Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö pidättäytymällä liikesuhteesta ilman asiallista syytä

Päivämäärä

16.7.2003

Diaarinumero

307/61/2003

Osapuolet

Abloy Oy

Asianosaiset

Koillis-Lukko Oy

Abloy Oy

Asian vireilletulo ja selvittäminen

Koillis-Lukko Oy on Kilpailuvirastolle 4.4.2004 toimittamassaan toimenpidepyynnössä katsonut, että Abloy Oy on syyllistynyt kilpailunrajoituslain (480/92) 7 §:ssä tarkoitettuun määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön, kun se on 12.11.2002 purkanut yritysten välisen Abloy-lukkoliiketoimintaa koskeneen valtuutussopimuksen ja lopettanut Abloy- ja Assa-tuotteiden toimittamisen Koillis-Lukko Oy:lle. Sopimuksen purkamisen syyksi Abloy Oy oli Koillis-Lukko Oy:n mukaan ilmoittanut sen, että Koillis-Lukko Oy:llä ei ollut sillä tavalla toimivaa laatujärjestelmää kuin Abloy Oy edellyttää. Koillis-Lukko Oy:llä on toimenpidepyynnön mukaan laatujärjestelmä, mutta toimenpidepyynnössä se on samalla myöntänyt, että se ei ehkä kaikilta osin ole toiminut Abloy Oy:n edellyttämällä tavalla.

Koillis-Lukko Oy on toimenpidepyynnössään samalla pyytänyt, että Kilpailuvirasto velvoittaisi Abloy Oy:n väliaikaisesti toimittamaan yritykselle lukitustuotteita samoilla ehdoilla, kuin muille valtuutetuille lukkoliikkeille.

Abloy Oy on Kilpailuviraston pyynnöstä toimittanut 4.7.2003 virastolle vastineensa Koillis-Lukko Oy:n toimenpidepyynnön johdosta. Vastineen mukaan Koillis-Lukko Oy on muiden valtuutettujen Abloy-liikkeiden tavoin allekirjoittanut vuonna 1995 sopimuksen, jossa se on sitoutunut tekemään Abloy Oy:n edellyttämän laatujärjestelmän ja ylläpitämään sitä. Abloy Oy on vastineen mukaan joustanut aikatauluvaatimuksessaan Koillis-Lukko Oy:n laatujärjestelmän osalta erittäin paljon liikkeen pienuuden vuoksi. Lievennyksiä laatuvaatimuksista Abloy Oy ei kuitenkaan ole luvannut millekään Abloy-liikkeelle.

Abloy Oy on 12.11.2002 purkanut Koillis-Lukko Oy:yä koskevan Abloy-valtuutuksen, koska Koillis-Lukko Oy ei ole lukuisista keskusteluista ja muistutuksista huolimatta suostunut sovittuihin laatujärjestelmän auditointeihin eikä rakentamaan laatujärjestelmäänsä toimivaksi. Abloy Oy:n mukaan satunnaiset aukioloajat ja päivystyksen puuttuminen eivät ole olleet sopimuksen purkamisen syynä toisin kuin Koillis-Lukko Oy on toimenpidepyynnössään arvellut. Näistäkin kysymyksistä on Abloy Oy:n mukaan tosin yritysten välillä keskusteltu, mutta ehdottomia vaatimuksia ei ole Abloy Oy:n taholta asetettu.

Abloy Oy on vastineessaan ilmoittanut pitävänsä laatujärjestelmää minimitason vaatimuksina Abloy-lukkoliikkeenä toimimiselle ja kohtelevansa kaikkia valtuutettuja Abloy-liikkeitä samoilla perusteilla. Sen vuoksi Abloy Oy ei katso voivansa asettaa Koillis-Lukko Oy:lle muiden Abloy-valtuutettujen lukkoliikkeiden minimivaatimuksista poikkeavia lievempiä erityisehtoja.

Abloy Oy katsoo vastineessaan, että se ei ole pidättäytynyt liikesuhteesta ilman asiallista syytä, kun se on edellä selostetuilla perusteilla lopettanut tuotteidensa toimitukset Koillis-Lukko Oy:lle.

Päätös

Kilpailuviraston Koillis-Lukko Oy:n toimenpidepyynnön johdosta hankkimista selvityksistä on ilmennyt, että Abloy Oy:n 12.11.2002 tekemä Koillis-Lukko Oy:tä koskeva Abloy-valtuutussopimuksen purkaminen on perustunut siihen, että Koillis-Lukko Oy ei sopimuksen purkamisajankohtaan mennessä ollut saanut yritykselle aikaan Abloy Oy:n edellyttämää laatujärjestelmää, jonka aikaan saamiseen se oli sitoutunut vuonna 1995 yritysten välillä allekirjoitetulla sopimuksella.

Kilpailuvirasto katsoo, että riippumatta siitä, onko Abloy Oy:llä määräävä markkina-asema ko. hyödykkeiden markkinoilla vai ei, sillä on oikeus vaatia sen toimittamia hyödykkeitä jälleenmyyviltä yrityksiltä tietyn yhtenäisen vähimmäistason täyttävää laatujärjestelmää. Sen vuoksi tapauksen käsittelyn yhteydessä ei ole selvitetty, onko Abloy Oy:llä määräävä markkina-asema ko. hyödykkeiden markkinoilla. Abloy Oy:n toteuttamaa toimituksista kieltäytymistä Koillis-Lukko Oy:lle tämän jätettyä toteuttamatta Abloy Oy:n edellyttämän laatujärjestelmän ei voida pitää kilpailunrajoituslain 7 §:ssä tarkoitettuna liikesuhteesta pidättäytymisenä ilman asiallista syytä. Liikesuhteesta pidättäytymiselle on tässä tapauksessa ollut asiallinen hyväksyttävä peruste.

Kilpailuvirasto ei anna Abloy Oy:lle Koillis-Lukko Oy:n pyytämää kilpailunrajoituslain 14 §:n mukaista väliaikaista velvoitetta lukitustuotteiden toimittamiseen Koillis-Lukko Oy:lle.

Asia poistetaan käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 7 § ja 14 §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.

Valitusosoitus on liitteenä.