Merenpohjan ruoppaamisen alalla tehdyn yrityskaupan yhteydessä sovittu kilpailukielto

Päivämäärä

7.11.2008

Diaarinumero

291/61/2007

Osapuolet

Boskalis Nordic Oy / Terramare Oy

1 asia

Merenpohjan ruoppaamisen alalla tehdyn yrityskaupan yhteydessä sovittu kilpailukielto.

2 osapuolet

Boskalis Nordic Oy/Terramare Oy, Helsinki.

Toimenpidepyynnön tekijä:

Wasa Dredging Oy Ltd/Kristian Backlund, Mustasaari/Helsingby.

3 ratkaisu

Asia poistetaan käsittelystä.

4 asian vireilletulo

Selvityspyynnössään 30.3.2007 Wasa Dredging Oy Ltd (jäljempänä Wasa) ja yhtiön omistaja Kristian Backlund pyysivät Kilpailuvirastoa kohtuullistamaan Wasan ja Boskalis Nordic Oy:n (jäljempänä Boskalis) välillä 7.2.2006 allekirjoitettuun yrityskauppaan sisältyvän kilpailukiellon.

Ko. yrityskaupalla Wasa on myynyt merenpohjan ruoppaamiseen käyttämänsä kaluston Boskalikselle. Yritysjärjestelyn osana henkilöstö on siirtynyt toisella kauppakirjalla Boskaliksen tytäryhtiölle Terramare Oy:lle (jäljempänä Terramare).

Selvityspyynnön mukaan kilpailukielto on kohtuuton pituutensa (5 vuotta) osalta ja siksi, että se kohdistuu – paitsi ruoppaamistoimintaan – myös ruoppaajien ja porauslauttojen valmistamiseen. Kristian Backlund on ilmoittanut harkitsevansa paluuta ko. alan Suomen markkinoille.

5 asiaselostus ja ratkaisun perustelut

5.1 Selvityksen vaiheet ja Kilpailuviraston asiassa saamat selvitykset

Selvityspyynnön johdosta Kilpailuviraston edustajat keskustelivat asiasta Terramaren toimitusjohtaja Jarmo Yletyisen kanssa 26.4.2007. Terramare toimitti tietoja ruoppausalan markkinoista 7.5.2007. Kilpailuvirasto antoi asiassa alustavan kannanoton 16.11.2007. Wasa/Backlund esitti lisäselvitystä 23.11.2007 ja 27.2.2008. Kilpailuvirasto hankki tietoja alan asiakaskunnalta 19.3.2008 ja 28.3.2008.

5.2 Yrityskaupan markkinavaikutus

Asiassa saadun selvityksen mukaan ruoppaamistoiminta voidaan jakaa ns. kovan ja toisaalta pehmeän merenpohjan ruoppaamiseen. Ko. yrityskaupalla myyty ruoppaamiskalusto, kaupalla siirtynyt henkilöstö sekä tietotaito on liittynyt kovan merenpohjan ruoppaamiseen.

Pehmeän merenpohjan ruoppaamishankkeisiin osallistuu kotimaisten toimijoiden lisäksi myös keskieurooppalaisia kilpailijoita. Saadun selvityksen mukaan Keski-Euroopasta tulevat ko. kilpailijat eivät kuitenkaan ole olleet aidosti kilpailukykyisiä kovan merenpohjan ruoppaamisessa, koska kyseisillä toimijoilla ei ainakaan toistaiseksi ole ollut tuntemusta kovan maan kaivamisesta Suomelle ominaisessa maaperässä.

Saadun selvityksen mukaan 7.2.2006 sovitun yrityskaupan jälkeen kovan merenpohjan ruoppaamiseen liittyvissä väylähankkeissa Boskalis/Terramarella ei enää ole ollut varteen otettavia kilpailijoita Suomessa. Kovan merenpohjan ruoppaamisessa kilpailun voidaan näin ollen katsoa yrityskaupan jälkeen olennaisesti vähentyneen.

5.3 Kilpailunrajoituslain soveltaminen

Kilpailuvirastolla ei ole toimivaltaa kohtuullistaa kilpailukieltoa sopimusoikeudellisessa mielessä. Virasto on sen sijaan tarkastellut kilpailukieltoa siitä näkökulmasta, voisiko kilpailukielto olla kestoltaan kilpailunrajoituslain 4 §:n vastainen.

Yrityskauppavalvonnan yhteydessä kilpailukiellot ovat lähtökohtaisesti kestoltaan hyväksyttäviä yrityskaupan liitännäisrajoituksia, mikäli ne ovat korkeintaan 3 vuoden pituisia[1]. Otettuaan huomioon tämän lähtökohdan sekä toisaalta edellä selostetun kilpailun olennaisen vähentymisen kovan merenpohjan ruoppaamisessa ko. yrityskaupan jälkeen, Kilpailuvirasto arvioi Boskalis Nordic Oy:lle 13.6.2008 lähettämässään vastinepyynnössä alustavasti, että mainitut seikat huomioon ottaen tarkastelun kohteena olevan kilpailukiellon soveltamista 5 vuoden pituisena voidaan pitää kilpailunrajoituslain 4 §:ssä kiellettynä kilpailun rajoittamisena.

Boskalis Nordic Oy ilmoitti Kilpailuvirastoon 11.7.2008 toimittamassaan kirjeessä, että välttääkseen toimimasta kilpailunrajoituslain 4 §:n vastaisesti, yhtiö ei sovella kilpailukieltoa 7.2.2009 jälkeen yrityskauppasopimuksen pysyessä vaikutuksiltaan ja ehdoiltaan muutoin muuttumattomana. Boskalis Nordic Oy:n ilmoituksen perusteella kilpailukielto on siten lyhentynyt 3 vuoteen.

Kilpailukiellon lyhennyttyä 3 vuoden pituiseksi Kilpailuvirasto katsoo kokonaisarvionaan otettuaan huomioon yhtäältä yrityskauppaan liittyvän ostajan intressin suojata hankittavaa liiketoimintaa sekä toisaalta kilpailun merkittävän vähentymisen ko. yrityskaupan seurauksena, että asian enempi selvittäminen virastossa ei ole perusteltua. Näin ollen Kilpailuvirasto poistaa asian käsittelystä kilpailunrajoituslain 12 §:n perusteella.

6 sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/1992) 4 ja 12 §.

7 muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.

8 lisätiedot

Lisätietoja antaa erikoistutkija Juha Lipponen.


[1] Kilpailuviraston suuntaviivat uudistetuista yrityskaupan säännöksistä sekä komission tiedonanto (2005/C56/03) kohta 20.