Optiroc Oy:n kevytsoran toimitusehdot

Päivämäärä

26.1.1999

Diaarinumero

291/61/97

Osapuolet

Optiroc Oy

Asianosainen

Optiroc Oy

Toimenpidepyynnön tekijä

Reikäbetoni Oy

Asian vireilletulo

Reikäbetoni Oy pyysi 29.4.1997 saapuneessa toimenpidepyynnössään Kilpailuvirastoa selvittämään, onko ExClay Oy sopinut harkkomarkkinoilla asiakasjaosta sellaisten harkkovalmistajien kanssa, jotka ostavat ExClay Oy:ltä kevytsoraa.

Reikäbetoni Oy oli yrittänyt hankkia ExClay Oy:ltä kevytsoraa harkkojensa raaka-aineeksi, mutta tämä oli kieltäytynyt myymästä yritykselle ns. pienirakeista soraa. Suurirakeista kevytsoraa ExClay Oy olisi myynyt, mutta hinta ei Reikäbetoni Oy:n mukaan ollut kohtuullinen. Kevytsoraharkkojen valmistukseen tarvitaan molempia raekokoja. Reikäbetoni Oy epäili, että kevytsoran korkea hinta ja toimituskielto johtuvat siitä, että ExClay Oy ylläpitää kevytsoran toimitusehtopolitiikkansa avulla aluejakoa kevytsoraharkkojen myynnissä. Yhtiö epäili ExClay Oy:n toimittavan kevytsoraa kilpailukykyisillä ehdoilla vain sellaisille harkkovalmistajille, jotka ovat sopineet sen kanssa harkkojen myyntialueesta. Näille valmistajille ExClay Oy on myös myöntänyt oikeuden Leca-tuotemerkin käyttöön.

Kevytsora- ja kevytsoraharkkovalmistus siirtyi Scancem-konsernin sisällä ExClay Oy:ltä Optiroc Oy:lle 1.8.1997.

Asian selvittäminen

Kilpailuviraston tekemät selvitystoimenpiteet

Virasto selvitti asiaa Optiroc Oy:ssä 15.9.1997. Viraston kirjallinen selvityspyyntö Optiroc Oy:lle lähetettiin 25.9.1997. Optiroc Oy:n vastaus saapui virastoon 23.10.1997

Virasto pyysi Itä-Suomen ja Oulun lääninhallituksia selvittämään asiaa 5.3.1998. Lääninhallitusten selvitykset saapuivat virastoon 14.4.1998 ja 8.5.1998. Selvitykset koskivat kevytsoraharkkojen jakelun mahdollisia rajoituksia, minkä ohella niissä hankittiin tietoja markkinoiden jakamisen todennäköisyydestä.

Yritykset

Optiroc Oy

on osa Scancem-konsernia ja sen liikevaihto vuonna 1997 oli 570 miljoonaa markkaa. Yritys valmistaa sementtipohjaisia kuivatuotteita (mm. laastit ja kuivabetoni), tiiliä, kevytsoraa ja kevytsoraharkkoja. Yritys on Suomessa markkinajohtaja kaikilla edellä mainituilla toimialoilla, tiilimarkkinoilla Optiroc Oy:llä on todettu olevan määräävä markkina-asema (viraston päätös 19.3.1997).

Reikäbetoni Oy

:n liikevaihto oli vuonna 1996 noin 10 miljoonaa markkaa ja sen kotipaikka on Vieremä. Yritys valmistaa betonipohjaisia rakennusmateriaaleja kuten kaivonrenkaita, rumpuputkia, pihakiviä sekä betoni- ja kevytsoraharkkoja. Asiakkaina ovat lähinnä Itä-Suomen alueen rautakaupat ja rakennusyritykset.

Markkinat

Kevytsora valmistetaan savesta kuumentamalla sitä korkeassa (noin 1100 asteen) lämpötilassa. Teknisesti valmistus ei ole erityisen vaativaa, mutta tehokkaan tuotannon mahdollistamiseksi tehtaan olisi kuitenkin sijaittava lähellä jalostukseen soveltuvaa saviesiintymää. Noin puolet Suomessa myytävästä kevytsorasta päätyy kevytsoraharkkojen raaka-aineeksi. Loppuosa käytetään muun muassa talonrakennuksen lämpöeristeenä.

