332, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi