Epäilty kilpailua rajoittava toiminta maanrakennuskoneiden markkinoilla

Päivämäärä

12.3.2008

Diaarinumero

304/61/2005

Osapuolet

Teknisen Kaupan Liitto

Suomen Käytettyjen Autojen Kauppiaiden Liitto ry (jäljempänä SKAK) on 13.4.2005 päivätyllä kirjeellään pyytänyt Kilpailuvirastoa selvittämään ovatko Teknisen Kaupan Liitto (jäljempänä TKL) ja/tai sen jäsenyritykset toimillaan rajoittaneet tuontikilpailua maanrakennuskoneiden markkinoilla.

Toimenpidepyynnön mukaan TKL ja sen jäsenyritykset toimivat yhteistyössä estääkseen muualta ETA-alueelta Suomeen tuotavien, muualla EU:ssa laillisesti markkinoille saatettujen käytettyjen maanrakennuskoneiden saattamisen markkinoille tai ainakin vaikeuttaakseen niiden markkinoille saattamista. Keskeinen keino jarruttaa käytettynä maahantuotujen maanrakennuskoneiden kauppaa on toimenpidepyynnön mukaan TKL:n maanrakennusjaoston ja ainakin eräiden sen jäsenyritysten yhteinen toiminta, jolla käytettyjen maanrakennuskoneiden turvallisuusominaisuudet pyritään saattamaan epäilyttävään valoon.

SKAK:n mukaan TKL:ssa harjoitettu yhteistyö saattaa olla kilpailunrajoituslain (480/1992) 4§:n ja/tai 6 §:n tai Euroopan Yhteisön perustamissopimuksen 81 tai 82 artiklan vastaista.

Kilpailuviraston alustavan selvityksen perusteella asiassa ei ollut ilmennyt sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat, että asiassa on syytä epäillä olevan kyse kilpailunrajoituksesta. Kilpailuvirasto on kuitenkin 23.8.2006 päivätyssä selvityspyynnössään varannut SKAK:lle mahdollisuuden toimittaa asiassa lisänäyttöä. SKAK on 8.9.2006 toimittanut virastolle kirjallisen lisäselvityksen.

SKAK on kesällä 2007 puhelimitse esittänyt, että Kilpailuviraston tulisi asian ratkaisussa ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 17.4.2007 antama ratkaisu asiassa A.G.M.-COS.MET Srl vs. Suomen valtio/Tarmo Lehtinen[1].

Kilpailuvirasto on arvioinnissaan ottanut huomioon sille toimitetut selvitykset (ml. SKAK:n antama lisäselvitys). Asiassa saadusta selvityksestä ei ole ilmennyt mitään sellaista, jonka perusteella olisi syytä epäillä TKL:n ja/tai sen jäsenyritysten harjoittaneen kilpailunrajoituslain vastaista toimintaa.

Lisäksi Kilpailuvirasto on ottanut arvioinnissaan huomioon edellä mainitun Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisun, joka koskee Tampereen käräjäoikeuden ennakkoratkaisupyyntöä jäsenvaltion korvausvastuusta ministeriön (STM) ja sen yksittäisen virkamiehen toiminnasta. Ratkaisussa on käsitelty puutteellista, mutta konedirektiivin mukaisella standardimerkinnällä varustettua, konetta. Kilpailuvirasto katsoo, ettei ratkaisu osoita, että nyt käsiteltävässä asiassa olisi syytä epäillä kilpailunrajoitusta.

Edellä esitetyn perusteella Kilpailuvirasto ei jatka asian selvittämistä.

Johtaja Kirsi Leivo
Erikoistutkija Christa Talliniemi


[1] C-470/03 A.G.M.-COS.MET Srl vs. Suomen valtio/Tarmo Lehtinen, 17.4.2007, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0470:FI:HTML.