SVT-Europa -signaalin edelleen lähettäminen

Päivämäärä

7.10.2003

Diaarinumero

286/61/2003

Osapuolet

Vakka-Suomen Puhelin ja Laitilan Puhelinosuuskunta

Toimenpidepyyntö

Finnet liitto on toimittanut Kilpailuvirastolle 31.3.2003 toimenpidepyynnön, jossa on pyytänyt Kilpailuvirastoa tutkimaan, syyllistyykö Kopiosto ry (Kopiosto) määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön syrjiessään Vakka-Suomen Puhelinta ja Laitilan Puhelinosuuskuntaa SVT Europa -signaalin edelleen lähettämisessä Uudenkaupungin ja Laitilan alueella tai muodostaako Kopioston hinnoittelutapa kilpailunrajoituslain 9 §:ssä kuvatun vahingollisen kilpailunrajoituksen.

Finnet-liiton selvitykset

Finnet-liitto on antanut Kilpailuvirastolle selvityksiä 31.3 ja 25.6.2003. Selvitysten mukaan Kopiosto myöntää luvan ulkomaisen televisiolähetyksen edelleen lähettämiseen Suomessa. Yleisradio edelleen lähettää Suomessa Ruotsin television ohjelmista koostettua SVT Europa -lähetystä tietyillä Etelä-Suomen alueilla. Yleisradio lähettää signaalin Digitan verkon kautta siten, että signaali on yksittäisvastaanottoon soveltuvalla antennilla vastaanotettavissa. Lähetysalue ilmenee Digitan lähetysaluekartoista vuosilta 1999 ja 2002.

Yleisradio on maksanut SVT Europa signaalin edelleen lähettämisestä radioteitse Kopiostolle. Suomessa maksettiin vuoden 1995 loppuun korotettua televisiolupamaksua niillä alueilla, jossa oli mahdollista yksittäiseen vastaanottoon soveltuvilla vastaanotinlaitteilla ottaa vastaan SVT Europa -lähetys. Liikenneministeriö antoi päätöksen kunnista, joiden alueella peritään korkeampaa televisiolupamaksua. Viimeisin liikenneministeriön päätös (33/1995) oli voimassa vuoden 1995 loppuun.

Finnet-liitto on katsonut, ettei Kopioston soveltama LVM:n päätöksen 33/1995 mukainen kuntaluettelo vastaa Digitan lähetysaluekarttojen mukaista näkyvyysaluetta. YLE:ltä saadun selvityksen mukaan kansainvälisesti hyväksytyn ohjeen mukaan näkyvyysalueella tulee kenttävoimakkuuden UHF-taajuuksilla olla yli 66 dB (uV/m) 50 % paikoista mitattuna 10 metrin antennikorkeudella. Kuitenkin YLE:n mukaan liikenneministeriö oli antanut jyrkemmän ohjeen, jonka mukaan ko. kentän voimakkuus tuli saavuttaa 75 %:ssa paikoista, minkä mukaan kuntaluettelo oli laadittu.

Kaapelioperaattorit ovat jakaneet samaa lähetystä kaapelitelevisioverkoissa. Siltä osin kuin SVT Europa -lähetys on jaettu Yleisradion lähettämän näkyvyysalueen ulkopuolella, on jakelun ehdoista ja hinnasta sovittu Kopioston ja kaapelijakelijoiden välillä vuosittain. Sopimuksessa todettiin vuonna 2000, ettei SVT Europa -lähetyksen jakelukorvauksia peritä niissä kunnissa, jotka kuuluvat lähetyksen vahvistettuun näkyvyysalueeseen.

Kopioston kanssa ei löytynyt yksimielisyyttä näkyvyysalueen todentamiseen, joten SVT Europa -signaalin normaalia näkyvyysaluetta tiedusteltiin telehallintokeskukselta (nykyinen Viestintävirasto). Telehallintokeskus totesi lausunnossaan 28.6.2000, että Uudenkaupungin ja Laitilan alueet kuuluvat SVT Europa -signaalin normaaliin näkyvyysalueeseen, kun vastaanotettavan signaalin voimakkuus 10 metrin korkeudella mitattuna on vähintään 64 dB. Vuonna 2001 Kopioston kanssa sovittiin, että maanpäällinen SVT Europa -lähetyksen vahvistettua näkyvyysaluetta tarkennettiin liittämällä pöytäkirjaan kuntaliite. Liiteluettelossa olivat myös Laitila ja Uusikaupunki. Ehtona oli todettu, että viranomaisen tulee katsoa kunnan kuuluvan maanpäällisen lähetyksen näkyvyysalueeseen. Vuoden 2002 pöytäkirjaan tehtiin vastaava liite. Kopiosto pyysi liikenneministeriöltä päätöstä SVT Europa -signaalin näkyvyysalueesta, mutta ministeriö ei antanut päätöstä.

Sopimusneuvotteluissa 2003 ei löydetty yksimielisyyttä Uudenkaupungin ja Laitilan alueella tapahtuvasta SVT Europa -signaalin edelleen lähettämisestä Finnet-liiton ja Kopioston välillä. Finnet-liiton käsityksen mukaan neuvottelumuistioon olisi pitänyt lisätä Laitila ja Uusikaupunki, kuten vuosina 2000 ja 2001. Kopiosto ilmoitti neuvotteluissa, ettei se tule tekemään sopimusta ollenkaan Finnet-liiton kanssa, jos kyseiseen seikkaan vedottaisiin.

Finnet-liitto on katsonut, että Kopiosto on määräävässä markkina-asemassa myöntäessään lupia ulkomaisten TV-lähetysten edelleen lähettämiseen Suomessa, joten Kopiostolla ei ole asiallista syytä kieltäytyä tekemästä sopimusta Finnet-liiton ja sen edustamien yhtiöiden kanssa. Kopiostolla ei ole myöskään oikeutta soveltaa erilaisia sopimusehtoja Vakka-Suomen ja Laitilan Puhelimiin nähden. Alueilla, joilla lähetyssignaali on vastaanotettavissa yksittäisvastaanottoon tarkoitetulla antennilla ilmateitse ei saman lähetyksen jakelusta kaapelitelevisioverkossa tule maksaa toiseen kertaan. Finnet-liiton mukaan telehallintokeskus on vahvistanut lausunnollaan näkyvyysalueen Uudenkaupungin ja Laitilan alueen osalta.

Vakka-Suomen Puhelin ja Laitilan puhelin päättivät lopettaa signaalin välittämisen 31.12.2002 Uudenkaupungin ja Laitilan alueella neuvotteluiden ajauduttua umpikujaan. Teknisistä syistä signaalin edelleen lähettäminen jouduttiin lopettamaan Kustavin alueella, vaikka kunta on kuntaluettelossa. Kopiosto toimitti Finnet-liitolle sopimuskappaleen, josta oli poistettu kirjaus SVT Europa -signaalin edelleen lähettämisen ehtoja koskevasta erimielisyydestä. Sopimuksen liitteenä olevasta kuntaluettelosta Kopiosto oli yksipuolisesti poistanut Uudenkaupungin ja Laitilan.

Finnet-liiton mukaan Kopioston tulisi periä tekijänoikeuskorvaukset alkuperäiseltä edelleenlähettäjältä Digitan näkyvyysaluekarttojen mukaan. Tällä hetkellä Kopiosto ei ilmeisesti peri Uudenkaupungin ja Laitilan alueella ilmateitse tapahtuvasta SVT Europa -signaalin edelleen lähettämisestä korvausta keneltäkään. Kopioston tulisi suhtautua tasapuolisesti samassa asemassa oleviin kaapelitelevisio-operaattoreihin nähden. SVT Europa -signaalin edelleen lähettäminen on maksullista ainoastaan Uudessakaupungissa ja Laitilassa. Kuitenkin kaikilla näkyvyysaluepaikkakunnilla sama signaali on vastaanotettavissa ilmateitse yksittäisvastaanottoon tarkoitetulla antennilla. Vakka-Suomen Puhelin ja Laitilan Puhelin eivät voi nykyisessä tilanteessa myydä kyseistä signaalia asiakkailleen maksullisena, vaan tekijänoikeuskorvaukset tulisivat suoraan operaattorin kannettaviksi.

Kopioston selvitykset

Kopiosto on antanut virastolle kirjallisen selvityksen 13.5.2003 ja kertonut näkemyksiään tapaamisessa 15.9.2003. Kopiosto on katsonut veloittavansa kaikkia SVT Europa -signaalin lähettäjiä samalla tavalla. Kopiosto ei veloita saman lähetyksen toimittamisesta toista jakelutapaa käyttäen erillistä korvausta jos samalla alueella näkyvät YLE:n lähetykset. Kaapeliyritykset eivät näin ollen maksa tästä jakelusta Kopiosto-korvausta. SVT Europa -näkyvyysalue on maanpäällisen tv-verkon kautta rajallinen. Kopiosto ei ole määritellyt tai voinut määritellä tätä rajaa. Kopiosto on noudattanut rajanvedossa liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) antamaa normia sekä Yleisradion kantaa.

