Määräävän markkina-aseman väärinkäyttöepäily asuntoilmoittelumarkkinoilla

Päivämäärä

25.3.2010

Diaarinumero

282/14.00.00/2009

Osapuolet

Alma Media Oyj

1 Asia

Määräävän markkina-aseman väärinkäyttöepäily asuntoilmoittelumarkkinoilla

2 Osapuolet

Alma Media Oyj, Helsinki

Toimenpidepyynnön tekijät:

Kuopion Huoneistovälitys Oy, Kuopio

Asuntokuopio Oy, Kuopio

Asuntosiili Oy, Siilinjärvi

KodinOnni Kuopio Oy LKV, Kuopio

Kuopion Laatumarkkinointi Oy / Kuopion Asuntomyynti, Kuopio

Kuopion Huoneistoasema Oy, Kuopio

Toimenpidepyyntöön yhtyi 21.4.2009 Kiuruveden Sanomalehti Oy, Kiuruvesi

3 Ratkaisu

Toimenpidepyyntö ei anna aihetta toimenpiteisiin, ja asia poistetaan käsittelystä.

4 Asian vireilletulo

Joukko Kuopion seudun kiinteistönvälittäjiä teki Kilpailuvirastolle 19.3.2009 toimenpidepyynnön, joka koski Alma Media Oyj:n epäiltyä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä asuntoilmoittelumarkkinoilla. Kilpailuvirasto siirsi asian selvittämisen Itä-Suomen lääninhallitukselle 18.5.2009.

Toimenpidepyynnön tekijät ovat Kuopion seudulla toimivia kiinteistönvälittäjiä, joista osa on Savon Asuntotori – nimisen välitettävien kohteiden ilmoittelulehden tavaramerkin haltijoita. He käyttävät viikoittain Savon Asuntotori – lehteä välitettävänään olevien kohteiden ilmoitteluun. Kiuruveden Sanomalehti Oy yhtyi 21.4.2009 kiinteistönvälittäjien tekemään toimenpidepyyntöön. Kiuruveden Sanomalehti Oy painaa ja huolehtii Savon Asuntotori -lehden painamiseen liittyvistä työvaiheista.

Toimenpidepyynnön tekijät katsoivat toimenpidepyynnössään, että Alma Media Oyj:llä ja sen tytäryhtiön Alma Media Interactive Oy:n alaisuuteen kuuluvalla Etuovi.com-verkkopalvelulla ja Etuovi.com-lehdellä on määräävä markkina-

asema toimenpidepyynnön tekijöiden relevantteina maantieteellisinä markkinoina pitämillä markkinoilla. Toimenpidepyynnön tekijät epäilivät myös, että Alma Media Oyj:n toiminta täyttäisi määräävän markkina-aseman väärinkäytön tunnusmerkistön saalistushinnoittelun, kiellettyjen alennusjärjestelmien ja hintasyrjinnän osalta.

Itä-Suomen lääninhallitus toimitti asiassa tekemänsä selvityksen Kilpailuvirastolle 8.10.2009.

5 Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Itä-Suomen lääninhallituksen laatiman selvityksen perusteella Kilpailuvirasto toteaa, että Kuopiossa ja sen lähialueilla toimiville asuntoilmoittelua harjoittaville elinkeinonharjoittajille ja kuluttajille on tarjolla vaihtoehtoisia ilmoittelukeinoja Etuovi.com- ja Savon Asuntotori-lehtien sekä Etuovi.com-verkkopalvelun lisäksi. Alueen elinkeinonharjoittajille ja kuluttajille tarjolla olevat vaihtoehdot ovat myös lisääntyneet uusien alalle tulijoiden myötä. Toimenpidepyynnön tekijät ovat viraston päätösluonnokseen antamissaan kommenteissa myös todenneet, ettei toimenpidepyynnön kohteella ole heidän näkemyksensä mukaan enää määräävää markkina-asemaa.

Kilpailuvirasto voi kilpailunrajoituslain 12 §:n nojalla jättää ryhtymättä toimenpiteisiin – mukaan lukien seuraamusmaksuesityksen tekemättä jättäminen – jos kilpailunrajoituksesta huolimatta kilpailua kyseisillä markkinoilla voidaan kokonaisuudessaan pitää toimivana. Lain esitöiden mukaan Kilpailuvirasto voi jättää ryhtymättä toimenpiteisiin esimerkiksi tilanteissa, joissa kiellon vastaisesta toiminnasta on jo luovuttu tai joissa asian selvittämisellä ei olisi kilpailun turvaamisen kannalta tai rikkomuksen periaatteellisen hylättävyyden vuoksi merkitystä.

Kilpailunrajoituslain 12 § on säädetty viraston toiminnassa sovellettavaksi priorisointisäännökseksi. Virasto voi soveltaa lainkohtaa paitsi tilanteissa, joissa se on todennut menettelyn 4 §:n tai 6 §:n vastaiseksi myös tilanteissa, joissa ei ole tarpeen lopullisesti ratkaista, onko kyse kilpailua merkittävästi rajoittavasta menettelystä, jos kilpailua markkinoilla voidaan muuten pitää kokonaisuudessaan toimivana. Lain esitöiden mukaan kilpailun toimivuutta arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota epäillyn kilpailunrajoituksen vaikutukseen markkinoiden toimintaan, kuluttajien etuun ja elinkeinonharjoittamisen vapauden turvaamiseen.

Kilpailuvirasto katsoo, että tehdyn selvityksen ja siinä ilmitulleiden seikkojen perusteella ja kilpailunrajoitusväitteistä huolimatta kilpailua kyseisillä markkinoilla voidaan pitää toimivana eikä virastolla näin ollen ole aihetta ryhtyä asiassa enempiin toimenpiteisiin. Lopputulos huomioon ottaen asiassa ei myöskään ole tarpeen määrittää täsmällisesti relevantteja markkinoita tai Alma Media Oyj:n asemaa markkinoilla.

6 Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92, ml. muutossäädös 318/2004) 12 §.

7 Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituslain 21 §:n perusteella siten kuin hallintolain-käyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

8 Lisätiedot

Lisätietoja antavat erikoistutkija Ville Terävä sekä apulaisjohtaja Mika Hermas.