Simvastatiinilääkkeiden hinnoittelua koskeva kartelliepäily

Päivämäärä

5.6.2003

Diaarinumero

302/61/2003 ja 339/61/2003

Osapuolet

Oy GEA Ab / Ratiopharm Oy

Asianosaiset

Oy GEA Ab

Ratiopharm Oy

Asian tausta ja kuvaus epäillystä hintayhteistyöstä

Kilpailuvirasto aloitti 3.4.2003 Oy GEA Ab:n (jäljempänä GEA) ja Ratiopharm Oy:n (jäljempänä Ratiopharm) välillä epäiltyä hintakartellia koskevat selvitykset (Dnro 302/61/2003). Sosiaali- ja Terveysministeriö siirsi Kilpailuvirastolle ratkaistavaksi MSD Oy:n (jäljempänä MSD) 9.4.2003 tekemän valituksen kilpailunrajoituksista annetun lain (480/1992) soveltamisalaan kuuluvien asioiden osalta (Dnro 339/61/2003). Koska molemmissa asioissa on kysymys samasta epäillystä kilpailunrajoituslain 6 §:n kieltämästä menettelystä, on asiat käsitelty Kilpailuvirastossa yhdessä.

Kartelliepäilyn taustalla on 31.1.2003 annettu lääkelain muutos (80/2003). Lääkelain muutoksen mukaan apteekin on 1.4.2003 alkaen vaihdettava lääkärin reseptissä määräämä lääke halvimpaan tai halvimmasta enimmillään 2 tai 3 euroa kalliimpaan Lääkelaitoksen luetteloimaan vaihtokelpoiseen lääkkeeseen silloin, kun sellainen on saatavilla. Lääkelain mukaan alle 40 euron hintaisissa lääkkeissä vaihtokelpoisiin lääkkeisiin kuuluvat edullisimman lääkkeen hinnan enintään kahdella eurolla ylittävät vastaavat lääkkeet. Yli 40 euron hintaisissa lääkkeissä vaihtokelpoisiin lääkkeisiin kuuluvat edullisimman lääkkeen hinnan enintään kolmella eurolla ylittävät vastaavat lääkkeet. Lääkelain muutoksen myötä useat alkuperäislääkkeiden ja geneeristen substituuttilääkkeiden valmistajat alensivat lääketuotteidensa hintoja erittäin huomattavasti turvatakseen asemansa vaihtokelpoisten lääkkeiden edellä kuvatussa vaihtokelpoisten lääkkeiden hintaryhmässä eli ns. hintaputkessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön 3.3.2003 lääkevaihdosta antaman asetuksen mukaan lääkkeiden valmistajien tuli viimeistään kolme viikkoa ennen määräpäivää 1.4.2003 ilmoittaa tuotteidensa vähittäismyyntihinnat Kansaneläkelaitokselle, Apteekkariliitolle ja Yliopiston Apteekille. Nämä pitävät ilmoitettujen myyntihintojen osalta salassapidettävää vaihtokelpoisten lääkkeiden luetteloa, jonka perusteella määräytyy vaihtokelpoisten lääkkeiden edellä kuvattu hintaputki.

Kilpailuviraston 1.4.2003 MSD:ltä saamien tietojen mukaan GEA ja Ratiopharm olivat alla olevasta taulukosta ilmenevällä tavalla ottaneet käyttöönsä täysin yhtenevät hinnat lääkkeissä, joiden vaikuttava aine on simvastatiini.

Lääkeyhtiö ja simvastatiinituote Vahvuusluokka Pakkauskoko Vähittäismyynti-hinta (€) 1.3.2003 Vähittäismyynti-hinta (€) 1.4.2003
MSD (ZOCOR) 10mg 28 30,21 21,16
98 99,73 69,82
20mg 28 50,23 35,18
98 163,54 114,47
40mg 28 80,48 56,34
98 231,54 162,08
GEA (LIPCUT) 10mg 30 24,30 19,12
100 76,00 66,78
20mg 30 39,91 33,13
100 124,01 111,41
40mg 30 63,90 53,29
100 174,99 159,03
RATIOPHARM 10mg 28 21,16 19,12
(SIMVASTATIN) 98 69,82 66,78
20mg 28 35,18 33,13
98 114,47 111,42
40mg 28 56,34 53,29
98 162,08 159,03

Taulukosta ilmenee, että GEA:n ja Ratiopharmin hinnoittelu kyseisille simvastatiinia sisältäville lääketuotteille oli ollut täysin eriävä ennen lääkelain muutoksen mukaisen lääkevaihdon alkua. Lääkevaihdon alkaessa 1.4.2003 hinnat olivat kuitenkin asettuneet viidessä tuotteessa samoiksi. Kuudennen lääketuotteen ryhmässä (simvastatiini 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen, 100 kpl) GEA:n tuote oli kuitenkin 1 sentin edullisempi. Samalla MSD:n simvastatiinilääketuotteiden hinta ylitti hintaputken salliman 2 ja 3 euron rajan kahdessa tuotteessa 4 sentillä ja kolmessa tuotteessa 5 sentillä.