Yleisradio on ilmoittanut suorittavansa Kopiosto-maksut lupamaksuvaroista LVM:n vuonna 1995 määrittelemällä näkyvyysalueella. YLE:n mukaan näin määritelty näkyvyysalue on ollut perusteena lähetysten edelleen lähettämisestä maksetulle tekijänoikeuskorvaukselle. LVM on vahvistanut näkyvyysalueen viimeksi päätöksellään 5.1.1995/33 ja Kopiosto ry:lle osoittamassaan kirjeessä 18.4.2002 LVM on ilmoittanut, ettei sen tiedossa ole lähetysteknisiä muutoksia, jotka olisivat voineet vaikuttaa kysymyksessä olevan signaalin näkyvyysalueeseen vuoden 1995 jälkeen.

Näin määritellyn alueen sisäpuolella YLE maksaa SVT Europa -lähetyksen edelleenlähettämiskorvaukset. Näiden alueiden ulkopuolella Kopiosto veloittaa vastaavat maksut erikseen niiltä kaapeli-tv-yrityksiltä, jotka edelleenlähettävät signaalia omassa verkossaan. Alueella olevat Finnet -liittoon kuuluvat kaapeliyritykset ovat vuoteen 1999 asti maksaneet jakelusta korvauksen eikä Kopiosto ole kieltäytynyt tekemästä jakelijoiden kanssa sopimusta.

Kopiosto-maksut ovat identtiset kaikille toimijoille: Yleisradiolle sen näkyvyysalueen osalta, jolla lähetys virallisen rajanvedon mukaan näkyy maanpäällisen tv-verkon kautta ja kaapeli-tv yrityksille tämän näkyvyysalueen ulkopuolella, mikäli ne lähettävät samaa sisältöä kaapeliverkossaan. Kopioston menettely ei ole vastoin kilpailunrajoituslain säännöksiä. Kopiosto ei aseta tai ole asettanut esteitä sille, että tekijänoikeuskorvaukset suoritetaan yleisistä lupamaksuvaroista edellä rajatun alueen ulkopuolellakin, mutta Kopiosto ei disponoi tästä kysymyksestä. Sen ratkaiseminen edellyttää LVM:n ja Yleisradion päätöstä. Kopiostolla ei myöskään ole teknisiä edellytyksiä tai perusteita arvioida maanpäällistä tv-verkkonäkyvyyttä toisin kuin LVM on asiassa arvioinut. Lisäksi noudatettuun käytäntöön nähden toisenlainen menettely, jossa korvauksia ei perittäisi SVT Europa -signaalin jakelusta ko. alueilla, olisi perusteetonta ja muita markkinatoimijoita kohtaan syrjivää.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Kilpailuviraston tehtävä on turvata taloudellista kilpailua puuttumalla tarvittaessa kilpailunrajoituslain (480/92) vastaisiin kilpailunrajoituksiin ja vaikuttamalla yleisesti kilpailun toimivuuteen. Kilpailunrajoituslaki kieltää kilpailunrajoitukset, joilla katsotaan yleensä aina olevan vahingollisia vaikutuksia taloudelliselle kilpailulle (kieltoperiaate). Tällaisia kiellettyjä rajoituksia ovat määräävän markkina-aseman väärinkäyttö, kilpailevien yritysten väliset keskinäiset sopimukset ja menettelyt kilpailun rajoittamiseksi (kartellit) sekä määrähinnoittelu. Muiden kuin laissa erikseen kiellettyjen kilpailunrajoitusten vahingollisuutta arvioidaan tapauskohtaisesti kilpailunrajoituslain 9 §:n perusteella.

Kilpailuvirasto katsoo asiassa esitettyjen selvitysten perusteella tapauksessa olevan kyse tekijänoikeuden maksuvelvollisuuden määrittämisestä eikä kilpailun turvaamisesta. Osapuolet ovat erimielisiä seikasta, kuuluuko YLE:n vai operaattoreiden velvollisuuksiin maksaa tekijänoikeuskorvaus Kopiostolle SVT Europa -signaalin edelleen lähettämisestä. Kilpailuvirasto katsoo, että tapauksessa on kyse tekijänoikeuden suojaa koskevasta kysymyksestä, jonka ratkaiseminen ei kuulu viraston toimivaltaan.

Asia poistetaan käsittelystä.