Optiroc Oy on ainoa kotimainen kevytsoran valmistaja. Optiroc Oy myös maahantuo kevytsoraa saman konsernin Viron tehtailta. Markkinoilla toimii lisäksi myös eräitä muita maahantuojia: Embra Oy, Benti Oy ja Carpor Oy. Optiroc Oy:n osuus kevytsoran kokonaismarkkinoista on 70-80 %.

Kevytsoraharkot valmistetaan eri kokoisista kevytsorarakeista yhdistämällä kevytsoraan sementtiä. Kevytsoraharkoissa Optiroc Oy:n markkinaosuus on noin 45 %. Suomessa toimii useita Optiroc Oy:tä pienempiä kevytsoraharkkojen valmistajia, joista osa hankkii harkoissa käytettävän kevytsoran Optiroc Oy:ltä ja osa maahantuojilta. Eräät valmistajat ovat myös itse satunnaisesti tuoneet kevytsoraa maahan.

Optiroc Oy:n kevytsora- ja kevytsoraharkkotuotannon asemaa markkinoilla vahvistaa sen hallussa oleva Leca-tuotemerkki, jonka tunnettavuus markkinoilla on hyvä. Optiroc Oy on myöntänyt eräille kevytsoraharkkovalmistajille lisenssioikeuden Leca-tuotemerkin käyttöön.

Epäilty markkinoiden jako

Optiroc Oy:n mukaan yhtiö ei ole pyrkinyt millään tavoin jakamaan markkinoita. Yhtiön mukaan se on ainoastaan pyrkinyt luomaan harkkorakentamisesta kilpailukykyistä rakennustapaa kehittämällä harkkoja ja harkkorakenteita yhdessä eräiden muiden harkkovalmistajien kanssa. Kilpailunrajoituslaissa kiellettyä yhteistoimintaa Optiroc Oy ei oman ilmoituksensa mukaan ole harjoittanut. Yritys on perustellut kieltäytymistään pienen kehytsoran toimituksista Reikäbetoni Oy:lle toimitusvaikeuksilla.

Viraston selvityksissä ilmeni, että Optiroc Oy:n suunnitelmissa on eräässä vaiheessa ollut Leca-tuotemerkin lisenssioikeuden myöntämisen yhteydessä muodostaa harkkovalmistajille myyntialueita. Optiroc Oy on kuitenkin ilmoittanut, että näistä suunnitelmista on luovuttu, eikä lisenssisopimusluonnoksissa mainitun aluejaon toteuttamismahdollisuuksia ole tämän vuoksi tarkemmin selvitetty.

Kevytsoraharkkojen markkinat ovat tuotteen kuljetuskustannuksiin nähden edullisesta hinnasta johtuen osittain paikalliset; harkkovalmistajat myyvät suuren osan tuotteistaan tehtaiden lähipiirissä sijaitseville asiakkaille. Suomalaiset harkkotehtaat sijaitsevat eri puolella maata, eniten tehtaita on kuitenkin Etelä-Suomessa. Leca-harkkoja valmistavien tehtaiden (Optiroc Oy:n lisenssinsaajat) maantieteellisen sijoittumisen perusteella ei voida tehdä johtopäätöstä siitä, että näille valmistajille olisi pyritty muodostamaan omia myyntialueita niin, että ne eivät kilpailisi keskenään samoista asiakkaista. Kaikki Optiroc Oy:ltä kevytsoraa hankkivat yritykset eivät myöskään käytä harkkomarkkinoinnissaan Leca-tuotemerkkiä. Myös ne harkkovalmistajat, jotka eivät hanki kevytsoraa Optiroc Oy:ltä, sijaitsevat siten, että ne kilpailevat usein Leca-harkkovalmistajien kanssa samoista asiakkaista.

Kilpailuviraston Optiroc Oy:ssä tekemissä selvityksissä tai lääninhallitusten rautakaupoissa tekemissä selvityksissä ei myöskään ole löytynyt viitteitä siitä, että harkkomarkkinat olisi jaettu alueellisesti. Lääninhallitusten selvityksistä käy päinvastoin ilmi, että kaikki selvityksen kohteena olleet rautakaupat hankkivat kevytsoraharkkoja useilta eri valmistajilta, joista osa käyttää Leca-tuotemerkkiä tuotteessaan ja osa vastaavasti ei käytä.