Kilpailuvirasto arvioi, että aiemmin toisistaan selvästi poikenneiden hintojen asettuminen samalle tasolle viidessä pakkaus- ja vahvuusluokassa kuudesta ilman osapuolten kiellettyä yhteistyötä olisi erittäin epätodennäköistä. MSD:ltä 1.4.2003 saadun selvityksen, tiedotusvälineissä julkaistujen tietojen sekä Kilpailuviraston omien selvitysten perusteella Kilpailuvirastolla oli syy epäillä, että GEA ja Ratiopharm olivat saaneet tiedon MSD Oy:n tulevasta hinnoittelusta ja olivat kilpailunrajoituslain (480/1992) 6 §:n vastaisesti yhdessä sopineet 1.4.2003 voimaan tulevasta hinnoittelusta lääkevalmisteissa, joiden vaikuttavana aineena on simvastatiini. Kilpailuvirasto epäili, että asianosaiset yritykset olivat ennen Kansaneläkelaitokselle, Apteekkariliitolle ja Yliopiston Apteekille tehtävien hintailmoitusten määräajan päättymistä sopineet asettavansa hintansa samoiksi jättäen tarkoituksella MSD Oy:n Zocor-lääkkeen vaihtokelpoisten lääkkeiden hintaputken ulkopuolelle.

Kilpailuvirasto toimitti 4.4.2003 kilpailunrajoituslain (448/1994) 20 §:n tarkoittaman tarkastuksen GEA:n ja Ratiopharmin toimitiloissa. Tarkastuksessa Kilpailuvirasto kävi läpi yhtiöiden asiakirja-aineistoa, otti jäljennöksiä asiakirjoista ja sai suullisia selvityksiä tarkastuksen kohteena olevien yhtiöiden johdolta. Kilpailuvirasto on myös tarkastuksen jälkeen kuullut yhtiöiden edustajia.

Tarkastuksessa ei löytynyt kartelliepäilyä tukevaa asiakirja-aineistoa. Tarkastuksen yhteydessä Ratiopharmin ja GEA:n edustajat ilmoittivat, että he olivat olleet tietoisia MSD:n tulevasta hinnoittelusta siitä syystä, että MSD oli yleisesti etukäteen ilmoittanut lääkäreille Zocor-lääkevalmisteensa hinnan alentamisesta geneeristen tuotteiden tasolle. Ratiopharmin ja GEA:n asiakirjoista löytyi myös tätä tukevaa aineistoa. Yhtiöiden edustajat ilmoittivat, että eräät lääkärit olivat todenneet MSD:n ilmoituksen viittaavan nimenomaan hintojen alentamiseen Ratiopharmin hintojen tasolle. Omien hintojen päätymisestä samoiksi molempien yhtiöiden edustajat totesivat, että kun MSD:n tuleva hinnoittelu oli tiedossa, oli järkevää pyrkiä pudottamaan MSD ulos hintaputkesta, mutta vain vähäisellä marginaalilla.

Sekä GEA että Ratiopharm olivat päättäneet mainitun hintamarginaalin määräksi 5 senttiä. Se, että osassa tuotteita ero MSD:n hintoihin oli kuitenkin neljä senttiä, johtui Ratiopharmin edustajan antaman selvityksen mukaan siitä, että lääkeyhtiöillä ei ole mahdollisuutta määrätä lääketuotteen kuluttajahinnasta kuin vain välillisesti. Kuluttajahinta muodostuu tukkuhinnasta, apteekin katteesta ja arvonlisäverosta. Lääkeyhtiöiden vaikutusmahdollisuudet rajoittuvat vain tukkuhinnan määräämiseen, vaikka lääkevaihdon mukainen hintaputki määräytyy kuluttajahinnan perusteella. Yhtiöt olivat tavoitelleet kuluttajahinnassa viiden sentin eroa, mutta apteekin katteen ja verojen lisäämisen sekä näihin liittyvien pyöristysten jälkeen tavoite oli toteutunut vain kolmessa lääketuotteessa kuudesta.

Kummankin yhtiön edustajat ilmoittivat, että päätös viiden sentin hintamarginaalin asettamisesta hintaputkeen ja MSD:n hintoihin nähden tapahtui kummassakin yhtiössä ilman, että yhtiöt olisivat informoineet toisiaan tai yhdessä sopineet lääketuotteiden hinnoista. Kilpailuviraston selvityksissä ei ole ilmennyt sellaista, joka osoittaisi yhtiöiden toimineen hinnoittelussaan yhteistyössä.

Päätös ja sen perustelut

Kilpailuvirasto katsoo, että asiassa saadut selvitykset eivät osoita, että GEA ja Ratiopharm olisivat kilpailunrajoituslain 6 §:n vastaisesti sopineet simvastatiinilääkkeiden hinnoista 1.4.2003 alkaneen lääkevaihdon yhteydessä.

Kilpailuvirasto poistaa asian käsittelystä.

Sovelletut säännokset

Laki kilpailunrajoituksista (480/1992) 6 §, 10 § ja 20 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.