Epäilty liikesuhteesta pidättäytyminen ilman asiallista syytä

Päivämäärä

8.9.2006

Diaarinumero

299/61/2006

Osapuolet

Oy Eniro Finland Ab

Osapuolet

Suomen Hakemistomediat Oy

Oy Eniro Finland Ab

Ratkaisu

Asia ei anna aihetta toimenpiteisiin ja se poistetaan käsittelystä.

Asian vireilletulo

Suomen Hakemistomediat Oy (jäljempänä Hakemistomediat) on pyytänyt Kilpailuvirastoa tutkimaan onko Oy Eniro Finland Ab (jäljempänä Eniro) syyllistynyt kiellettyyn kilpailunrajoitukseen hakemistopalvelutuotteiden markkinoilla. Hakemistomedioitten 30.3.2006 päivätyn toimenpidepyynnön mukaan Eniro kieltäytyy palvelemasta sellaisia hakemistoasiakkaitaan, jotka ovat valtuuttaneet Hakemistomediat toimimaan asiamiehenään hakemistoasioissa.

Asiaselostus ja päätöksen perustelut

Suomen Hakemistomediat Oy:n toimenpidepyyntö

Toimenpidepyynnön mukaan Eniro ilmoittaa olevansa selvä markkinajohtaja hakemistopalveluissa pohjoismaissa. Eniron hakupalvelut muodostuvat painetuista puhelinluetteloista, numeropalvelusta, sekä Internet- ja mobiilipalveluista. Hakemistomediat on vuonna 2004 toimintansa aloittanut riippumaton asiantuntijayritys hakemistopalveluissa. Hakemistomediat hoitaa valtakirjojen nojalla asiakkaidensa hakemistonäkyvyyteen liittyvät asiat.

Toimenpidepyynnön mukaan Eniro kieltäytyy toimittamasta asiakasta koskevia yhteydenottoja, päivityksiä, sopimusasiakirjoja, tilausvahvistuksia, laskuja ja ilmoitusvedoksia Hakemistomedioille. Hakemistomediat katsoo Eniron boikotoivan ja syrjivän asiakkaitaan kielletyllä tavalla. Toimenpidepyynnön mukaan Eniron menettelyn tarkoituksena on estää Hakemistomedioitten kaltaisten yritysten toiminta markkinoilla, jolloin hakemistoasiakkaat joutuvat itse hoitamaan hakemistotietoihinsa liittyvät sopimukset ja päivitykset. Edelleen toimenpidepyynnössä esitetään, että hakemistoasiakkaiden tietämättömyys eri mahdollisuuksista koituu asiakkaiden vahingoksi ja Eniron hyödyksi.

Oy Eniro Finland Ab:n selvitys

Eniron selvityksen mukaan hakemistopalvelujen tarjonta on laajaa ja monipuolista. Edelleen selvityksessä esitetään, että kilpailu alalla on kiivasta ja kilpailuolosuhteet muuttuvat jatkuvasti. Eniro ei katso olevansa määräävässä asemassa hakemistopalveluiden markkinoilla. Selvityksen mukaan Eniro on esittänyt Hakemistomedioille vaatimuksia yhtiön kyvystä hoitaa asiakkaidensa medianäkyvyyteen liittyvät intressit ja tekniset kysymykset asianmukaisella tavalla. Eniro katsoo, ettei sillä ole sinänsä syytä olla solmimatta liikesuhdetta Hakemistomedioitten kanssa, eikä se aseta sopimuksen syntymisen edellytykseksi alan käytännöstä poikkeavia ehtoja.

Kilpailuviraston näkemys

Toimenpidepyynnön perusteella ja osana viraston laajempaa oma-aloitteista selvitystä luetteloalalla on virasto selvittänyt asiaa mahdollisen määräävän markkina-aseman väärinkäytön näkökulmasta. Kilpailuviraston saamien selvitysten perusteella hakemistotoiminta perustuu yhtäältä tietomassan keräämiseen ja ylläpitämiseen ja toisaalta hakemistonäkyvyyden myymiseen. Hakemistopalveluita ovat muun muassa painetut ja sähköiset puhelinluettelot, sekä numeropalvelu. Yleisemmin hakupalveluita tarjoavat muun muassa internetin hakukoneet, kuten google, yahoo ja msn. Puhelinluetteloita ja hakemistopalveluita tarjoaa myös Fonecta Oy, jolla on huomattava markkinaosuus monissa luettelo- ja hakemistopalveluissa. Kilpailuvirasto katsoo Eniron kanssa kilpailevia toimijoita ja tuotteita olevan siinä määrin, ettei markkinoiden täsmällinen määrittäminen ole tässä yhteydessä tarpeellista.

Eniron menettelytapaan asiassa ei Kilpailuviraston saamien tietojen perusteella liity piirteitä, jotka viittaisivat selkeästi kilpailunrajoituslaissa kiellettyyn kilpailunrajoittamiseen tai ilmeisiin markkinamekanismin yleisen toimivuuden kannalta haitallisiin vaikutuksiin. Virasto katsoo näin ollen, että sen saamien tietojen perusteella asian yksityiskohtaisempi selvittäminen mahdollisen määräävän markkina-aseman väärinkäytön näkökulmasta ei kilpailunrajoituslain säännökset ja niitä täsmentävä oikeuskäytäntö huomioon ottaen ole tarkoituksenmukaista.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/1992) 6 §, mukaan lukien muutossäädös 480/2004.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.

Valitusosoitus on liitteenä.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa tutkimuspäällikkö Ari Ahonen.