Misstänkta missbruk av dominerande ställning inom regional flygtrafik

Päivämäärä

28.10.2005

Diaarinumero

287/61/2005

Osapuolet

Golden Air Flyg AB

Parter

Golden Air Flyg AB

Finnish Commuter Airlines Oy

European Executive Express AB

Beslut

Ärendet avförs från handläggning.

Anhängiggörande

European Executive Express AB hemställde i sin anmälan av 7.4.2005 och 28.4.2005 att Konkurrensverket skall ingripa mot Golden Air Flyg AB och dess missbruk av dess dominerande ställning på marknaden för regional flygtrafik inom Finland, varvid Golden Air Flyg AB skall förbjudas att underprissätta sina flygtjänster.

Företagen

European Executive Express AB

European Executive Express AB (”EEE”) är ett mindre svenskt flygbolag. Bolaget har som verksamhetsidé att driva regional flygtrafik på linjer där resandeströmmen endast ger utrymme och underlag för trafik med mindre plan. Bolaget är primärt verksamt i Sverige, men opererar även utanför Sverige. I Finland opererar EEE flyglinjer Marienhamn – Åbo och Helsingfors – S:t Michel. Bolagets huvudkontor ligger i Karlstad i Sverige.

Golden Air Flyg AB

Golden Air Flyg AB (”Golden Air”) bedriver sin verksamhet i Sverige, Finland och Norge. Bolaget opererar flyglinjer till och från medelstora städer från huvudstadens flygplats. Golden Air ingår i Thun-koncernen som har verksamhet inom rederi, fastighetsförvaltning och flygbranschen.

Finnish Commuter Airlines Oy

Golden Airs finska operationer handlas av Finnish Commuter Airlines Oy (”Finnish Commuter Airlines”). Finnish Commuter Airlines opererar från Helsingfors till 16 olika städer i Finland. Bolaget bedriver närstående samarbete med Finnair Oyj.

Beskrivning av fallet och avgörandets motivering

Kommunikationsministeriet gjorde upphandlingsbeslutet om flygrutterna till Nyslott och S:t Michel den 19 oktober 2004. Trafiken inledde den 1 november och pågick till slutet av april 2005. EEE valdes att sköta de reguljära ruttflygen.

Till Kommunikationsministeriet inlämnades två anbud inom utsatt tid. Eftersom ingetdera fyllde alla kraven för anbudsgivningen beslutade ministeriet att förkasta vartdera anbudet. Då ärendet var brådskande inledde ministeriet ändå förhandlingar med EEE, vars anbud gav anledning att anta att man i denna situation kunde få de önskade tjänsterna ordnade på ett helhetsekonomiskt fördelaktigare sätt.

I slutet av april 2005 gjorde EEE och Kommunikationsministeriet ett nytt kontrakt för att fortsätta flygtrafiken mellan Helsingfors och S:t Michel. Under tiden i början av april 2005 deklarerade Golden Air att de ska inleda flygtrafik på rutten Helsingfors – Nyslott – Helsingfors på egen ekonomisk risk under helt kommersiella villkor, dvs. utan subvention från staten. Golden Air inledde sin flygtrafik mellan Helsingfors och Nyslott i början av maj 2005.

Enligt EEE har Golden Air tidigare varit av den uppfattningen att flygverksamheten inte går att driva utan subvention. EEE uppskattade att Golden Air kommer att trafikera linjen på villkor som inte ens täcker de löpande rörliga kostnaderna som uppstår för trafiken. EEE ansåg att den enda motivering som kan ges för detta agerande från Golden Air är att söka hindra EEE från att etablera sig på marknaden avseende regionalflyg i Finland.

Konkurrensverket har hört Golden Air / Finnish Commuter Airlines. Finnish Commuter Airlines har tillställt Konkurrensverket sin redogörelse över affärsverksamhetens lönsamhetskalkyl, trafikantalen, kapacitetsanvändningsgrad och biljettprissättning på Helsingfors – Nyslott – Helsingfors rutten från början av maj 2005.

Det har inte framkommit sådana omständigheter i ärendet vilka skulle nödvändiggöra en fortsatt utredning från Konkurrensverkets sida. Förevarande fall uppvisar inga sådana kännetecken som skulle tyda på uppenbar skadlig verkan på marknadsmekanismens allmänna funktionalitet eller som klart skulle utgöra indikation på förbjuden konkurrensbegränsning i konkurrensbegränsningslagens mening.

Tillämpade bestämmelser

Lagen om konkurrensbegränsningar (480/1992) 3 § 2 mom., 7 §, i lagen (318/2004) 6 §.

Ändringssökande

I beslut som Konkurrensverket har meddelat i detta ärende får ändring sökas hos marknadsdomstolen enligt 21 § i lagen om konkurrensbegränsningar i den ordning som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvärsanvisning bifogas beslutet.

Ytterligare upplysningar

Ytterligare upplysningar lämnas av gruppchef, biträdande direktör Timo Mattila.