Toimenpidepyynnöstä luopuminen

Reikäbetoni Oy on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 24.6.1998 puhelimitse, että se luopuu Optiroc Oy:tä koskevasta toimenpidepyynnöstään. Yhtiö hankkii tarvitsemansa kevytsoran muista lähteistä, eikä ole enää vakavasti pyrkinyt liikesuhteiden avaamiseen Optiroc Oy:n kanssa.

Optiroc Oy:n kevytsoran hinnoittelu

Optiroc Oy:n kanssa kilpailevat harkkovalmistajat ovat kyenneet korvaamaan lisääntyvässä määrin Optiroc Oy:n toimituksia tuontisoralla. Ottaen kuitenkin huomioon Optiroc Oy:n suuren markkinaosuuden kevytsoran kaupassa, oman harkkovalmistuksen sekä Leca-tuotemerkin aseman kevytsoran ja siitä valmistettujen harkkojen kaupassa, Kilpailuvirasto katsoo alustavasti, että Optiroc Oy:llä saattaa olla määräävä markkina-asema kevytsoran tukkukaupassa ja myös kevytsoraharkkojen tukkukaupassa, mihin se vaikuttaa merkittävästi oman markkinaosuutensa lisäksi Leca-tuotemerkin lisenssinantajana.

Käsillä olevan, markkinoiden jakamista koskevan kilpailunrajoitusepäilyn selvittämisen yhteydessä Optiroc Oy:n kevytsoratuotannon markkina-aseman tarkempi määrittely ei ole ollut tarpeellista. Yhtiön on asiakaskohtaisia myyntihintoja eriyttäessään kuitenkin syytä ottaa huomioon se mahdollisuus, että eriyttäminen voi johtaa kilpailunrajoituslain 7 §:ssä kiellettyyn määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön. Tässä tarkoituksessa virasto on kiinnittänyt yhtiön huomiota seuraavassa selostettavaan kevytsoran hinnoittelukäytäntöön.

Viraston selvityksissä ilmeni, että Optiroc Oy:n myymän kevytsoran hinta vaihtelee asiakaskohtaisesti. Optiroc Oy:n mukaan näihin hintaeroihin on olemassa perustellut syyt, kuten esimerkiksi toimituserän suuruus tai asiakaskohtainen luottoriski. Optiroc Oy ilmoitti myös, että se toimittaa kevytsoraa edullisemmin sellaisille harkkovalmistajille, jotka käyttävät Leca-tuotemerkkiä harkkomarkkinoinnissaan kuin niille valmistajille, jotka eivät tätä tuotemerkkiä käytä. Optiroc Oy:n mukaan se pyrkii tällä hintaerolla korvaamaan näille valmistajille tuotemerkin markkinointikustannuksia.

Kilpailuvirasto ei ole tämän asian käsittelyn yhteydessä ryhtynyt selvittämään Optiroc Oy:n hinnoittelukäytännön kilpailuoikeudellista hyväksyttävyyttä. Optiroc Oy:lle on kuitenkin saatettu tiedoksi, että määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen on kyettävä objektiivisesti perustelemaan asiakas- tai asiakasryhmäkohtaiset hintaerot. Tällainen peruste voi eräissä tilanteissa olla esimerkiksi asiakkaan tavarantoimittajan puolesta omalla kustannuksellaan tekemät markkinointitoimenpiteet. Hintaeron on kuitenkin vastattava sitä kustannussäästöä, jonka tavarantoimittaja asiakkaan tekemien toimenpiteiden avulla saavuttaa.

Ratkaisu

Kilpailuviraston tekemissä selvityksessä ei ole tullut esiin näyttöä, joka osoittaisi että Optiroc Oy olisi pyrkinyt yhdessä muiden harkkovalmistajien kanssa jakamaan kevytsoraharkkomarkkinoita taikka että se olisi asettanut Leca-tuotemerkillä harkkoja myyville lisenssinsaajilleen myyntialueita. Liikesuhteesta pidättäytymistä väliaikaisten toimitusvaikeuksien vuoksi on pidettävä kilpailuoikeudellisesti hyväksyttävänä siinäkin tapauksessa, että ko. yritys on määräävässä markkina-asemassa. Toimenpidepyynnön tekijä on lisäksi ilmoittanut, etteivät viraston toimenpiteet ole asiassa enää tarpeen. Näillä perusteilla Kilpailuvirasto poistaa asian enemmästä käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 6 § 2 kohta.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa tekemään ratkaisuun saa hakea muutosta kilpailunrajoituslain (480/92) 21 §:n mukaan kilpailuneuvostolta siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.