Vastaostovaatimukset

Päivämäärä

17.11.1995

Diaarinumero

299/61/95

Osapuolet

Kesko Oy

Asianosaiset

Kesko Oy, Helsinki

Asian vireilletulo

Kilpailuvirasto on selvittänyt oma-aloitteisesti Kesko Oy:n Maatalous- ja rautaryhmän mahdollisia vastaostovaatimuksia. Epäily vastaostovaatimuksista pohjautui kilpailuviraston muissa yhteyksissä saamiin Keskon Maatalous- ja rautaryhmän johtoryhmän muistioihin vuodelta 1992. Muistioissa oli pohdittu muun muassa sitä, tulisiko Keskon liikekumppaneilta edellyttää selkeämpää vastasuoritetta. Keskon valmistajalta tapahtuvien ostojen eli jakelukanavaan pääsyn edellytykseksi oli esitetty asetettavan ehtoja, joiden mukaan

  • valmistaja hankkii esimerkiksi raaka-aineensa vain Kesko-konserniin kuuluvalta toimittajalta
  • valmistaja maksaa raaka-aineostojaan Keskon kauttalaskuttamina.

Kilpailuviraston tavoitteena on varmistaa, etteivät kaupparyhmittymät sopimuksin tai muutoin tosiasiallisesti estä tavarantoimittajien suoraa laskutusta tai vaihtoehtoisten laskutuskanavien käyttöä. Tavarantoimittajan tulee voida olla riippumattomassa asemassa myös raaka-ainehankintojensa ja niihin liittyvän laskutusväylän osalta. Tämän johdosta vastavuoroisuusvelvoitteet saattavat sisältää kilpailulle vahingollisia vaikutuksia kilpailunrajoituksista annetun lain (480/92) 9 §:n mukaisesti.

Asian selvittäminen

Keskon kuuleminen 18.4.1994

Kuulemisessa Keskon edustajat totesivat, että kahdensuuntaista kauppa on tehty kautta aikojen. Ne, jotka toimittavat tavaraa Keskolle, yleensä myös ostavat Keskolta. Kesko ei ole kuitenkaan koskaan edellyttänyt, että raaka-aine tai muut tarvikkeet olisi ostettava Keskolta. Keskon mukaan, se mitä Keskon kokousmuistioon oli tuolloin kirjattu, ei ole koskaan konkreettisesti käynnistynyt. Sekä Keskon Maatalous- ja rautaryhmällä että Keskometalli Oy:llä on asiakkaidensa kanssa omat sopimukset.

Kirjalliset lisäselvitykset

Kilpailuvirasto pyysi Keskoa toimittamaan luettelon Keskon Maatalous- ja rautaryhmän tärkeimmistä kotimaisista tavarantoimittajista, jotka myös ostavat Keskolta. Virasto pyysi myös ilmoittamaan kyseisten tavarantoimittajien myyntimäärät Keskolle ja ostot Keskolta (sisältäen myös ostot Keskometalli Oy:ltä) vuodelta 1994. Relevanteiksi tavararyhmiksi Maatalouskeskon osalta katsottiin mm. maatalouskoneet ja pienkoneet, Konekeskon osalta kaikki tuoteryhmät, joissa on kotimaista valmistusta sekä Rautakeskon osalta sisustuksen pintamateriaalit, kodinkoneet, irtokalusteet & kodinvarusteet, LVI, kylmätekniset tuotteet ja työvälineet.

Kilpailuvirasto sai pyydetyt lisäselvitykset 1.6.1995. Lisäselvitysten liitteenä oli luettelo, jossa esiintyivät kaikki Keskometalli Oy:n asiakkaat, jotka ovat vuoden 1994 aikana ostaneet yhtiön tuotteita yli 500.000 markan arvosta. Luettelosta ilmeni kullekin asiakkaalle vuonna 1994 toteutuneen myynnin markkamääräinen arvo. Lisäksi liitteenä oli luettelo, johon oli koottu tärkeimmät kotimaiset Keskon Maatalous- ja rautaryhmän tavarantoimittajat, jotka samalla lukeutuivat Keskometalli Oy:n tärkeimpiin asiakkaisiin. Tavarantoimittajat oli eritelty tavararyhmittäin ja luetteloon oli merkitty kunkin tavarantoimittajan myynti Keskolle vuonna 1994.

Asiakirjojen tarkastus Keskossa 30.8.1995

Tarkastuksessa käytiin läpi Keskon maatalous- ja rautaryhmän sekä Keskometalli Oy:n päättävien elinten pöytäkirjat/muistiot vuosilta 1992 – 1994 sekä Maatalous- ja rautaryhmän tärkeimpien sellaisten tavarantoimittajien, jotka myös ostavat Keskolta, sopimukset. Tarkastuksessa todettiin, että varsinaisia perussopimuksia on tehty hyvin vähän. Ostot ja myynnit tapahtuvat pääasiassa tilausvahvistusten pohjalta.

Edellä mainituissa pöytäkirjoissa, muistioissa tai sopimuksissa ei ollut mainintoja tai viittauksia mahdollisiin vastaostojärjestelyihin tai kauttalaskutuksen vaatimiseen.

Kirjallinen kysely Keskon liikekumppaneille 27.9.1995

Kilpailuvirasto varasi Keskon Maatalous- ja rautaryhmän merkittävimmille kotimaisille tavarantoimittajille mahdollisuuden antaa lausunto vastavuoroisuutta koskevassa asiassa. Kirje lähetettiin 50 sellaiselle tavarantoimittajalle, joilla oli myös ostoja Keskometalli Oy:stä. Kyselyyn vastasi joko puhelimitse tai kirjeitse 23 yritystä, joista kaikki totesivat, että Kesko ei ole asettanut eikä esittänyt missään muodossa vastavuoroisuusvelvoitteita yhtiöiden välisessä kaupankäynnissä.

Ratkaisu ja sen perustelut

Keskon kuulemisessa ja asiakirjojen tarkastuksessa ei ole saatu mitään näyttöä vastaostojen tai kauttalaskutuksen vaatimisesta. Myöskään Keskon liikekumppaneille lähetetyn kyselyn mukaan Kesko ei ole vaatinut vastavuoroista kauppa ostojensa edellytykseksi.

Kilpailuvirasto katsoo, että asia ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja poistaa asian käsittelystään.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 9 §

Muutoksenhaku

Kilpailunrajoituslain (480/92) 21 §:n 3 momentin mukaan kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Jos kilpailuvirasto ei tee esitystä kilpailunrajoituksen käsittelemiseksi kilpailuneuvostossa, sen voi kilpailunrajoituksista annetun lain 13 §:n mukaan tehdä elinkeinoharjoittaja, jota kilpailunrajoitus välittömästi koskee tai kuluttajien etujen valvomiseksi toimiva yhteisö.